Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  virtual model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This study focuses on utilizing computer modeling and simulation techniques, specifically the ANSYS software, to analyze the dynamics of bridge structures. The primary objective was to study the vibrations of a riverbed metal bridge structure and determine their characteristics. The research involved theoretical dynamic calculations considering the design features of the bridge components and the materials used in their construction. The obtained results enabled the determination of resonance frequencies for the vibration modes. By utilizing the ANSYS software, a three-dimensional virtual model of the bridge structure was created, allowing for a detailed analysis of its dynamic behavior. The first three vibration modes of the riverbed metal bridge structure were calculated, and numerical results were obtained for six modes. The findings of this research have practical significance as they provide informed decision-making support during the construction, maintenance, and modernization of bridge structures. The study of bridge dynamics using advanced technologies contributes to enhancing the safety, reliability, and longevity of these vital infrastructure assets.
PL
Niniejsze badanie koncentruje się na wykorzystaniu technik modelowania komputerowego i symulacji, w szczególności oprogramowania ANSYS, do analizy dynamiki konstrukcji mostowych. Głównym celem było zbadanie drgań metalowej konstrukcji mostu w korycie rzeki i określenie ich charakterystyki. Badania obejmowały teoretyczne obliczenia dynamiczne uwzględniające cechy konstrukcyjne elementów mostu oraz materiały użyte do ich budowy. Uzyskane wyniki umożliwiły wyznaczenie częstotliwości rezonansowych dla postaci drgań. Wykorzystując oprogramowanie ANSYS stworzono trójwymiarowy wirtualny model konstrukcji mostu, pozwalający na szczegółową analizę jego dynamicznego zachowania. Obliczono trzy pierwsze postacie drgań metalowej konstrukcji mostu koryta rzeki i uzyskano wyniki numeryczne dla sześciu postaci. Wyniki tych badań mają znaczenie praktyczne, ponieważ zapewniają świadome wsparcie w podejmowaniu decyzji podczas budowy, utrzymania i modernizacji obiektów mostowych. Badanie dynamiki mostów przy użyciu zaawansowanych technologii przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości tych kluczowych elementów infrastruktury.
2
Content available remote Software tool for auto generating the virtual catalyst cone model
EN
The goal of the research was to create a tool for auto-generation of the initial shape of the catalytic converter inlet cone. It would generate a surface model based on the selected inlet diameters of the pipe and catalyst, as well as the input dimensions entered by the user. The tool is designed to accelerate the work of creating the exhaust system. All modeling activities were performed using CATIA v5 and a dedicated VBA language.
PL
Celem badań było wykonanie narzędzia informatycznego do autogenerowania wstępnej postaci konstrukcyjnej stożka dolotowego katalizatora powszechnie stosowanego w pojazdach samochodowych. Narzędzie to powinno generować wirtualny model powierzchniowy na podstawie dostarczonych przez użytkownika danych: wskazania średnic wejściowych modeli rury oraz katalizatora, a także wprowadzonych w formularzu wymiarów wejściowych. Dzięki temu narzędzie to może znacznie przyśpieszyć proces tworzenia modelu układu wydechowego. Całość działań modelowych wykonano z użyciem systemu CATIA v5 oraz przeznaczonego do niego języka VBA.
3
Content available remote Virtual environment as a tool for analysing the operation of an industrial robot
EN
The purpose of the article is to analyse the possibilities offered by the use of virtual models of robots and workcells to evaluate the operation of the robot, on the example of the environment for programming and simulation of robot operation. The paper presents a computer model of an industrial robot station designed at K-Roset.
PL
Celem artykułu jest analiza możliwości jakie daje wykorzystanie modeli symulacyjnych robotów i stanowisk zrobotyzowanych do oceny pracy robota przeprowadzona na przykładzie środowiska do programowania offline robotów. W pracy zaprezentowano komputerowy model stanowiska z robotem przemysłowym zaprojektowany w K-Roset.
