Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zbadano zjawiska towarzyszące zwarciom zwojowym w uzwojeniu stojana silnika LSPMSM. Badania zrealizowano przy użyciu modelu polowo-obwodowego badanego silnika. Wykonano obliczenia dla kilku przypadków zwarć w jednej z faz uzwojenia stojana. Zwarcia różnią się rozległością i wartością rezystancji punktu zwarcia. Zjawiska występujące w silniku na skutek zwarcia zwojowego pokazano porównując wybrane dwa przypadki: zwarcie czterech zwojów i całej cewki dla niemal zerowej wartości rezystancji punktu zwarcia. W obu przypadkach zwarcie następuje podczas pracy obciążonego znamionowo silnika zasilanego symetrycznym i sinusoidalnym układem napięć trójfazowych. Z wyników obliczeń polowo-obwodowych wyznaczono przebiegi czasowe prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego, prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych, prądów w prętach klatki wirnika oraz mocy chwilowej pobieranej przez uszkodzony silnik. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na możliwość wykorzystania pomiaru pobieranej mocy chwilowej do wczesnego wykrywania zwarcia zwojowego.
XX
The phenomena accompanying the coils short circuits in the stator winding of the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM) were investigated. The tests were carried out using a field-circuit mathematical model of the motor. Calculations were performed for several cases of short-circuits in one of the phases of the stator winding. Short circuits differ in the extent and value of the fault point resistance. The phenomena occurring in the motor due to a coil shorting are shown comparing the selected two cases: shorting of four turns and shorting of the entire coil for almost zero resistance of the fault point. In both cases, the short-circuit occurs when the motor is working with nominal load powered by a symmetrical and sinusoidal three-phase voltage system. The time characteristics of rotational speed, electromagnetic torque, stator phase currents, currents in short circuited turns, currents in the rotor cage bars and instantaneous power of damaged motor were determined from the results of the field-circuit calculations. The analysis of the obtained results indicates the possibility of using the measured instantaneous power of the motor for early detection of the coil shorting.
PL
Zbadano przebieg zjawisk cieplnych towarzyszących zwarciom zwojowym w uzwojeniu fazowym stojana indukcyjnego silnika małej mocy. Badania wykonano za pomocą klatkowego silnika indukcyjnego przystosowanego do modelowania zwarć zwojowych w strefie czołowej silnika przez zwarcie odpowiednich wyprowadzeń grup zwojów. Rozpatrzono przypadki zwarć 4, 12, 22, 51 zwojów uzwojenia fazowego o 306 zwojach. Badano nagrzewania się maszyny podczas zwarcia w trakcie pracy z obciążeniem znamionowym. Zarejestrowano narastanie przyrostu temperatury podczas 30 s zwarć zwojowych. Po wyłączeniu badanej maszyny wykonano termogramy strefy połączeń czołowych.
EN
Phenomena associated with inter-turn short-circuit in stator winding of low power squirrel-cage motor were investigated. Investigations were realized with physical model of the motor with adapted stator winding coil with terminals to make inter-turns short-circuit. During laboratory tests 4, 12, 22 and 51 turns of the 306 phase stator winding were short-circuited. Thermal phenomena during 30 seconds shortcircuits were investigated. After short-circuits thermograms of the stator winding were recorded.
3
Content available remote Zastosowanie magnesów trwałych w silnikach elektrycznych dużej mocy
EN
Design of a large power permanent magnet synchronous motor was presented. The solutions of the problems occurred during the motor design process were discussed. A method of the motor starting using variable number of poles was presented. This method enables an asynchronous starting the motor at a first speed and then change-over into a second one and synchronization. An assembly method of the permanent magnets into a rotor was also presented. The assembling problem regarding a big interaction between rotor permanent magnets and stator core was solved. The permanent magnets are assembling into the rotor after its mounting in the motor.
PL
Rozważono wpływ rozłożenia uszkodzonych prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego dużej mocy na jego właściwości eksploatacyjne. Uwzględniono dwa znane sposoby rozwijania się uszkodzenia klatki, pękanie prętów sąsiednich lub prętów naprzeciwległych do pierwszego pręta uszkodzonego. Charakterystyki wyznaczono z wyników obliczeń numerycznych wykonanych przy użyciu polowo-obwodowego modelu silnika klatkowego dużej mocy. Uzyskane wyniki pokazują konsekwencje eksploatowania silników o tym samym stopniu uszkodzenia klatki, lecz o różnym rozłożeniu uszkodzonych prętów.
