Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corporate social responsibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Corporate social responsibility (CSR) is the process of finding out the changing expectations of stakeholders and including them in a business management strategy. CSR is a concept of the optional incorporation of social and environmental aspects into the operations of a business entity. The objective of this article is to: (1) present the historical determinants of CSR and its practical dimension; (2) characterize the activities of fuel companies in the light of the publication of CSR information in reports; (3) indicate the information and contents of the annual reports of oil companies – in particular taking account of the information about corporate social responsibility; (4) provide proposals for the structure of a model annual report including information about corporate social responsibility which could be used for the selected oil companies that were investigated. The methods of inductive and deductive reasoning and descriptive analysis, as well as desk research were used in the writing of this article.
PL
Czy biznes może mieć ludzką twarz? Nie tylko może, ale powinien i coraz częściej ją przybiera. Etyka, odpowiedzialność, współpraca, partnerstwo to słowa kluczowe, które przewijają się w misjach firm. Już nie tylko klient jest najważniejszy, liczą się pracownicy, otoczenie zewnętrzne i środowisko naturalne. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw w swoje strategie rozwoju włącza także model CSR - biznesu odpowiedzialnego społecznie.
EN
The level of environmental safety culture depends on many factors, including the influence of parents and the education system, the media and the quality of life. In the current Economy 4.0, globalization, increasing greenhouse effect, etc., it is the information and education system and the pro-environmental strategic actions undertaken by organizations that are beginning to play a significant role in building awareness and care for the environment. It is precisely the environmental corporate social responsibility, both of state institutions, the legislator, business entities and society (every citizen) that can significantly change the phenomenon of environmental degradation. The aim of the article is to present the essence of ecological corporate social responsibility and the activities undertaken by selected market stakeholders. The analysis carried out implies that ECSR is built through the implementation of pro-environmental stakeholder's actions, e.g. legislative changes, implementation of management systems according to ISO standards, use of renewable energy sources, etc. that aim at ensuring safety or improving the current state of the environment.
PL
Poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego uzależniony jest od wielu czynników między innymi wpływu rodziców i systemu edukacji, mediów, jakości życia. W obecnej gospodarce 4.0, globalizacji, zwiększającym się efekcie cieplarnianym itd., to system informacyjno-edukacyjny i podejmowane przez organizacje strategiczne działania pro środowiskowe zaczynają odgrywać znaczącą rolę w budowaniu świadomości oraz troski o środowisko naturalne. To właśnie ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu, zarówno instytucji państwowych, ustawodawcy, podmiotów gospodarczych i społeczeństwa (każdego obywatela) może w znaczący sposób wpłynąć na zmianę zjawiska degradacji środowiska naturalnego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działań podejmowanych przez wybranych interesariuszy rynku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ECSR budowane jest poprzez implementację działań pro środowiskowych interesariuszy np. zmian ustawowych, wdrożeń systemów zarządzania wg norm ISO, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, itp. zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa lub poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.
EN
CSR (corporate social responsibility), i.e. corporate social responsibility is understood as the concept of enterprise management, consisting of conscious and sustainable action. Currently, issues related to the use of CSR is the subject of many studies and analyzes, because nowadays corporate social responsibility is an important factor in shaping the image and competitive advantage on the market. The aim of the article was to analyze and evaluate the application of the concept of corporate social responsibility in dairy enterprises in Poland in shaping the image and competitive advantage. The article’s literature was used to define the concept of CSR and social responsibility reports published by leading dairy enterprises in Poland. The article uses simple descriptive and cause-and-effect methods. Based on the analyzes carried out, it was found that CSR has a global dimension, and the benefits it brings to enterprises, employees, the local community and the environment are significant. There was a positive perception among Polish society of dairy enterprises that implemented CSR activities, which contributes to increasing the stability of these enterprises. The article is a voice in the discussion on showing opportunities and creating competitive advantages in the aspect of social innovations and changing business models.