EN
The project "Implementation of rapid prototyping for modelling the upper respiratory tract in normal and typical pathologies" investigates the urgent problem of improving the reliability of diagnosis and effectiveness of treatment of disorders of the nasal breathing. Possibilities of modern 3D-printing technology for creation of individual natural anatomical models of the upper respiratory tract and determination of their aerodynamic characteristics are considered. The characteristics of the laminar boundary layer of the air flow in the parietal region of the nasal cavity are investigated under different modes of breathing in normal and with typical disorders of the nasal breathing. The concept of investigation of the aerodynamic indices of the anatomical structures of the respiratory system by the results of test tests of individual full-scale 3D models, obtained by the data of spiral computed tomography, is being developed. Theoretical bases of the method of computer planning of restorative rhinosurgical interventions in patients with chronic diseases of the nasal cavity are grounded, based on the change of the configuration of the anatomical structures of the nasal cavity taking into account the aerodynamic parameters of respiration. Modern distance learning and testing tools are being created to demonstrate the technology developed, to provide theoretical knowledge, practical skills and to solve situational tasks for a wide range of specialists. Development and research of natural patterns of the upper respiratory tract allows for supplementing and expanding the knowledge about the aerodynamic characteristics of the nasal cavity, to make decisions about therapy in a short period of time. Experience of the Laboratory of the Institute for Multiphase Processes (IMP) of the Leibniz Universität Hannover (LUH) in the development and use of rapid prototyping capabilities in biotechnology will provide technical support to the project.
PL
Projekt „Wdrożenie szybkiego prototypowania do modelowania górnych dróg oddechowych w normalnych i typowych patologiach” bada pilny problem poprawy wiarygodności diagnozy i skuteczności leczenia zaburzeń oddychania przez nos. Rozważane są możliwości nowoczesnej technologii druku 3D do tworzenia indywidualnych naturalnych modeli anatomicznych górnych dróg oddechowych i określania ich właściwości aerodynamicznych. Charakterystyka laminarnej warstwy granicznej przepływu powietrza w okolicy ciemieniowej jamy nosowej jest badana w różnych trybach oddychania w normalnym i typowym zaburzeniu oddychania przez nos. Opracowywana jest koncepcja badania wskaźników aerodynamicznych struktur anatomicznych układu oddechowego na podstawie wyników testów testowych poszczególnych pełnoskalowych modeli 3D, uzyskanych z danych spiralnej tomografii komputerowej. Podstawy teoretyczne metody komputerowego planowania rekonstrukcyjnych interwencji nosorożców u pacjentów z przewlekłymi chorobami jamy nosowej są oparte na zmianie konfiguracji struktur anatomicznych jamy nosowej z uwzględnieniem parametrów aerodynamicznych oddychania. Tworzone są nowoczesne narzędzia do nauki na odległość i testowania w celu zademonstrowania opracowanej technologii, zapewnienia wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i rozwiązywania zadań sytuacyjnych dla szerokiego grona specjalistów. Opracowanie i badanie naturalnych wzorów górnych dróg oddechowych pozwala uzupełnić i poszerzyć wiedzę na temat właściwości aerodynamicznych jamy nosowej w celu podjęcia decyzji o terapii w krótkim okresie czasu. Doświadczenie laboratorium Instytutu Procesów Wielofazowych (IMP) Leibniz Universität Hannover (LUH) w zakresie rozwoju i wykorzystania możliwości szybkiego prototypowania w biotechnologii zapewni wsparcie techniczne dla projektu.
5
Content available remote Geometrical parameters of the mandible in 3D CBCT imaging
EN
The aim of the study is to report on a method for the measurement and analysis of the accuracy in mapping the shape of the mandible spatially modeled based on cone beam imaging. To achieve this goal, the geometrical determinants of the mandible shape were identified; in addition, the accuracy of their cone beam in computer tomography (CBCT) images was verified. The latter – verification of images – was based on reference measures made by a coordinate measuring machine (CMM). The parameters that were analyzed were: Bonville's triangle, the occlusal plane, and the mandible symmetry in relation to the sagittal plane. Descriptive statistics and distribution of individual variables were determined. The results were analyzed statistically using the U-Mann Whitney test. The geometrical parameters of the mandible determined on the basis of CBCT and CMM imaging do not differ significantly.
