Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie energooszczędne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The impact of harmonic distortions on power grids is a major issue in contemporary power networks as a result of the extensive application of non-linear loads. The purpose of this article is to explore the problem of harmonic distortion in power grids and its impact on the elements of the power grid, such as cable lines and transformers. The Schaffner PQS software product was used in this study to model power grids. New techniques for modeling power grids and finding technical solutions that meet the IEEE 519-2014 standard were introduced. The study finds that harmonic distortion can lead to an additional heat load being placed on cable lines and reduces the power available to transformers, which can decrease their rated power. The application of modern software reduces the time and complexity of calculations, and the availability of software solutions for limiting harmonic distortion simplifies the creation of solutions that meet this standard. Using the methods presented in the study, engineering solutions can be improved, the reliability of electrical systems can be increased, and the loss of electrical energy can be reduced. This can enhance efficiency for design engineers and technical specialists involved in the operation of power grids.
PL
Wpływ zniekształceń harmonicznych na sieci elektroenergetyczne jest ważnym zagadnieniem we współczesnych sieciach elektroenergetycznych w wyniku szerokiego zastosowania obciążeń nieliniowych. Celem niniejszego artykułu jest jest zbadanie problemu zniekształceń harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych i ich wpływu na elementy sieci, takie jak linie kablowe i transformatory. Do modelowania sieci elektroenergetycznych wykorzystano oprogramowanie Schaffner PQS. Przedstawiono nowe techniki modelowania sieci elektroenergetycznych i znajdowania rozwiązań technicznych zgodnych ze standardem IEEE 519-2014. Badanie wykazało, że zniekształcenia harmoniczne mogą prowadzić do dodatkowego obciążenia cieplnego linii kablowych i zmniejszać moc dostępną dla transformatorów, co może zmniejszać ich wydajność. Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania zmniejsza czas i złożoność obliczeń, a dostępność rozwiązań programowych do ograniczania zniekształceń harmonicznych upraszcza tworzenie rozwiązań spełniających tę normę. Korzystając z metod przedstawionych w badaniu, można ulepszyć rozwiązania inżynieryjne, zwiększyć niezawodność systemów elektrycznych i zmniejszyć straty energii elektrycznej. Może to poprawić efektywność pracy inżynierów-projektantów i specjalistów technicznych zaangażowanych w eksploatację sieci elektroenergetycznych.
2
Content available remote Heating ceiling system efficiency in different climate zones
EN
There are many benefits of building construction with prefabricated thermo active ceilings technology, and the most highlighted are: short lead time, ease of installation, low price, lack of taking up space in a room and additionally the possibility of working in heating and/or cooling mode. An analysis was carried out to illustrate the factors that influence the thermal output of a ceiling heating system in residential buildings located in 5 climate zones in Poland and 2 in Ukraine. The thermal loads were determined for the entire building, designed in accordance with the regulations in force in each country, for the flats and particular rooms (considering the heat exchange between the flats according to PN-EN 12831:2006). An average heating medium temperature of 34°C was assumed. The results were compared with the achievable heating capacity of the ceiling system, which results from the difference between the heating medium temperature and the indoor room temperature. It was investigated that the system achieves the calculated output in all climate zones in Poland, while it will not be sufficient in Ukraine. This is due to both less stringent building thermal protection regulations and different indoor design temperature values, resulting in a higher average temperature in the flat. When analysed on a room-by-room basis, it became apparent that in all considered locations there were rooms for which the heating capacity was insufficient. In the climate zones I to IV in Poland, the problem concerns only bathrooms, where in this case quite often the surface heating can be combined with a supplementary electric radiator. In the V climate zone in Poland and both in Ukraine, the solution to the power shortage under design conditions may be: building construction according to a higher energy standard, increasing the supply temperature (with the limitation of maximum ceiling surface temperature to 35°C for living spaces) or using additional heating elements not only in bathrooms. A novel part of the article discusses calculated power shortages in relation to climate change and the external design temperatures suggested by sources other than the standard.
EN
One of the priorities of the EU economy is to create the best possible conditions for the design and implementation of innovative solutions within the scope of energy efficiency. In recent years, there has been quick technological progress in the field of devices having controlled motor drive used for air purification, and from heating plates, which are applied in the eating places, including restaurants and zones for preparing meals in various means of transport. The research conducted by the EU on EcoDesign requirements showed that range hoods at the stage of their use have a considerable potential of saving energy. The introduction of energy efficiency labels to the market has improved the energy efficiency of these devices and accelerated the transformation of the market to implement energy-saving technologies, which according to the experts, may lead to an annual primary energy saving of 27 PJ/year in 2021, which may increase in 2030 to 60 PJ/year. The authors of this publication researched the fluid dynamic efficiency of a selected range hood, showing the necessity of investments in new technologies. Patented original solutions of the range hoods that can be applied, among others, in such means of transport as passenger ships, cargo ships, and submarines having a zone for preparing meals were presented in this article. An environmental aspect in the context of energy consumption was shown during the phase of using the device for air purification, providing many premises and arguments for future constructional solutions for energy management in various branches of transport and more.