EN
Influence of large power induction motor's squirrel cage rotor bars damage on it's performance characteristics were described. The characteristics were established on the bases of calculations performed by using a field-circuit model of a squirrel cage motor. Obtained results demonstrate the consequences of use of a motor with damaged to a different degree squirrel-cage bars: lowering of electromagnetic torque and start-up time extension. Moreover results shows essentially failure signals.
PL
Omówiono najczęściej rozważane konstrukcje silników synchronicznych o rozruchu bezpośrednim wzbudzanych magnesami trwałymi. Wykonano obliczenia projektowe dla czterobiegunowych maszyn małej mocy (2 kW) różniących się konstrukcją wirnika. Na tej podstawie porównano podstawowe właściwości eksploatacyjne poszczególnych konstrukcji. Za podstawowe właściwości uznano sprawność, współczynnik mocy, prąd twornika zbadane w funkcji obciążenia oraz prąd i moment rozruchowy.
EN
Discussed: most often considered was line-start permanent magnet synchronous motor construction. Project calculations for four pole small power (2 kW) motors with different rotor construction were done. On this base, main operating parameters of individual construction types where compared. As the basic properties; efficiency, power factor, armature current as function of load and starting current and torque, were considered.
6
Content available remote Rozruch silników synchronicznych z magnesami trwałymi
PL
Opisano wyniki obliczeń symulacyjnych rozruchu silników synchronicznych z magnesami trwałymi wykonane metodą elementów skończonych. Analizie i porównaniu poddano osiem czterobiegunowych silników synchronicznych małej mocy wzbudzanych magnesami trwałymi i różniących się konstrukcją wirnika. Zbadano przebiegi prądów, momentu i prędkości obrotowej podczas rozruchu i po jego zakończeniu dla różnych konstrukcji wirnika. Szczególną uwagę zwrócono na pulsacje momentu i prędkości obrotowej silnika obciążonego znamionowo.
EN
Simulations of permanent magnet synchronous motors start-up were done. Calculations were realized with using finite elements method. Eight four pole small power permanent magnet synchronous motors with different rotor construction were compared and analyzed. Currents, torque and rotational speed during start-up and after them were investigated for different rotor constructions. Torque and rotational speed pulsations of motor with nominal load were considered with special attention.
7
Content available remote Obliczeniowe badanie zjawisk wywołanych uszkodzeniem klatki wirnika
PL
Przedstawiono wyniki polowo-obwodowej symulacji rozruchu silnika indukcyjnego obciążonego stałym momentem znamionowym, podczas którego pękają kolejne pręty klatki wirnika. Badania wykonano przy użyciu zweryfikowanego pomiarowo modelu silnika klatkowego małej mocy (1,5 kW). W obliczeniach założono, że w czasie trwającego 0,6 s rozruchu pękają kolejne, najbardziej obciążone, pręty wirnika. Pierwszy z nich pęka po czasie 0,1 s od załączenia napięcia. W wyniku tego uszkodzenia wzrastają prądy w sąsiednich prętach klatki co może być przyczyną pęknięcia następnego pręta. Zamodelowano taki hipotetyczny przebieg zjawiska przyjmując czasy wyłączenia kolejnych 6-ciu prętów. Rezultatem obliczeń są czasowe charakterystyki momentu, prędkości obrotowej, prądów fazowych stojana i prądów prętów klatki wirnika.
EN
The work presents field-circuit simulation results of squirrel cage, induction motor start-up with constant nominal load. During the start-up consecutive rotor bars are cracking. Computations were realized in the field-circuit model (fig. 1) of small power (1.5 kW) squirrel cage induction motor, verified by measurements. In computation assumed that during the simulation (0,6 s) consecutive neighboring rotor bars are cracking. The first of them is cracking 0,1 s after start-up. As a result of this failure, currents of the neighboring rotor bars are increasing, which could be a reason of following rotor bar cracks. Assumed course of phenomenon was modeled for next 6 rotor bars that are disconnected in assumed times. Variations of magnetic field distribution (fig. 2) and transient characteristics of electromagnetic torque (fig. 3), rotational speed (fig. 4), stator currents (fig. 5) and rotor bars currents (fig. 6) were realized computationally.
8
Content available remote Badania skutków zwarć zwojowych w uzwojeniach stojana silnika indukcyjnego
PL
Zbadano przebieg zjawisk towarzyszących zwarciom zwojowym w uzwojeniu fazowym stojana indukcyjnego silnika małej mocy. Badania wykonano za pomocą klatkowego silnika indukcyjnego umożliwiającego symulowanie zwarć zwojowych w strefie czołowej silnika przez zwarcie odpowiednich wyprowadzeń. Zwierając zwoje uzwojenia w czasie pracy silnika, zmierzono przebiegi czasowe napięć i prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych i wyznaczono przebiegi mocy chwilowej. Rozpatrzono przypadki zwarć czterech zwojów i całej cewki. Zbadano zachowanie się maszyny podczas zwarcia w trakcie biegu jałowego oraz w trakcie pracy z obciążeniem znamionowym. Zbadano również wpływ wartości rezystancji punktu zwarcia na przebieg zjawisk elektromechanicznych.