EN
The level of education of seafarers currently depends among other things on the use of simulators in the training process. The reliability of the computer simulation depends on several factors such as own ship models or virtual training areas. Currently available software on the market allows you to edit and create virtual areas for specific manoeuvring trials. Having a faithful copy of a real basin is an important element of harbour pilots courses or in carrying out a wide range of navigational analyses. In this paper the authors describe the process of creating Container Terminal T2 at DCT Gdańsk in the simulator environment.
EN
The possibilities of adapting the manure spreader to the soil application of dehydrated digestate are presented. Based on the analysis, a virtual model of the device consisting of a modernized manure spreader and aggregated disc harrow was developed. Based on the virtual model, computational models were developed and strength analyses were carried out. The conclusion is that modernized manure spreader, in terms of functionality and strength, can work with a disc harrow, which mixes the scattered digestate with the soil. The work was carried out at the Industrial Institute of Agricultural Engineering as part of the BIOSTRATEG 1/269056/NCBR/2015 project.
PL
Przedstawiono możliwości przystosowania rozrzutnika obornika do doglebowej aplikacji odwodnionego pofermentu. Na podstawie analizy opracowano wirtualny model urządzenia składającego się ze zmodernizowanego rozrzutnika obornika i zagregowanej z nim brony talerzowej. Na podstawie modelu wirtualnego opracowano modele obliczeniowe i przeprowadzono analizy wytrzymałościowe. Stwierdzono, że zmodernizowany rozrzutnik obornika, pod względem funkcjonalnym i wytrzymałościowym, może współpracować z broną talerzową, która miesza z glebą rozrzucony poferment. Prace przeprowadzono w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu w ramach projektu BIOSTRATEG 1/269056/NCBR/2015.
EN
The motive behind the effort to make virtual prototyping more sophisticated is first of all cost reduction of manufacturing machine design, followed by reduction of lead time for development, prototyping and testing of the pre-manufacturing machine series. This article deals with the analysis of manufacturing precision of a 3-axial, numerically controlled milling machine. The methodology for precision analysis rests on a selected simplified numerical calculation model of a manufacturing machine on which virtual machining has been conducted. The mechanical inaccuracy itself is calculated by computer via the FEM analysis. The results are processed for visualization by the Excel software.
9
Content available remote Wybrane aspekty cyfrowych rekonstrukcji w postępowaniach naprawczych
PL
Podczas naprawy obiektów zabytkowych należy brać pod uwagę nie tylko aspekty ekonomiczno-techniczne, ale również efekt poznawczy i kulturotwórczy. Częstym problemem przy tego typu realizacjach jest brak ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących kształtu rekonstruowanej struktury bądź rozwiązań szczegółowych. O skuteczności naprawy może wówczas zdecydować możliwość przedstawienia wariantowego rozwiązania rekonstrukcji w skali detalu lub całości, lub szybkiego wariantowania w trakcie procesu decyzyjnego. W artykule przedstawiono wybrane możliwości zastosowania współczesnych technik wirtualnego modelowania, skanowania i druku 3D w procesie rekonstrukcji obiektów. Przedstawiono wnioski wynikające z wykorzystania wirtualnych projekcji jako elementu rekonstrukcji obiektu w aspekcie jego holistycznej naprawy.
EN
During the process of reconstruction of historic buildings one should take into account not only the economic and technical aspects, but also the holistic effect of cognitive and culture impact of the object. A common problem with this type of realizations is the lack of definitive solutions concerning the shape of the structures or detail solutions. The effectiveness of the repair may depend on opportunity to submit variant solutions, or the ability to quickly check many concepts in the decision-making process. The paper describes selected possibilities of application of modern techniques of virtual modeling, scanning and 3D printing, as solution to deal with issues in the process of reconstruction of objects. It also presents conclusions connected to use of virtual projections as the element of holistic repair and reconstruction.
