Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania międzylaboratoryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat pomiaru przyczepności cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych [Ceramic Tile Adhesives - CTAs] z wykorzystaniem techniki pull-off. Wśród omówionych wyników systematycznego przeglądu literatury dla słów kluczowych niniejszego artykułu szczególną uwagę poświęcono badaniom międzylaboratoryjnym [Interlaboratory Comparisons - ILCs]. Wyniki pomiarów przyczepności cementowych CTAs, a w szczególności wyniki uzyskane w ILCs, stały się podstawą analizy relacji między uczestnikami procesu oceny zgodności wyrobu budowlanego. W analizie uwzględniono powiązania między nauką i przemysłem, a także ich otoczenie wynikające z uwarunkowań formalno-prawnych związanych z oceną wyrobów budowlanych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano mapę myśli pokazującą relacje pomiędzy potencjalnymi uczestnikami procesu oceny zgodności CTAs, ze szczególnym uwzględnieniem ILCs. Wskazano, iż stosowanie różnych kryteriów oceny wyników pomiaru przyczepności cementowych CTAs przez naukę i przemysł nie sprzyja rozwojowi wzajemnych relacji obu światów.
EN
The article presents the current state of knowledge on the measurement of the adhesion of cementitious ceramic tile adhesives [CTAs] using the pull-off technique. The author discusses the results of the systematic literature review for the keywords of this article with particular attention to the interlaboratory comparisons [ILCs]. The cementitious CTAs adhesion measurements, particularly the results obtained in the ILCs, became the basis for analyzing the relationship between the participants of the conformity assessment of construction products. The analysis considers the links between science and industry and their environment resulting from formal and legal conditions related to the evaluation of construction products. Based on the study, the author proposes a mind map showing the relationships between potential participants in the CTAs compliance assessment process, with particular emphasis on ILCs. It indicates that using different criteria for evaluating the results of cementitious CTAs adhesion measurement by science and industry is not conducive to developing mutual relations between the two worlds.
EN
In the paper the results of interlaboratory round-robin tests are presented. The RR program was executed for paving grade 50/70 bitumen and polymer modified bitumen 45/80-55. For both binders similar test programs have been prepared, starting from fundamental properties like Pen@25, Softening Point, Softening Point after RTFOT, Fraass breaking point, elastic recovery etc. and with use of more contemporary test methods as complex modulus G*, phase angle δ (60°C, f = 1.59 Hz (10 rad/s), PMB microstructure etc. Finally 8 properties for unmodified bitumen were tested and 9 for PMBs. In the program 24 laboratories from three european countries participated representing different kinds of labs – private owned, technical universities, road administration and refinery control labs. The final results were evaluated with statistical and z-score method. Surprisingly results showed that the best methods with high reproductibility are complex modulus G* and phase angle δ.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań międzylaboratoryjnych zorganizowanych przez ORLEN Asfalt w 2012 roku. Program badań obejmował dwa rodzaje lepiszczy asfaltowych: asfalt drogowy 50/70 według PN-EN 12591 oraz asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 według PN-EN 14023. Wśród wybranych parametrów oceny asfaltu drogowego 50/70 i modyfikowanego PMB 45/80-55 znalazły się badania obligatoryjne (zawarte w normach, w oparciu o które produkowane są asfalty) oraz badania funkcjonalne oznaczane w reometrze dynamicznego ścinania DSR. Finalnie do porównań wybrano 8 właściwości asfaltu drogowego i 9 właściwości asfaltu modyfikowanego. W badaniach międzylaboratoryjnych wzięły udział 24 laboratoria reprezentujące zarówno inwestorów z branży drogowej jak i typowe jednostki badawcze. Otrzymane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej i ocenione zgodnie z ogólnymi zasadami opisanymi w normach: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości oraz ISO 13528:2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
PL
Omówiono zastosowanie statystycznej metody odpornej „algorytm S” do oceny precyzji (niepewności) badanej procedury pomiarowej na podstawie wyników międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych, gdy wyniki te zawierają dane odstające (outlier). Tradycyjne odrzucanie takich danych zmniejsza istotnie wiarygodność oceny, szczególnie dla małych próbek. Metody odporne uwzględniają wszystkie wyniki, ale dane odstające traktują inaczej. Stosowanie algorytmu S zalecają przepisy międzynarodowe, lecz brak przykładu, jak postępować w praktyce. Podano więc zależności i proces iteracji tej metody. Dla przykładu oszacowano precyzję pewnej metody na podstawie wariancji wyników badania za jej pomocą obiektów jednorodnych w 9 akredytowanych laboratoriach. Jedna z wariancji była outlierem. Uwzględniając wartość odstającą otrzymano standardowe odchylenie 1,5 razy większe, niż po jej odrzuceniu, zaś metodą odporną z wykorzystaniem algorytmu S wartość bliską tej mniejszej, ale o większej od niej wiarygodności.