PL
CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym i zrównoważonym działaniu. Obecnie zagadnienia związane zastosowanieniem CSR jest przedmiotem wielu badań i analiz, gdyż współcześnie społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem artykułu była analiza i ocena zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach mleczarskich w Polsce w kształtowaniu wizerunku i przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę przedmiotu, która posłużyła do zdefiniowania koncepcji CSR oraz raporty społecznej odpowiedzialności opublikowane przez przodujące przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce. W artykule zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że CSR ma wymiar globalny, a korzyści, które niesie dla przedsiębiorstw, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska są znaczące. Zaobserwowano pozytywne postrzeganie wśród społeczeństwa polskich przedsiębiorstw mleczarskich, które wdrożyły działania CSR, co przyczynia się do zwiększenia stabilności funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Artykuł stanowi głos w dyskusji w zakresie pokazywania możliwości i tworzenia przewag konkurencyjnych w aspekcie innowacji społecznych i zmieniających się modeli biznesowych.
EN
The low number of company participants are participating in the implementation of corporate social responsibility (CSR) disclosures in Indonesia is due to several factors. The first factor is that companies consider implementing CSR to increase costs. Second, the lack of impact that is felt directly by the company. Third, the government has so far not conducted evaluations and monitoring in encouraging the implementation of CSR. Thus, this study examines the environmental perspectives in measuring company performance using a balanced scorecard perspective can change the company's mindset in CSR disclosure. So this research examines and tests the company's environmental performance using a balanced scorecard perspective. The sample used in this study amounted to 10 companies that met the purposive sampling criteria. This test uses path Analysis using the Smart-PLS application program in the data processing. The results showed that learning and growth perspective performance did not affect the performance of internal business process perspectives, internal business process perspective performance had a significant effect on consumer perspective performance, consumer perspective performance has a significant impact on financial perspective performance (income ), consumer perspective performance has no impact on financial perspective performance (CFOA), consumer perspective performance has a significant effect on financial perspective performance (ROA), financial perspective performance (income) is having a significant impact on environmental perspective performance ( implementation of CSR), financial perspective performance (CFOA) does not affect environmental perspective performance (CSR implementation), financial perspective performance (ROA) significantly influences environmental perspective performance (CSR implementation).
PL
Niska liczba uczestników firmy bierze udział w realizacji ujawnień dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Indonezji z powodu kilku czynników. Pierwszym czynnikiem jest to, że firmy rozważają wdrożenie CSR w celu zwiększenia kosztów. Po drugie, brak wpływu odczuwany bezpośrednio przez firmę. Po trzecie, rząd do tej pory nie przeprowadził ocen i monitorowania w celu zachęcania do wdrażania CSR. W związku z tym niniejsze badanie analizuje perspektywy środowiskowe w mierzeniu wyników firmy za pomocą zrównoważonej perspektywy karty wyników, może zmienić sposób myślenia firmy w zakresie ujawniania CSR. Dlatego te badania sprawdzają i testują wyniki środowiskowe firmy przy użyciu zrównoważonej perspektywy karty wyników. Próba zastosowana w tym badaniu wyniosła 10 firm, które spełniły kryteria celowego doboru próby. W tym teście wykorzystywana jest analiza ścieżki przy użyciu aplikacji Smart-PLS do przetwarzania danych. Wyniki pokazały, że wyniki perspektywy uczenia się i wzrostu nie wpłynęły na wyniki wewnętrznych procesów biznesowych, wyniki wewnętrznych procesów biznesowych miały znaczący wpływ na wyniki perspektywy konsumenta, wyniki perspektywy konsumenta miały znaczący wpływ na wyniki perspektywy finansowej (dochód), konsumenta wyniki w perspektywie nie mają wpływu na wyniki w perspektywie finansowej (CFOA), wyniki w perspektywie konsumenta mają znaczący wpływ na wyniki w perspektywie finansowej (ROA), wyniki w perspektywie finansowej (dochód) mają znaczący wpływ na wyniki w perspektywie środowiskowej (wdrożenie CSR), finansowe wyniki w perspektywie (CFOA) nie wpływają na wyniki w perspektywie środowiskowej (wdrożenie CSR), wyniki w perspektywie finansowej (ROA) znacząco wpływają na wyniki w perspektywie środowiskowej (wdrożenie CSR).
