Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inductor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In conventional finite element simulations, foil windings with thin foils and with a large number of turns require many mesh elements. This renders models quickly computationally infeasible. This paper uses a homogenized foil winding model and approximates the voltage distribution in the foil winding domain by globally supported polynomials. This way, the small-scale structure in the foil winding domain does not have to be resolved by the finite element mesh. The method is validated successfully for a stand-alone foil winding example and for a pot inductor example. Moreover, a transformer equipped with a foil winding at its primary side is simulated using a field-circuit coupled model.
2
Content available remote Nowa metoda pomiaru krzywej magnesowania rdzenia dławika
PL
W pracy zaproponowano metodę pomiaru pętli histerezy rdzenia dławika bazującą na pomiarze i rejestracji czasowych przebiegów prądu i napięcia. Opisano sposób realizacji metody pomiarowej i układ pomiarowy. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki badań wpływu wybranych parametrów sygnału pomiarowego na przebieg krzywych magnesowania dla wybranych dławików z rdzeniem ferrytowym.
EN
The paper presents a new method of measuring the hysteresis loop of the inductor. The proposed method based on the measurement and recording the current and the voltage time waveforms of inductor. The implementation of the method and the manner of measuring were described. The results of the investigation were presented and discussed especially the influence of selected measurement signal parameters on the waveform of magnetization curves for selected inductors with a ferrite core.
3
Content available remote Inductor shape determination for electromagnetic forming of sheet workpieces
EN
The method of determining a cross section of an inductor which provides specified distribution of magnetic induction and consequently distribution of deforming forces on a flat sheet workpiece during the electromagnetic forming process is developed. The problem of continuation of a magnetic field from a flat boundary surface of an ideally superconducting half-space with given odd induction distribution is solved. Parameters, which allow us to minimize a difference between given and obtained induction distribution are determined.
PL
Analizowano kształt elektromagnesu umożliwiający równomierny rozkład deformacji cienkiego arkusza blachy podczas tłoczenia wyrobu. Analizowano układ z zasilaniem impulsowym.
PL
Przedstawiono porównanie parametrów dławików kolumnowych i toroidalnych oraz dławików toroidalnych z różnymi uzwojeniami, a także analizę wpływu konstrukcji na parametry częstotliwościowe
EN
In this paper a comparison is presented of the parameters of column-like chokes and toroidal ones as well as a comparison of toroidal chokes featuring different windings. Furthermore, an analysis is provided of the impact of the design of a choke on frequency properties
5
Content available remote Selected issues of energy-efficient induction heating of railway rail
EN
The article presents selected issues related to energy-efficient induction heating of a railway rail. The heater proposed by the authors is powered from the inwerter. In the induction heating system existing railway automation can be used. The article contains the results of simulation and experimental investigations of ferromagnetic properties of the rail in terms of the effectiveness of induction heating, the shape of the heater and its location on the rail during induction heating. The choosen results of the heating efficiency tests.of the induction rail are also presented.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z ogrzewaniem indukcyjnym szyny kolejowej. Zaproponowany wzbudnik grzejący szynę jest zasilany z falownika. Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych ferromagnetycznych właściwości szyny w aspekcie oceny skuteczności zastosowania grzania indukcyjnego oraz kształtu wzbudnika i jego lokalizacji na szynie podczas grzania.
6
Content available remote Metody pomiaru strat mocy w rdzeniach dławików
PL
W artykule omówiono źródła strat mocy występujących w materiałach magnetycznych wykorzystywanych do budowy dławików lub transformatorów oraz przeanalizowano wybrane literaturowe metody pomiaru tych strat. Opisano wybrane z tych metod i wskazano ich ograniczenia wynikające z zastosowania rozważanych metod pomiarowych. Wykazano potrzebę opracowania nowej metody pomiarowej.
