Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 383

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wrocław
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Specjalistyczne prace fundamentowe stanowią coraz większy udział we współczesnych inwestycjach budowlanych. Szczególnie wymagające jest prowadzenie tych robót w terenach silnie zurbanizowanych. W artykule opisano sposoby zabezpieczenia głębokiego wykopu oraz podchwycenia fundamentów przy zastosowaniu technologii pali wierconych w orurowaniu i kolumn jet-grouting na przykładzie modernizacji zabytkowego Hotelu Grand we Wrocławiu. Zwrócono uwagę na właściwe planowanie i koordynację prac oraz ochronę sąsiedniej zabudowy, które decydują o optymalnym projektowaniu i realizacji.
EN
Special geotechnical works have increasing share in construction projects. It is particulary demanding to execute these works in highly urbanized areas. The paper describes the methods of deep excavations support and underpinning existing foundations using the technology of cased CFA piles and jet-grouting columns on the example of the modernization of the historic Grand Hotel in Wrocław. Attention was paid to the proper planning and coordination of works and protection of adjacent structures which determine the optimal design and execution.
EN
“Climate Alarm”, a position of Wroclaw public authorities, is an official recognition of issues linked to global climate changes highlighting the position of urban transport development on the sustainable development agenda. Wroclaw Anarchists Federation (WAF) has entered the debate over the further trajectory of the city by proposing the fare-free public transport policy (FFPT) as an instrument supporting the new path presented with the “Climate Alarm.” As the FFPT is being implemented for various reasons, this study uses the content and discourse analyses to explore not only the framing of the FFPT campaign but also how the call for FFPT adoption is set in motion. The WAF sees the FFPT as sustainable transport innovation, and their campaign is suitable for explaining the ecological and social rationale of the FFPT. However, it is not enough to shift the public discourse and mobilize public authorities to consider the FFPT as an option.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kolejny z cyklu tekstów podejmujących kwestię kompleksowej analizy procesu przekształceń w sposobie zagospodarowania kwartałów zabudowy śródmiejskiej na przykładzie Wrocławia. Ma on na celu ukazanie przekształceń, jakim podlega zabudowa w obszarze staromiejskim od momentu pojawienia się pierwszych form zabudowy na analizowanym obszarze, poprzez wytyczenie miasta lokacyjnego, aż do czasów współczesnych. Analizy dokonano na przykładzie wrocławskiego kwartału położonego w obrębie miasta lokacyjnego i ograniczonego ulicami Ducha Świętego, Kraińskiego, Jana Ewangelisty Purkyniego, placem Nowy Targ oraz Piaskową, czyli obszaru istotnego historycznie dla miasta ze względu na położenie bezpośrednio przy murach miejskich od strony Ostrowa Tumskiego.
EN
The paper is another in a series of texts dealing with the issue of a comprehensive analysis of the transformation process in the way of developing downtown quarters on the example of Wrocław. It aims to show the transformations that the old town area development have undergone since the appearance of the first forms of buildings in the analyzed area, through the delineation of the chartered town, up to the present day. The analysis was carried out on the example of the quarter in Wrocław, located within the charter city and limited by streets: Ducha Świętych, Kraińskiego, Jana Ewangelisty Purkynie, Nowy Targ Square and Piaskowa, i.e. an area historically significant for the city due to its location directly at the city walls from the side of Ostrów Tumski.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kolejny z cyklu tekstów podejmujących kwestię kompleksowej analizy procesu przekształceń w sposobie zagospodarowania kwartałów zabudowy śródmiejskiej na przykładzie Wrocławia. Ma on na celu ukazanie przekształceń, jakim podlega zabudowa w obszarze staromiejskim od momentu pojawienia się pierwszych form zabudowy na analizowanym obszarze, poprzez wytyczenie miasta lokacyjnego, aż do czasów współczesnych. Analizy dokonano na przykładzie wrocławskiego kwartału położonego w obrębie miasta lokacyjnego i ograniczonego ulicami Ducha Świętego, Kraińskiego, Jana Ewangelisty Purkyniego, placem Nowy Targ oraz Piaskową, czyli obszaru istotnego historycznie dla miasta ze względu na położenie bezpośrednio przy murach miejskich od strony Ostrowa Tumskiego.
