Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tram service
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Traffic noise (car, rail and air transport) has an influence on human health and the comfort of human life. The human body experiences the harmful effect of traffic noise beginning at values slightly higher than hearing range. This effect involves excessive tiredness, drowsiness and discomfort. Equilibrium, psychomotor fitness and physiological functions may also be disturbed. Acoustic pressure higher than 140 dB causes permanent harmful changes in the human body. This study evaluated traffic noise pollution at three selected sites in Krakow. At the research sites, two sources of traffic noise were present: car and rail transport (trams). The sites were located in the city centre and in the outskirts of the city. The level of traffic noise was measured at three sites in Krakow (research site A: Teligi Street, research site B: Nowy Bieżanów tram balloon loop and research site C: Piłsudski Bridge) on different days of the week (Wednesday and Sunday) and during different times of the day (morning, afternoon and evening). The obtained results show that the level of traffic noise was the highest on the Piłsudski Bridge (research site C), where most of the values exceeded the permissible norms. The two remaining research sites (A: Teligi Street and B: Nowy Bieżanów tram balloon loop) shared similar levels of traffic noise which did not exceed the norm. A comparison of the level of traffic noise at the three research sites according to the day of the week and time of day showed that the level of noise was the highest on weekdays in the morning. During the weekend, the level of noise in the afternoon hours was higher than the value registered in the morning and evening hours. The lowest level of noise was registered at Teligi Street during the weekend in the evening hours, and the highest value was registered on the Piłsudski Bridge on weekdays in the morning hours.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania jakości usług na najnowszej trasie tramwajowej w Gdańsku, przebiegającej wzdłuż Al. V.Havla w dzielnicy Gdańsk-Południe. Celem badania była ocena, w jakim stopniu realizowane są postulaty przewozowe pasażerów oraz określenie ich zachowań komunikacyjnych oraz preferencji odnośnie usług przewozowych. Badanie wykonano metodą ankiety internetowej. Na bazie ilościowej oceny postulatów przewozowych wyznaczono lukę jakościową pomiędzy jakością oczekiwaną a uzyskaną. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że jakość usług komunikacji tramwajowej została oceniona pozytywnie: 55% ankietowanych oceniło ją jako dobrą i bardzo dobrą, 30% jak wystarczającą. Najmniejszą lukę jakościową odnotowano w przypadku bezpośredniości (0,49), częstotliwości (0,64) i dostępności (0,69). Największą lukę odnotowano w przypadku niezawodności (1,10), czasu trwania podróży (1,05), stopnia zatłoczenia (0,88) oraz punktualności (0,84). Przeprowadzone badanie oraz obserwacje zmian w oczekiwaniach pasażerów pozwalają na sformułowanie kilku wniosków. Tradycyjnie rozumiana dostępność do usług transportu zbiorowego przestaje być argumentem wystarczającym do konkurowania z samochodem osobowym. Pasażerowie formułują coraz wyraźniejsze żądania odnośnie komfortu przejazdu, dostępności informacji oraz szybkości przemieszczania, odnosząc je do innych rodzajów transportu. Powoduje to konieczność aktywnego kształtowania jakości usług transportu zbiorowego oraz lepszej oceny postulatów zgłaszanych przez pasażerów.
EN
This paper presents the results of the public transport quality survey at the new tram route in Gdańsk along the H.Havle Av at the Gdańsk-Poludnie district. Aim of the study was to evaluate passenger preferences regarding the public transport and how they are met by the offer of the service provider. Research was performed with the internet-based form covering 15 qualitative and quantitative questions. On the basis of the qualitative questions the quality gap was calculated. In general 55% survey particpants described tram services as good and very good, while 30% as sufficient. The lowest quality gap was observed for directness (0,49), frequency (0,64) and accessibility (0,69). The highest quality gap among selected measures was observed for reliability (1,10), duration of travel (1,05), level of tram space utilization (0,88) and punctuality (0,84). Major gap for travel duration may be due to lack of tram priority at the intersections. Park&Ride parkig space was used at average level of 35%. No incentives for such solution is included with the service provider offer. Results of the survey and observations lead to some conclusions. Public transport accessibility considered only as the availability of services is no longer a competitive factor against private car. Passengers formulate demands for comfort, provision of information and reduced duration of travel, all verified against other modes of transport. This should be taken into account for the new public transport projects.
