Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko dydaktyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono stanowisko dydaktyczne bezprzewodowego systemu automatyki budynkowej Zamel Exta Life w celu zbadania jego możliwości aplikacyjnych w budownictwie jednorodzinnym. Dokonano w nim charakterystyki omawianej technologii z podaniem przyczyn jej wynalezienia. Opisano wykonany projekt konstrukcji stanowiska laboratoryjnego omawianej technologii. Zamieszczono również metody sterowania stworzonym modelem wraz z przykładowymi funkcjonalnościami. Przedstawiono wycenę wszystkich wykorzystanych komponentów. Określono tendencje rozwojowe prezentowanego stanowiska. Podsumowano uzyskane rezultaty i wnioski, wynikające z poczynionych prac.
EN
The article presents an educational stand for the Zamel Exta Free wireless building automation system in order to examines its application possibilities in single-family housing. It characterizes the technology in question and gives reasons for its invention. The completed design of the construction of the laboratory stand for the technology in question was described. Also included are methods of controlling the created model along with exemplary functionalities. Valuation of all components used is presented. Development tendencies of the presented position were determined. The obtained results and conclusions resulting from the work were summarized.
PL
W artykule przedstawiono budowę stanowiska dydaktycznego do pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej. Zawarto przegląd parametrów określających jakość energii elektrycznej. Opisano projekt i fizyczną realizację stanowiska. Stanowisko opar-to o dwa rozwiązania firmy Siemens: miernik parametrów sieci serii PAC3220 oraz wyłącznik kompaktowy serii 3VA2 z funkcjami pomiarowymi. Oszacowano koszty. Podjęto próbę wskazania korzystniejszego rozwiązania z dwóch zaproponowanych. Na zakończenie umieszczono uwagi końcowe i wnioski.
EN
The article presents the construction of a didactic stand for measuring electricity quality parameters. The work includes an overview of the parameters determining the quality of electricity. The design and physical implementation of the stand were completed. The stand is based on two Siemens solutions: a PAC3220 series network parameter meter and a 3VA2 series compact circuit breaker with measurement functions. Costs estimated. An attempt was made to indicate a more advantageous solution out of the two proposed. At the end, there are final comments and conclusions.
EN
The article presents the possibility of using microcontroller systems as one of elements of a teaching position. The Arduino Mega system based on the ATMega 2560 microcontroller from the AVR family was used to build the station. At the beginning, a virtual hygrometer model was designed in the AUTOCAD program and then the air channels were made using 3D printing. After assembling the station, it was compared to a laboratory aspiration hygrometer. The analysis was presented in the final part of the article.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania systemów mikrokontrolerów jako jednego z elementów stanowiska dydaktycznego. Do jego budowy wykorzystano system Arduino Mega oparty na mikrokontrolerze ATMega 2560 z rodziny AVR. W początkowej fazie za pomocą programu AUTOCAD opracowano model higrometru, a następnie wykonano go przy użyciu druku 3D. Po zmontowaniu higrometru przeprowadzono badania z wykorzystaniem opracowanego higrometru oraz higrometru będącego na stanie laboratorium eksploatacji siłowni okrętowych. Badania miały na celu ocenę dokładności opracowanego higrometru. Wyniki badań przedstawiono w końcowej części artykułu.
4
PL
W pracy przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowisko laboratoryjne z zakresu systemów automatyki domowej. Do budowy stanowiska wykorzystano moduły ESP8266 oraz mikrokomputer Raspberry Pi. Głównym celem powstałego stanowiska jest jego wykorzystanie w działaniach dydaktycznych, jako elementów ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowane ćwiczenia użyteczne będą zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W pracy opisano projekt oraz wykonaną konstrukcje stanowiska badawczego, sposoby jego wykonania na zajęciach oraz zastosowane technologie.
EN
The paper presents a designed and constructed laboratory stand in the field of home automation systems. ESP8266 modules and Raspberry Pi microcomputer were used to build the station. The main purpose of the resulting position is its use in teaching activities as part of the laboratory exercises. The prepared exercises will be useful in both first and second cycle studies. The paper describes the design and construction of the test stand, the methods of its implementation in class and the technologies used.