EN
Effect of outliers in measurement results on the accuracy of resulting estimate precision was studied by a robust estimation method taking into account all measurement results including outliers. As an example, the estimates of the common standard deviation of all numerical data from comparing tests of the measurement precision of some method in 9 labs. were calcd. both by traditional methods and a robust „S-algorithm” method. The higher efficiency of the robust method was confirmed.
4
Content available remote Metoda oceny biegłości laboratoriów w zakresie analiz próbek węgla kamiennego
PL
Ośrodek Badań Biegłości (OBB) Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043 potwierdzony certyfikatem akredytacji organizatora badań biegłości Nr PT 004, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. OBB jest pierwszym i jedynym w Polsce akredytowanym organizatorem programów badań biegłości w zakresie analiz: biomasy, węgla brunatnego, koksu i odpadów paleniskowych. Ośrodek Badań Biegłości IChPW również jako jedyny w kraju organizuje międzynarodowe badania biegłości w zakresie analiz koksu z udziałem laboratoriów z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Wielkiej Brytanii. Publikacja poświęcona jest ocenie biegłości laboratoriów uczestniczących w rundzie badań biegłości w zakresie analiz próbek węgla kamiennego, przeprowadzonej w 2013 roku. W rundzie wzięło udział 42 Uczestników pochodzących z polskich elektrowni, elektrociepłowni, jednostek badawczych i laboratoriów niezależnych. Zakres analiz próbek obejmował wyznaczanie ciepła spalania oraz oznaczań zawartości: wilgoci, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego. W publikacji przedstawiono metody analizy statystycznej stosowane podczas realizacji rundy oraz omówiono wyniki uzyskane przez Uczestników.
EN
The Proficiency Testing Provider (PTP) of the Institute for Chemical Processing of Coal (Zabrze, Poland) benefits from an implemented management system consistent with the requirements included in the standard PN-EN ISO/IEC 17043 confirmed by accreditation certificate of Proficiency Testing Provider No PT 004, issued by the Polish Centre for Accreditation. In Poland, the PTP is the first and only accredited provider of proficiency testing programs in the field of: biomass, brown coal, coke and furnace waste analyses. The IChPW Proficiency Testing Provider has been, solely, providing international proficiency testing in the field of coke analyses with participation of laboratories from Poland, Slovakia, Czech Republic, Ukraine, Germany, France, Italy, Spain, Finland, Austria and the United Kingdom. This paper is devoted to the proficiency assessment of laboratories participating in the proficiency testing round in the field of hard coal samples analysis, performed in 2013. The testing round was attended by 42 participants from Polish power plants, research entities and independent laboratories. The scope of analyses comprised the determination of gross calorific value and contents of moisture, ash, total sulphur and total carbon. This paper presents the methods of statistical analysis, used during the round execution, and the results obtained by the participants.
5
Content available remote Analiza gazów rozpuszczonych w oleju – badania międzylaboratoryjne
PL
W artykule poruszono problematykę wiarygodności wyników otrzymywanych z analizy gazów rozpuszczonych w oleju, która stanowi jedną z podstawowych metod diagnostyki stanu transformatora energetycznego. Na podstawie badań międzylaboratoryjnych oraz własnych wskazano na problemy związane z rozbieżnością wyników uzyskiwanych przez różne laboratoria. W oparciu o normy i własne doświadczenia przedstawiono przyczyny rozbieżności i ukazano sposoby poprawy powtarzalności i odtwarzalności wyników otrzymanych za pomocą metody DGA.
EN
The article deals with issue of reliability of results obtained from the analysis of gases dissolved in oil, which is one of the main methods of diagnosis of power transformer. On the basis of interlaboratory and own investigations some problems related to the divergence of results obtained by different laboratories were pointed out. Based on the standards and own experience the possible reasons for these discrepancies were shown, and ways to improve the repeatability and reproducibility of results obtained using the DGA method were presented.