EN
Phenomena associated with inter-turn short-circuit in stator winding of squirrel-cage motor were investigated. Investigations were realized with physical model of motor. Short-circuit happens when motor is working. Based on this assumption time characteristics of stator phase currents, currents in short-circuited turns and instantaneous power of motor, were measured. Two causes were investigated: short-circuit of four turns and whole coil (51 turns) when motors were working at nominal load and no-load state. Influence of resistance value in short-circuited point on electromechanical phenomena was investigated too.
9
Content available remote Pulsacje momentu w silniku indukcyjnym ze skosem żłobków wirnika
PL
Za pomocą warstwowego, polowo-obwodowego modelu silnika indukcyjnego klatkowego o skośnych żłobkach wirnika, zbadano obliczeniowo konsekwencje zmiany wartości kąta skosu. Zastosowany model pozwala na wyznaczanie przestrzenno-czasowego rozkładu zmiennego w czasie pola magnetycznego Jego sprzężenie z obwodami elektrycznymi i równaniem ruchu umożliwia zastosowanie wymuszeń elektrycznych lub mechanicznych i po rozwiązaniu problemu wyznaczenie również wynikowych wielkości tego rodzaju. Analizując skutki zmiany wartości kąta skosu żłobków wirnika zbadano obliczeniowo kształt czasowych przebiegów prądów stojana, prądów prętów wirnika i momentu elektromagnetycznego. Analiza harmoniczna tych wielkości i wnioski z niej płynące wykazały, że model warstwowy jest właściwym narzędziem dla doboru najkorzystniejszej wartości kąta skosu ze względu na pulsacje momentu.
EN
Effects of rotor slots skew angle modification in squirrel-cage motor were investigated. Investigations were realized with field-circuit, n-slice, induction motor model. The model is able to assign time-spatial distribution of variable magnetic field. Used model is coupled with electric circuits and equation of motion. Time characteristics of electromagnetic torque, stator phase currents and currents in rotor bars were calculated. Harmonic analysis of these quantities show that n-slice model is adequate instrument for the best selection of rotor slots skew angle value for the sake of torque ripple.
10
Content available remote Heating of the induction motor rotor with damaged squirrel-cage
EN
The work presented calculation results of a small power (1.5 kW) squirrel cage motor warm-up.Computation was realized with normal load. There is two models: one with non-damaged rotor and second one with three broken rotor bars. Calculation of coupling transient magneto-thermal field was realized with two-dimensional field-circuit motor model. There is a linear temperature characteristic of aluminum resistivity in squirrel cage, and a linear temperature characteristic of a thermal parameters in squirrel cage and core. Heating characteristic of motor with non-damaged rotor and another one with three broken rotor bars was compared. Heat distribution in rotor was investigated in both situation, in thermal transient state and after its.
EN
Field-circuit model of electric machine can be used for investigation of its structural components shape influence on operating characteristics. The high power induction motor model was applied to examine effects of rotor bar shape modification, consisting in replacement the trapezium shape bar with rectangular bar. Torque and current characteristics and characteristic quantity of start-up torque and current, maximum torque and critical slip were determined with field-circuit model. Electromagnetic torque, currents and rotational speed, as function of time during motor start, were determined also. The effect of rotor bar height change were examined in similar way. All rotor bar shape modifications were realized with constant cross-sectional area. The results confirm, that the exchange of bars in considered design will bring economic profits and won't cause significant deterioration of operating features.
PL
Omówiono wpływ uszkodzenia prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego dużej mocy na jego własności eksploatacyjne. Charakterystyki wyznaczono na podstawie obliczeń wykonanych przy użyciu polowo-obwodowego modelu silnika klatkowego. Uzyskane wyniki pokazują konsekwencje eksploatowania silników o różnym stopniu uszkodzenia klatki, w tym obniżenie rozwijanego momentu elektromagnetycznego i wydłużenie czasu rozruchu. Ponadto opisują znane sposoby rozwijania się uszkodzenia klatki i wskazują istotne sygnały uszkodzeniowe.