PL
Podejście bioekonomiczne w wytyczaniu kierunków rozwoju Unii Europejskiej i Polski jest ściśle związane z gospodarką o obiegu zamkniętym i gospodarką opartą na wiedzy. Jednym z celów bioekonomii jest stopniowe odchodzenie od paliw tradycyjnych (kopalnych) i wykorzystywanie w coraz większym stopniu energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadzanie kolejnych innowacji jest procesem wieloletnim i nierozerwalnie związanym z edukacją przyszłych pokoleń, które podejmą wyzwanie kontynuowania wytyczonej polityki bioekonomicznej. Aby młodzi ludzie mogli to robić skutecznie, konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie i kształcenie, zwłaszcza techniczne i inżynieryjne. Bardzo dobrym sposobem przekazania wiedzy praktycznej jest wykorzystanie pomocy dydaktycznych, pokazujących w miniaturze, ale w sposób realny, przebieg różnych zjawisk. W pracy przedstawiono specjalnie zaprojektowany zestaw stanowisk dydaktycznych umożliwiających poznanie od strony praktycznej i zrozumienie procesów związanych z pozyskiwaniem i konwersją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
EN
Three modern didactic res. stands (photovoltaic panels, a wind turbine and a Pelton water turbine) were designed, built and programmed, allowing for practical understanding the phenomena related to the conversion of energy from renewable sources. The stand with photovoltaic panels with a surface of 0.5 m² and a max. power of 50 W was equipped with 18 cells made of monocryst. Si. The turbine stand was equipped with a horizontal axis wind turbine designed for operation at wind speeds of 2.5-30 m/s. The Pelton water turbine model made in 3D printing technol. was constructed of a rotor consisting of 16 blades and nozzels placed in a transparent casing. The stands were computer-aided and accepted by users.
EN
The continuous development of drive systems of modern machines and devices results in an increase in the demand for qualified engineers in the operation and maintenance of these drives. The article presents a range of hydraulic, didactic workstations dedicated to practical education in the field of hydrostatic drive systems.
PL
Nieustanny rozwój układów napędowych współczesnych maszyn i urządzeń powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych inżynierów w zakresie eksploatacji i obsługiwania tych układów. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania stanowisk laboratoryjnych oferowanych na rynku pomocy dydaktycznych i przeznaczonych do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu budowy i eksploatacji hydrostatycznych układów napędowych.
PL
W wielu rozwiązaniach technicznych wykorzystuje się mikrokontrolery, które odpowiedzialne są przede wszystkim w procesie sterowania elektronicznego. Dużą zaletą tych elementów jest ich nieskomplikowana budowa przy jednoczesnym szerokim spektrum dostarczonych przez nie funkcjonalności. Aktualnie, żyjemy w czasach wysoko rozwiniętych technologii, gdzie rozwiązania informatyczne bazują na bardzo zaawansowanych układach elektronicznych co powoduje, że w procesie kształcenia informatyków coraz mniej czasu poświęca się na naukę programowania, a jednocześnie na poznanie i zrozumienie działania mikrokontrolerów, które są nieporównywalnie mniej skomplikowane niż współczesne procesory, ale wciąż mają szereg istotnych zastosowań. Stąd postawiono za cel przygotowanie stanowiska dydaktycznego, które pozwoliłoby na naukę programowania mikrokontrolerów polegającą na zrozumieniu ich działania i nakreśleniu ich możliwości, które wykorzystuje się w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Jednocześnie postawiono sobie za cel przygotowanie stanowiska, które pozwoli na łatwą interpretację ich działania, co istotnie ułatwi proces dydaktyczny.
EN
Microcontrollers are widely used in many technical fields, they are responsible mostly for electronic control processes. One of key advantages of these elements is their simple design accompanied by wide spectrum of provided functionalities. Our epoch is characterized by highly developed technologies: computer solutions are based on highly advanced electronic circuits. In the education of IT specialists less and less time is devoted to learning programming procedures and mastering the know-how of microcontrollers, which are much less complex than contemporary processors, but still are very useful and may be applied in many designs. Our goal was to design a training stand for students. This stand should make it possible to learn how to program microcontrollers, to understand their performance and to comprehend the potential of microcontrollers in solving diverse engineering problems. At the same time this stand should help to interpret easily the performance of microcontrollers, which in turn should facilitate the educational process.