EN
The concept of corporate sustainability development requires an integrated approach to the environmental, social and economic aspects of enterprise activities, but so far, there has been a lack of research on the situation of enterprises of Baltic countries, listed on the stock exchange. This study aims to identify how integral factors, showing corporate sustainability, are reflected in the reports of Nasdaq-listed enterprises that participate in the UN Global Compact. Employing the content analysis method, the publicly available information of 12 companies, 6 of which are listed on a stock exchange, is compared. The research results show that the reports of enterprises listed on the stock exchange correspond to the principles of UNGC more comprehensively, but, despite the publicly declared social and human rights policy, significant shortcomings in the areas of abolition of forced labour and child labour, the freedom of association and human rights have been identified and compared with unlisted enterprises. It is concluded that stock exchange listing may have a greater impact on corporate transparency, but the UNGC principles are a valuable tool for evaluating the consistency of enterprises in their commitment to sustainable business development.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wymaga zintegrowanego podejścia do środowiskowych, społecznych i ekonomicznych aspektów działalności przedsiębiorstw, ale do tej pory brak jest badań dotyczących sytuacji przedsiębiorstw z krajów bałtyckich notowanych na giełdzie. Niniejsze badanie ma na celu określenie, w jaki sposób czynniki integrukące, pokazujące zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, znajdują odzwierciedlenie w raportach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie Nasdaq, które uczestniczą w Global Compact ONZ. Stosując metodę analizy treści, publicznie dostępnych informacji 12 firm, z których 6 jest notowanych na giełdzie, dokonuje sie porównania. Wyniki badań pokazują, że raporty przedsiębiorstw notowanych na giełdzie są bardziej kompleksowe zgodne z zasadami UNGC, ale pomimo publicznie ogłoszonej polityki społecznej i praw człowieka znaczące niedociągnięcia w zakresie zniesienia pracy przymusowej i pracy dzieci, określono wolność zrzeszania się i prawa człowieka oraz w porównaniu z przedsiębiorstwami nienotowanymi na giełdzie Stwierdzono, że notowania giełdowe mogą mieć większy wpływ na przejrzystość przedsiębiorstw, ale zasady UNGC są cennym narzędziem do oceny spójności przedsiębiorstw w ich zaangażowaniu w zrównoważony rozwój biznesu.
EN
The paper contributes to enhance the body of knowledge for academicians and companies to enhance employees' commitment and efficiency through CSR framework. There is no previous paper containing variables of interest in comparative economies' context. This study investigated the role of social support programme in sustaining human capital under Corporate Social Responsibility (CSR) framework. Using comparative analysis, we examined the employees’ perception and organisational commitment at workplace influenced by CSR. It has been found that CSR significantly improved the employees’ perception and commitment. CSR strengthens social support, diversity, health and safety, and equal treatment at both layers of management. Interestingly, females’ organisational commitment is significantly influenced by external CSR than males do. The importance of social support and CSR is highly visible among Canadian workers in contrast to Pakistani workers indicating to be reasons for higher organisational commitment.