EN
The paper is another in a series of texts dealing with the issue of a comprehensive analysis of the transformation process in the way of developing downtown quarters on the example of Wrocław. It aims to show the transformations that the old town area development have undergone since the appearance of the first forms of buildings in the analyzed area, through the delineation of the chartered town, up to the present day. The analysis was carried out on the example of the quarter in Wrocław, located within the charter city and limited by streets: Ducha Świętych, Kraińskiego, Jana Ewangelisty Purkynie, Nowy Targ Square and Piaskowa, i.e. an area historically significant for the city due to its location directly at the city walls from the side of Ostrów Tumski.
EN
The article is an attempt at outlining the cultural landscape of Silesia in times of breakthrough, in the 2nd and 3rd thirds of the 12th century, which was seen through the prism of studies on the early patronage of the Silesian Piasts. The symbol of deep transformations – apart from colonization and rental economy – became the then brick architecture of Lombard genesis, which north of the Alps was connected with Italian aspirations and the imperial power of the Hohenstaufen’s dynasty (1154–1186). The purpose of this work is to present the genesis of the innovative brick eighteen-sided donjon of the princely castle in Ostrów Tumski in Wrocław against the background of the journey of Bolesław I the Tall (exile years: 1146–1163) as well as political, economic, and legal transformations which he initiated in Silesia in the first decades of melioratio terrae (rule years: 1163–1201). That time, which was initially dominated by the Piast conflict with magnates and then by the first successful economic and settlement experiments, preceded widely known in source literature huge architectural and urban investments of European momentum undertaken by his son Henry the Bearded (1201–1238). This work is based on archaeological and architectural research results and analyses of the selected existing tower objects, mainly European, as well as on historical sources. The brick Wrocław donjon is a manifesto of power of Prince Bolesław I the Tall returning from the exile who regained the main gords of the province with difficulty (1163/1166). Similarly to numerous early French and English towers, it was an innovative experimental building but it did not have any direct formal imitations. In the search for its genesis, it is appropriate to refer to Lombard brick models, among which Milan’s defensive walls, which were destroyed after a long siege in the years 1161–1162, can be of great importance. In 1163 Bolesław I the Tall returned to the country from a long exile and initiated a “brick breakthrough” in fragmented Poland. It constituted one of the stages of the great “brick revolution” north of the Alps, which was initiated by the Hohenstaufen’s Italian policy.
PL
Artykuł jest próbą nakreślenia krajobrazu kulturowego Śląska w czasach przełomu, w 2. i 3. tercji XII w., widzianego przez pryzmat studiów nad wczesnym mecenatem Piastów śląskich. Symbolem głębokich przemian – oprócz kolonizacji i gospodarki czynszowej – stała się wówczas ceglana architektura o genezie lombardzkiej, łączona na północ od Alp z włoskimi aspiracjami i mocarstwową polityką Hohenstaufów (1154–1186). Celem pracy jest ukazanie genezy nowatorskiego, ceglanego, osiemnastobocznego donżonu książęcego zamku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu na tle podróży Bolesława I Wysokiego (lata wygnania: 1146–1163) oraz przemian politycznych i ekonomiczno-prawnych, jakie zainicjował na Śląsku w pierwszych dekadach melioratio terrae (lata panowania: 1163–1201). Czas ten, zdominowany początkowo przez konflikt Piastów z możnowładztwem, potem przez pierwsze udane eksperymenty gospodarcze i osadnicze, poprzedził szeroko znane w literaturze przedmiotu ogromne inwestycje architektoniczne i urbanistyczne o europejskim rozmachu podjęte przez jego syna Henryka Brodatego (1201–1238). Praca opiera się na wynikach badań archeologiczno-architektonicznych oraz analizach wybranych istniejących obiektów wieżowych, głównie europejskich, a także źródeł historycznych. Ceglany donżon wrocławski to manifest władzy powracającego z wygnania księcia Bolesława I Wysokiego, z trudem odzyskującego główne grody prowincji (1163/1166). Podobnie jak liczne wczesne wieże francuskie i angielskie był budowlą nowatorską, eksperymentalną i nie znalazł bezpośrednich naśladownictw formalnych. W poszukiwaniach jego genezy wypada sięgnąć do lombardzkich wzorców ceglanych, wśród których istotne znaczenie mogą mieć mury obronne Mediolanu zburzone po długim oblężeniu w latach 1161–1162. Powracając w 1163 r. do kraju z długiego wygnania, Bolesław I Wysoki zainicjował „ceglany przełom” w Polsce dzielnicowej, który stanowił jeden z etapów wielkiej „ceglanej rewolucji” na północ od Alp, zapoczątkowanej przez politykę włoską Hohenstaufów.