PL
Publikacja opisuje, na przykładzie Laboratorium Zakładu Analiz Naftowych Instytutu Nafty i Gazu, proces identyfikowania poddyscyplin, w których laboratorium jest zobligowane do uczestniczenia w porównaniach międzylaboratoryjnych. Konieczność określenia poddyscyplin została wprowadzona przez nowe, piąte wydanie Polityki Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące uczestnictwa w badaniach biegłości z 17.11.2011 r. Polityka ta jest zgodna z dokumentem EA-4/18/2012 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości, w którym opisano sposób rozumowania i kolejność postępowania podczas identyfikacji poddyscyplin. Na przykładach wytłumaczono wymagania Polityki… i sposób ich realizacji. Pokazano, jak w Laboratorium Zakładu Analiz Naftowych zidentyfikowano rodzaje stosowanych metodyk badawczych badanych cech i wyrobów. Zaprezentowano, jakie poddyscypliny ustalono w laboratorium. Stwierdzono, że zidentyfikowanie poddyscyplin nie pozwoliło na zmniejszenie ilości porównań międzylaboratoryjnych laboratorium oraz przeprowadzono analizę przyczyn tego zjawiska. Wynika to z dwóch powodów: laboratorium bada dużą liczbę matryc tymi samymi znormalizowanymi metodami; znaczenie oraz końcowe wykorzystanie wyników badań paliw dla czynności kontrolno-karnych, a także dla potrzeb ekspertyz sądowych i dla organów ścigania znacząco zwiększa ilość poddyscyplin. Z tego względu laboratorium przeprowadziło analizę ostrożnie, wysoko szacując ryzyko włączenia różnych grup wyrobów do tej samej poddyscypliny.
EN
The publication describes the example of the Petroleum Analysis Laboratory of the Institute of Oil and Gas sub-discipline identification process in which the laboratory is required to participate in proficiency testing. The need to define sub-disciplines was introduced by the new fifth edition of the Polish Centre for Accreditation Policy for participation in proficiency testing of 17.11.2011. This policy is in accordance with the document EA-4/18/2012 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation. The article describes the reasoning and sequencing in identifying sub-disciplines. Examples, explained the Policy requirements (...), and how to achieve them. How the Petroleum Analysis Department identified the types of research methods, sample characteristics and products is also shown. Sub-disciplines established in the laboratory are presented. It was found that the identification of sub-disciplines did not allow a reduction in the amount of proficiency testing participation and an analysis of the causes of this phenomenon. This is due to two reasons: the laboratory tests a large number of matrix with the same standardized methods, importance as well as final results of the use of fuel for criminal-control operations – and for forensic and law enforcement significantly increases the amount of sub-disciplines. For this reason, laboratory analysis was carried out carefully estimating the high risk of inclusion of different groups in the same sub-disciplines.
7
Content available remote Ocena wyników badań typu Round Robin dla paliw silnikowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki międzynarodowych badań biegłości w zakresie oznaczania parametrów jakościowych wymaganych przy ocenie jakości paliw silnikowych, w których uczestniczyły laboratoria Pionu Technologii Nafty INiG. Wskazano użyteczność tego rodzaju badań w procesie walidacji i nadzoru nad poprawnością wyników pomiarów uzyskiwanych przy stosowaniu określonych metod analitycznych. Rezultatem udziału w tych badaniach było uzyskanie trzech certyfikatów doskonałości, potwierdzających kompetencje laboratoriów INiG.
EN
This paper presents the results of international proficiency tests for the determination of quality parameters required for assessing the quality of motor fuels in which the laboratories of INiG . Division of Petroleum Processing participated. The usefulness of these types of proficiency tests in the validation process and supervision of the correctness of the results obtained by applying specific analytical methods was demonstrated. Participation in these studies resulted in the awarding of three certificates of excellence to INiG laboratories, thus confirming their competence.
EN
The article discusses four interlaboratory round test in scope of accredited test methods, organized by the Textile Research Institute, Laboratory of Testing Textile Raw Materials and Fabrics. Interlaboratory comparison no I: Determination of maximum force to seam rupture using the Strip method according to PN-EN ISO 11935-1:2002 and Determination of maximum force to seam rupture using the grab method-according to PN-EN ISO 13935-2:2002. Interlaboratory comparison no II: Determination of single-end breaking force and elongation at break according to PN-EN ISO 2062:1997. Interlaboratory comparison no III: Determination of tensile strength and elongation for nonwovens according to PN-EN 29073-3:1994. Interlaboratory comparison no IV: Determination of water-vapour resistance of multi-layer textile-materials. In presented tests different laboratories took part: accredited by Polish Centre for Accreditation, foreign and industrial.