PL
Artykuł przyczynia się do poszerzenia wiedzy naukowców i firm w celu zwiększenia zaangażowania i wydajności pracowników poprzez ramy CSR. Nie ma wcześniejszej publikacji zawierającej zmienne będące przedmiotem zainteresowania w kontekście gospodarek porównawczych. W badaniu zbadano rolę programu wsparcia społecznego w utrzymaniu kapitału ludzkiego w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Korzystając z analizy porównawczej, zbadaliśmy postrzeganie pracowników i zaangażowanie organizacyjne w miejscu pracy, na które wpływa CSR. Stwierdzono, że CSR znacznie poprawiło percepcję i zaangażowanie pracowników. CSR wzmacnia wsparcie społeczne, różnorodność, zdrowie i bezpieczeństwo oraz równe traktowanie na obu poziomach zarządzania. Co ciekawe, na zaangażowanie organizacyjne kobiet w znacznym stopniu wpływa zewnętrzna CSR niż mężczyźni. Znaczenie wsparcia społecznego i CSR jest bardzo widoczne wśród pracowników kanadyjskich, w przeciwieństwie do pracowników z Pakistanu, wskazując, że są powodem większego zaangażowania organizacyjnego.
PL
Szybkość rozwoju przedsiębiorstw uzależniona jest od ich mobilności do przeprowadzenia procesów na różnych poziomach prowadzonej działalności. W zmieniających się okolicznościach prowadzenia działalności dla organizacji XXI wieku najbardziej wartościowym jej zasobem, zarówno w biznesie, jak i poza nim, będą pracownicy wiedzy. W związku z powyższym istotnym atutem dla wskazanych organizacji jest wartość intelektualna zasobów ludzkich organizacji. Uzyskuje się ją m.in. w ramach ich różnicowania. Wskazane zróżnicowanie widoczne jest wyraźnie na rynku pracy, którego uczestnikami są przedstawiciele kilku pokoleń. Rynek pracownika zwrócił uwagę kadry menadżerskiej na wysokie możliwości pozostające w obrębie grupy pracowników w wieku emerytalnym. W tych okolicznościach istotne staje się wdrożenie odpowiednich działań, które wspierać będą przygotowanie wymienionej grupy pracowników do świadomego zachowania aktywności zawodowej także w okresie uzyskania formalnych uprawnień do świadczenia emerytalnego. Organizacje, uczestnicząc w ww. procesach, stają się współodpowiedzialne za ich realizację.
EN
The speed of development of enterprises depends on their mobility to carry out processes at various levels of their operations. In the changing circumstances of running business for the organization of the 21st century, knowledge workers will be the most valuable asset, both in and outside of business. In connection with the above, an important asset for the indicated organizations is the intellectual value of human resources of the organization. It is obtained, inter alia, as part of their differentiation. The indicated diversity is clearly visible on the labor market, whose participants are representatives of several generations. The employee market drew the attention of the managerial staff to the high opportunities remaining within the group of employees at the retirement age. In these circumstances, it becomes important to implement appropriate measures that will support the preparation of the aforementioned group of employees for a conscious retention of professional activity also during the period of obtaining formal entitlements to the retirement benefit. Organizations participating in the above-mentioned processes become jointly responsible for their implementation.
EN
Social responsibility is seen as an institutional innovation, which leads to a chance of social rules. Social responsibility also stimulates other types of innovation, which could work as feedback to keep or as a strategic change of social responsibility. The strategy for improvement of quality creates opportunities to identify and to learn from those who are farther along the road to exceptionality and have improved quality or their products and services by improving their organization. The initiative to improve quality of products and services by improving the organization has to be based on clearly defined principles that help define key functions that support organization’s activities, required resources and serve as supporting tools to improve quality. For an organization to have long term and continuous success it needs to fulfill expectations of all stakeholders and as part of this we can discuss Corporate Social Responsibility – CSR. This includes behaviour of organizations that goes beyond the prescribed legislative requirements, but includes activities that benefit not only the organization itself, but also its employees and the public.
