Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relay
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Various intelligent transportation systems are proposed in different forms of wireless communication technologies. Recently, the importance of visible light communication and free-space optics has been demonstrated in accomplishing vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication systems, due to power efficiency, free licenses, and safety for human health. In this paper, a new hybrid relay system supported by free-space optics/visible light communication with two scenarios is proposed. The first one is that the data are transferred from the source to the relay through a free-space optics communication link and are then directed to the destination through a visible light communication link. The second scenario is that the data are transmitted from the source to the destination passing through two different relays to ensure larger coverage. A 10‾⁶ bit error rate is achieved at a distance of 900 m for the first scenario with a remarkable signal-to-noise ratio of ~25.5 dB, while the largest distance that can be covered by the second scenario is 1200 m with a signalto- noise ratio of ~30 dB.
EN
Outage and Success performances of an amplify-and-forward relay-assisted D2D communication system over a κ-μ shadowed fading wireless link are presented here. Co-channel interference (CCI) is assumed to affect the D2D signals at relay and destination nodes. The system is analyzed with two scenarios, namely, with diversity combining and without diversity combining. Selection combining (SC) based diversity scheme is incorporated at the D2D receiver to combat fading conditions. The expressions for success and outage probabilities are presented by using the characteristic function approach. The expressions are functions of path-loss exponents, wireless link length between relay and D2D source node, wireless link length between the receiver node and relay, distances between interferers and the relay node, CCI distances from various devices of the system, fading channel. The numerical analysis for various scenarios is presented and analyzed.
EN
The article is concerned with the issues of practical utilization of controllers for automation in various technical fields as example Mitsubishi controllers of MELSEC FX1N and FX3U series. Any task, which requires the utilization of electrical control devices, is easy to solve by means of usage of programmable logic controllers. By using software with controllers programming package GX Developer, user has the possibility to program the controller or input changes into existing program. The Laboratory Stand was developed for effective learning of controller programming in LD language.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień praktycznego wykorzystania sterowników do automatyzacji w różnych dziedzinach technicznych, na przykład sterowników Mitsubishi serii MELSEC FX1N i FX3U. Każde zadanie, które wymaga wykorzystania elektrycznych urządzeń sterujących, można łatwo rozwiązać za pomocą programowalnych sterowników logicznych. Korzystając z oprogramowania z pakietem programowania sterowników GX Developer, użytkownik ma możliwość zaprogramowania sterownika lub wprowadzenia zmian do istniejącego programu. Stanowisko laboratoryjne zostało opracowane z myślą o efektywnej nauce programowania sterowników w języku LD.
PL
W połowie ubiegłego wieku wykonywane testy były proste. Wystarczające było sterowalne źródło napięcia, źródło prądu, pomiary napięcia i prądu oraz zegar. Do testowania przekaźników prądowych i wyzwalaczy pierwotnych stosowano zestawy testowe. Można je podłączać do baterii 220 V w stacji elektroenergetycznej.
PL
Podczas 330. spotkania American Institute of Electrical Engineers w Chicago 9 marca 1917 r. Philip Torchio, naczelny inżynier elektryk w firmie New York Edison Co., wygłosił wykład „Przekaźniki dla linii wysokiego napięcia” oraz przedstawił wyniki testów serii przekaźników czasowo-zależnych w stacjach generatorowych firmy The New York Edison Company.
PL
Stowarzyszenie niemieckich zakładów elektroenergetycznych (VDEW) opublikowało w 1930 r. „księgę przekaźników” (rys. 1): (...) Przekaźnik należy projektować z miłością - to jest zadanie dla konstruktora. Jeśli tak jest, to jeszcze większe znaczenie ma to dla inżyniera kierującego uruchomieniem całego zakładu. Nie powinien on wierzyć w to, co obiecują dostawcy, ale powinien sprawdzić to samemu. W ten sposób nauczy się i zrozumie, jakie są ograniczenia stosowanych urządzeń.
7
Content available Sztuka architektury jako przekaźnik informacji ?
