Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 353

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
This article systematizes the experience of conducting energy audits of production facilities and municipal establishments in the form of recommendations. The purpose of the analysis is to substantiate the criteria for an effective energy audit for thermal power stations. The object of the study is the formal and regulatory content of such criteria. The subject of the analysis (a prerequisite for objectification) is the systemic relationship of formal criteria with production efficiency. Based on the experience of energetic examinations, the general requirements for the subjects of the energy audit of thermal power stations are highlighted and the general approaches and the sequence of the analytical audit are recommended. It is generalized that the restoration and improvement of thermal power stations as elements of the Ukrainian energy system are cost-effectively provided that the relations between the customer and the energy auditor are transparent and open. From the perspective of energy management, the external on-site energy examination assesses the technical and economic performance of thermal power stations in a broad, comprehensive manner, identifying shortcomings and reserves, providing forecasting and determining the main areas of a thermal power station’s operation, and improving the plant’s reputation.
PL
W artykule uporządkowano, w formie zaleceń, doświadczenia z przeprowadzania audytów energetycznych zakładów produkcyjnych i komunalnych. Celem analizy jest uzasadnienie kryteriów skutecznego audytu energetycznego dla elektrociepłowni. Przedmiotem opracowania jest treść formalna i regulacyjna takich kryteriów. Przedmiotem analizy (warunek konieczny obiektywizacji) jest systemowy związek kryteriów formalnych z efektywnością produkcji. Na podstawie doświadczeń z badań energetycznych zwrócono uwagę na ogólne wymagania dotyczące przedmiotów audytu energetycznego elektrowni cieplnych oraz zalecono ogólne podejścia i kolejność przeprowadzania audytu analitycznego. Uogólnia się, że odbudowa i usprawnienie elektrowni cieplnych jako elementów systemu energetycznego Ukrainy jest opłacalne pod warunkiem, że relacje między klientem a audytorem energetycznym są przejrzyste i otwarte. Z punktu widzenia zarządzania energią, Zewnętrzne badanie energetyczne na miejscu ocenia techniczną i ekonomiczną wydajność elektrowni cieplnych w szeroki, kompleksowy sposób, identyfikując braki i rezerwy, zapewniając prognozowanie i określając główne obszary działania elektrowni cieplnej oraz poprawiając reputację zakładu.
PL
Ekonomia, ekologia, niezawodność i innowacyjność to hasła, które towarzyszą polskiej branzy opakowań. Tylko w ubiegłym roku jej wartość wyniosła ok 60 mld zł. Dzięki ciągłym inwestycjom w nowe urządzenia rozwijamy się najprężniej w Europie.
PL
Według danych Banku Światowego już teraz ponad 56% mieszkańców naszej planety mieszka w miastach. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że proces urbanizacji dalej będzie postępował. Eksperci z Organizacji Narodów Zjednoczonych szacują, że do roku 2050 liczba osób mieszkających w miastach wzrośnie do 68%.
EN
The article presents an economic analysis of water leaks from the water suply system on the example of a single-family house, taking into account methods aimed at preventing uncontrolled water losses, including also water consumption reducing methods. The analysis was conducted for selected variants in the economic aspect. The research included measurements of water consumption on the main water meter and specially prepared containers for measuring water leaks. Simple leaks that are not easily visible can generate over 1700 PLN additional costs per year for the household budget. The results of the analyses carried out make it possible to assess which variant of the analysis is the most favourable in economic terms, making it possible to reduce water consumption by up to 60% of the standard consumption. The payback time for the analyzed variants varies from 5 to about 310 days.
PL
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną wycieków wody z sieci wodociągowej na przykładzie domu jednorodzinnego, z uwzględnieniem metod mających na celu zapobieganie niekontrolowanym stratom wody, w tym również metod ograniczających zużycie wody. Analizę przeprowadzono dla wybranych wariantów w aspekcie ekonomicznym. Badania obejmowały pomiary zużycia wody na wodomierzu głównym oraz specjalnie przygotowane pojemniki do pomiaru wycieków wody. Proste wycieki, które nie są łatwo widoczne, mogą narazić budżet domowy na dodatkowe koszty w wysokości ponad 1700 zł rocznie. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają ocenić, który wariant jest najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym, umożliwiając zmniejszenie zużycia wody nawet o 60% zużycia standardowego. Czas zwrotu nakładów dla analizowanych wariantów waha się od 5 do około 310 dni.