EN
Background: The current study reveals the effectiveness of gender diversity in the boardroom and considers its impact on a firm’s corporate social responsibility, financial performance and reputation, which leads towards business sustainability.The study is based on stakeholder theory assumptions which state that female directors play a vital role in board diversification. Methodology: 100 index firms listed on the Pakistan Stock Exchange were chosen as a sample size. The firm’s financial performance was measured by using three proxies in order to get robust results. Panel data of 6 years from 2010 to 2015 was applied for data analysis. The data was analyzed by applying the Fixed-Random OLS regression, which revealed that gender diversity in the boardroom has no significant relationship with corporate social responsibility (CSR), financial performance, and the reputation of a firm. Results: Study results revealed that HODI mitigates corporate social responsibility activity. According to the Fixed-Random Regression results, PW has no significant impact on shareholder return. Sales and ROA have a significant positive relationship with SHR. Conclusions: There is a negative relationship between boardroom gender diversity and a firm’s financial performance. Females in boardrooms either cause negative effects or have no impact on the firm’s financial performance. Similarly, there is no significant relationship between the presence of women in boardrooms and a firm’s reputation.
PL
Wstęp: Obecne badania ujawniają efektywność dla firmy wynikającą ze zróżnicowania płciowego członków zarządu oraz na społeczną odpowiedzialność tej firmy, jak również jej wyniki finansowe i reputację, co prowadzi do zrównoważonego rozwoju biznesowego firmy. W pracy poddano analizie wpływ udziału żeńskich członków zarządu na dywersyfikację działań firmy. Metody: Jako próbę losową wybrano 100 firm umieszczonych na liście giełdy pakistańskiej. Wyniki finansowe były mierzone przy pomocy trzech wskaźników w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników. Dane do analizy pobrano za okres od roku 2010 do 2015. Uzyskane dane zostały poddane analizie regresji Fixed-Random OLS, która wykazała brak wpływu zróżnicowania płci członków zarządu na społeczną odpowiedzialność (CSR), wyniki finansowe oraz reputację firmy. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że HODI łagodzi aktywność związaną ze społeczną odpowiedzialność. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy regresji, PW nie ma istotnego wpływu na zyski finansowe udziałowców. Sprzedaż oraz ROA wykazały pozytywną korelację z SHR. Wnioski: Uzyskano negatywną korelację pomiędzy zróżnicowaniem płciowym członków zarządu a wynikami finansowymi firmy. Obecność kobiet w zarządzie albo miała negatywny wpływ albo nie miała wpływu na wyniki finansowe firmy. Podobnie, nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy obecnością kobiet w zarządzenie a firmą.
EN
The presented article touches upon corporate social responsibility, a topic of a current and interdisciplinary nature. The aim of the article was to examine the CSR knowledge of two groups of stakeholders and indicate the need to include issues related to sustainable social and environmental responsibility in the technical study program. The research conducted within this domain have been the first results obtained among the academic communities of a technical university and employees in Poland who are the representatives of a selected business group, i.e. the mining sector. The obtained results are the effect of combining scientific research with the business environment. The main part of the article constitutes a description, course and results of the applied research method, which is a survey carried out amongst the selected target groups. The authors’ intention was to list the results obtained in two contexts: environmental and social. The conclusions of these studies are of a utilitarian nature, following towards the need to consider issues concerning sustainable social and environmental responsibility in the program of technical studies (as obligatory subjects). The authors argue that the increase in knowledge will be accompanied by an increase in awareness among (future) industry employees and among the public. This may mean an increase in expectations towards enterprises, which will result in raising standards both when it comes to aspects related to the natural environment, working conditions, and social dialogue.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu, aktualnego tematu o charakterze interdyscyplinarnym. Celem artykułu było zbadanie wiedzy na temat CSR w dwóch grupach interesariuszy i wskazanie potrzeby włączenia zagadnień związanych ze zrównoważoną odpowiedzialnością społeczną i środowiskową do programu studiów technicznych. Przeprowadzone badania w tej dziedzinie były pierwszymi wynikami uzyskanymi wśród środowisk akademickich uczelni technicznej i pracowników w Polsce, którzy są przedstawicielami wybranej grupy biznesowej, tj. sektora wydobywczego. Uzyskane wyniki to efekt łączenia badań naukowych ze środowiskiem biznesowym. Zasadniczą część artykułu stanowi opis, przebieg i wyniki zastosowanej metody badawczej, która jest ankietą przeprowadzoną wśród wybranych grup docelowych. Zamiarem autorów było wyszczególnienie wyników uzyskanych w dwóch kontekstach: środowiskowym i społecznym. Wnioski z tych badań mają charakter utylitarny i wynikają z konieczności uwzględnienia kwestii dotyczących zrównoważonej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w programie studiów technicznych (jako przedmiotów obowiązkowych). Autorzy przekonują, że zwiększeniu wiedzy towarzyszyć będzie wzrost świadomości wśród (przyszłych) pracowników branży oraz wśród społeczeństwa. Może to oznaczać zwiększenie oczekiwań względem przedsiębiorstw, co przyniesie skutek w postaci podnoszenia standardów zarówno jeżeli mowa o aspektach dotyczących środowiska przyrodniczego, warunków pracy, jak i dialogu społecznego.