EN
Influence of large power induction motor's squirrel cage rotor bars damage on it's performance characteristics were described. The characteristics were established on the bases of calculations performed by using a field-circuit model of a squirrel cage motor. Obtained results demonstrate the consequences of use of a motor with damaged to a different degree squirrel-cage bars: lowering of electromagnetic torque and start-up time extension. Moreover results shows essentially failure signals.
EN
Phenomena associated with inter-turn short-circuit in stator winding of squirrel-cage motor were investigated. Investigations were realized with field-circuit mathematical model and physical model of motor. Short-circuit happens when motor is working with nominal load. Based on this assumption time characteristics of stator phase currents, currents in short-circuited turns and instantaneous power of motor, were calculated. Two causes were investigated: short-circuit of four turns and whole coil (51 turns). Influence of resistance value in short-circuited point on electromechanical phenomena was investigated too.
14
Content available remote Zwarcia zwojowe w uzwojeniu stojana klatkowego silnika indukcyjnego
PL
Za pomocą zweryfikowanego pomiarowo polowo-obwodowego modelu klatkowego silnika indukcyjnego zbadano zjawiska towarzyszące zwarciom zwojowym w uzwojeniu stojana. Zakładając, że zwarcie następuje w czasie pracy obciążonego znamionowo silnika, obliczono przebiegi czasowe momentu, prędkości obrotowej, prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych, prądów w prętach klatki wirnika i mocy chwilowej. Rozpatrzono przypadki zwarć różnej wielkości, mierzonej liczbą zwieranych zwojów, a mianowicie: zwarcie pierwszego zwoju, czterech zwojów i całej cewki. Zbadano również wpływ rezystancji punktu zwarcia na przebieg zjawisk elektromechanicznych.
EN
Phenomena associated with inter-turn short-circuit in stator winding of squirrel-cage motor were investigated. Investigations were realized with motor model verified by measurements. Short-circuit happens when motor is working with nominal load. Based on this assumption time characteristics of electromagnetic torque, rotational speed, stator phase currents, currents in short-circuited turns, currents in rotor bars and instantaneous power of motor, were calculated. Three causes were investigated: short-circuit of one turn, four turns and whole coil (51 turns). Influence of resistance value in short-circuited point on electromechanical phenomena was investigated too.
15
Content available remote Badania eksperymentalne silnika indukcyjnego z uszkodzoną klatką wirnika
PL
Zbadano wpływ uszkodzenia prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego małej mocy na jego własności eksploatacyjne. Charakterystyki wyznaczono na podstawie pomiarów silnika nieuszkodzonego i silnika z zamodelowanym uszkodzeniem klatki wirnika (przerwane trzy pręty). Wyznaczono charakterystyki mechaniczne momentu i prądu, przebiegi czasowe prądów, momentu i prędkości obrotowej przy rozruchu silników obciążonych znamionowo oraz krzywe nagrzewania obu badanych maszyn. Porównanie wyników pomiarów pokazuje degradację własności eksploatacyjnych silnika z uszkodzoną klatką wirnika.
EN
Influence of small power induction motor's squirrel cage rotor bars damage on it's performance characteristics were described. The characteristics were determined on the bases of measurements of undamaged induction motor and motor with three broken rotor bars. Torque and current static characteristics, stator currents, rotational speed and electromagnetic torque at a start-up and at a steady state of motors at nominal load, heating curves for both motors were realized. Obtained results comparison demonstrate operating characteristics degradation of the motor with damaged squirrel cage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki polowo-obwodowej symulacji takiego rozruchu silnika indukcyjnego obciążonego stałym momentem znamionowym, podczas którego pękają kolejne pręty klatki wirnika. Badania wykonano przy użyciu zweryfikowanego pomiarowo modelu silnika malej mocy (1,5 kW). W obliczeniach założono, że w czasie trwającego 0,6 s rozruchu pękają kolejne, sąsiadujące ze sobą, pręty wirnika. Pierwszy z nich pęka po czasie 0,1 s od rozpoczęcia rozruchu. W wyniku tego uszkodzenia wzrastają prądy w sąsiednich prętach klatki, co może być przyczyną pęknięcia następnego pręta. Taki założony przebieg zjawiska zamodelowano, przyjmując czasy wyłączenia kolejnych sześciu prętów. W wyniku obliczeń wyznaczono zmiany rozkładu pola magnetycznego i następnie czasowe charakterystyki momentu, prędkości obrotowej, prądów fazowych stojana oraz prądów prętów klatki wirnika.