EN
Generation of precise and, at the same time, high resolution architectural documentation, acquired on the basis of terrestrial laser scanning or dense point clouds from digital images is still and open issue, which forms many challenges. Today, close range photogrammetry has great potential for development through the use of low-cost image acquisition tools. Mobile phones, digital camcorders or compact cameras are all sources of data, which potentially allow for the creation of reliable and accurate three-dimensional models of analysed scenes. This paper presents the results of a comparison between these aforementioned sources of image information, acquired by simple and popular cameras, and data acquired from a close range laser scanner. These sets of photos produced several virtual models of small architectural details, supported by Agisoft software. A final rating was conducted using data acquired for the same object using a laser scanner, which was taken as a referential approximation of the three-dimensional shape.
PL
Problem generowania wysokorozdzielczej dokumentacji architektonicznej jest ciągle aktualny i nie został w pełni rozwiązany. Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie chmur punktów z naziemnego skaningu laserowego oraz gęstego dopasowania zdjęć cyfrowych, pozyskiwanych z wysokorozdzielczych sensorów. Alternatywą dla tego typu rozwiązań mogą być niedrogie systemy pomiarowe oparte na telefonach komórkowych, cyfrowych kamerach wideo lub kompaktowych aparatach fotograficznych, które potencjalnie pozwalają na tworzenie wiarygodnych i dokładnych trójwymiarowych modeli analizowanych scen. W artykule przedstawiono wyniki porównania uzyskanej jakości chmur punktów pochodzących z wymienionych źródeł informacji, prostych i popularnych kamer oraz danych pochodzących ze skanera laserowego bliskiego zasięgu. Badane zestawy zdjęć generowały kilka wirtualnych modeli małych detali architektonicznych, obsługiwanych przez oprogramowanie Agisoft PhotoScan. Ocenę końcową przeprowadzono stosując dane, uzyskane dla tego samego obiektu przy użyciu skanera laserowego. Zostały one przyjęte jako wzorcowe przybliżenie jego trójwymiarowego kształtu.
11
Content available Dynamics of an unguided missiles launcher
EN
The paper discussed the modelling, examination of the dynamic properties and stability of the WW-4 launcher of unguided short-range missiles NLPR-70. Remotely controlled armament module ZSMU-70, in the presented configuration, is designed to combat ground targets in form of light armoured vehicles. The purpose of this paper is to present a physical model, a mathematical model and computer simulation of launcher motion during launching and the first phase of flight of the missile. The virtual model is formulated in the vertical plane and verified by experimental studies. The theoretical model corresponds to experimental studies conducted at the military testing ground with application of a high-speed camera.
PL
Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” to działanie realizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz ochrony i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny. Jednym z celów projektu jest uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem degradacji wielokulturowego dziedzictwa regionu. Projekt jest realizowany we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej i Katedrą Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz z Norweskim Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym (NIKU) oraz Vestoldmuseene IKS (Larvik Museum).
EN
The region of Lublin has a rich tradition of the usage of timber in construction. A few dozen years ago wood was still the predominant building material in villages, towns and on the outskirts of big cities. Small multicultural towns were a characteristic element of the cultural landscape of the region. The wooden buildings of these towns compose one of the most unique phenomena in Polish and architecture. To this day some examples of particular small towns’ buildings were preserved. The main aim of the project is to create digital 3D reconstructions of five small towns of the Lublin region and a model illustrating wooden architecture of the Norwegian town of Larvik in different historical periods. All models will be accesible online on multimedia service dedicated to wooden architecture and methods of its conservation and will have connection with inventory of the most representative monuments of wooden architecture of the Lublin region, uploaded and shared via the Internet.
EN
This article describes the example of a computer aided and 3D print of a patient’s fractured orbital preoperational reconstruction surgery planning. On basis of a medical visualization a triangular model of the facial part of the skull with the fractured orbital has been developed. Using the haptic voxel modeling tools the model has been improved and next the model of the reconstructed orbital has been made. This model served to build a physical model. Using the physical model of the orbital the reconstruction mesh has been made which was then implanted into the patient’s skull. The entire surgery was completed with no complications and the patient regained proper sight.
