Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brykiet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper analyzes the costs of production of wood sawdust briquettes, manufactured by the company Brykiet-Pol2, based in Goleszów in southern Poland. In addition, production technology, raw material supply and distribution of the finished product were analyzed. The costs of producing one ton of briquettes for the four assessed variants ranged from PLN 364.8 (option D) to PLN 648.7 (option A). The cost structure was dominated by the purchase of raw material and depreciation of the technological line. The most economically advantageous production variant was option C, currently implemented in the company (production costs: PLN 458.7·t-1 ), and the proposed option D, using two briquetting presses. The latter option increased production efficiency and reduced unit costs of briquette production in a three-shift system around the clock.
PL
W pracy dokonano analizy kosztów produkcji brykietów z trocin drzewnych w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Brykiet-Pol2, mającym siedzibę w Goleszowie leżącym w południowej części Polski. Dodatkowo przeanalizowano technologię produkcji, zaopatrzenie w surowiec i dystrybucję wyrobu gotowego. Koszty produkcji jednej tony brykietów dla czterech ocenianych wariantów wahały się od 364,8 PLN (wariant D) do 648,7 PLN (wariant A). W strukturze kosztów dominował zakup surowca oraz amortyzacja linii technologicznej. Najbardziej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia był realizowany w przedsiębiorstwie wariant produkcji C (koszty produkcji 458,7 PLN·t-1 ) oraz proponowany wariant produkcji D. Wtedy wykorzystywane były dwie brykieciarki, co zwiększyło wydajność produkcji i zmniejszyło jednostkowe koszty produkcji brykietów w systemie trzyzmianowym przez całą dobę.
EN
The paper presents research on the strength properties of raspberry stems from cuttings and their suitability for the production of briquettes. For this purpose, the cutting resistance, Charpy impact and bending stiffness of raspberry stalks were determined. Then briquettes were made to define their mechanical strength for different moisture contents. After that the heat of combustion of the briquettes was checked.
PL
Praca przedstawia badania dotyczące właściowości wytrzymałościowych łodyg malin pochodzących z przycinki krzewów oraz ich przydatności do produkcji brykietów. W tym celu określno opory cięcia, udarność i sztywność na zginanie łodyg malin. Następnie wykonano z nich brykiety, określono ich wytrzymałośc mechaniczną dla różnych zawartości wilgoci oraz sprawdzono ciepło spalania.
3
Content available Fodder briquettes with straw content
EN
The article presents the relationships between unit power consumption of the briquetting process Ni [kWh/ton of product] and briquette density as a function of the following parameters: moisture content of fodder mixture U , clearance coefficient of matrix P, length of matrix openings L, angle of entrance into opening , gap between matrix and densification roll Ss, diameter of densification roll RR1, percentage straw content S, average length of straw particles Lt.. The influence of gap between the matrix and densification roll Ss, and diameter of densification roll RR1 on briquette density was discovered to be immaterial.
PL
W artykule przedstawiono zależności energochłonności jednostkowej procesu brykietowania Ni [kWh/tonę produktu] oraz gęstości brykietów w funkcji wilgotności mieszanki paszowej U, współczynnika prześwitu matrycy P, długości otworów w matrycy L, kąta wejścia do otworu , szczeliny pomiędzy matrycą a rolką zagęszczającą Ss, średnicy rolki zagęszczającej RR1, procentowej zawartość słomy S, średniej długości cząstek słomy Lt. Wpływ szczeliny pomiędzy matrycą a rolką zagęszczającą Ss, średnicy rolki zagęszczającej RR1, na gęstość brykietów okazał się nieistotny.
EN
The study includes a comparative evaluation of the operation of a unit for briquetting unchopped biomass by rolling for energy purposes. The operation of a unit consisting of four steel rollers was compared with a unit with rollers coated with rubber. Barley straw was subjected to briquetting. The use of rollers coated with rubber resulted in reduction in the average power consumption of approx. 40%. At the same time, regardless of the rollers used, briquettes with the same degree of compaction were obtained.