PL
Porównania międzylaboratoryjne stanowią dla laboratoriów badawczych bardzo ważne narzędzie zapewnienia jakości oraz potwierdzenia kompetencji w zakresie wykonywanych badań. W artykule omówiono rolę porównań międzylaboratoryjnych w sterowaniu jakością badań laboratoriów akredytowanych oraz dokonano podsumowania uczestnictwa laboratoriów Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB w badaniach porównawczych w latach 2006-2009 (IV cykl akredytacji).
EN
Interlaboratory comparisons are the very important tool of steering the quality of tests and confirming the competence of testing laboratories. In this paper the importance of interlaboratory comparisons for quality control and monitoring the validity of tests in accredited laboratories is presented. It also summerizes the participation of ITB Group of Testing Laboratories in interlaboratory comparisons in the period 2006-2009.
EN
The article discusses four interlaboratory round test in scope of accredited test methods, organized by the Textile Research Institute, Laboratory of Testing Textile Raw Materials and Fabrics. Interlaboratory comparison no I: Determination of maximum force to seam rupture using of the strip method according to PN-EN ISO 13935-1:2002 and Determination of maximum force to seam rupture using the grab method-according to PN-EN ISO 13935-2:2002. lnterlaboratory comparison no II: Determination of single-end breaking force and elongation at break according to PN-EN ISO 2062:1997. Interlaboratory comparison no III: Determination of tensile strength and elongation for nonwovens according to PN-EN 29073-3:1994. Interlaboratory comparison no IV: Determination of water-vapour resistance of multi-layer textile-materials. In presented tests different laboratories took part: accredited by Polish Centre for Accreditation, foreign and industrial.
11
Content available remote Badania międzylaboratoryjne olejów kalibracyjnych do aparatu czterokulowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań międzylaboratoryjnych olejów kalibracyjnych do aparatu czterokulowego, które zostały opracowane w ramach projektu badawczego pt.: "Opracowanie wzorcowych olejów smarowych do walidacji znormalizowanych metod badań wykonywanych za pomocą aparatu czterokulowego". W wytypowanych ośrodkach badawczych, za pomocą aparatów czterokulowych, oznaczano właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe opracowanych i skomponowanych olejów smarowych. W badaniach wykorzystano trzy metody badawcze: metodę oznaczania wskaźnika zużycia pod obciążeniem Ih i obciążenia zespawania Pz, metodę oznaczania obciążenia zacierającego Pt i granicznego nacisku zatarcia Poz oraz metodę oznaczania średniej średnicy śladów zużycia dśr.
EN
The paper presents the results of investigations from interlaboratory research. Inter-laboratory research was executed according to standard PN-EN ISO 17025:2005. The aim of this research has been to test three reference oils, using a four-ball testing machine. The reference oils were produced by a chemical firm. The investigations were executed using three methods: - The determination of the load-wear index Ih and weld point Pz, - The determination of the scuffing load Pt and seizure load Pz, - The determination of the average wear scar diameter daver. In this research, 11 laboratories participated from different research institutes using three reference oils denoted as a Reference no. 1, Reference no. 2, and Reference no. 3. The specimens used for investigation were steel bearing balls. When the research was finished, every participant sent the results to a coordinator, which is the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom.
EN
The methods of quantitative chemical analysis of mixtures textile materials depend on selective dissolving in suitable solvent the individual components of mixture. With decrease of mass of dissolved mixture of fibres, after regard the suitable corrections, the contents of individual components determine. These testings were led on real samples and on standard samples. The conducted investigations confirmed, that the determination the content of viscose in mixture with cotton (method of dissolving in soluton of chloride of zinc in formic acid in conditions: 40š2°C, 2,5 h) is the difficult procedure exacting the applying the reagents of high quality as well as very exact warnings of all conditions of process.