PL
Przez wiele lat polski system elektroenergetyczny był traktowany z przymrużeniem oka, usuwano tylko bieżące awarie, a nie wymieniano wysłużonych już urządzeń na nowoczesne, które dawałyby możliwość bezobsługowej pracy stacji. Sytuacja zmieniła się na lepsze w latach 90, kiedy to w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku zaczęły powstawać cyfrowe urządzenia Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ). W nowoczesnej elektroenergetyce priorytetem jest bezprzerwowe dostarczanie klientowi energii elektrycznej o najwyższej jakości w kategoriach zachowania symetrii kątów przy prądzie trójfazowym, kształtu sinusoidy napięcia oraz jego częstotliwości i wartości nominalnej. Wynika to wprost z Prawa Energetycznego, ale także z demonopolizacji rynku energii i związanych z tym rosnących wymagań klientów. W efekcie zapoczątkowano proces systematycznego zastępowania dotychczasowych zajmujących dużą przestrzeń systemów sterowania przez cyfrowe zespoły zabezpieczeń połączone ze sobą przez sieć Ethernet. W odpowiedzi na duże rozpowszechnienie tego typu aplikacji powstała potrzeba zrealizowania stanowiska dydaktycznego, które służy do zapoznania się z nowoczesnym sterownikiem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, systemem sterowań, blokad, a także z praktycznym doborem nastaw dla wykorzystanego w pracy silnika indukcyjnego wraz z zachowaniem odpowiedniej selektywności.
EN
For many years, the electricity market has been taken with a pinch of salt, all necessary break-downs were repaired, but old and long-serving equipment was not replaced with modern infrastructure that would provide the possibility of unattended operation of the station. This situation changed in 1990s when, in response to the market needs, first digital devices with protection automatics for electrical power engineering were invented. In the modern electric power engineering the main priority is uninterrupted supply of the highest quality electricity to the customer in terms of maintaining symmetry of angles at three-phase voltage, the shape of voltage sinusoid, the voltage frequency and value. This follows directly from Energy Law and growing customer requirements. Therefore, control systems and protective relays, that occupied large spaces in the past, could be replaced with one digital security system and switch. In response to large absorptivity of electric power engineering branch I was presented and discussed the didactic stand which is aimed at learning about modern ecoMUZ-2 control system, blockades, and also with the selection of proper settings for induction motor as well as maintaining sufficient selectivity in the system.
9
Content available remote Stanowisko dydaktyczne do badania połączeń wentylatorów
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad projektem i wykonaniem stanowiska dydaktycznego do badania parametrów pracy wentylatorów w różnych układach. Stanowisko wykorzystywane jest do zajęć dydaktycznych w ramach laboratorium z przedmiotu mechanika płynów w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zaprezentowano koncepcję rozwiązania konstrukcji, pokazano i omówiono końcowy efekt prac oraz przytoczono przykładowe wyniki przeprowadzonych pomiarów.
EN
The results of works were introduced in the present work over project and the realization of didactic station to the investigation of the work parameters of ventilators in various configurations. The position is used to lections within the laboratory from object of the mechanic of liquids in The Cathedral Mechanics and Bases Construction Machines at The University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Introduce the conception of the solution of the construction in the article, show and talk over the final effect of works and quote the example results of conducted measurements.
PL
Węzły tarcia ślizgowego smarowane hydrodynamiczne stanowią ważne zagadnienie inżynierii łożyskowania. Z punktu widzenia konstruktora, modelowanie łożysk ślizgowych o tarciu płynnym jest jednym z najbardziej złożonych zadań obliczeniowych, przed jakim może znaleźć się inżynier mechanik. Zapoznanie przyszłych konstruktorów z zasadą działania oraz metodologią modelowania tego typu łożysk stanowi istotne wyzwanie w procesie dydaktycznym zakresu PKM. W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu ciśnienia w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym hydrodynamicznie wykonane na stanowisku dydaktycznym przeznaczonym do wizualizacji rozkładu ciśnienia w tego typu węźle łożyskowym. Wyniki pomiarów zostały zestawione z wynikami obliczeń modelowych.
PL
W artykule opisano zmodernizowane stanowiska dydaktyczne wykorzystywane w czasie ćwiczeń laboratoryjnych z Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Modernizacji dokonano poprzez wprowadzenie elektronicznej rejestracji siły w starszych maszynach wytrzymałościowych i stworzenie w środowisku LabVIEW programów komputerowych zbierających dane z różnych urządzeń pomiarowych.