PL
Współczesny świat stał się globalną wioską. Doszło do momentu, w którym komunikacja może odbywać się w czasie rzeczywistym pomiędzy rozmówcami niezależnie od dystansu, jaki ich dzieli. Obraz „płaskiej ziemi” nabrał nowego, symbolicznego znaczenia. Skutkiem czego, posiadamy dostęp do nieograniczonej ilości komunikatów z całego świata. W konsekwencji, przekazywane informacje tracą swoje indywidualne cechy, poprzez ich nadmierne upowszechnienie. Co za tym idzie tracą również część znaczenia i siłę oddziaływania. W skutek czego odbiorcy nie czują już wartości przekazów i wszystko staje się ogólnie względne. Niestety podobny obraz zunifikowania i zatracania indywidualnego charakteru przekazu obserwujemy od lat również na polu sztuki (w tym architektury). Warto zatem zastanowić się, co opowie o nas architektura kolejnym pokoleniom ? Czy można ją traktować jako nośnik informacji? Przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami architektonicznym – obiektów zarówno zrealizowanych jak i koncepcyjnych (w formie pracy dyplomowej).
EN
The modern world has become a global village. There has been a point where communication can take place in real time between the callers regardless of the distance that separates them. The image of the "flat earth" has acquired a new, symbolic meaning. As a result, we have access to an unlimited number of messages from around the world. Consequently, the information transmitted loses its individual characteristics through its excessive dissemination. Hence, they also lose some of their significance and impact. As a result, recipients no longer feel the value of messages and everything becomes generally relative... Unfortunately, a similar picture of unifying and losing the individual character of the message has also been observed in the field of art (including architecture) for years. Therefore, it is worth considering what architecture will tell us about next generations ? Can it be treated as an information carrier? The thoughts were illustrated by several examples of architecture – both completed and conceptual objects (in the form of a diploma thesis).
PL
Rosyjskie podejście do projektowania obwodów pomocniczych DC - na podstawie materiałów firmy EKRA
9
Content available remote Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe firmy NOARK Electric
PL
Firma NOARK Electric oferuje styczniki do różnorodnych systemów przemysłowych i sterujących, dla maksymalnego prądu znamionowego 500 A, w kategorii użytkowania AC-3 dla 400 V. Zostały również przygotowane specjalne wykonania styczników: do baterii kondensatorów Ex9CC oraz do układów nawrotnych z wbudowaną blokadą mechaniczną Ex9CSR i Ex9CR. Wszystkie styczniki mogą być rozbudowane o szeroką gamę akcesoriów, w celu spełnienia wymagań w najbardziej rygorystycznych aplikacjach.
EN
In order to fault features extraction for neutral electromagnetic relays of railway automatics, the time dependences of the relays transient currents during relays switching have been measured. The results of measurements, performed for the relay in operable condition and for relays with artificially created defects, were analyzed in the time and frequency domains. The discrete wavelet transform (DWT), discrete wavelet packet transform (DWPT) and wavelet packet energy Shannon entropy (WPESE) were used for relay fault feature extraction. Increased values of the WPESE of the transient current for electromagnetic relay with armature defects as compared with the value for the relay in operable condition, provides an integrated assessment of the relay fault existence. Analysis of relay transient currents by using DWT and WPT allows to identify the defects of the relay contacts and armature. Defects of the relay electromagnetic system can be revealed by measuring the time constants of the transient current when the relay is energized but the anchor does not move yet, because it is in one of the two end positions.
PL
Aby wykryć oznaki wad neutralnych przekaźników elektromagnetycznych automatyki kolejowej, zmierzono zależności prądów przejściowych, przekaźników w czasie ich przełączania. Wyniki pomiarów, wykonanych w stanie roboczym przekaźnika i dla przekaźników ze sztucznie stworzonymi wadami, przeanalizowano w zależności od czasu i częstotliwości. Do wykrycia wady przekaźnika użyto dyskretnej transformaty fali elementarnej (DWT), dyskretnej transformaty paczki fal elementarnych (DWPT) oraz entropii Shannona energii paczki fal elementarnych (WPESE). Zwiększona WPESE prądu przejściowego dla przekaźnika elektromagnetycznego w porównaniu do wartości w stanie roboczym zapewnia kompleksową ocenę występowania wady przekaźnika. Analiza prądu przejściowego przy użyciu DWT i DWPT pozwala na identyfikację i lokalizację w czasie wad kontaktów i zwory przekaźnika. Wady układu przekaźnika można ujawnić mierząc stałe czasowe prądu przejściowego, kiedy przekaźnik jest włączony, ale zwora się nie porusza, ponieważ znajduje się w jednym z dwóch położeń końcowych.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowane zostały różne tryby transmisji w łączu radiowym z przekaźnikiem, z perspektywy Efektywności Energetycznej (ang. Energy Efficiency - EE). Przedstawiono wzory na optymalną moc alokowaną na podnośne OFDM dla każdego rozpatrywanego trybu transmisji. Dzięki symulacji komputerowej pokazano zależności między rozpatrywanymi przypadkami.