PL
W pracy zawarto ocenę porównawczą pracy zespołu brykietującego niepociętą biomasę metodą zwijania na cele energetyczne. Porównano działanie zespołu złożonego z czterech walców stalowych z zespołem z walcami powlekanymi gumą. Brykietowaniu poddano słomę jęczmienną. Zastosowanie walców powlekanych gumą spowodowało zmniejszenie średniego poboru mocy o ok. 40%. Równocześnie, niezależnie od zastosowanych walców, uzyskiwano brykiety o takim samym stopniu zagęszczenia.
EN
Nowadays, many methods for compacting straw for energy purposes are known. Compaction of unchopped straw by rolling it with an operating unit consisting of five conical rollers is a new method not used for this purpose so far. Various compaction of briquettes formed by this method takes place by changing the skew angle of the axes of briquetting rollers β relative to the axis of a briquetting chamber. The work presents the study results of the effect of changes in the twist angle of the axes of briquetting rollers on capacity, specific density and mechanical strength of briquettes. The study was conducted for the following twist angles of roller axes: β = 5 and β = 7. The study results show that there are significant differences between the values of the obtained degree of compaction of briquettes for both studied angles.
PL
Obecnie znanych jest wiele sposobów zagęszczania słomy z przeznaczeniem na cele energetyczne. Nowym, do tej pory do tego celu nie wykorzystywanym sposobem jest zagęszczanie niepociętej słomy metodą zwijania przez zespół roboczy, składający się z pięciu stożkowych wałków. Różne zagęszczenie brykietów tworzonych tą metodą następuje przez zmianę kąta zwichrowania osi wałków brykietujących β względem osi komory brykietowania. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian kąta skręcenia osi wałków brykietujących na przepustowość, gęstość właściwą i wytrzymałość mechaniczną brykietów. Badania przeprowadzono dla kątów skręcenia osi wałków β = 5 i β = 7. Wyniki badań pokazują występowanie istotnych różnic pomiędzy wartościami uzyskanego stopnia zagęszczenia brykietów dla obydwu badanych kątów.
EN
In connection with the depletion of fossil fuel resources and negative impact of their combustion products on the environment, there is a need to search for renewable energy sources. Biomass of plant origin that can be used e.g. for the production of solid biofuels in the form of briquettes or pellets is one such source. The article presents an analysis of qualitative characteristics of briquettes made from the selected plant materials using a hydraulic piston briquette machine. The study used the following materials: wheat straw, rape straw and camomile waste. During the briquetting process the adopted moisture of the crushed material was: 10.0; 13.0 and 16.0%, while the operating pressure of the briquetting piston: 6.0; 8.0 and 10.0 MPa. During the study the following values were determined: particle size distribution, length and mass of the produced briquettes as well as their specific density and mechanical strength. Depending on the briquetted raw material and studied factors, the specific density of the pellets and their mechanical strength increased with the increasing moisture and briquette machine's pressure. There was a statistically significant effect of the raw materials moisture and briquetting pressure on the qualitative properties of briquettes under study.
PL
W związku z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych oraz negatywnym wpływem produktów ich spalania na środowisko naturalne, istnieje konieczność poszukiwania odnawialnych źródeł energii. Jednym z takich źródeł jest biomasa pochodzenia roślinnego, którą można wykorzystać m.in. do produkcji biopaliw stałych w postaci brykietów lub peletów. W artykule przedstawiono analizę jakościowych cech brykietów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych w brykieciarce hydraulicznej tłokowej. Do badań wykorzystano następujące surowce: słomę pszenną, słomę rzepakową i odpady rumiankowe. Podczas procesu brykietowania przyjęta wilgotność rozdrobnionych surowców wynosiła: 10,0; 13,0 i 16,0%, natomiast ciśnienie robocze brykieciarki - 6,0; 8,0 i 10,0 MPa. W trakcie badań określano skład granulometryczny surowców oraz długość i masę wytworzonych brykietów, a także ich gęstość właściwą i trwałość mechaniczną. W zależności od rodzaju brykietowanych surowców i badanych czynników, gęstość właściwa brykietów i ich trwałość mechaniczna zwiększała się ze wzrostem wilgotności i ciśnienia roboczego brykieciarki. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ wilgotności surowców i ciśnienia roboczego brykieciarki na analizowane cechy jakościowe brykietów.