EN
The article describes modernization of some devices used during the laboratory exercises of the Strength of Materials at the Faculty of Civil Engineering in Warsaw University of Technology. Modernization has been made through the introduction of electronic registration of force in old machines and the creation of computer programs collecting data from various measuring devices used.
12
Content available remote Symulacja procesów produkcyjnych – modułowe stanowiska dydaktyczne
PL
W artykule zostały przedstawione modułowe stanowiska dydaktyczne przeznaczone dla studentów uczelni technicznych, w szczególności z kierunków: automatyka, robotyka, mechatronika i elektrotechnika. Stanowiska, ze względu na realizowane zadania, zostały podzielone na dwie grupy: obiektowe oraz sieciowe. Celem artykułu jest pokazanie, jak specjalistyczne stanowiska dydaktyczne mogą podnieść poziom wiedzy z dziedziny automatyki i systemów sterowania przyszłych inżynierów, jak ważna jest przemysłowa automatyzacja w dzisiejszych czasach oraz jak mogą wyglądać profesjonalne stanowiska dydaktyczne będące standardem laboratoriów każdej uczelni wyższej pragnącej kształcić wysoce wyspecjalizowanych inżynierów automatyków.
EN
In the paper are described modular workstations for education purposes of technical universities, especially for students of the following subjects: automation control, robotics, mechatronics and electrical engineering. The workstations are split, according to task into two groups: the „process” workstations and the industrial network workstations. The main aim of the article is to show how specialized educational workstation can increase the level of engineers’ knowledge in such fields of science, like automation control and control systems. It also explains the importance of an industrial automation in present, fast developing world and how modern workstations should look like. In the article it is highlighted, that a university, which would likes to educate future-oriented control system engineers should possess such the educational workstations.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę elementów stanowiska dydaktycznego typu Festo MPS® PA Compact Workstation. Stanowisko to pozwala na badanie układów regulacji ciągłej dla zmiennych procesowych, takich jak: temperatura, ciśnienie, natężenie przepływu oraz poziom cieczy. Referat opisuje zbudowany model symulacyjny oraz przeprowadzoną identyfikację poszczególnych elementów składających się na model obiektu sterowania. Model analityczny został pomyślnie zweryfikowany poprzez porównanie otrzymanych charakterystyk odpowiedzi modelu i obiektu rzeczywistego na zadane wymuszenie w dziedzinie czasu.
EN
The paper presents didactic station: Festo MPS® PA Compact Workstation. This test rig, enables to provide study of process automation control for temperature, pressure, fluid flow rate, and fluid level. A simulation model and an identified model of particular elements making the control model were carried up. The analytical model was successfully verified by comparing received responses of the control plant model and the true system in the time-domain.
PL
W artykule został zaprezentowany projekt koncepcyjny stanowiska dydaktycznego do badania i wizualizacji rozkładu ciśnienia w filmie olejowym poprzecznego łożyska ślizgowego. Przedstawione stanowisko może zostać użyte w toku zajęć dydaktycznych z przedmiotów o tematyce związanej z konstrukcją maszyn. Praca zawiera propozycję rozwiązania konstrukcyjnego dla szczególnego przypadku, z wykorzystaniem asynchronicznego silnika elektrycznego z długim wałem, na którym mocowany jest zespół łożyska ślizgowego. Projekt dopuszcza jednak wiele metod modyfikacji konstrukcji, których przykłady podano w części podsumowującej. Zaproponowano również koncepcje dotyczące rozbudowy urządzenia w celu zwiększenia funkcjonalności stanowiska o możliwości dokonywania pomiarów dodatkowych wielkości fizycznych lub prezentacji szczególnych przypadków pracy łożysk ślizgowych.
EN
The paper presents a concept of a didactic research rig for investigation and visualization of pressure distribution in an oil film of a journal fluid friction slide bearing. The rig being presented may be used during classes on subjects associated machine design. The paper presents an idea of a specific design, using an asynchronic motor with a long shaft, on which the slide bearing assembly is fixed. The design is elastic and allows many modifications of the construction. The possible modifications are presented in the summary part of the paper. The paper also presents ideas for development of the design, either to enable measurements of additional physical values, or presentation of specific cases of slide bearings operation.