PL
W pracy przedstawiono główne problemy związane z oceną, kontrolą i zapewnieniem jakości wyników pomiarów analitycznych. Podano charakterystykę poszczególnych elementów systemu jakości wyników pomiarów analitycznych wraz z omówieniem aktualnego stanu wiedzy dotyczącego spójności pomiarowej. szacowania niepew-ności wyników pomiaru, walidacji procedur analitycznych, stosowania materiałów odniesienia oraz wykorzystania i interpretacji wyników badań międzylaboratoryjnych. W pierwszej części pracy przedstawiono definicję podstawowych pojęć związanych z systemem kontroli jakości wyników pomiarów analitycznych oraz opisano sposoby i metody ich wyznaczania. Druga część pracy dotyczy osiągnięć autora w dziedzinie określania i wyznaczania poszczególnych elementów systemu jakości. W zakresie wykorzystania i stosowania materiałów odniesienia opisano nową metodę otrzymywania bez matrycowego materiału odniesienia lotnych analitów, opartą na wykorzystaniu procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych. Przedstawiono także wyniki uzyskane przez autora w trakcie 2-letniego stażu naukowego w IRMM dotyczące udziału w procesie produkcji certylikowanych materiałów odniesienia (badania certyfikacyjne, badania trwałości materiałów). Przedstawiono także wstępne prace związane z produkcją laboratoryjnego materiału odniesienia. W zakresie walidacji metod analitycznych opisano wyniki wieloletnich prac autora związanych z opracowywaniem i definiowaniem nowych procedur analitycznych. Przedstawiono charakterystykę metody oznaczania zawartości fluorków w próbkach ciekłych z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej. Zaprezentowano metodę wykorzystującą technikę chromatografii gazowej w badaniach kinetyki reakcji hydrolizy [Beta]-laktamów - efekt rocznego stażu naukowego w Universidad del Pais Vasco w San Sebastian, Hiszpania. Przedstawiono także wyniki badań walidacyjnych metody oznaczania zawartości etanolu w preparatach farmaceutycznych opartych na wy-korzystaniu techniki HS-GC-FID. Opracowana metoda została wdrożona do praktyki analitycznej w Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA SA w Starogardzie Gdańskim. W zakresie badań między laboratoryjnych przedstawiono wyniki udziału autora w badaniach organizowanych przez CCQM, w trakcie jego 2-letniego stażu w IRMM. Opisano także sposób przeprowadzania porównań między laboratoryjnych współorganizowanych przez autora i opracowywania ich wyników. Opisano, zaproponowany przez autora pracy, prosty, zrozumiały i przejrzysty sposób opracowywania wyników badań międzylaboratoryjnych. Przedstawiono współzależności między poszczególnymi elementami systemu jakości wyników pomiarów analitycznych. Końcowym efektem zainteresowań naukowych autora jest zaproponowany i opisany zintegrowany system kontroli jakości wyników pomiarów, w którego skład wchodzą: - jasno zdefiniowany sposób szacowania niepewności wyników pomiarów analitycznych, - wykorzystujące podstawy metrologii i elementy statystyki matematycznej, przejrzyste sposoby wyznaczania wartości poszczególnych parametrów walidacyjnych, - opracowany jasny i prosty tok postępowania przy opracowywaniu wyników porównań międzylaboratoryjnych, ułatwiający uczestnikom badań interpretację otrzymanych wyników, - przedstawienie reguł towarzyszących wykorzystywaniu materiałów odniesienia.
EN
The main problems connected with quality assessment, quality control and quality management of analytical measurements are presented in the thesis. Characteristics of QA/QC system elements, together with the current stale of traceability, uncertainty estimation, method validation, CRM application and participation in PT are described. The first part of this treatise presents basic definitions from the QA/QC system and methods of their calculations. In the second part, the author presents his contribution to the field of determination and the calculation of particular QA/QC parameters. Within the frame of reference material production and its application, a new method for preparation of a matrix-free reference material of volatile analytes, based on thermal decomposition of surface compounds, is described. The results of studies obtained during 2-year postdocs fellows at IRMM connected with the certification and stability of CRMs are presented. Preliminary research related to the production of laboratory reference material is described. Results of the author's works related to scientific description and definition of new analytical procedures in the field of method validation are presented. The potentiometric method of determination of fluoride content in liquid samples by ion selective electrode is described. Application of GC in the investigation of kinetic of hydrolysis reaction of [Beta]-lactams as a result of a one-year fellowship at Universidad del Pais Vasco in San Sebastian, Spain are presented. Results of calculations for validation parameters for the HS-GC-FID method used for determination of ethanol content in pharmaceuticals are presented as well. This method has been applied in analytical practice in the Pharmaceutical Factory POLPHARMA SA in Starogard Gdański, in Poland Within the framework of interlaboratory comparison, the results of a proficiency test organized by CCQM, in which the author participated during a 2-year fellowship at IRMM, are presented. Organization and elaboration of PTs results are described. A simple, clear and comprehensible system of PTs result elaboration, suggested by the author, is presented. Interrelations among particular QA/QC system components are presented. The final effect of the author's interest is suggested and described, integrated into a QA/QC system, which consist of: - a clearly defined method for estimation of uncertainty of analytical results, - transparent methods for the determination of validation parameters, based on metrology and statistics, - a clear and simple procedure used for the elaboration of PTs results, which helps their participants interpret obtained results, - a presentation of rules connected with CRM production and application.