EN
Purpose: The purpose of this article is to analyze the prospects of cooperation between universities and the business world on the example of training courses implemented within the framework of a project funded by the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW). The paper presents the objectives, nature, and importance of business education projects that affect the form of university-business cooperation. Design/methodology/approach: The article presents the barriers and advantages, that is, the factors determining the cooperation between the university and business. The study is based on the results of a survey of the target group participating in training courses, a literature review and focus interviews. Findings: The conducted research allowed to analyze the main barriers to cooperation between universities and businesses and identify measures to improve the efficiency of technology transfer and commercialization of innovations within educational projects. Research limitations/implications: The results of this work can become an incentive to undertake further research on the cooperation between universities and business. The study has certain limitations, resulting mainly from a small research group (32 people), however, it provides valuable feedback on the benefits of cooperation for recipients. Practical implications: The results can be used to develop educational activities aimed at forming an academic ecosystem of startups and increasing the effectiveness of cooperation between universities and business in the framework of scientific projects. Social implications: The implementation of research results will contribute to improving the level of education and employment of the population. Originality/value: As a result of the research, it was found that the implementation of business education projects can become a driver for the development of university startups and increase the interest of university employees in cooperation with business.
PL
W artykule przeanalizowane zostały podstawowe aspekty ekonomiczne wytwarzania odnawialnego metanolu z wychwyconego dwutlenku węgla i zielonego wodoru (separacja CO2 + nadwyżkowa energia z odnawialnych źródeł energii). Zawarte zostało porównanie cen wodoru uzyskanego z różnych źródeł (konwencjonalnych i alternatywnych), a także porównanie cen wodoru uzyskanego dzięki energii odnawialnej z wody, wiatru i słońca. Przedstawiono także podział kosztów CAPEX i OPEX. Dodatkowo przeanalizowany został rynek pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych stosowanych komponentów w instalacji. Artykuł zawiera również przykładową metodologię obliczeń kosztów związanych z instalacją i informację o przewidywanych trendach na rynku metanolowym.
EN
The article analyzes the basic economic aspects of renewable methanol production from captured carbon dioxide and green hydrogen (CO2 separation + surplus energy from renewable energy sources). A comparison of prices of hydrogen obtained from different sources (conventional and alternative) was included, as well as a comparison of prices of hydrogen obtained with renewable energy from water, wind and sun. The breakdown of CAPEX and OPEX costs is also presented. Additionally, the market was analyzed in terms of electricity demand for individual components used in the installation. The article also includes an exemplary methodology for calculating the costs associated with the installation and information about the expected trends on the methanol market.
EN
This article describes the links between economic level, investment in Research & development (R&D), and Catalan freight transport between 2006 and 2016. Catalonia is the second most populous area in Spain, northeast of the Iberian Peninsula, whose economy ranks second among the Autonomous Communities, surpassed only by the Community of Madrid, to speak of a significant economic and social region. The study sought to answer the question of what economic contexts exist in the region regarding freight transport. To do all this, it uses mathematical-statistical tools to explore the relationships between real data sets, which were calculated using seven indicators. The analyses suggest a positive increase in the volume of imports and exports of goods in the region. The same is true for GDP per capita. It came as a surprise that virtually no positive correlations existed between R&D and any other indicators. In analysing the indicators, we found that the current economy was pushed back by the 2008 world economic change, similarly to international trends. At the same time, there has been rapid growth since 2010, especially in exports. This also means that Spain, particularly the Catalan region, has serious trade relations, which affect the region’s economic development and the freight transport industry.
EN
The purpose of this study was to analyse the relationship between the aspects of ergonomics and economics in the construction industry. Ergonomic cost calculation mainly as a result of down time due to accidents and incidents was evaluated. The impact of ergonomics intervention on construction economic in the logistics network was also determined. This impact was simulated using an annual total of accidents for the year 2021. Organizations, particularly businesses, must implement ergonomics diagnosis measures in order to reduce occupational hazards and accidents in their supply chain. Ergonomics measures are implemented to reduce and eliminate workplace accidents, but most manufacturing companies and employers overlook this aspect because it is seen as an expense. The case study was performed in Hexagon Steel Construction company. This is due to the fact that such a business operative is responsible for a wide range of activities in the logistical network, from manufacturing to warehousing and distribution, and finally to final structure installation on the construction site.