PL
W pierwszej części pracy przedstawiono i sklasyfikowano urządzenia termoakustyczne. Podzielono je na urządzenia działające o falę biegnącą oraz te, które działają w oparciu o pobudzenie fali stojącej. Podzielono także urządzenia termoakustyczne na maszyny, które działają dzięki wytworzonemu gradientowi temperatury (silniki termoakustyczne) wytwarzają pracę mechaniczną, która zamieniana jest na energię elektryczną oraz urządzenia, które w wyniku pobudzonej fali akustycznej wytwarzają ciepło bądź chłód (pompy ciepła, chłodziarki). W drugiej części pracy przedstawiono stanowisko dydaktyczne, na którym przeprowadzono wstępne badania. Zaprezentowano wyniki wpływu umiejscowienia źródła ciepła na pobudzenie fali akustycznej oraz wpływu temperatury grzałki na prędkość obrotową silnika termoakustycznego.
EN
The first part of this article presents classification of thermoacoustic devices. These devices were divided on machines which running on the wave running and also machines based on the standing wave excitation. Moreover in the article divided thermoacoustic devices on machines which work has been made using a temperature gradient (thermoacoustic engines), those devices produce mechanical work, which is converted to electricity and another devices, as a result of stimulated acoustic waves produce heat or cold (heat pumps, refrigerators). In the second part of the paper presents the didactic test bench at which was conducted primary research. The results of the location of the heat source for the excitation of acoustic waves and the effect of temperature of the heater thermoacoustic engine speed was presented.
PL
Odwrócone wahadło fizyczne jest to urządzenie, mające za zadanie zapewnienie stabilizacji pozycji pionowej przymocowanych urządzeń, których środek ciężkości znajduje się powyżej układu napędowego [1, 2]. Badania tego typu urządzeń pozwoliły na opracowanie i rozwój różnego rodzaju platform transportowych. Popularnym środkiem transportu, będącym swego rodzaju odwróconym wahadłem fizycznym, jest pojazd ”Segway” - Human Transporter [3]. Jego dwukołowe podwozie z łatwością pokonuje nierówności na drodze podczas jazdy. Tematem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania części mechanicznej demonstracyjnego stanowiska wahadła fizycznego wraz z systemem napędowym. W kolejnych rozdziałach przedstawiono konstrukcję mechaniczną wahadła, dobór elementów składowych stanowiska oraz układu napędowego wraz z układem przeniesienia napędu, wybrane modele 3D przygotowane do symulacji dynamicznych, dobór czujników pomiarowych wychylenia wahadła, implementację modelu matematycznego do programu Matlab/ Simulink oraz wyniki przeprowadzonych symulacji. Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie projektu inżynierskiego, zrealizowanego w Katedrze Mechatroniki na Politechnice Śląskiej.
EN
The inverted pendulum is a physical device arranged to provide a suspended vertical position stabilization of devices with the center of gravity located above the drive system. Studies of this type of equipment led to the design and development of various types of transport platforms. A popular vehicle, which is a kind of inverted physical pendulum, is "Segway" - Human Transporter. Its two-wheeled chassis easily overcomes bumps in the road while driving. The goal of the article is to present the design of the mechanical part of the demonstrative physical pendulum including its drive system. The following chapters present the mechanical design of the pendulum, the selection of device components: constructional components, drive with the powertrain, sensors. The paper presents also selected 3D models prepared for the simulation of dynamics of the pendulum, the Matlab-Simulink implementation of its mathematical model and chosen results of simulations. This paper summarize the engineering project realised in the Chair of Mechatronics at SUT Gliwice.
PL
W artykule przedstawiono budowę i analizę sztywności konstrukcji nośnej stanowiska dydaktycznego służącego do wyznaczania własności funkcjonalnych sprzęgła bezpieczeństwa, a także przykładowy przebieg badań sprzęgła kształtowo-ciernego. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych sprzęgła bezpieczeństwa wykonano według opisanej w niniejszym artykule metodyki badań.