EN
Searching for renewable energy sources causes the increase in the interest in obtaining and processing of plant biomass for energy purposes. One of the methods of using biomass is to converse it into solid biofuels in the form of briquettes. The research covered briquette production with the use of the following plant raw materials: straw of spring crop mixture (wheat with barley – 50/50%) and oat straw and post-fermentation waste. Samples of fragmented straw with addition of post-fermentation waste were prepared in three various weight participation i.e.: 90/10%, 80/20% i 50/50%. The paper presents an assessment of physical properties of briquettes manufactured from the investigated mixtures of plant raw materials with an addition of postfermentation waste in the hydraulic piston briquetting machine. We determined the moisture of raw materials and waste, length, diameter and mass of manufactured briquettes as well as their specific density and mechanical strength. We found out that along with the increase of the mass participation of post-fermentation waste in the accepted mixtures of plant materials from 10 to 50% their length increased from 5 to 25% and the mass from 1 to 12%. On the other hand, specific density of briquettes increased from 18 to 24% for grain mixtures and from 3 to 7% for oat straw. Mechanical strength of briquettes was within 88.3-90.6% for grain mixture and 83.6-87.1% for oat straw.
PL
Poszukiwanie odnawialnych źródeł energii powoduje wzrost zainteresowania pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem biomasy roślinnej na cele energetyczne. Jednym ze sposobów wykorzystania biomasy jest jej konwersja na biopaliwa stałe w postaci brykietów. Badania obejmowały produkcję brykietów z wykorzystaniem następujących surowców roślinnych: słomę mieszanki zbóż jarych (pszenica z jęczmieniem – 50/50%) i słomę owsianą oraz odpady pofermentacyjne. Próby rozdrobnionej słomy z dodatkiem odpadów pofermentacyjnych przygotowano w trzech różnych udziałach masowych tj.: 90/10%, 80/20% i 50/50%. W pracy przedstawiono ocenę fizycznych cech brykietów wytworzonych z badanych mieszanek surowców roślinnych z dodatkiem odpadów pofermentacyjnych w brykieciarce hydraulicznej tłokowej. Określano wilgotność surowców i odpadów oraz długość, średnicę i masę produkowanych brykietów, a także ich gęstość właściwą i wytrzymałość mechaniczną. Stwierdzono, że ze zwiększaniem udziału masowego odpadów pofermentacyjnych w przyjętych mieszankach surowców roślinnych od 10 do 50%, wzrastała ich długość od 5 do 25% oraz masa od 1 do 12%. Natomiast gęstość właściwa brykietu zwiększała się od 18 do 24% dla mieszanki zbożowej i od 3 do 7% dla słomy owsianej. Wytrzymałość mechaniczna brykietów zawierała się w przedziale 88,3-90,6% dla mieszanki zbożowej i 83,6-87,1% dla słomy owsianej.
EN
The impact of biomass addition to the RDF oversize fraction on quality parameters obtained from this blend of briquettes produced under semi-industrial conditions was analysed. For the purposes related to the experiment four RDF mixtures with fragmented biomass of common willow Salix viminalis L., differing only with percentage participation of base elements, were prepared. The briquetting process was performed with the use of a semi-industrial briquetting machine at the determined compaction pressure of 47 MPa and a diameter of a sleeve (and a briquette at the same time) of 50 mm. Selected quality parameters of produced briquettes were determined, i.e. density, mechanical strength DU and compression strength. The best parameters were obtained for briquettes produced from the blend with a 50% share of willow (ρ=843.9 kg·m-3, DU=86.1%, Rc=0.46 MPa). The lowest parameters were in case of briquettes without biomass addition. Statistical analysis of research results indicates that biomass additions to RDF significantly affect the improvement of quality parameters of the obtained briquettes.
