Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paletyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób integracji sterownika PLC z robotem firmy ABB za pomocą protokołu ProfiBus DP. Zadanie zostało zrealizowane na przykładzie stanowiska do paletyzacji. W pierwszej kolejności, w środowisku TIA Portal, została opracowana aplikacja dla sterownika PLC wyposażonego w panel HMI. Panel HMI zawiera okienkowe menu i umożliwia intuicyjne tworzenie, zapisywanie i uruchamianie receptur paletyzacji. Sterownik PLC jest odpowiedzialny za sterowanie procesem paletyzacji, w tym za komunikację z robotem przemysłowym. Następnie opracowano aplikacje dla robota przemysłowego realizującego fizycznie proces. Poprawność funkcjonowania aplikacji przetestowano na rzeczywistym stanowisku.
EN
The article presents the method of integration of a PLC controller with an ABB robot using the ProfiBus DP protocol. The task was carried out on the example of a palletizing cell. First, in the TIA Portal environment, an application for a PLC controller equipped with an HMI panel was developed. The HMI panel includes a windowed menu and allows intuitive creation, saving and running of palletizing formulas. The PLC controller is responsible for controlling the palletizing process, including communication with the industrial robot. Then, applications for an industrial robot that physically implemented the process were developed. The correct functioning of the application has been tested in the actual position.
PL
W artykule opisano uniwersalny algorytm sterowania robotem przemysłowym paletyzującym worki z luźną zawartością. Algorytm ten zastosowano w zrobotyzowanej linii naważania i paletyzacji worków z cukrem w Cukrowni Nakło. Przedstawiono powody, dla których zdecydowano się na takie rozwiązanie, opisano sposób definiowania narzędzi, układów współrzędnych użytkownika i punktów referencyjnych, wykorzystywanych w aplikacji. Przedstawiono sposób przygotowania danych umozliwiających paletyzację dwóch rodzajów worków układanych zgodnie z dwoma różnymi schematami paletyzacji.
EN
The article describes a universal algorithm for controlling an industrial robot that performs the palletization of bags with loose content. This algorithm was used in a robotic line of weighing and palletizing sugar bags in the Sugar Factory Nakło on Noteć River. It presents the reasons why this solution was decided, describes how the tools, user coordinate systems and reference points used in the application were defined. The paper presents the method of preparation of data enabling the palletization of two types of bags arranged in accordance with two different palletizing schemes.
PL
Dążenie zakładów przemysłowych do maksymalizacji zysku wiąże się z minimalizacją kosztów wytwarzania. W celu znalezienia tanich rozwiązań występujących problemów poszukuje się nowych technologii lub poprawia obecnie stosowane. Jednym z obszarów, w którym poszukuje się poprawy wydajności, jest problem zrobotyzowanego pakowania. Dotyczy on wielu przypadków, np. ładowania takiej samej liczby przedmiotów na mniejszej przestrzeni lub układania elementów o zróżnicowanych wymiarach. Niestety, rozwiązanie tych problemów nie jest proste i z tego powodu trwają ciągłe prace nad poszukiwaniem nowych metod paletyzacji. W przedsiębiorstwach wydajność ostatniego etapu linii produkcyjnej decyduje o możliwościach produkcyjnych zakładu. W artykule przedstawiono proces projektowania zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji w środowisku offline. Zaprezentowano metodykę projektowania stacji z wykorzystaniem oprogramowania CAD. Pokazano przykład implementacji algorytmów pakowania w języku programowania robotów RAPID.
EN
At present the industry is focused on saving and making the best use of resources. Low-cost solution to existing problems can be find, looking for new technologies or improved methods already used processes. One of the areas in which searching for improve efficiency is a problem robotic packaging. It involve few cases e.g.: loading the same amount of objects on a smaller surface area or stacking elements of various dimensions. Unfortunately, the solution to these problems is not easy. Goes on continuously work to find appropriate methods palletizing. In companies it is often the performance of the last stage of the production line determines the production capacity of the plant. As part of the article presents the process of designing robotic palletizing position in an offline environment. Methodology station design will be presented using CAD software. Implementation of algorithms for packing will be shown in a programming language RAPID robot.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą zastosowania robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym i omówiono kilka przykładowych rozwiązań związanych z produkcją i pakowaniem żywności. Zwrócono uwagę na specyfikę procesów w przemyśle spożywczym i wymagania z tym związane. Przedstawiono uwarunkowania rynkowe i perspektywy zastosowania robotyzacji w przemyśle spożywczym.