EN
This paper presents the design and rigidity analysis of supporting structure of the didactic stand used for determining functional properties of a safety coupling, as well as exemplary test run of geometrically-friction clutch. Safety clutch research and results obtaining were performed according to the research methodology described in this article.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości dydaktycznego wykorzystania graficznego języka programowania LabVIEW do wykonania trzech funkcjonalnych stanowisk badawczo-dydaktycznych stworzonych w ramach pracy magisterskiej [1]. Jako pierwszy omówiony jest program pokazujący odpowiedź czterech prostych jednowymiarowych modeli reologicznych liniowej lepkosprężystości na dowolną zadaną funkcję naprężenia lub odkształcenia. W punkcie drugim opisano dokonaną modernizację istniejącego stanowiska do badania stałej tensometrycznej. Z kolei punkt trzeci poświęcono stanowisku służącemu do prezentacji zagadnień monitorowania konstrukcji i automatyzacji badań, wykorzystującemu opracowany w środowisku LabVIEW program komputerowy łączący w sobie wszystkie funkcje związane z prowadzeniem eksperymentów: zbieranie danych z różnych urządzeń pomiarowych, dokonywanie obliczeń, zapis danych, wyświetlanie w czasie rzeczywistym uzyskiwanych wyników i wreszcie uzależnione od nich sterowanie sprzętem badawczym. Wszystkie opisywane programy zostały stworzone przez pierwszego autora. Stanowiska wykorzystywane są w ramach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ćwiczeń laboratoryjnych z Wytrzymałości Materiałów.
EN
The paper presents the possibility of educational application of graphical programming language LabVIEW for the implementation of the three functional research and educational experimental setups created as a part of the master's thesis [1].Firstly, the program showing the response of four linear viscoelastic rheology constitutive models is described in case of strain or stress control function. The second section describes modernization of the existing experimental setup for testing tensometric constant. In turn, the third section is devoted to experimental setup made for presentation of issues of structures monitoring, research automation, using developed in LabVIEW computer program that combines all the functions related to conducting experiments, collecting data from different measurement devices, making calculations, data logging, real-time display of the obtained results and finally relying on hardware control of experiment. All the presented programs were created by the first author. Designed experimental setups are used in the Strength of Materials laboratory at the Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of Technology.
PL
W artykule tym przedstawiono metodę wyznaczania podatności lub sztywności śrubowego połączenia kołnierzowego. Omówiono etap koncypowania stanowiska badawczego, ideę metody badawczej oraz algorytm komputerowo-wspomaganych obliczeń podatności lub sztywności śruby, kołnierzy oraz całego połączenia. Zaprojektowane stanowisko oraz zaproponowana metoda pozwalają także na badanie połączeń specjalnych, przy czym możliwości modelowania takich połączeń są także dokładnie omówione. Dzięki zaproponowanej metodzie sposób wyznaczania sztywności połączenia śrubowego jest bardzo prosty. Także dzięki zastosowaniu teorii podobieństwa można w stosunkowo prosty sposób przeliczać sztywność lub podatność sprężyn zastosowanych w stanowisku na sztywności lub podatności odpowiadających im elementów, czyli śruby, kołnierzy i/lub kompletnego połączenia kołnierzowo-śrubowego.
EN
In the paper, the method of determination of flexibility or stiffness of the set ‘bolt and flange’ (creating a bolt connection) was described. The conceptual phase of design, the idea of the testing method as well as algorithm of computer-aided calculations were presented. Additionally, the prepared stand and methodology allow for testing of other rarely used connection types. A possibility of replacement of the bolt flange connection by means of an equivalent set of springs was explained in details. Due to the proposed approach, the method of measurements of spring stiffness is more simple. However, the current values of flexibility are determined based upon the similarity theory. The method of recalculation of flexibility of springs onto the flexibility of adequate bolt connection is also presented. Some exemplary calculations for the chosen bolt connection are given.
PL
Przedmiotem referatu jest konstrukcja oraz analiza systemu magnetycznej lewitacji. Na całość pracy składa się wykonane urządzenie umożliwiające stabilizację unoszonego przedmiotu oraz model symulacyjny. Zaprojektowane i wykonane urządzenie zapewnia sterowanie prądem elektromagnesu w wewnętrznej pętli regulacji oraz położeniem unoszonego przedmiotu - w pętli zewnętrznej. Ponadto sterownik komunikuje się z aplikacją uruchamianą na komputerze PC, która nadzoruje pracę sterownika. Na urządzeniu zamontowano i przebadano trzy różne sensory położenia lewitującego obiektu.
EN
The subject of this paper is the design and analysis of magnetic levitation system. The whole work consists of the simulation model and constructed device enabling stabilization of the levitating object. Designed and built device provides a current control of the electromagnet in the inner loop and the position control of the object lifted - in the outer control loop. In addition, the controller communicates with the application that runs on a PC, which supervise the work of the driver. On the device are mounted and tested three different position sensors.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.