PL
Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) staje się nieodzownym elementem działalności organizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności coraz istotniejsze staje się czytelne i porównywalne raportowanie niefinansowe. Artykuł ma za zadanie przedstawić wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI), włączając w to opublikowane w 2018 r. wytyczne i wskaźniki dotyczące raportowania społecznego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w ramach GRI 403.
EN
The implementation of the principles of corporate social responsibility of CSR) becomes an in dispensable element of the organization's activities. With the growing importance of the social responsibility concept, clear and comparable non-financial reporting becomes more and more important. The following article presents selected guidelines for the Global Reporting Initiative (GRI), including the guidelines and indicators for social reporting on occupational safety and health published in 2018 as a part of GRI 403.
EN
The concept of Corporate Social Responsibility is becoming a permanent element of the long-term strategy of many organizations. Companies focus on environmental aspects by promoting a number of campaigns related to protection of the natural environment and creating ecological awareness within their employees, which, in today's world (especially in the light of various threats associated with it) is of considerable importance. The main aim of the article is to show the correlation between the concept of Corporate Social Responsibility and the idea of Sustainable Development. In addition to defining key concepts, this article will present the results of surveys carried out among the employees of the Silesian Voivodeship, in which they expressed their opinion on the analyzed issue. The research method of the study was a diagnostic poll, the technique - a survey and the research tool - a questionnaire. It stems from them that the vast majority of respondents agree with the main thesis of the deliberations, according to which the concept of CSR constitutes one of the determinants of the idea of Sustainable Development.
EN
The importance of ethical management in organisations has been emphasized in recent years. The latest research on global economic crime published in 2018 shows that almost half of global organisations claim to have experienced economic crime during the past two years. Surprisingly, as much as 52% of all economic crime is committed by people from within an organisation. Company regulations concerning ethics and its importance often fail to be reflected in the reality of day-to-day business practice. The goal of the paper is to present the possible activities of today's companies in three major areas of ethical management (social, economic and ecological). Literature review allowed the author to clarify the objectives of his empirical research. The aim of the research was to endeavour to answer the following question: Does the recently popular concept of CSR actually affect the treatment of employees, the relationships with the stakeholders and the environmental policies within the corporation studied, or is it merely an element of the company's marketing strategy? Moreover, on the basis of his research conducted in Ferrero Poland, the Author tries to find out if nowadays corporations have adequate skills and experience in managing social responsibility projects. As a result of empirical research, the paper presents practical ways of putting ethical strategies into practice. The article presents i.a. the following examples of ethical management: Code of Business Conduct, The Code of Ethics, Advertising and Marketing Principles, the eco project "Ferrero4Future," CSR reporting, Integrity Helpline, Ferrero University, Michele Ferrero Entrepreneurial Project (supporting local communities), Kinder Plus Sport Project "Joy of Moving" and the work of Ferrero Foundation.