EN
The main wealth of the country, its main strategic resource that can ensure political, economic, environmental, and spiritual growth, is human capital. Its intellectual, entrepreneurial, and productive potential, the ability to create and accumulate knowledge, implement it in the production of goods and services, develop unique technologies, invent new types of energy, materials, information, etc., is the engine of scientific and technological progress and innovative restructuring of the economy. Investment in human capital, in intelligence, in the health of the nation, in education and science, and in creating conditions for the normal functioning of everyone is a prerequisite not only for improving the quality of life of the people, but also for achieving the Millennium Goals and Sustainable Development Goals, advancing the country’s development, and its social and political stability. The research is aimed at developing theoretical, methodological, and practical provisions for the formation of strategic priorities for sustainable development of territories based on the reproduction of human capital. The theoretical basis was the available scientific works, certain provisions of normative legal acts, international framework documents, in particular from United Nations: Agenda 21 and the report Our Common Future, as well as local studies. The generalization of various scientific points of view regarding the category of human capital allowed us to establish that it is an integral part of its carrier, and therefore, it is proposed to understand as such a set of personal qualities of a person formed, developed, accumulated and preserved as a result of investments in productive abilities, personal qualities and motivational behavior of an individual, as well as the ability to develop and accumulate the necessary qualities that are in his property, which he uses in economic activities and which provides him with a corresponding income. The article substantiates the value of the category human capital for sustainable development. The territorial features of the reproduction of human capital are determined, based on which it is proposed to consider the region as space. It is proved that the reproduction of human capital occurs in the relationship and interdependence with the general periods of the life cycle of the generation, which served to distinguish the four phases of the reproduction of human capital. The architectonics of determining the strategic priorities of sustainable development of territories based on the reproduction of human capital, which is aimed at solving theoretical, methodological, and applied problems, is proposed.
PL
Głównym bogactwem kraju, jego głównym zasobem strategicznym, który może zapewnić rozwój polityczny, gospodarczy, środowiskowy i duchowy, jest kapitał ludzki. Jego potencjał intelektualny, przedsiębiorczy i produkcyjny, zdolność do tworzenia i gromadzenia wiedzy, wdrażania jej w produkcji towarów i usług, rozwijania unikalnych technologii, wynajdywania nowych rodzajów energii, materiałów, informacji itp. jest motorem postępu naukowo-technicznego i innowacyjności restrukturyzacji gospodarki. Inwestowanie w kapitał ludzki, w inteligencję, w zdrowie narodu, w edukację i naukę oraz w tworzenie warunków do normalnego funkcjonowania wszystkich jest warunkiem nie tylko poprawy jakości życia ludzi, ale także osiągnięcia Celów Milenijnych i Celów zrównoważonego rozwoju, w celu rozwoju kraju oraz wzrostu jego stabilności społecznej i politycznej. Badania mają na celu wypracowanie teoretycznych, metodologicznych i praktycznych zapisów dla kształtowania strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju terytoriów w oparciu o wzrost kapitału ludzkiego. Podstawą teoretyczną były dostępne opracowania naukowe, niektóre zapisy normatywnych aktów prawnych, międzynarodowe dokumenty ramowe, w szczególności ONZ: Agenda 21 i raport Nasza Wspólna Przyszłość, a także opracowania lokalne. Uogólnienie różnych naukowych punktów widzenia w odniesieniu do kategorii kapitału ludzkiego pozwoliło ustalić, że jest on integralną częścią jego nosiciela, a zatem proponuje się rozumieć jako taki zespół cech osobowych ukształtowanej osoby, rozwijane, gromadzone i utrwalane w wyniku inwestycji w zdolności produkcyjne, cechy osobiste i zachowania motywacyjne jednostki, a także zdolność do rozwijania i gromadzenia niezbędnych cech znajdujących się w jej własności, którą wykorzystuje w działalności gospodarczej oraz co zapewnia mu odpowiedni dochód. Artykuł uzasadnia wartość kategorii kapitału ludzkiego dla zrównoważonego rozwoju. Określane są terytorialne cechy reprodukcji kapitału ludzkiego, na podstawie których proponuje się traktować region jako przestrzeń. Udowodniono, że reprodukcja kapitału ludzkiego zachodzi w relacji i współzależności z ogólnymi okresami cyklu życia pokolenia, co posłużyło do wyodrębnienia czterech faz reprodukcji kapitału ludzkiego. Zaproponowano architektonikę wyznaczania strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju terytoriów w oparciu o reprodukcję kapitału ludzkiego, która ma na celu rozwiązywanie problemów teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych.