EN
In this paper, various transmission modes in the radio link with relay from the perspective of Energy Efficiency (EE) have been examined. Formulas describing the optimum power allocated to the OFDM subcarriers have been shown. Through computer simulation, the relationships between transmission modes have been designated.
12
Content available remote Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe firmy NOARK Electric
PL
Firma NOARK Electric oferuje styczniki do różnorodnych systemów przemysłowych i sterujących, dla maksymalnego prądu znamionowego 500 A, w kategorii użytkowania AC-3 dla 400 V. Zostały również przygotowane specjalne wykonania styczników: do baterii kondensatorów Ex9CC oraz do układów nawrotnych z wbudowaną blokadą mechaniczną Ex9CSR i Ex9CR. Wszystkie styczniki mogą być rozbudowane o szeroką gamę akcesoriów w celu spełnienia wymagań w najbardziej rygorystycznych aplikacjach.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano sposób modelowania łuku elektrycznego za pomocą specjalistycznego programu przeznaczonego do przeprowadzania analiz stanów przejściowych w systemach elektroenergetycznych (program EMTP-ATP). Celem przedstawianych symulacji jest określenie wartości przepięć oraz czasu łukowego w trakcie trwania operacji łączeniowych wykonywanych przy użyciu rozpowszechnionych styczników elektromechanicznych. Zaprezentowano porównanie przebiegów symulacyjnych oraz pomiarowych napięcia powrotnego zmierzonego pomiędzy stykami stycznika, oraz przebiegi przerywanego prądu. Wykazano, że symulacje są efektywnym i praktycznym narzędziem w analizie łączeniowych stanów przejściowych.
EN
This paper presents the electric arc modelling and its implementation in specialized simulation software for transient analyses during switching conditions in LV circuits (EMTP-ATP software). Simulations can be very useful to estimate overvoltages and arcing times during switching operations performed by means of electromechanical relays, which are commonly used in automation. Comparison of measured and calculated Transient Recovery Voltage (TRV) and current waveforms is shown in this article. It is clearly indicated that severe overvoltages may arise upon electromechanical relays operation, and that the simulation is an efficient tool when analyzing such phenomena.
EN
This paper introduces a new approach for enhancing relay link quality. Two types of antennas were proposed at the relay node (RN). The first type is the directional antenna, which is directed toward the base station to achieve the maximum relay location range and improve the relay link quality, thereby reducing outage probability by increasing relay link capacity. The second type is the omni-directional antenna, which is used for the exchange of information between the RN and attached users. The optimum relay location was derived, thus ensuring the maximum spectral efficiency and best received signal strength over the relay link and cell edge. An improvement of 32% in spectral efficiency and a difference of−62 dBm to −50dBm in received signal strength at the relay link has been observed while considering Interference from neighboring cells. An ATDI simulator, which manages the digital cartography for the first tier of interference in urban areas, verified the numerical results.
PL
Opisano metody poprawy transmisji w sieci komórkowej LTE. Zbadano dwie anteny – antenę kierunkową i wielokierunkową. Antena kierunkowa zapewnia najlepsza jakość transmisji, antena wielokierunkowa jest użyta do wymiany informacji między węzłem a użytkownikiem.