PL
Przedstawiono analizę wpływu dodatku biomasy do frakcji nadsitowej RDF na parametry jakościowe uzyskanych z tej mieszanki brykietów, utworzonych w warunkach półprzemysłowych. Na potrzeby doświadczenia utworzono cztery mieszanki RDF wraz z rozdrobnioną biomasą wierzby wiciowej Salix viminalis L., różniące się udziałem procentowym składników bazowych. Proces brykietowania wykonano przy użyciu półprzemysłowej brykieciarki przy ustalonym ciśnieniu zagęszczania 47 MPa i średnicy tulei (a tym samym brykietu) 50 mm. Określono wybrane parametry jakościowe utworzonych brykietów tj.: gęstość właściwą, trwałości mechaniczną DU i wytrzymałość na ściskanie. Najlepsze parametry uzyskano dla brykietów wytworzonych z mieszanki z 50% udziałem wierzby (ρ=843,9 kg·m-3 , DU=86,1%, Rc=0,46 MPa). Najniższe parametry uzyskały brykiety bez dodatku biomasy. Analiza statystyczna wyników badań wskazuje, że dodatek biomasy do RDF’u istotnie wpływa na poprawę parametrów jakościowych uzyskanych brykietów.
9
Content available remote Analiza gazów emitowanych w procesie spalania brykietów z biomasy roślinnej
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych, chemicznych i energetycznych wybranych surowców roślinnych oraz pomiarów kontrolowanego spalania wytworzonych biopaliw wraz z analizą składu i temperatury gazów spalinowych. Do produkcji brykietów użyto: słomy kukurydzianej, pszennej, rzepakowej, siana łąkowego oraz łodyg ślazowca pensylwańskiego i miskanta olbrzymiego. Stała średnica brykietów wynosiła 50 mm, ich średnia długość wahała się w przedziale 21–45 mm, a masa 48–82 g. Najmniejszą gęstość właściwą miały brykiety z łodyg miskanta olbrzymiego (844 kg/m3), a największą brykiety z siana łąkowego (1159 kg/m3). Skład chemiczny spalin zależał od rodzaju użytego surowca. Najbardziej korzystne wskaźniki emisji gazów uzyskano podczas testów spalania brykietów z łodyg ślazowca pensylwańskiego, a najmniej korzystne ze spalania brykietów z siana łąkowego. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości azotu oraz siarki w spalanych biopaliwach następował spadek temperatury gazów spalinowych. Analizowano także zależność pomiędzy czasem spalania brykietów a temperaturą gazów spalinowych oraz wielkością ich strat i wydajnością pirotechniczną procesu.
EN
Samples of biofuels produced sep. from hay meadow, stems of Sida hermaphrodita and Miscanthus giganteus as well as three kinds of straw (corn, wheat and oilseed rape) were combusted in a lab. boiler. Energy contents were 16.5–17.6 MJ/kg, depending on the type of used biomass. The CO, NOx and SO2 concns. in the exhaust gas were detd. The lowest concns. (1125, 110 and 24 ppm, resp.) were found in the exhaust gas generated by the combustion of Sida hermaphrodita. The combustion of hay meadow resulted in a gas contg. 3918, 123 and 66 ppm of CO, NOx and SO2, resp.
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiego określania przydatności ślimakowego układu zagęszczającego do brykietowania rozdrobnionych materiałów pochodzenia roślinnego. W tym celu wykorzystano wyniki badań układów zagęszczających tłok - matryca zamknięta, tłok - matryca otwarta oraz przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań ślimakowego układu zagęszczającego.
EN
The article presents a method for a quick determination of the chosen screw system applicability for the purpose of briquetting of the particulate plant material. The method is based on the results of the studies on densification systems: piston - closed chamber, piston - open chamber and on the results of screw densification system analysis presented in this article.