EN
This article describes the issues relating to the application of industrial robots in the food industry; also, a few examples of solutions connected with the production and with packaging of food have been discussed. The attention was paid to the specific nature of the processes in the food industry and the requirements associated with it. The market conditions and perspectives related to the application of robotization in the food industry were presented.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie paletyzacji jako proces kończący cały cykl produkcyjny. Opisano zagadnienia związane z paletyzacją w kontekście zastosowania zrobotyzowanych i zautomatyzowanych linii. Zaprezentowano wirtualny prototyp głowicy do paletyzacji worków opracowany w środowisku systemu CAx- Catia v5. Opisano jego budowę i poszczególne podzespoły. Zaprezentowano również wyniki analizy funkcjonalnej- położenia poszczególnych członów w charakterystycznych położeniach urządzenia. Analiza kolizji i prawidłowości wykonania modelu przeprowadzona w środowisku DMU Kinematics systemu Catia v5 potwierdziła wartość wirtualnego prototypu. Model posiada funkcjonalność profesjonalnej głowicy firmy Wikpol, został skonstruowany w oparciu o zasadę modułowości. Ułatwia to ewentualne naprawy i skraca związany z tym przestój. Model posiada również zespół amortyzujący, który chroni robota przed skutkami kolizji głowicy z przeszkodą.
EN
In the paper the author discusses the palletization as process that ends the whole cycle of production. He describes the process in the context of the use of robotic and automatic production lines, presents the CAx-Catia v5 virtual prototype of a head for the palletization of valve bags, and describes its structure and components. In the paper there are also presented the results of qualitative and functional analysis of the location of particular limbs in the characteristic positions. The analysis of clashes in the model, conducted in DMU Kinematics environment of Catia v5 system, has proven the quality of the virtual prototype. The prototype holds the functionality of a professional head made by Wikpol company, it's construction is based on the rule of modularity. It simplifies presumptive repairs and shorten the outage. The prototype possesses also amortisation system that protects the robot against the consequences of the collision of the head and the obstacle.
EN
The paper deals with numerical strength analysis of the load-bearing structure of an industrial robot’s head used for palletization of sacks. The calculations were performed with the Finite Element Method (FEM), enabling reconstruction of the real service conditions in the process of palletization. It was assumed, that the head was adapted to lay two sacks of maximal dimensions 800x500x140mm and a mass of up to 50 kg at a time. The currently exploited palletizing heads are heavy, which essentially increases the costs of the palletization process. The aim of the study was a numerical analysis of the existing head of the palletizing robot, leading to design of a structure having optimized maintenance parameters. The conducted research on decreasing the mass of the palletizing robot’s head are important because of the industrial robot’s load-bearing capacity, its effectiveness and the costs of the palletization process.
PL
W prezentowanej pracy zajęto się numeryczną analizą wytrzymałościową ustroju nośnego głowicy robota przemysłowego, która służy do paletyzacji worków. Obliczenia prowadzono z zastosowaniem metody elementów skończonych, umożliwiającej odwzorowanie rzeczywistych warunków eksploatacyjnych pracy robota w procesie paletyzacji. W obliczeniach przyjęto, że głowica jest przystosowana do układania dwóch worków jednocześnie o maksymalnych wymiarach gabarytowych: 800mm, 500mm, 140mm oraz masie do 50 kg. Stosowane obecnie głowice paletyzujące są ciężkie, co znacznie podnosi koszty procesu paletyzacji. Celem pracy była analiza numeryczna istniejącej głowicy robota paletyzującego, na podstawie której możliwe będzie zaprojektowanie konstrukcji o zoptymalizowanych parametrach eksploatacyjnych. Prowadzone prace nad redukcją masy własnej głowicy robota paletyzującego są istotne ze względu na nośność robota przemysłowego, wydajność oraz koszt procesu paletyzacji.