EN
COVID-19 pandemic took the world by storm in late 2019, scientists and health authorities across the globe struggle to contain the deadly virus. Socio-economic activities across the globe were partly halted as countries around the world introduce various forms of restrictions to contain the spread of the COVID-19 virus. Most developing countries’ economies, especially in Africa, slid into recession, unemployment among Africa countries skyrocketed to an all-time high, and famine and starvation were beginning to knock harder on poorer nations around the world. The race to develop a vaccine was pressing harder; developed countries continue to pump more money to help develop a vaccine within the shortest period of time, as that seems the only viable solution to the economic downturn of the global world. Finally, vaccines were developed and proved to have high efficacy. This has helped reverse the negative trend of the global economy caused by the COVID-19 pandemic. This vaccine faced a lot of global scrutinies; people have refused to get vaccinated and have also rejected the idea of making COVID-19 vaccination compulsory for citizens worldwide. This study analyzes the challenges posed by this ugly trend of COVID-19 vaccine hesitancy in African countries, its socio-economic consequences and the way forward.
11
Content available remote E - dodatki, czy takie złe?
PL
W niniejszej pracy opisano charakterystykę i klasyfikację dodatków do żywności. Opisano poszczególne grupy, opisując ich właściwości i zastosowanie w żywności. Opisano także w jakiej żywności występują. Następnie odniesiono się do prawa. Opisano jak poszczególne organy nadzorujące odnoszą się do stosowania dodatków do żywności. Poruszono temat inspekcji i kontroli dotyczących użytkowania dodatków w żywności. Ostatnim zagadnieniem jest temat ekonomii. Wyjaśniono, dlaczego używa się dodatków do żywności w nawiązaniu do kwestii transportu i bezpieczeństwa przewozu żywności.
EN
This paper describes characteristics and classification of food additives. Individual groups are described with their properties and application in food. It is described in what food they occur. Then, the reference was made to the law. It is described how the individual regulatory authorities relate to the use of food additives. The subject of inspections and controls related to the use of additives in food was discussed. The last issue is the topic of economics. It is explained why food additives are used for transport and food safety.
EN
Purpose: The aim of the article is to analyze the existing marketing policies of the agricultural sector and their impact on economic growth. The author will attempt to answer the following questions: What marketing strategies have been used in the Tanzanian agricultural sector? Can effective marketing strategies create greater added value for agricultural products? And are the developed marketing strategies for trade in agricultural products able to accelerate economic growth? Design/methodology/approach: The author bases this article on the institutional and legal method. Analysis of selected government documents and existing studies will allow to obtain answers to the research questions and to describe descriptively the initiatives taken by the government. The above method is complemented by direct and indirect observations in the public sector and non-governmental centers in the regions of Bukoba, Kilimanjaro, Arusha, Mwanza, Dar es Salaam and Iringa, which the author conducted during two study trips in 2016 and 2017. The analysis of literature in this paper reveals that Tanzania has an extensive set of policies, strategies and programs designed to support agricultural marketing. Findings: Public policy aimed at strengthening agricultural marketing can have a positive impact on farmers' activities by creating opportunities to develop a system for efficient sourcing of inputs, high yielding production, harvesting and warehousing and trade of agricultural products, or developing "instructions" for the marketing process. The study shows that political declarations and goals contained in national development frameworks are compatible with each other. The problem arises during the implementation of developed policies and resourcing the implementation process, which in its assumptions are aimed at improving society's quality of life and wellbeing of people in rural areas. Practical implications: There is also a potential risk that the developed policy may have a negative impact and create impediments to the functioning of trade in agricultural products shaping various types of restrictions for farmers in the sphere of freedom to sell their goods in the form that customers expect from them (e.g. stunting of local food crops market activities, flexibility of a farmer where to sell his goods).