PL
Do podstawowych właściwości fizycznych, które w stosunkowo największym stopniu decydują o jakości biopaliw, ich przydatności handlowej, należy zaliczyć wilgotność oraz trwałość. Mogą one być odpowiednio kształtowane w trakcie procesu technologicznego. W prezentowanych badaniach podjęto próbę oceny wpływu stopnia rozdrobnienia pędów wierzby energetycznej oraz ciśnienia brykietowania na trwałość wyprodukowanych brykietów drzewnych. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że wraz ze wzrostem stopnia rozdrobnienia pędów wierzby Salix viminalis L. wzrasta trwałość brykietów. Podobnie skutkuje podniesienie ciśnienia aglomeracji. Zależność trwałości brykietu od stopnia rozdrobnienia biomasy i wartości ciśnienia aglomeracji można opisać funkcją potęgową. Najwyższą trwałość (DU>96%) uzyskuje się przy ciśnieniu brykietowania przekraczającym 80 MPa i wskaźniku W<20.
EN
To the basic physical properties, which determine the quality of biofuels and their merchantability in a relatively highest degree, we should include the humidity and the mechanical durability. They may be adequately modified during the technological process. In the presented studies we attempted to evaluate the influence of the willow`s sprouts grinding and the briquetting pressure on the produced wood briquette`s durability. The conducted studies allowed to state that with size reduction of the willow Salix viminalis L. sprouts, rises the mechanical durability of briquettes. The effect is similar in case of agglomeration pressure gain. The dependence of the briquette`s mechanical durability from the biomass grinding level W and the value of agglomeration pressure, can be described by a power function. The highest durability (DU>96%) can be obtained at the briquetting pressure exceeded 80 MPa and the index W<20.
EN
Assessment of energy consumption of pellets and briquettes production from plant raw materials was presented. Wheat, rye, rape straw and meadow hay were used for their production. The investigated raw materials were ground before briquetting with the use of a station drum straw cutter and theoretical length of cutting of 20 mm, whereas before pelleting – with the use of a beater grinder equipped with sieves of 6 mm meshes diameter. Analysis of moisture of raw materials and their calorific value were carried out according to binding norms. Moisture of compacted raw materials was within 10.1-13.3%, whereas the calorific value was from 16.1 to 17.9 MJ·kg-1. Pellets were produced in a pelleting machine with an immobile flat matrix and driven compressing rolls, whereas briquettes were produced in a screw briquetting machine with a heated compressing chamber. The following values of temperature of the compressing chamber of a briquetting machine were assumed: 200, 225 and 250ºC. For measurement of energy consumption of the raw materials compression process power, time and electric energy converter Lumel 3000 was used. Average values of energy consumption during production of pellets were from 0.145 kWh·kg-1 for rape straw to 0.176 kW·kg-1 for meadow hay. In case of production of briquettes the lowest value of energy intake was reported for wheat straw compressed in temperature 250ºC (0.128 kWh·kg-1), whereas the highest value of energy intake for meadow hay compressed in temperature 200ºC (0.182 kWh·kg-1).