EN
Test method of determination of tear force using ballistic pendulum (Elmendorf) according to PN-EN ISO 13937-1:2002 is presented in this article. This method was used in interlaboratory comparison tests. Test resuits of participating laboratories obtained during three years were compared.
16
Content available remote Walidacja metod badawczych
PL
W artykule podano zasady postępowania walidacyjnego dla metod badawczych przed ich pierwszym zastosowaniem. Omówiono sposoby określania wartości liczbowych charakterystycznych cech metody oraz podstawowe cechy charakterystyczne metod i urządzeń badawczo-pomiarowych. Przedstawiono niezbędne elementy, jakie powinien zawierać protokół z walidacji.
EN
Principles that underlie validation practice for test methods prior to applying them for the first time have been given consideration. Discussed are techniques of determining numerical values of characteristics of a given method and primary characteristics of test methods and testing/measuring devices/systems. Indispensable components to be included in the validation report have been specified.
EN
Results of testing by interlaboratory comparison concerning determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling are presented in this article. Fuzzing and pilling were tested according to: 1. PN-EN ISO 12945-1:2002 "Textiles. Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling. Part 1: Pilling box method." 2. PN-EN ISO 12945-2:2002 "Textiles. Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling. Part 2: Modified Martindale method." Ten Laboratories took part in those tests: eight testing laboratories accredited by Polish Centre for Accreditation and two industrial laboratories.
EN
The results of the oxidation induction time (OIT) tests indicate that the determination of OIT involves a high degree of uncertainty in respect of the measured data, particularly for low OIT values. This would seem to show that OIT measurements have an extremely critical significance for quality control purposes or lifetime predictions of polyolefin parts. Determining oxidation induction temperature (OIT*) could therefore be a valuable alternative for less stabilized polyolefins (low OIT values) in particular. However, OIT* measurement clearly indicates that the ability to distinguish between different samples decreases drastically as OIT* data increase. Generally, the evaluated data can be used to estimate the results of in-house and external OIT/OIT* measurements and their compatibility. This report should therefore support day-to-day work in analytical laboratories where oxidation induction values are measured by DSC.
PL
Przedstawiono wyniki porównawczej międzylaboratoryjnej oceny określonych metodą DSC wartości OIT i OIT*; badania były zorganizowane przez EMPA St. Gallen (szwajcarskie federalne laboratoria oceny i badania materiałów) w roku 1998 i 2000 z udziałem, odpowiednio, 14 i 16 uczestników. Szczegółowo omówiono podstawy tych badań (rys. 1-3, tabele 1 i 2), oceniane próbki (3 próbki PE-HD i 1 próbka PE-LD, tabela 3) oraz uzyskane rezultaty (rys. 4, tabele 4-7). Wyniki te przedyskutowano w świetle wyznaczonych wartości odchylenia standardowego powtarzalności (s(r)), standardowego odchylenia odtwarzalności (S(R)) oraz względnych wartości s(r) i S(R). Stwierdzono, że oznaczanie OIT wiąże się z wysokim stopniem niepewności, zwłaszcza w odniesieniu do małych wartości OIT, a więc w przypadku próbek poliolefin zawierających niewielką ilość stabilizatora. Wówczas oznaczanie OIT* staje się cenną alternatywą oceny, ponieważ prowadzi do znacznie mniejszych względnych wartości s(r) i S(R).
PL
Dla oceny skuteczności działania systemu jakości w badaniach laboratoryjnych, a także dla oceny kompetencji technicznej laboratoriów przeprowadzono międzylaboratoryjne badania porównawcze wybranych parametrów jakościowych węgla kamiennego. Organizatorem badań był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.