7
EN
As the bulk density of biomass material is low, some problems are encountered during storage, transport and usage of biomass. In order to overcome these problems, densification process is necessary to increase the bulk density of the biomass. Biomass characteristics are improved, the volumetric heating value of biomass is increased, transportation and storage costs of biomass are reduced and the combustion characteristics of biomass are improved by a biomass densification process. Nowadays, pelletizing machines are widely used in the course of biomass densification. During the pelletizing machine's operation, obtaining the high quality compressed biomass with high capacity and less energy consumption is closely related to the pelletizing machine’s design criteria. Therefore, it is necessary to investigate all parameters that affect the pelletizing machine performance. In a laboratory scale, biomass pelletizing and densification tests are carried out by means of simplified pelletizing apparatus. Unfortunately, the tests that are executed by means of these apparatus, because of their operation principle, can not completely illustrate the pelletizing process and the forces which occur during this process. As the current systems which are used to simulate the pelletizing process are not sufficient, in order to clarify, model and optimize the pelletizing process much more effectively and to obtain necessary reliable data for pelletizing machine design, development of a new apparatus is necessary. The requirement of developing a new biomass pelletizing test device and its design principles are explained in this study.
PL
Ponieważ gęstość nasypowa biomasy jest niska, pojawiają się problemy podczas przechowywania, transportu i użytkowania biomasy. W celu pokonania tych problemów należy zastosować proces zagęszczenia by zwiększyć gęstość nasypową biomasy. Charakterystyka biomasy ulega poprawie, zwiększa się objętościowa wartość opałowa biomasy, koszty jej przechowania zostają zmniejszone a charakterystyka spalania biomasy poprawia się dzięki procesowi zagęszczenia. Obecnie, peleciarki mają szerokie zastosowanie w zagęszczaniu biomasy. Podczas pracy maszyny peletującej, osiągnięcie wysokiej jakości sprasowanej biomasy przy wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii jest ściśle związane z kryteriami projektowania maszyny peletującej. Zatem, konieczne jest zbadanie parametrów, które wpływają na działanie maszyny peletującej. Na skale laboratoryjną, badania związane z peletyzacją i zagęszczaniem biomasy są prowadzone za pomocą uproszczonego aparatu peletyzującego. Niestety, badania, które prowadzone są za pomocą tej aparatury z powodu zasad jej działania nie mogą całkowicie zilustrować procesu peletyzacji i sił występujących podczas tego procesu. Ponieważ obecne systemy wykorzystywane w procesie peletyzcaji są niewystarczające, by wyjaśnić, wymodelować i zoptymizować proces peletyzacji w sposób bardziej skuteczny oraz by osiągnąć wiarygodne dane dla projektu maszyny peletującej, konieczne jest stworzenie nowej aparatury. Niniejsza praca wyjaśnia potrzebę stworzenia nowego urządzenia testowego do peletowania biomasy.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dla robotów stosowanych w przemyśle spożywczym. Podano przykłady zastosowań robotów w kilku branżach przemysłu spożywczego, m.in. cukierniczej i mięsnej. Opisano przykłady pakowania, paletyzacji i depaletyzacji produktów spożywczych.
EN
The basic requirements for the robots used in the food industry have been presented. The examples of robotic applications in several sectors of the food industry, among others, confectionery and meat have been discussed. The examples of packaging, palletizing and de-palletizing foods have been described.
PL
Wytwarzanie paliw kompozytowych z węgla i biomasy stanowi innowacyjne podejście do procesów konwersji paliw stałych. Operacja scalania węgla i biomasy stwarza bowiem nie tylko możliwość zwiększenia tzw. gęstości energetycznej biomasy, ale równie? okazję do wprowadzenia do składu paliwa dodatków, które dzięki swoim specyficznym właściwościom fizykochemicznym pozwalają podnieść wartość użytkową uzyskanego kompozytu. Celem projektu "CoalGas" - Work Package 5, w którym uczestniczy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, jest opracowanie technologii przygotowania węgla i biomasy dla celów zgazowania. Jednym z głównych zadań, od którego rozpoczęto realizacj? projektu "CoalGas" w zakresie Work Package 5 by?o opracowanie koncepcji procesowych przygotowania węgla i biomasy do wytworzenia paliwa kompozytowego dedykowanego instalacjom prowadzącym procesy spalania oraz zgazowania. Opracowana metodyka doboru składników paliwa kompozytowego dla celów zgazowania pozwala na: wytypowanie typu reaktora, dla którego może być dedykowane paliwo kompozytowe wytworzone z węgla i biomasy, określenie parametrów technologicznych jakimi powinno charakteryzować się paliwo kompozytowe oraz dobór składników i opracowanie receptury paliw kompozytowych przeznaczonych do zgazowania w wytypowanych urządzeniach. Zaproponowana metodyka zawiera trzy fazy postępowania, składające się z kilku etapów, co umożliwia modyfikację składu chemicznego paliwa kompozytowego przeznaczonego do procesu zgazowania oraz pozwala na kształtowanie jego właściwości mechanicznych. Metoda łączy w sobie elementy: modelowania (w zakresie procesu zgazowania), elementy badawcze (w zakresie analizy technicznej i elementarnej składników), elementy doświadczalne (w zakresie procesu aglomeracji ciśnieniowej), elementy konstrukcyjne (w zakresie doboru cech ukłaadu zagęszczania) oraz elementy utylitarne poprzez zastosowanie technologii wytwarzania i zgazowywania tych paliw.