PL
Przedstawiono ocenę energochłonności wytwarzania peletów i brykietów z wybranych surowców roślinnych. Do ich produkcji użyto słomy pszennej, żytniej i rzepakowej oraz siana łąkowego. Badane surowce przed brykietowaniem rozdrabniano przy użyciu stacyjnej sieczkarni bębnowej i teoretycznej długości cięcia 20 mm, natomiast przed peletowaniem – za pomocą rozdrabniacza bijakowego wyposażonego w sita o średnicy otworów 6 mm. Analizy wilgotności surowców i ich wartości opałowej przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Wilgotność zagęszczanych surowców wahała się w przedziale 10,1-13,3%, natomiast wartość opałowa od 16,1 do 17,9 MJ·kg-1. Pelety wytwarzane były w peleciarce z nieruchomą matrycą płaską i napędzanymi rolkami zagęszczającymi, natomiast brykiety wytwarzano w brykieciarce ślimakowej z podgrzewaną komorą zagęszczania. Przyjęto następujące wartości temperatury komory zagęszczającej brykieciarki: 200, 225 i 250ºC. Do pomiaru energochłonności procesu zagęszczania surowców wykorzystano przetwornik mocy, czasu i energii elektrycznej typu Lumel 3000. Średnie wartości poboru energii podczas wytwarzania peletów wynosiły od 0,145 kWh·kg-1 dla słomy rzepakowej do 0,176 kWh·kg-1 dla siana łąkowego. W przypadku wytwarzania brykietów najniższą wartość poboru energii odnotowano dla słomy pszennej zagęszczanej w temperaturze 250ºC (0,128 kWh·kg-1), natomiast najwyższą wartość poboru energii dla siana łąkowego zagęszczanego w temperaturze 200ºC (0,182 kWh·kg-1).
PL
Przedstawiono analizę wpływu temperatury w komorze zagęszczania na gęstość i trwałość mechaniczną brykietów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych. Do produkcji brykietów użyto słomy pszennej, kukurydzianej, rzepakowej oraz siana łąkowego. Badane surowce rozdrabniano przy użyciu stacyjnej sieczkarni bębnowej, napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW. Teoretyczna długość cięcia surowców wynosiła 20 mm. Analizy wilgotności surowców oraz gęstości i trwałości mechanicznej brykietów przeprowadzono zgodnie z normami. Wilgotność badanych surowców wahała się w granicach 13-15%. Do wytwarzania brykietów zastosowano brykieciarkę ślimakową JW-08 z podgrzewaną komorą zagęszczania grzałkami elektrycznymi o mocy 3 kW. Gęstość i trwałość mechaniczna brykietów zależały od rodzaju użytego surowca i temperatury w komorze zagęszczającej brykieciarki. Najniższa gęstość brykietów zawierała się w granicach od 505 do 734 kg·m-3 dla słomy rzepakowej, a najwyższa od 643 do 827 kg·m-3 dla słomy kukurydzianej, przy temperaturze w komorze zagęszczającej odpowiednio 200 i 250°C. Natomiast trwałość mechaniczna brykietów, dla przyjętych temperatur w komorze zagęszczania, wahała się od 52 do 74% dla słomy rzepakowej i od 69 do 94% dla słomy kukurydzianej.
EN
Analysis of temperature impact in the compression chamber on density and mechanical endurance of briquettes produced of the selected plant raw materials was presented. Wheat, maize, rapeseed straw and meadow hay were used for production of briquettes. The researched raw materials were ground with the use of a drum straw-cutter driven with an electric motor of 7.5 kW capacity. Theoretical length of cutting raw materials was 20 mm. Analysis of moisture of raw materials and density and mechanical strength of pellets was carried out according to valid standards. Moisture of the researched raw materials was within 13-15%. A screw briquetting machine JW-08 with a heated compression chamber with an electric heater of 3 kW power. Density and mechanical strength of briquettes depended on the type of the used raw material and temperature in the compression chamber of a briquetting machine. The lowest density of briquettes was within 505 to 734 kg·m-3 for rye straw and the highest within 643 to 827 kg·m-3 for maize straw at the temperature in the compression chamber respectively 200 and 250ºC. Whereas, mechanical endurance of briquettes for the accepted temperatures in the compression chamber was within 52 to 74% for rape straw and within 69 to 94% for maize straw.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kaloryczności, zawartości wody, popiołu oraz węgla, azotu i wodoru w czterech rodzajach brykietu. Materiał badawczy stanowiły brykiety ze słomy zbożowej z dodatkami, takimi jak: trociny olchy, siano łąkowe oraz ziarno owsa. Uzyskane wyniki posłużyły do celów porównawczych podstawowych parametrów fizyko-chemicznych brykietów. Określono, że brykiety uzyskane z połączenia słomy i trocin olchy wykazują najwyższą wartość opałową. Dodatkowo odnotowano zwiększoną zawartość pozostałego po spaleniu popiołu w próbkach, które miały wyższą zawartością węgla, co może wskazywać na straty związane z niecałkowitym spalaniem.