PL
Szczury w miastach mogą sprawiać poważne problemy, stąd potrzeba przeprowadzania akcji deratyzacyjnych. Przebieg i charakterystykę tego rodzaju działań omówimy na przykładzie Wrocławia. 
PL
W centrum Wrocławia, w sąsiedztwie Muzeum Architektury, Panoramy Racławickiej i Akademii Sztuk Pięknych, powstał nowy skwer, który ma szansę stać się zieloną wizytówką tej części miasta. Nazwa oddaje hołd kobietom, które w szczególny sposób wpisały się w historię Wrocławia.
PL
Kiedy w 1881 r. uruchomiono pola irygacyjne we Wrocławiu, zapewne nie spodziewano się korzyści dla środowiska przyrodniczego, jakich w przyszłości będzie dostarczał ten zalewany ściekami teren.
PL
Artykuł stanowi próbę analizy przekształceń, jakie miały miejsce na przestrzeni wieków w sposobie kształtowania zabudowy kwartałowej w obszarze poszerzenia zakresu lokacyjnego Wrocławia. Przyczynkiem do podjęcia niniejszej analizy były wyprzedzające badania architektoniczne, przeprowadzone w obrębie piwnic przy ulicy Ruskiej 32/33, co wraz z bogatym źródłem ikonograficznym stanowi uzupełnienie i poszerzenie stanu wiedzy nad architekturą i urbanistyką tej części miasta od czasów średniowiecznych. Istotnym elementem pracy jest stworzenie katalogu zapraw budowlanych zastosowanych w obiekcie ze względu na możliwość jednoznacznego datowania, co stanowi istotne ułatwienie dla przyszłych badań na tym obszarze. Wyniki badań potwierdziły również, że aktualna zabudowa zajmuje dwie sąsiednie parcele średniowieczne.
EN
This paper presents an analysis of transformations that have taken place over the centuries in the manner of development of the block buildings in the area of the extension of the city limits of Wrocław. The reason behind this analysis was advance architectural research, which took place in the basement of the tenement house of 32/33 Ruska Street, which, together with rich iconographic sources, complements and extends the state of knowledge on architecture and urban planning of this part of the city since the Middle Ages. An important element of the work is cataloguing of building mortars used in the building due to the possibility of unambiguous dating, which is a significant facilitation for future research in the area. The results of the research also confirmed that the current buildings occupy two adjacent medieval plots.
PL
Przedmiotem opracowania jest więźba dachowa znajdująca się nad budynkiem na ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu. Celem podjętych badań architektonicznych była analiza obecnego zadaszenia, pochodzącego z połowy XIX wieku. Specyficzne rozwiązania konstrukcyjne zostały porównane z wiedzą zawartą w historycznych podręcznikach budowlanych. Znaczna część tej konstrukcji ma jednak widoczne ślady wtórnego użycia. Dzięki szczegółowej analizie wielkości budulca i sposobu jego obróbki, a także systemu ciesielskich znaków montażowych czy złącz ciesielskich wyodrębniono dwa wcześniejsze układy konstrukcyjne. Liczba zachowanych elementów pozwoliła na hipotetyczną rekonstrukcję obydwu więźb. Były to ustroje storczykowe o bardzo dużej rozpiętości wiązarów. Wykonane badania dendrochronologiczne dowiodły, że pochodzą one z lat siedemdziesiątych XIV wieku. Są to zatem jedne z nielicznych zachowanych elementów będących przykładami konstrukcji ciesielskich średniowiecznej architektury świeckiej Wrocławia.
EN
The subject of this study is the roof structure located over the building at 49 Szewska Street in Wrocław. The aim of the architectural research undertaken was an analysis of the present roof from the mid-nineteenth century. The specific structural solutions were compared with the knowledge contained in historical construction textbooks. However, a significant part of this structure bears visible traces of reuse. Thanks to the detailed analysis of the volume of the building material and the method of its trimming, and further the system of carpentry assembly marks or carpentry joints, two earlier structural systems were distinguished. The number of preserved elements made the hypothetical reconstruction of both roof structures possible. They were king strut systems with a very large span of trusses. The performed dendrochronological studies proved that they come from the 1470s. Therefore, they are one of the few preserved elements that are examples of the carpentry structures of medieval secular architecture in Wrocław.