PL
Celem pracy była weryfikacja dokładności odwzorowania parametrów kształtu żuchwy z wykorzystaniem tomografii wolumetrycznej (CBCT) i pomiarami wykonanymi dla potrzeb diagnostyki klinicznej. Pomiary referencyjne przeprowadzono na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Preparaty poddano obrazowaniu CBCT i opracowano wirtualne modele żuchwy. Analizowano parametry: trójkąt Bonwille’a, płaszczyznę okluzyjną, oraz symetrię żuchwy względem płaszczyzny strzałkowej. Niepewność standardowa przeprowadzonych pomiarów wynosiła od 0,25 mm do 1,15 mm.
EN
A novel dental imaging technique is Cone Beam Computed Tomography – CBCT. The aim of the project was to verify the accuracy of the projection of shape parameters of a mandible applying the CBCT and measurements taken for needs of clinical diagnostics. The study was based on cadaver specimens. The reference measurements were made on a coordinate-measuring machine. Then, the specimens were exposed to the imaging using CBCT. A verification study consisted in measuring the physical geometrical characteristics of a clinically-applied object. The measurements resulted from the study of real-world objects and also three dimensional models created on the basis of two dimensional images from CBCT (Fig. 3). A Bonwille’s triangle and the occlusal plane (Figs. 4, 5) served as the geometrical parameters of the jawbone shape. Additionally, the sagittal plane, in relation to which the jawbone symmetry was estimated, was defined and specified (Figs. 7, 8). Three measurement series for the coordinate-measuring machine and five measurements for the CBCT, taken for each point, were held to specify the coordinates as well as the lengths of the sections between the characteristic points. 20 measurements of the lengths of the sides of the Bonwille’s triangle were taken for the purpose of statistical analysis and evaluation of the accuracy of measurements taken by CBCT. In all studied specimens, the asymmetric location of the points was detected, especially B and C points, which were located on the joint surface of the mandible head. Simultaneously, K and L points were located on the coronoid bones and F, G points on the passage of the mandible canal into its ramus. The coordinate-measuring machine was used for the reference measurements. The specimens were subjected to the CBCT imaging and the virtual jawbone models were prepared. The parameters that were analysed were: Bonwille’s triangle, occlusal plane and the jawbone symmetry in relation to the sagittal plane. The standard uncertainty of thetaken measurements fluctuated between 0,25 mm and 1,15 mm.
15
PL
W artykule przedstawiono propozycje konstrukcji zestawu sztućców stołowych przeznaczonych dla ludzi z pourazowym brakiem palców dłoni. Przewiduje się, że dzięki temu prostemu i taniemu przyrządowi może został rozwiązany podstawowy problem związany ze spożywaniem posiłków przez te osoby, mimo braku chwytnej dłoni.
EN
This paper proposes a set of table cutlery designed for people with traumatic lack of fingers. It is expected, that through this simple and cheaply device can be solved a fundamental problem associated with the consumption of food by these persons, despite the lack of a hand grip.
PL
W artykule przedstawiono analizę kinematyki automatu wydrążająco-tnącego, wchodzącego w skład linii technologicznej do obróbki papryki. Badania przeprowadzono na modelu wirtualnym w zakresie zachowań kinematycznych, w celu ustalenia parametrów pracy automatu w funkcji czasu. Badania symulacyjne pozwoliły także na określenie przemieszczeń poszczególnych mechanizmów oraz na wykrycie lub wykluczenie kolizji elementów i zespołów roboczych.
EN
The article presents a kinematic analysis of core-cutting machine, included in technological line for pepper processing. The research was performed by use of virtual model within the scope of kinematics behaviour, in order to determine machine parameters during operation in time function. The research allowed also to define displacement of particular assemblies or detect and eliminate collisions of elements and operation assemblies.