PL
Obiektem badań są drzwi tramwajów typu 105Na z punktu widzenia procedur identyfikacji zagrożeń wynikających z ich użytkowania w trakcie eksploatacji tramwajów. Obiekt i zakres badań przyjęto w odniesieniu do procedur metody zarządzania ryzykiem zagrożeń TRAM-RISK dedykowanej dla elementów komunikacji tramwajowej. Przedstawiono charakterystykę obiektu analizy z uwzględnieniem procedur otwierania drzwi i działania mechanizmu otwierania. Opracowano i przedstawiono wybrane grupy pytań list kontrolnych do rozpoznania źródeł zagrożeń dotyczących użytkowania drzwi tramwaju. Rozpoznano źródła zagrożeń i na tej podstawie sformułowano zagrożenia. Przedstawione wyniki badań stanowią implementację procedur metody TRAM-RISK.
EN
The object of the investigations are the doors of 105Na trams in terms of the procedures of hazard identification related to their use. The object and the scope of the investigations has been adopted in reference to the procedures of the TRAM-RISK method of risk management dedicated for the tramway components. The characteristics of the analyzed object have been presented taking into account the procedures of door opening and the operation of the door opening mechanism. Selected groups of questions for the checklists have been developed and presented in order to identify the sources of hazards related to the use of the tram doors. The sources of hazards have been identified and consequently, the hazards have been formulated. The presented results of the investigations are an implementation of the TRAM-RISK method procedures.
4
Content available remote Zabytkowe tramwaje w San Francisco
PL
Historia zabytkowych tramwajów linowych (technika, tabor, zajezdnia, siłownia). Linia zabytkowa F obsługiwana wyłącznie zabytkowym taborem.
EN
The history of ancient tramways (technique, tramway stock, tram depot, power-plant). The only old ancient tramways used on the historical line F.
PL
Ocena wdrożonych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu (priorytet dla ruchu tramwajów) na podstawie wykonanych pomiarów czasów przejazdu tramwajów, potoków pasażerskich i natężenia ruchu samochodowego dla wybranego przykładu ciągu komunikacyjnego w Krakowie (ul. Karmelicka).
EN
The assessment of solutions implemented in the field of traffic organization (priority for tramway traffic) on the base of measurements of trip time of tramways, passengers flows and car traffic density for one of the communication lines in Krakow (Karmelicka street).
6
Content available remote Tramobus w Clermont-Ferrand we Francji
PL
W artykule przedstawiono wdrożony we Francji system tramwaju Translohr poruszającego się na kołach samochodowych nazywany tramobusem. Rys historyczny projektu, projekt nowej linii tramwajowej, infrastruktura tramwajowa, zajezdnia i centrum sterowania. Tramobus Translohr na świecie.
EN
There is presented in the article the tramway system Translohr implemented in France that is on the tyres and is called tram-bus. The historical draft of the project, the project of a new tramway line, the tramway infrastructure, the tram depot and guidance system. The tram-bus Translohr in the world.
PL
Elementy systemu tramwajów linowych – napęd główny, stacje przystankowe. Liny napędowe, pojazdy, elementy trasy. Próba włączenia tramwajów linowych w system komunikacji miejskiej Krakowa. Proponowane rozmieszczenie przystanków tramwajów linowych.
EN
The cable car system elements – the main drive, cable car stations. The transmission rope, cable cars, sections of route. The attempt to include the cable cars into the city transport system in Krakow. The proposal of cable car stations location.