EN
The production of composite fuels of coal and biomass is an innovative approach to the processes of converting solid fuels. Not only does the operation of coal and biomass consolidation create an opportunity for increasing the energy density of biomass, but also a chance to incorporate additives to fuels which – thanks to their specific physical and chemical properties – allow for increasing the usable value of the obtained composite. The “CoalGas” – Work Package 5 programme in which the AGH University of Science and Technology participates is aimed at developing the technology for producing coal and biomass for the purpose of gasification. One of the main tasks with which the “CoalGas” project was initiated in the range of Work Package 5 was to develop the process concepts for preparing coal and biomass for the generation of composite fuels dedicated to installations used in the burning and gasification processes. The elaborated methods of selecting composite fuel components for the purpose of gasification allows for selecting the type of reactor for which the composite fuel produced from coal and biomass is dedicated, specifying technological parameters of composite fuels, as well as selecting ingredients and working out the recipe for composite fuels intended for gasification in the selected devices. The proposed methods include three phases of the process consisting of several stages which enables the modification of the chemical contents of a composite fuel intended for the gasification process, and enables the development of its mechanical properties. The method combines the following elements: modelling (in the range of the gasification process), research elements (in the range of the technical and elemental analysis of components), experimental elements (in the range of the pressure agglomeration process), construction elements (in the range of the selection of the compaction system) and utilitarian elements by using the technology of producing and gasifying these fuels.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania Delmia do programowania robotów przemysłowych. Tok postępowania przy budowie i konfiguracji modelu stanowiska, definiowaniu zadań dla robotów, symulacji i generowaniu programów sterujących został pokazany dla stanowisk: paletyzacji i spawalniczego. Przygotowane programy sterujące zostały uruchomione na stanowiskach rzeczywistych.
EN
The paper presents application of Delmia system for industrial robot programming. A procedure of a robotized cell modeling and configuration, robot task definition, simulation and control program generation is presented for palletization and welding cells. Generated control programs have been verified in real robotized cells.
PL
W artykule przedstawiono program wspomagający konfigurację i programowanie zrobotyzowanych stanowisk paletyzacji, opracowany w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Aplikacja powstała z wykorzystaniem pakietu ABB RobotStudio oraz zintegrowanego z Microsoft Visual Studio pakietu ABB Robot Application Builder. Głównym założeniem przy tworzeniu programu była duża uniwersalność w zakresie możliwości jego wykorzystania w zrobotyzowanych stanowiskach o różnym stopniu złożoności. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wielkości paletyzowanych przedmiotów, budowy i rozmieszczenia przestrzennego elementów stanowiska oraz wykorzystania robota do obsługi magazynu przekładek i palet.
EN
The article presents supporting software for configuration and programming of robotic palletizing stations. It was developed at the Institute of Automatic Control and Robotics, Warsaw University of Technology. The application was created using ABB RobotStudio software and ABB Robot Application Builder integrated with Microsoft Visual Studio package. A great versatility in range of using the software in robotic stations with different rate of complexity was the main assumption for creating the program. It was reached in the scope of the size of palletized items, construction and the spatial distribution of the elements of the station and the use of robot to operate palette and sheets infeeders.
13
Content available remote Robotyzacja na targach AUTOMATICON® 2006
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.