PL
W tegorocznej edycji konkursu Polishopa Honeycombs Award, w kategorii biznes, zwyciężył projekt Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania "Mobilna i stacjonarna sieć sensoryczna ze stacją bazową i plombą elektroniczną". Autorem rozwiązania jest zespół kierowany przez dr. inż. Michała Grabię, wspierany w trakcie realizacji projektu przez eksperta Design Thinking dr. Piotra Nowaka. Z laureatami konkursu rozmawiają Joanna Świątek, Kierownik Działu Marketingu Łukasiewicz-ILiM oraz Patrycja Skoczek, Specjalista Łukasiewicz-ITME.
EN
Designing, constructing and using of buildings with low energy consumption are a complex process requiring knowledge of architectural design, construction physics and building systems with the use of renewable energy sources (RES). The article presents the legal bases and characteristics of low-energy buildings. Implementation of the binding technical requirements in the field of hygrothermal characteristics consists of monitoring numerous parameters of an entire building, and in particular of its partitions and their joints and building systems. Therefore, the paper presents calculations regarding determining the material systems of building partitions and building joints with the use of professional software. The main part of the article is to establish the impact of energy-saving technologies on the energy consumption of the newly designed buildings, but also of the buildings that are undergoing modernisation processes.
PL
Projektowanie, wykonanie i eksploatacja budynków o niskim zużyciu energii jest procesem złożonym, wymagającym znajomość zagadnień w zakresie: projektowania architektonicznego, fizyki budowli oraz instalacji budowlanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). W artykule przedstawiono podstawy prawne oraz charakterystykę budownictwa niskoenergetycznego. Realizacja obowiązujących wymagań technicznych w zakresie cieplno-wilgotnościowym polega na sprawdzeniu wielu parametrów całego budynku, a w szczególności jego przegród zewnętrznych i ich złączy oraz instalacji budowlanych. Dlatego w pracy zaprezentowano obliczenia w zakresie kształtowania układów materiałowych przegród zewnętrznych i złączy budowlanych przy zastosowaniu profesjonalnych programów komputerowych. Integralną częścią artykułu jest określenie wpływu stosowanych technologii energooszczędnych na energochłonność budynku nowoprojektowanego, ale także poddawanego modernizacji.
PL
Celem pracy badawczej jest przedstawienie osiągnięć technicznych i technologicznych dotyczących architektury zastosowanych w pawilonach na Wystawie Światowej EXPO Mediolan 2015, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji architektoniczno–budowlanych, które mogą mieć wpływ na poprawę stanu środowiska w śródmieściach europejskich (na przykład: oczyszczanie powietrza, oszczędzanie energii, wody i innych zasobów, miniaturyzacja urządzeń, kreatywne rozwiązania jako element zrównoważonego rozwoju). Metoda badawcza to skonfrontowanie wybranych obiektów wystawienniczych, przedstawienie zastosowanych technologii i głównych idei. Przedmiotem pracy jest poszukiwanie trendów i kierunków możliwych do zastosowania podczas rewitalizacji oraz w innych przekształceniach istniejących, historycznych śródmieść europejskich. Przesłankami do podjęcia badań był między innymi wpływ osiągnięć technicznych przedstawiany na wcześniejszych Wystawach Światowych na rozwój technologii budowlanej i architektury. Główne konkluzje: przedstawione technologie i nowe rozwiązania techniczne wzbogacają rozwój architektury poprzez stosowanie ekologicznych, w tym energooszczędnych technologii, umożliwiając tym samym przekształcenia już istniejącej tkanki miejskiej. Propozycje dalszych badań: dalszy monitoring tendencji w przekształceniach śródmieść miast europejskich, przy badaniu efektywności nowych technologii i rozwiązań technicznych.
EN
The aim of the research is to present the achievements of technical and technological solutions of the architecture used in the pavilions at EXPO Milan 2015 with particular emphasis on trends in architectural - building, which may have an impact on the improvement of environmental conditions in European downtowns (for example: air purification, energy saving, water and other resources, miniaturization of devices, creative solutions as part of sustainable development). The research method is to confront the selected object exhibition, presenting technologies and main ideas. The theme of the work is to look for trends and potential for use in revitalization, transformation of existing, historic city centers in Europe. The reasons to undertake research was, inter alia, the impact of technological developments presented at the previous World Exhibitions for the development of building technology and architecture. The main conclusions are: presented technologies and new technical solutions enrich the architectural development through the use of green technologies and energy-efficient, enabling the transformation of the existing urban fabric. Suggestions for further research: the continued monitoring of trends in the transformation of city centers of European cities, the examination of the effectiveness of new technologies and technical solutions. Practical application of research: determining the technical possibilities of applying new solutions for the transformation of existing tissue downtown, also in aspects of identity, cultural heritage of places. Contribution to the further development of the research is to identify trends in the transformation of existing downtown tissue, the scale of possible changes and environmental, energy and social benefits.