8
Content available remote Ocena likwidacji linii tramwajowej nr 12 Chorzów - Siemianowice Śląskie
PL
Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania komunikacji tramwajowej w aglomeracji katowickiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Charakterystyka linii tramwajowej 12. Społeczne konsekwencje zamknięcia linii tramwajowej 12. Problemy organizacji zastępczej komunikacji autobusowej. Wpływ likwidacji linii 12 na gospodarkę gmin i Spółki Tramwaje Śląskie S.A.
EN
The political and economic conditions of tramway service operations in Katowice agglomeration in the first decade of 21st century. The characteristics of tramway line No 12. Social consequences of implementation of substituted bus service. The impact of inactivation of line No 12 on the economy of communes and the Silesian Tramway Company Ltd.
9
Content available remote Historia komunikacji tramwajowej w Krakowie
PL
Najważniejsze etapy kształtowania się sieci tramwajowej Krakowa (okres przedwojenny, powojenny oraz czasy bieżące).
EN
The most important stages of tramway network creation in Krakow (the pre-war period, after war and current times).
PL
Występowanie zakłóceń i wykorzystywanie pojazdów rezerwowych. Liczebność rezerw na sieci tramwajowej Wrocławia. Problem wielkości rezerwy a zagadnienie zarządzania zapasami. Model procesu uszkodzeń i odnów.
EN
The occurrence of disturbances and usage of spare vehicles. The number of spare vehicles at the tram network in Wroclaw. The problem of the reserve volume and the problem of the reserve management. The model for the process of damages and renovation.
PL
Propozycje integracji układu komunikacyjnego poprzez zmiany w sieci tramwajowej. Analiza zmian w układzie sieci tramwajowej. Centrum przesiadkowe tramwaj – kolej. Znaczenie projektowanej zmiany w sytuacjach niesprawności w systemie transportowym miasta.
EN
Transport network integration proposals by changes in tram network. Analysis of changes in tram network. Transfer center tramway – railway. Significance of project changes in condition of inefficiency in urban transport system.
12
Content available remote Komunikacja tramwajowa w Tarnowie
PL
W artykule przedstawiono krótką historię komunikacji tramwajowej w Tarnowie, genezę powstania oraz dane z pierwszego okresu jej funkcjonowania. Podano także nieznane wydarzenia związane z próbą budowy nowych linii w Tarnowie.
EN
The short history of tram transport service in Tarnów, the genesis of its origination and the data of the first period of its operation has been presented in the paper. Some unknown events concerning the attempt for construction of new lines in Tarnów has been also given.
13
Content available remote Trasy tramwajowe wbudowane w deptaki atrakcyjną formą urbanistyczną
PL
Przykłady form łączących funkcje deptaku i ciągu tramwajowego. Zabudowa a zachowania pieszych. Warunki korzystania z tej formy urbanistycznej. Charakterystyka relacji między grupami użytkowników ruchu. Przykłady rozwiązań w czterech miastach konurbacji górnośląskiej.
EN
Examples of forms connecting functions of promenade and tram line. Buildings versus pedestrian behaviour. Conditions of taking advantages of town-planning form. Characteristics of relations between various groups of traffic users. Examples of solutions in four cities of Upper Silesian conurbation.
14
Content available remote Najdłuższe linie tramwajowe w Polsce
PL
Historia powstania sieci łódzkich tramwajów podmiejskich będącej najbardziej rozległą siecią w Europie. Omówiono trzy najdłuższe polskie linie tramwajowe, linię nr 46 Łódź -Ozorków (32 km), linie 11 Zgierz -Pabianice przez Łódź (28 km) oraz linię 43 Łódź - Lutomiersko (24 km od 2001 r.).
EN
History of Łódź suburban tram network origin that is the widest network in Europe. Description of three the longest tram lines: line no 46 Łódź-Ozorków (32 km), line no 11 Zgierz -Pabianice by Łódź (28 km) and line no 43 Łódź-Lutomiersko (24 km since 2001).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.