EN
The article discusses the sources of power losses occurring in magnetic materials used to build the inductor or the transformers. The paper analyses selected literature methods for measuring these losses and presents the limitation of proposed methods. The overview of literature indicates the need to develop a new measurement method.
7
Content available remote Integrated square shape inductor with magnetic core in a buck converter DC-DC
EN
This paper presents the buck converter DC-DC. At first, we define the characteristics of the converter. The second, we descript our inductor; the topology of square shape inductor has been presented to extract the geometric parameters. The equivalent electrical model approved of the integrated inductor with magnetic core takes into account all the technological parameters which are illustrated by analytic expressions. Moreover, the results of different simulations concern the effect of geometrical parameters of inductor on the inductance value and quality factor. Finely, we performed simulations on the operating of our buck converter including firstly an ideal inductor and then an integrated inductor with magnetic core. Simulation results have shown that the waveforms of the current and output voltage in both cases are similar.
PL
Zaprezentowano przekształtnik typu buck DC-DC wykorzystujący planarną indukcyjność. Przedstawiono analiz wpływu wymiarów dławika na parametry indukcyjności takie jak dobroć.
EN
This paper is devoted to a detailed experimentally based analysis of applicability of vector network analyzers for measuring impedance of surface mount inductors with and without DC bias. The measurements are made using custom-made bias tees and a test fixture with an ordinary vector network analyzer. The main attention in the analysis is focused on measurement accuracy of an impedance of surface mount inductors. Measurement results obtained with a vector network analyzer will also be compared to those obtained by using an impedance analyzer based on auto-balancing bridge method.
9
Content available Fractional-order model of a non-linear inductor
EN
This paper adopts a fractional calculus perspective to describe a non-linear electrical inductor. First, the electrical impedance spectroscopy technique is used for measuring the impedance of the device. Second, the experimental data is approximated by means of fractional-order models. The results demonstrate that the proposed approach represents the inductor using a limited number of parameters, while highlighting its most relevant characteristics.
PL
Obwody magnetyczne maszyn i urządzeń elektrycznych wykonane metodą metalurgii proszków mają wiele zalet. W związku z tym zastosowanie ich stale wzrasta. Metodą spajania proszku magnetycznego tworzywem sztucznym, m.in. żywicą epoksydową, możliwe jest wytwarzanie rdzeni magnetycznie miękkich oraz magnesów trwałych. W artykule pokazano przykłady zastosowań kompozytów magnetycznych w przetwornikach elektromagnetycznych i elektromechanicznych zrealizowane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
Magnetic circuits of electric machines and devices made by powder metallurgy have a lot of advantages. It is a reason that application of this type of magnetic circuits permanently grows. The paper shows examples of application of soft magnetic composites and bonded permanent magnets in electromagnetic and electromechanical devices conducted in Tele and Radio Research Institute.
11
Content available remote Wyznaczanie mocy strat w rdzeniu dławika pracującego w przetwornicy boost
PL
W artykule rozważano problem wyznaczania mocy strat w dławiku pracującym w przetwornicy boost. Przeanalizowano literaturowe zależności, uwzględniające straty mocy w rdzeniu i w uzwojeniu elementów magnetycznych oraz obliczono moce strat w rdzeniu i w uzwojeniu wybranych dławików. Wykorzystując skupiony model termiczny, obliczono temperaturę rdzenia, a uzyskane wyniki porównano z wynikami pomiarów. Badania przeprowadzono dla dławika zawierającego rdzeń, wykonany ze sproszkowanego żelaza przy dwóch wartościach częstotliwości kluczowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że całkowite straty mocy w dławiku są znacznie większe od sumy strat mocy w rdzeniu i uzwojeniu obliczonych na podstawie wzorów literaturowych.