EN
This paper presents the results of the caloric value, content of water, ash and carbon, nitrogen and hydrogen in the four types of briquettes. Material consisted of wheat straw briquettes with additives such as alder sawdust, meadow hay and oats. The results were used for comparison purposes of the basic physicochemical parameters of briquettes. It was determined that the briquettes obtained from a combination of straw and alders sawdust have the highest caloric value. In addition, the increased level of ash remaining after burning in the samples, which had higher carbon content, was reported which may indicate losses related to incomplete burning.
15
PL
Przedstawiono analizę cech fizycznych brykietów wytworzonych z biomasy roślinnej. Do produkcji brykietów użyto słomy pszennej, żytniej, kukurydzianej, rzepakowej, mieszanki zbożowej oraz siana łąkowego. Badane surowce roślinne rozdrabniano za pomocą stacyjnej sieczkarni bębnowej, napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 7,5kW. Teoretyczna długość cięcia materiałów roślinnych wynosiła 20mm. Analizy wilgotności i wartości opałowej surowców oraz gęstości nasypowej i trwałości mechanicznej brykietów przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Wilgotność surowców w stanie świeżym wynosiła od 16-20% dla słomy rzepakowej do 35-55% dla słomy kukurydzianej, natomiast w stanie suchym odpowiednio - od 11-13% do 13-15%. Średnia wartość opałowa dla badanych surowców roślinnych wahała się w przedziale od 16,1 do 17,2MJ·kg-1. Do wytwarzania brykietów zastosowano brykieciarkę ślimakową JW-08 z podgrzewaną komorą zagęszczania. Gęstość nasypowa oraz trwałość mechaniczna brykietów zależały od rodzaju użytego surowca i temperatury w komorze zagęszczającej brykieciarki. Najniższa gęstość nasypowa brykietów zawierała się w przedziale 505-734kg·m-3 dla siana łąkowego, a największa 643-827kg·m-3 dla słomy kukurydzianej, przy temperaturze komory zagęszczającej 200 i 250°C. Natomiast trwałość mechaniczna brykietów wahała się odpowiednio od 50 do 75% dla siana łąkowego i od 69 do 94% dla słomy kukurydzianej, dla przyjętych temperatur komory zagęszczającej brykieciarki.
EN
Analysis of physical properties of plant biomass briquettes was presented. Wheat, maize and rapeseed straw, grain mixture and meadow hay were used for production of briquettes. The researched plant raw materials were ground with the use of a drum straw-cutter driven with an electric motor of 7.5kW capacity. Theoretical length of cutting plant materials was 20mm. Moisture and calorific value analysis of materials as well as bulk density and mechanical strength of pellets were carried out according to valid standards. Moisture of raw materials in a fresh state was 16-20% for rapeseed straw to 35-55% for maize straw while in a dry state respectively 11-13% to 13-15%. The average calorific value for the researched plant materials was between 16.1 to 17.2MJ·kg-1. For production of briquettes a screw briquetting machine JW-08 with a heated compression chamber was used. Bulk density and mechanical strength of briquettes depended on the type of the used material and temperature in the compression chamber of a briquetting machine. The lowest bulk density of briquettes was within 505-734kg·m-3 for meadow hay and the highest was 643-827kg·m-3 for maize straw at the temperature of the compression chamber 200 and 250°C. While mechanical strength was between respectively 50 to 75% for meadow hay and from 69 to 94% for maize straw for the accepted temperatures of the compression chamber of a briquetting machine.
16
Content available remote Mechanizm procesu brykietowania pasz w układzie roboczym z płaską matrycą
PL
W pracy przestawiono wyniki badań procesu brykietowania pasz z udziałem słomy na autorskich stanowiskach badawczych. Badano zależność gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego brykietu w otworze matrycy od prędkości przetłaczania, czyli wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy. Prędkość przetłaczania ma istotny wpływ na gęstość brykietu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości brykietu.