PL
W artykule opisano dwa sposoby projektowania charakterystyk czworobocznych zabezpieczeń odległościowych stosowane przez producentów urządzeń zabezpieczeniowych. Pierwszy ze sposobów polega na tym, że do nastawiania charakterystyk stref działania uwzględnia się połowę pętli zwarciowej. Drugi polega na tym, że do nastawiania charakterystyk stref działania uwzględnia się całą pętlę zwarciową. Podano przykłady przekaźników odległościowych, w których zastosowano pierwszy i drugi sposób projektowania charakterystyk. Opisano jak należy konfigurować moduł testowy oprogramowania testera CMC do sprawdzania charakterystyk czworobocznych jednego i drugiego rodzaju. Artykuł recenzowany.
EN
The submitted paper describes two methods designing quadrilateral characteristics of the distance protection functions used by manufacturers of protective devices. The first method lies in the fact that, for setting the characteristics of the zones is used half short-circuit loop (ohm-phase domain). The second lies in the fact that, for setting the characteristics of the zones is used all short-circuit loop (ohm-loop domain). It was given examples, using the first and second method designing characteristics. It was described how to configure a software tester test module to check the quadrilateral characteristics one and the second kind.
16
Content available remote Przekaźniki nadzorcze i kontrolno-pomiarowe w ofercie firmy FINDER
PL
Tematyka artykułu poświęcona będzie przekaźnikom kontrolno-pomiarowym dedykowanym do kontroli, monitorowania stanów sieci jedno- i trójfazowych, zabezpieczenia silników, kontroli zużycia energii, monitorowania stanów poziomu cieczy. Przykłady aparatów elektrycznych firmy Finder SPA pozwolą zapoznać się z konkretnymi typami przekaźników, z zastosowaniem i specyfikacją techniczną produktów.
17
Content available remote Przekaźniki kontrolne czuwają nad napędem
PL
Systemowe podejście w większości branż przemysłowych prowadzi nieuchronnie do ogólnego spojrzenia na kwestię budowy maszyny i urządzeń. Dotyczy to zarówno zarządzania energią, jak i aspektów konserwacji, względnie dyspozycyjności. W tym zakresie przekaźniki kontrolne zdobywają coraz większe znaczenie. Takie bowiem urządzenia stanowią fundament wydajnej techniki napędów. Wraz z rozwojem automatyzacji rośnie konieczność pełnego monitoringu procesów produkcyjnych i montażowych. Udaje się to dzięki dużej liczbie urządzeń, względnie czujników, które 'obserwują' maszyny i urządzenia, będąc niejako ich okiem i uchem.
PL
Dzięki dobrej relacji funkcji do ceny, MiCOM P111 jest optymalnym rozwiązaniem dla rozdzielni SN, w której nie przewiduje się kompleksowej modernizacji. Ażeby funkcje były dopasowane do konkretnej aplikacji, MiCOM P111 jest dostępny w opcjach sprzętowo-programowych zwanych modelami. Najnowszym modelem jest model R wyposażony dodatkowo w funkcję dwukrotnego SPZ, co umożliwia jego wykorzystanie w liniach napowietrznych SN.
EN
Thanks to the ratio: function opposite the price, MiCOM P111 is a optimal solution for low end MV application. to have feature of protection relay adjusted to the application, P111 is offered in hardware versions called models. The newest one is p111 model R which include Auto-reclose function which allows to use this model in a overhead line application too.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące niezawodnego wyłączania zwarć w sieciach niskiego napięcia. opisano kilka sposobów zwiększania skuteczności zabezpieczeń wyłączników. przybliżono nowe podejście do tych problemów oparte na doświadczeniach zagranicznych.
EN
The paper presents problem of reliable elimination of short circuits in low voltage networks. several methods of increasing effectiveness of protections and circuit breakers operation are described. A new approach to problem based on foreign experiences is offered.
PL
W kolejnym artykule dotyczącym wyposażania elementów systemu elektroenergetycznego w automatykę zabezpieczenową ustosunkowuje się do trzech problemów związanych z tym tematem. Pierwszy problem to zalecenia ogólne z pierwszej części referatu na temat Wytycznych na 8. Ogólnopolską konferencję "zabezpieczenia Przkaźnikowe w energetyce" w Łodzi. Drugi dotyczy działania niektórych zabezpieczeń i automatyki podczas systemowych awarii napięciowych. Trzeci odnosi się do załącznika nr 1 do Rozporz. Min. Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
EN
This next report includes the discusion aboit the general principles which must be accepted before the detailed principles will be worked out.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.