EN
Purpose: The aim of the article is to statistically analyze the preparation of the future student during the SARS-CoV-2 pandemic. The article is based on the answers of this year's high school graduates to the questions asked in the questionnaire regarding the assessment of their knowledge and the work of teachers during online classes. Moreover, prospective students expressed their opinion on the choice of a university and access to information about the fields of study. The article also deals with the financial situation of families during the pandemic and the impact of this situation on the possibility of further education of this year's high school graduates. Design/methodology/approach: Critical analysis of the literature on the subject allowing to define the term e-education. Analysis of the questionnaire and drawing conclusions based on the statistics. Findings: When analyzing the questionnaire, it was found that this year's high school graduates are not prepared to start their studies in the coming academic year and the teachers' work according to the survey was not effective. The financial situation of the families of this year's high school graduates does not affect their further education. Research limitations/implications: The article was based on a statistical survey using the questionnaire method. The analysis of the respondents 'answers provided results on the substantive preparation of high school graduates, teachers' work and the financial situation of families. The conclusions from the analysis indicate that this year's high school graduates may become poor students in the future due to the educational deficiencies they indicated. The analysis of the survey results led to the main question that may become the direction for future research, such as considerations on improving the educational process conducted remotely. Originality/value: The article presents the original statistical study (survey questionnaire). The survey is addressed to secondary school teachers, university teachers and high school students who are planning academic education.
EN
Purpose: The development of entrepreneurship is associated with both the activity of entrepreneurs and with the involvement of public authorities. Through its decisions the public administration can influence the building of a business-friendly environment. The aim of this research paper is to present the competences of public authorities in the field of entrepreneurship development and the business environment, as well as to indicate the most important factors related to running a business from the perspective of entrepreneurs. Design/methodology/approach: The main method used in the writing of this article is the analysis of source materials. It covers the achievements of public authorities in the field of entrepreneurship development in Poland since 1989. The criteria related to the appropriate conditions for running a business are also considered. Findings: The research examines reports and rankings run by editorial staff of prestigious business magazines and international organizations in terms of criteria as well as actions of countries for the development of entrepreneurship. The tools and methods of public administration that influence the economy through the development of entrepreneurship were also analysed. Originality/value: The article demonstrates the instruments of public authority in Poland, both at the national and regional level, in terms of their potential to nurture a business-friendly environment. The paper can be valuable both for managers and investors, as well as for managers at various levels of public administration.
15
Content available Urban planning situation in Poland
EN
The subject of the article relates to the current state of affairs of spatial planning system in force in Poland and the possibility to introduce positive changes to it. The author adopted the examples with which she attempts to illustrate the system from her own extensive experience in urban planning, especially in Warsaw, which was assumed as the main research field. In the article, the discussion on the abovementioned planning system starts with the statistics of urban plans made in Warsaw, the scope of social participation and analyzes conducted prior to projects. Then, focus was placed on contemporary trends: functional diversity, land and building ownership, the European Green Deal trend, as well as the necessity for management principles in urban planning and project implementations. The basic assumed research method was to compare the achievements of urban development elements in Poland with similar ones located in countries of Western Europe. In the conclusions, the final summary is presented. It consists in the author’s own recommendations for corrective action for functioning of the spatial planning system in Poland.
PL
Przedmiotem artykułu jest stan obecny polskiego systemu planowania przestrzennego i możliwości jego pozytywnej zmiany. Przykłady ilustrujące system autorka zaczerpnęła z własnych bogatych doświadczeń planistycznych, zwłaszcza z Warszawy będącej głównym polem badawczym. Omówienie systemu planowania rozpoczęto od statystyki wykonanych planów w Warszawie, zakresu partycypacji społecznej i analiz przedprojektowych. Następnie skupiono się na współczesnych trendach: różnorodności funkcjonalnej i własności terenów i budynków, nurcie Europejskim Zielony Ład, nad koniecznością zasad zarządzania w planowaniu i realizacjach urbanistycznych. Podstawową metodą badawczą było porównywanie osiągnięć elementów rozwoju miast w Polsce z podobnymi w krajach Europy Zachodniej. W wyniku przedstawiono podsumowanie końcowe będące autorskim, oryginalnym rodzajem wskazań naprawczych dla funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce.