EN
Investigation results of fodder briquetting with straw participation per¬formed in authors’ own investigation posts are presented in the paper. The dependence of density, kinetic durability, moisture content and residence time of a moulded pellet in the matrix hole as a function of material portion height forced by rolls during one second (forcing speed) was tested The forcing speed revealed a significant influence on briquette density. Long residence time of material portion forced by rolls in the matrix opening hole caused the increase of briquette density.
PL
Celem pracy było opracowanie warunków wykorzystania zwrotnego odpadów hutniczych. Mieszanki do brykietowania zestawiono ze szlamów konwertorowych, popiołów z elektrowni oraz mułów węglowych z dodatkiem różnych spoiw. Próby brykietowania prowadzono w brykieciarce walcowej. Stwierdzono, że do brykietowania nie nadają się spoiwa oparte na popiołach z elektrowni. Muły węglowe mogą być stosowane, jako dodatek obniżający zużycie paliwa w procesie redukcji i topienia brykietów. Najlepszym spoiwem do brykietowania tego typu materiałów okazało się spoiwo organiczne. Brykiety można suszyć w spalinach, a gorący wsad podawać bezpośrednio do procesu metalurgicznego, co winno obniżyć zużycie energii.
EN
The purpose of the work was to develop conditions for return use of steel-making waste. The mixtures for briquetting consisted of converter sludges, power station ashes and coal slurries with addition of various binders. The briquetting tests were carried out in rolling briquetting machine. Binders based on power plant ashes were found to be not suitable for briquetting. Coal slurries can be used as an additive to lower fuel consumption in the reduction and melting of briquettes. The best binder for briquetting of this type of materials turned out to be the organic binder. Briquettes can be dried in waste gas and hot charge is to be applied directly to the steel-making process, which should reduce the energy consumption.
PL
W publikacji opisano dwa sposoby określenia wytrzymałości na ściskanie brykietów z materiałów drobnoziarnistych. Porównanie tych sposobów przeprowadzono w oparciu o badania ściskania przykładowych brykietów wykonanych z odpadowych popiołów paleniskowych. W oparciu o wyniki badań określono przydatność stosowania obu metod do oceny wytrzymałości brykietów.
EN
The publication describes to determine the compressive strength of finegrained compacts by using of two methods. Comparison of these methods were based on the study of the compression of sample briquettes made of waste ash. The usefulness of applying both approaches to the evaluation of the strength of briquettes were indicated as the results of research studies.
PL
Mała gęstość objętościowa słomy wymaga posiadania dużej przestrzeni magazynowej, ponieważ słoma do spalania musi być przechowywana w pomieszczeniach zadaszonych i osłoniętych. Przetwarzanie biomasy w brykiety powoduje zmniejszenie objętości takiego paliwa oraz uzyskanie znacznej poprawy jego wartości energetycznej jak również właściwości transportowych i magazynowych. W pracy przedstawiono analizę wpływu stopnia rozdrobnienia na cechy mechaniczne brykietów wykonanych ze słomy pszennej, żytniej oraz rzepakowej. Stwierdzono istotne statystycznie oddziaływanie wielkości frakcji słomy na trwałość wykonanych z niej brykietów. Natomiast wpływ materiału, z jakiego wykonane były brykiety (gatunek słomy) okazał się nieistotny.
EN
Low bulk density of straw requires considerable storing space since straw for firing must be stored in roofed and covered rooms. Processing biomass into briquettes causes decrease of volume of such fuel and a considerable improvement of its energy value as well as transport and storing properties. The work presents analysis of the fragmentation degree on mechanical properties of briquettes made of grain, rye and rape straw. Statistically significant influence of straw fractions seize on endurance of briquettes made of it, was reported. Whereas, influence of the material of which briquettes were made (straw kind) appeared to be insignificant.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.