EN
This paper describes the use of simulation in the design of agricultural machinery. It allows to define the kinematic behavior of the designed machine. 3D models of tractor and cooperating universal tool for strip tillage and model of cultivation aggregate with hitch to the drill were developed to conduct the kinematic analyzes. Simulation results are presented graphically on the graphs, which show the values of the measured parameters. The executed research defined reaction forces between machine and three-point hitch linkage of the tractor, the tractor stability and impact of changes in position of drawbar coupling parts on the selection of hydraulic cylinder. It was demonstrated the stability of the tractor when driving through the obstacle and the correct selection of the hydraulic cylinder, which ensures the correctness of the process of folding and unfolding.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie badań symulacyjnych w projektowaniu maszyn rolniczych. Pozwalają one określić zachowania kinematyczne projektowanej maszyny. Do przeprowadzenia analiz kinematycznych opracowano modele 3D ciągnika rolniczego oraz współpracującego z nim uniwersalnego narzędzia do uprawy pasowej oraz model agregatu uprawowego ze sprzęgiem do siewnika. Wyniki symulacji przedstawiono graficznie na wykresach, na których przedstawiono wartości mierzonych parametrów. W przeprowadzonych badaniach określono reakcje maszyny na TUZ ciągnika, jego stateczność oraz wpływ zmian położenia elementów sprzęgu na dobór siłownika hydraulicznego. Wykazano stabilność ciągnika podczas przejazdu przez przeszkodę i prawidłowy dobór siłownika, który zapewnia prawidłowość procesu składania i rozkładania.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono główne założenia projektu, którego celem jest wykonanie symulatora diagnostycznego samolotu M-28 w technologii wirtualnej. Symulator ten jest przeznaczony do szkolenia naziemnej obsługi technicznej w zakresie wykonywania obsług przedlotowych oraz radzenia sobie z typowymi uszkodzeniami jakie mogą wystąpić na tym samolocie. Symulator składa się ze stanowiska Instruktora oraz rozbudowanego stanowiska Szkolonego. Jest ono wyposażone w interaktywny model kabiny samolotu M-28, oparty o ekrany dotykowe i wirtualne modele wskaźników, wykonane w technologii 3D, oraz interaktywny trójwymiarowy model sylwetki samolotu. Zaimplementowane w symulatorze ścieżki diagnostyczne pozwalają na realizowanie obsług bez uszkodzeń, jak również na detekcję, identyfikację oraz usunięcie wybranych uszkodzeń.
EN
In the paper main assumptions of the project, which aim is to build diagnostic simulator for M-28 aircraft in virtual technology, are presented. Simulator is intended for training ground engineering crew within the scope of pre-flight inspections and dealing with malfunctions that can occur on this aircraft. Simulator is composed of Instructor workbench and expanded Trainee workbench. Trainee’s workbench consists of interactive cockpit post, based on touchscreens and 3D virtual indicators, and interactive 3D aircraft’s fuselage post. Diagnostics paths implemented in the simulator allow performing training of pre-flights inspections without any malfunctions but also training that requires malfunction detection, identification and removal.
PL
Przedstawiono fragment prac badawczych nad nową metodą obróbki uzębień kół przekładni stożkowych o kołowo-łukowej linii zębów na uniwersalnych obrabiarkach CNC z wykorzystaniem typowych frezów palcowych i kulowych.
EN
Presented is a segment of research work on the new method of machining curved tooth bevel gears on the general purpose CNC machine tools with use of standard end or ball mills.
20
Content available remote Studium wielozadaniowej platformy pływającej
PL
W artykule przedstawiono model wirtualny wielozadaniowej platformy pływającej. Wykonany model stanowi próbę połączenia możliwości jezdnych popularnych quadów oraz możliwości pływających skuterów wodnych. Wszystkie prace modelowe wykonano z użyciem inżynierskiego systemu klasy CAx - CATIA v5.
EN
This paper presents a virtual model of a multitasking floating platform. Performed model is an attempt to integrate the capabilities of popular mobile quads and water scooters. All work was performed using an engineering CAx system - CATIA v5.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.