EN
The paper is a part of a series of articles devoted to the relations among three important ideas co-shaping contemporary global world: human rights, sustainability and corporate social responsibility (CSR). It presents the historical context of the emergence of CSR and discusses some theoretical issues related to this concept.
EN
The socially responsible companies expect to see improvement of their reputation, an increase in customer loyalty and - in the long perspective - also better financial results. The international studies are ambiguous as regards the correlation between CSR and financial results. The goal of the article is to determine whether in case of the companies listed on Warsaw Stock Exchange, it is possible to ascertain profitability of CSR activities. The article proposes a hypothesis that the financial results of the companies involved in corporate social responsibility undertakings are better than other companies. The analysis covered the companies from the three most numerous sectors on the RESPECT index, including only companies, which have been on the index for at least 5 years and for which it was possible to find a control group (companies comparable in terms of size and business activity not belonging to the index RESPECT). The analysis results are not explicit, however, they indicate to the fact that the proposed hypothesis is not positively verified in case of the analysed companies.
EN
Organizations and decision-makers are increasingly interested and aware of the importance of sustainable development and corporate social responsibility. This has led to the adoption of the European Union’s Directive 2014/95/EU regulating the reporting of non-financial and diversity information. The research problem of this paper concerns the top-down Europeanization of corporate social responsibility disclosure in Polish organizations. Secondly, the actual reaction of the entities affected by the Directive 2014/95/EU has been investigated. The level of Europeanization has been analyzed through qualitative text analysis of legal documents and the reaction and perception by the entities of EU influence has been examined by CATI research. The research has been conducted on a sample of 101 organizations listed on the Warsaw Stock Exchange, subject to the Directive. The findings suggest that although some change in Polish law did occur, and, therefore, transposition has been made, the organizations assessed the impact of the Directive as non-existing. The novelty of the paper lies with the comprehensive analysis of the Europeanization process, from the level of national legislation to the actual perception of affected entities.
EN
The content of the article touches the problem of barriers concerning CSR implementation. Corporate social responsibility is a conception of management which is more and more popular among Polish enterprises, but some companies still have some problems related to CSR. The author presents the selected external and internal barriers and limits of CSR implementation in the light of own research. The aim of the article is to analyze the most important limitations of CSR on the example of socially responsible enterprises highlighted in the "Równa Firma" Poll in 2018. The priority of the "Równa Firma" Poll is to award socially responsible companies from the West Pomeranian Voivodeship. The survey was carried out in enterprises from various sectors. The elimination of these barriers can help to implement socially responsible practices in chosen Polish enterprises.
EN
The article presents issues of reconciliation of professional and family life as well as activities that organizations take to maintain balance. The considerations are based on literature studies and own research results. It has been pointed out that this is a significant problem, and activities in this area undertaken by organizations within the framework of corporate social responsibility (CSR) have been assessed.
PL
W artykule, na bazie studiów literaturowych i badań własnych, przedstawiono problematykę dotyczącą godzenia życia zawodowego z rodzinnym, jak też działania, które podejmują organizacje w celu zachowania równowagi. Wskazano, że jest to problem istotny, a także dokonano oceny działań w przedmiotowym zakresie, podejmowanych przez organizacje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
EN
The article deals with the issues of corporate social responsibility towards employees on the example of a transnational bank operating in Poland. The issue is presented on the basis of literature studies and own research. It has been pointed out that employees constitute the most important group of stakeholders for enterprises. Moreover, the working conditions and employees’ satisfaction with the work has been analyzed.
PL
W artykule, na bazie studiów literaturowych i badań własnych, przedstawiono problematykę dotyczącą odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw wobec pracowników na przykładzie działającego w Polsce banku transnarodowego. Wskazano, że pracownicy stanowią najważniejszą grupę interesariuszy dla przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy warunków pracy oraz zadowolenia pracowników z pracy.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.