PL
Ostatnie miesiące przyniosły nieoczekiwane zwroty akcji w branży tekstylnej oraz wyrobów medycznych. Zagrożenie chorobą COVID-19 dotknęło niemalże cały świat. W związku z tym polski rynek zareagował dynamicznie na potrzeby konsumenta.
EN
Recent months have brought unexpected twists and turns in the textile and medical devices industry. The threat of COVID-19 disease has affected almost the entire world. As a result, the Polish market responded dynamically to the consumer’s needs.
17
Content available Post-COVID Sustainable Economic Development
EN
Crises show all the vulnerability and unsustainability of modern economic systems, imposing the need to ask ourselves what really is important, what wealth actually is. At the same time, they are an opportunity to critically review economic systems, ideologies, economic indicators of quality of life and dogmatically set ideas which have negative impacts on society, culture and the environment. In this sense, the current pandemic is an opportunity to take action and make a change, to shift the focus to socio-economic models focused on people, environment and strengthening of global partnership for sustainable development.
PL
Kryzysy ukazują wszystkie wady i niezrównoważoność współczesnych systemów ekonomicznych, narzucając potrzebę zadawania pytań o to, co jest naprawdę ważne, czym właściwie jest bogactwo. Jednocześnie kryzysy są okazją do krytycznego przeglądu systemów ekonomicznych, ideologii, ekonomicznych wskaźników jakości życia oraz dogmatycznie ustalonych idei, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo, kulturę i środowisko. W tym kontekście obecna pandemia jest okazją do podjęcia działań i wprowadzenia zmian, przesunięcia punktu ciężkości na modele społeczno-gospodarcze skupione na ludziach, środowisku i wzmocnieniu globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
EN
The limited supply of fossil fuels, constant rise in the demand of energy and the importance of reducing greenhouse emissions has brought about the adoption of renewable energy sources for generation of electrical power. In this paper, the impact of renewable energy generation in Nigeria is explored. A review of renewable deposits in Nigeria with a focus on Solar, Biomass, Hydropower, Pumped Storage Hydro and Ocean energy is detailed. The impact of renewable energy-based generation is assessed from three different dimensions: Economic Impact, Social Impact and Environmental Impact. In accessing economic impact; the conditions are employment and job creation, gross domestic product (GDP) growth and increase in local research and development. To analyze the social impact; renewable energy education, renewable energy businesses, ministries and institutes, renewable energy projects and investments as well as specific solar and wind projects across Nigeria were considered. Also, environmental issues were discussed. Similarly, policy imperatives for renewable energy generation in Nigeria was provided. This paper would be useful in accessing the successes Nigeria has experienced so far in the area of sustainable development and the next steps to achieving universal energy for all in Nigeria in 2030.
PL
Ograniczona podaż paliw kopalnych, stały wzrost zapotrzebowania na energię oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pociągnęły za sobą konieczność stosowania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej. W artykule zbadano wpływ wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Szczegółowy przegląd zasobów energii odnawialnej w Nigerii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, biomasy, energii wodnej i elektrowni szczytowo-pompowych i energii oceanicznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych została przeanalizowana w trzech różnych wymiarach: wpływ na gospodarkę, wpływ na społeczeństwo i wpływ na środowisko. W aspekcie wpływu na gospodarkę wzięto pod uwagę: zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy, wzrost produktu krajowego brutto (PKB) oraz wzrost lokalnych badań i rozwój. Analiza wpływu społecznego objęła: edukację w zakresie energii odnawialnej, przedsiębiorstwa, ministerstwa i instytuty zajmujące się energią odnawialną, projekty i inwestycje w zakresie energii odnawialnej, a także konkretne projekty dotyczące energii słonecznej i wiatrowej w całej Nigerii. Omówiono również kwestie środowiskowe. W podobny sposób przedstawiono imperatywy polityczne dotyczące wytwarzania energii odnawialnej w Nigerii. Ten artykuł wskazuje na istotny dla Nigerii cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest odnawialna energia dla wszystkich. Celem jest osiągnięcie w tym kraju powszechnej odnawialnej energii dla wszystkich w 2030 r.