EN
The work presents field-circuit simulation results of squirrel cage, induction motor start-up with constant nominal load. During the start-up consecutive rotor bars are cracking. Computations were realized in the field-circuit model (Fig. 1) of small power (1.5 kW) squirrel cage induction motor, verified by measurements. In computation assumed that during the simulation (0.6 s) consecutive neighboring rotor bars are cracking. The first of them is cracking 0.1 s after start-up. As a result of this failure, currents of the neighboring rotor bars are increasing, which could be a reason of following rotor bar cracks. Assumed course of phenomenon was modeled for next 6 rotor bars that are disconnected in assumed times. Variations of magnetic field distribution (Fig. 2) and transient characteristics of electromagnetic torque (Fig. 3), rotational speed (Fig. 4), stator currents (Fig. 5) and rotor bars currents (Fig. 6) were realized computationally.
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu otwarcia żłobków stojana i wirnika indukcyjnego silnika klatkowego malej mocy na jego charakterystyki statyczne i dynamiczne. Obliczenia charakterystyk statycznych momentu i prądu stojana wykonano znajdując rozkład magnetycznego pola harmonicznego w polowo-obwodowym modelu silnika indukcyjnego. Wykonując obliczenia dla różnych szerokości otwarcia żłobków wirnika i stojana oraz różnych wartości poślizgu zbadano wpływ tych parametrów na przebiegi momentu i prądu. Z analizy pola nieustalonego w dwuwymiarowym modelu polowo-obwodowym uzyskano czasowe charakterystyki rozruchowe i charakterystyki ustalonego stanu obciążenia. Dla tych charakterystyk wykonano obliczenia dla różnych wartości szerokości otwarcia żłobków stojana.
EN
Influence of slots width opening on the static and dynamic characteristics of a small power induction motor. The work presents calculation results of a small (1.5 kW) squirrel cage induction motor. The influence of slots width opening on static and dynamic characteristics of the motor was examined. A torque and a stator current calculations were realized by finding distribution of time-harmonic magnetic field in a field-circuit motor model. Calculations, for different combination of the stator and the rotor slots width openings and for different values of a slip, showed influence of these parameters on the torque and the stator current values. Solution of transient magnetic field in the two-dimensional field-circuit motor model gives transient characteristics of start-up and steady state for the motor with normal load. These characteristics were computed for different values of the stator slots width openings.
EN
The work presents calculation results of a small (1.5 kW) squirrel cage induction motor. The influence of slots width opening on efficiency and other operating characteristics of the motor was examined. The efficiency calculations were realized by finding distribution of time-harmonic magnetic field in a two-dimensional field-circuit motor model. Calculations for different combination of stator and rotor slot width openings showed influence of these geometric parameters on shape of magnetic field in motor air-gap. Field harmonic analysis shows that there is a possibility to decrease slot harmonics and in consequence, increase motor efficiency and other parameters.
EN
The work presented calculation results of a small power (1.5 kW) squirrel cage motor warm-up. Computation was realized with normal load. There is two models: one with non-damaged rotor and second one with three broken rotor bars. Calculation of coupling transient magneto-thermal field was realized with two-dimensional field-circuit motor model. There is a linear temperature characteristic of aluminum resistivity in squirrel cage, and a linear temperature characteristic of a thermal parameters in squirrel cage and core. Heating characteristic of motor with non-damaged rotor and another one with three broken rotor bars was compared. Heat distribution in rotor was investigated in both situation, in thermal transient state and after.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń mocy pobieranej przez indukcyjny silnik klatkowy typu 90L-4 z uszkodzoną klatką w stanie zablokowanego wirnika. Zmierzone i obliczone przebiegi mocy pobieranej przy obniżonym napięciu w stanie zablokowanego wirnika poddano analizie harmonicznej. Badano silnik nieuszkodzony oraz silnik z odciętymi od pierścienia zwierającego trzema prętami klatki wirnika. Porównano wyniki otrzymane dla obu maszyn na drodze pomiarowej z wynikami uzyskanymi z obliczeń przeprowadzonych przy użyciu dwuwymiarowego modelu polowo-obwodowego. Oceniono przydatność stanu zablokowanego wirnika do wykrywania uszkodzeń klatki wirnika oraz określenia ich stopnia. Stwierdzono związek wartości składowej 100 Hz pojawiającej się w widmie mocy ze stopniem uszkodzenia klatki wirnika.
EN
The subjects of investigation were two 90L-4 induction motors: the undamaged one and the motor with three rotor-bars cut off from the end ring. The power taken by motors during the locked-rotor tests was established by measurements and by computer simulation using the two-dimensional, field-circuit model. A close relationship between the value of 100 Hz component of power spectrum and level of the rotor damage was found. Usefulness of the locked-rotor test for detection of the rotor-cage damage was confirmed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.