EN
The paper considers the problem of calculating the power losses in the inductor operating in the boost converter. The literature dependences take into account losses in the core and in the windings of the magnetic elements was analyzed and calculated losses in the core and the winding. Based on the thermal model the temperature of inductor core is calculated and obtained results are compared with the results of measurements. The research were conducted for the inductor containing the core made of powder iron at two values of frequency. Obtained results show that the total power losses of inductor is much greater than the sum of the power losses in the core and in the winding calculated based on the literature formulas.
PL
Artykuł porusza aspekty indukcyjnego topnienia lewitacyjnego metali i stopów w warunkach wysokiej czystości. Autorzy wskazują na zagadnienia zapewnienia stabilności dynamicznej wsadu wewnątrz wzbudnika w obecności zakłóceń sieci oraz na etapie załadunku wsadu. Podjęte rozważania są niezwykle istotne w procesie projektowania konstrukcji wzbudnika, by zapewnić wystarczający zapas stabilności dynamicznej w praktycznym wykorzystaniu tegoż wzbudnika.
EN
The article introduces analysis of the dynamic stability of charge in levitational melting regarding many kinds of disturbance during process. The mathematical model of the dynamics was introduced, numeric computational algorithm enabling the mathematical analysis of movement of the charge inside inductor was passed
13
Content available remote Wpływ rdzenia dławika na charakterystyki przetwornicy buck
PL
W pracy przeanalizowano wpływ właściwości rdzenia dławika zawartego w przetwornicy buck na jej charakterystyki. Przedstawiono i przedyskutowano zależności napięcia wyjściowego i sprawności energetycznej rozważanej przetwornicy oraz temperatury rdzenia od rezystancji obciążenia i częstotliwości sygnału sterującego. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów wskazano zakresy wartości rezystancji obciążenia zapewniające maksymalną sprawność energetyczną rozważanej przetwornicy zawierającej dławiki z rdzeniami wykonanymi z różnych materiałów ferromagnetycznych.
EN
In the paper the influence of properties of an inductor core used in a buck converter on its characteristics is analyzed. The dependences of the converter output voltage, watt-hour efficiency and the core temperature on load resistance and frequency of the control signal are presented and discussed. On the basis of the obtained results of measurements the ranges of load resistance values, for which the highest values of watt-hour efficiency for the considered converter with inductors including cores made of different ferromagnetic materials are obtained, are shown.
14
Content available remote Technological inductors of rotating magnetic field
EN
To create the technological rotating magnetic field three phase inductors are used. For normal technological process it is needed magnetic flux density equal to 0,08 T or more. It must be distributed uniformly in active zone. The two pole inductor with concentrated diametric windings meets considerably better such requirements than four pole inductor. The apparent power can be decreased by 1,3 time and non-uniformity of magnetic field distribution by 3 times using two pole inductor vice versa four pole inductor.
PL
W celu wytworzenia wirującego pola magnetycznego użyto trójfazowego, skupionego uzwojenia wzbudzenia. Na potrzeby procesów technologicznych niezbędne jest wytworzenie pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej równej co najmniej 0,08 T o równomiernym rozkładzie w strefie aktywnej. Wykazano, że lepszą równomierność uzyskuje się dla rozwiązań o dwóch biegunach niż dla wzbudzenia czterobiegunowego. Wykazano, że dla uzyskania identycznej wartości indukcji magnetycznej do wytworzenia dwubiegunowego pola magnetycznego potrzebna jest moc pozorna 1,3-krotnie mniejsza niż dla pola o czterech biegunach, uzyskując jednocześnie 3-krotnie lepszą równomierność rozkładu pola magnetycznego.
15
Content available remote Disturbance of rotating magnetic field by magnetic impurities
EN
The six pole inductor with magnetic impurities in active zone is investigated. The finite element method is used to solve magnetostatic 2-D problem. The symmetrical three-phase alternating current system is simulated to create rotational magnetic field. The influence of group magnetic impurities to the magnetic flux density mean value and magnetic energy is investigated in the inductor active zone. The active zone mean magnetic flux density value and magnetic energy are calculated for each time moment.