EN
In the context of rapid scientific and technological progress, which is the result of the development of science and technology and the process of accumulation and creation of new knowledge, fundamental and applied scientific research, information and technological changes are taking place. As a result, scientific-technological progress arose new forms and methods of organization of production, introduced a new technology, automated production processes, accelerating rate digitalization of all spheres of society, etc. The information society creates prerequisites for the diversification of the structure of production and consumption, thereby changing the needs of society, encouraging the producer to create more and more new goods and services. However, along with the development of advanced technologies, there is the rapid destruction of nature and environmental pollution caused by the consequences of human industrial activity. The article substantiates the socio-ecological aspects of sustainable development on the basis of cognitive modeling, as well as suggests specific measures that contribute to the implementation of certain goals of the International strategy for sustainable development 2030. It is proved that the functioning of the technogenic system leads to the emergence of technogenic risks, the existence of which confirms the presence of a causal relationship between the technogenic load on the environment and the state of public health. The necessity of diagnostics of ecological and safe development of the population, which is designed to identify the selected parameters of the technogenic danger in the changing socio-economic reality, is justified.
PL
W czasie szybkiego postępu naukowo-technicznego, będącego wynikiem rozwoju nauki i techniki oraz procesu gromadzenia i tworzenia nowej wiedzy, prowadzone są badania naukowe, zachodzą zmiany informacyjne i technologiczne. Postęp naukowo-techniczny zaowocował nowymi formami i metodami organizacji produkcji, wprowadził nową technologię, zautomatyzował procesy produkcyjne, przyspieszył tempo cyfryzacji wszystkich sfer społeczeństwa itp. Społeczeństwo informacyjne stwarza warunki do dywersyfikacji struktury produkcji i konsumpcji, zmieniając tym samym potrzeby społeczeństwa, zachęcając producentów do tworzenia coraz większej ilości nowych dóbr i usług. Jednak wraz z rozwojem zaawansowanych technologii następuje gwałtowne niszczenie przyrody, rośnie także zanieczyszczenie środowiska. Artykuł konretyzuje społeczno-ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w oparciu o modelowanie poznawcze, a także sugeruje konkretne działania, które mogą przyczynić się do realizacji określonych celów Międzynarodowej strategii zrównoważonego rozwoju 2030. Udowodniono, że technologie technogeniczne prowadzą do powstania zagrożeń, których istnienie potwierdza istnienie związku przyczynowego między obciążeniem technogenicznym środowiska a stanem zdrowia publicznego. Uzasadniona jest konieczność diagnostyki ekologicznego i bezpiecznego rozwoju populacji, mającej na celu identyfikację wybranych parametrów zagrożenia technogenicznego w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
20
Content available Development of Integrated Reporting in Poland
EN
Organizational reporting is the most important tool of communication between an enterprise and its stakeholders. However, it is not a static tool but continues to develop and adapt to ongoing economic and social changes. Formerly covering only financial information; currently, it is supplemented by a wide range of non-financial information relating to all aspects of the business. The evolution of reporting is particularly fostered by the rapid development of the concepts of corporate social responsibility and sustainable development, as well as the progressing changes in the information needs of stakeholders. Enterprises are increasingly publishing voluntary reports concerning the social, environmental, and employment aspects of their business in addition to reports required by law. This results in the multiplication of reports and duplication of content, which has a negative impact on the reports' usefulness. The solution to this problem may be integrated reporting, which integrates and interconnects financial and non-financial disclosures. A milestone for the development of integrated reporting was the elaboration of integrated reporting guidelines by the International Integrated Reporting Council (IIRC) in December 2013. The aim of the paper is to present the development of integrated reporting in Poland in 2014-2020 on the example of public companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The quality of reports was assessed from the point of view of compliance with IIRC guidelines, as well as their usefulness for stakeholders. Content analysis of corporate publications and comparative analysis was used for this purpose.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.