EN
The paper describes various technologies with respect to their energy-saving possibilities, that enable eliminating any losses resulting from improper management of electric and thermal energy in the building. Possible complement of the building supply with renewable power sources is considered, first of all with the energy of Sun, wind, and geothermal sources, and possible complex control and management of the building. Example solutions and their applications are specified.
PL
Perlit jest to minerał pochodzenia wulkanicznego, który tworzył się w wyniku szybkiego stygnięcia lawy w środowisku wodnym. Na bazie szerokiego przeglądu literatury światowej, w artykule przedstawiono informacje na temat podstawowych własności perlitu oraz procesu jego ekspandacji. Omówiono również wykorzystanie tego materiału w różnych technologiach energooszczędnych stosowanych w budownictwie. Szczególną uwagę poświęcono najnowszej technologii czyli pustakom ceramicznym wypełnionym perlitem. Przedstawiona została charakterystyka cieplna tego typu materiałów oraz wyniki symulacji numerycznej transportu ciepła na przykładzie pustaka Poroton-T9. W pracy zamieszczono informacje dotyczące możliwości budowy przegród zewnętrznych wykonanych z tego typu materiałów. Zaprezentowano również inny alternatywny przykład zastosowania perlitu, który charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną, do wypełniania pustaków szczelinowych. Ta technologia jest wdrażana bezpośrednio na placu budowy. Kilka uwag podsumowujących kończy artykuł.
EN
Perlite is a volcanic glass. It was formed as a result of lava cooling underwater. In this paper, based on worldwide literature review, information is presented concerning basic physical properties of perlite and a process of its expansion. The utilization of perlite in energy efficient building technologies is demonstrated. The special attention is paid to hollow bricks filled with perlite insulation. The thermal properties and results of numerical simulations of heat transfer through Poroton-T9 brick are shown. Information about the possibility of using these types of materials for external wall construction is presented in the current paper. Another alternative example of using the expanded perlite with high insulating properties for filling caves of vertically perforated bricks is also shown. This technology is applied directly at the building site. Some conclusions finish the paper.
PL
Przyjęcie przez Polskę dyrektyw w zakresie poszanowania energii, a także wprowadzenie krajowych regulacji zużycia paliw pierwotnych i ochrony środowiska [1-4] oraz podwyższenie standartów w budownictwie [5], spowodowało powstanie prorytetów ukierunkowanych na ograniczenie energochłonności nowoprojektowanych budynków oraz podniesienie komfortu i ergonomii przebywających tam osób.
PL
Przedstawiono ideę wykorzystania rozproszonych systemów sterowania oraz systemów automatyki przemysłowej, jako narzędzia monitoringu zużycia energii elektrycznej i innych mediów w budynkach.
EN
The paper presents an idea of utilization of distributed control systems and industrial automatics systems as instruments for monitoring of electric energy and another media consumption in buildings.
PL
Jednym z problemów smarowania w parowych turbinach generatorów jest woda i zanieczyszczenia ograniczające żywotność łożysk i funkcje układów sterowania. Czynniki te odpowiadają za 90% awarii w systemach smarowania, ale mogą być skutecznie wyeliminowane przez lepszą higienę oleju.
12
Content available remote Composite cements for energy-saving concrete technologies
EN
One of the most important problems of modern concrete technologies is the development of low energy containing composite cements. The reduction of raw materials and energy consumption in cement production is achieved by means of using fly ash and granulated blast furnace slag as an active mineral additives of composite cements and their sulphate-alkaline activation.
PL
Opracowanie zawiera wyniki badań oraz modelowania współzależności między podstawowymi czynnikami technologicznymi i wskaźnikami procesów cieplno-fizycznych podczas uzyskania przez beton wymaganej odporności mrozowej. Prawidłowości zmian powiązań pomiędzy czynnikami klimatycznymi, materiałowo-konstrukcyjnymi, technologicznymi i cieplno-fizycznymi w procesie uzyskania przez beton wymaganej wytrzymałości w zakresie odporności na powstanie odkształceń w konstrukcjach żelbetowych monolitycznych, betonowanych w temperaturach obniżonych i zimowych, tworzą podstawę do optymalizacji zużycia ilości ciepła i przez to projektowania technologii energooszczędnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.