PL
Wpływ zanieczyszczeń magnetycznych w strefie aktywnej na wirujące pole magnetyczne w sześciobiegunowym układzie wzbudzenia został poddany analizie w tym artykule. Zastosowano metodę elementów skończonych do rozwiązania magnetostatycznego dwuwymiarowego układu równań, który pozwolił na określenie gęstości strumienia magnetycznego i energii magnetycznej.
EN
The majority of renewable energy sources deliver relatively low output voltage. In renewable energy systems high-efficiency high voltage gain step-up DC-DC converters are required as the interface between low voltage sources and the load. Therefore overall performance of the renewable energy system is strongly affected by the efficiency of step-up DC-DC converter itself. This paper presents high-efficiency interleaved step-up DC-DC converter with coupled inductors. Interleaved approach minimizes the current stress of the switches as well as the a sizes of the inductors but also allows reducing input current ripples. The other advantage of interleaving structure is the flexibility of number of phases extension. The number of working phases can be determined depending on the power requirements of the load. High efficiency is achieved by recycling the energy from leakage inductance present in practical coupled inductors. In order to re-use leakage energy voltage clamp circuit is applied. It allows to minimize voltage stress across the switches further improving the efficiency of interleaved DC-DC converter. The simulation carried out will present parametric and performance characteristics of the converter. Most efficient configuration and the number of phases will be discussed in this paper.
PL
W artykule omówiono układ elektryczny przekształtnika rezonansowego do zastosowań elektrotermicznych. Przedstawiono przykład rozwiązania konstrukcyjnego przekształtnika. Zaprezentowano wyniki pracy powyższego układu.
EN
The article discusses electrical resonant converter for electrothermy applications. There is an example of the resonant converter construction presented. It shows results of the resonant converter operation.
18
Content available remote Project based teaching of electromagnetics in power electronics cource
EN
This paper presents the results and gained experience trom the student design project task in power electronics, based on boost converter test board. In the project task the students are asked to calculate the main boost converter circuit parameters capacitor C and inductor L, addltlonally they are also required to design the inductor L in order to meet the project goals. The whole project design based on the ideas trom the CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), where the students are encouraged to considered the whole system process to get the hands-on experience.
PL
Artykuł przedstawia wyniki i zdobyte doświadczenie ze studenckich zadań projektowych w dziedzinie energoelektroniki, oparte na konwerterze wzmacniającym. W tym zadaniu studenci dostają polecenie obliczenia parametrów obwodu konwertera, pojemności C i indukcyjności L, a takie wymaga się od nich, żeby zaprojektowali induktor. Cały projekt bazuje na idei czterech kolejnych czynności: koncepcja, projekt, implementacja, działanie. W takim cyklu projektu studenci zdobywają umiejętność patrzenia na system projektowy w sposób całościowy.
EN
We analyze the EI-shaped iron-core inductors with air-gaps by using 2-D finite element analysis considering vector magnetic property. We can investigate the iron loss distribution in the cores affected by the length of the air-gaps. As a result, we can show the difference of local iron loss distribution in the inductor cores when the length of the air-gaps is changed. Moreover, it is shown that the iron loss distribution differs from the maximum flux density distribution.
PL
Przeanalizowano rdzeń typu EI metopdą elementu skończonego z uwzględnieniem właściwości wektorowych. Zbadano wpływ wielkości szczeliny. Stwierdzono różny rozkład lokalnej wartości strat zależny od wielkości szczeliny. Ten rozkład styrat zależy też od wielkości indukcji.
EN
An analysis of skin effect and power losses in a winding of a choke inductor of a step-down, buck-type switched mode power supply is presented in the paper. The computations using the elaborated field-circuit model of the supply and the experimental verification are carried out. The elaborated model is used for analysis of losses in a winding of a choke coil taking account of the impact of skin and proximity effects on the distribution of current density and losses.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.