PL
Artykuł omawia wczesnośredniowieczne fragmenty ceramiki z zachowanymi znakami garncarskimi odnalezione w trakcie badań archeologiczno-architektonicznych w pobliżu placu Nowy Targ we Wrocławiu. Przedstawiono okoliczności i kontekst odkrycia, przeprowadzono próbę datowania i przedstawiono jego możliwe znaczenie dla dalszych badań nad najwcześniejszymi fazami rozwoju organizmu miejskiego Wrocławia.
EN
The article discusses early medieval pottery fragments with preserved pottery marks, found during the archaeological and architectural research in the vicinity of Nowy Targ square in Wrocław. The paper presents circumstances and context of the discovery, its possible significance for further research on the earliest stages of the development of the urban structure of Wrocław and gives the first attempt to its dating.
EN
The aim of the article is to determine and evaluate the effects of the activities of the Voivodeship Office for the Protection of Monuments in Wrocław related to the implementation of tasks in selected areas of protection and care of monuments in the Dolnośląskie Voivodeship in the years 2015-2019. In the study, research methods such as critical analysis of the scientific literature, analysis of legal acts and – to a large extent – analysis of documents are applied. The diversity of the outcomes of the activities of the Voivodeship Office for the Protection of Monuments in Wrocław in the described area was determined. Administrative activities concerned the necessity to enter non-movable monuments into the register of monuments at the request of the owner or the entity in charge of that monument, making new entries in the voivodeship register of monuments or recommending changes in local spatial development plans to local government units. Issuing of permits for conducting archaeological research dominated the issues related to the regulation of other legally permitted activities in relation to monuments. The great activity of the Voivodeship Office for the Protection of Monuments in Wrocław related to issuing conservation recommendations has been demonstrated.
PL
Celem rozważań podjętych w artykule jest określenie i ocena efektów działań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w realizowaniu zadań w wybranych obszarach ochrony i opieki nad zabytkami w województwie dolnośląskim w latach 2015-2019. W artykule zastosowano metody badawcze w postaci krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego, analizy aktów prawnych, a także – w zasadniczym zakresie – analizy dokumentów. Ustalono zróżnicowanie efektów działań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w opisywanym obszarze. Działania administracyjne dotyczyły istotnej roli dokonywania wpisu zabytków nieruchomych na wniosek właściciela lub posiadacza do rejestru zabytków, dokonywania nowych wpisów w wojewódzkiej ewidencji zabytków, czy rekomendowania samorządom zmian w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych dominowało nad regulowaniem innych dozwolonych prawnie działań wobec zabytków. Wykazano dużą aktywność DWKZ w wydawaniu zaleceń konserwatorskich.
EN
The study of the physical and chemical parameters of groundwater is one of many elements enabling complete recognition of engineering geology conditions that are used in the designing process of building construction. The degree of groundwater aggressiveness is determined, based on the groundwater components likely to cause foundation corrosion (pH, SO42-2+, NH4+, aggressive CO2) and carried out in accordance with the Polish standard PN-EN 206+A2:2021-08. A series of spatial and statistical analyses of archival data from 40 selected engineering geology documentations from the years 2010-2013 were performed to investigate the potential variability in the degree of aggressiveness of shallow groundwater in Wrocław city. Groundwater from 50 individual research points was analysed. Groundwater components: of pH and contents of aggressive carbon dioxide and sulfate ions have a significant influence on the degree of groundwater aggressiveness. Magnesium and ammonium ions are statistically unimportant. Groundwater aggressiveness environments are spatially variable and are demonstrated not only in the study area, but also within a single investment. More than one analysis is necessary to be performed to evaluate groundwater aggressiveness. This conclusion is also confirmed by the current study conducted in 2021.
PL
W artykule zaprezentowano technologię realizacji czterech kablobetonowych zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe we Wrocławiu, każdy o nominalnej pojemności 15 000 m3. Zbiorniki stanowią główną część nowego układu retencyjnego i przeznaczone są do okresowego magazynowania nadmiarowych ogólnospławnych ścieków pogody burzowej. Obiekty zostały wykonane w latach 2019-2022 w technologii tradycyjnej jako monolityczne, wolnostojące zbiorniki cylindryczne z betonu sprężonego o promieniu wewnętrznym 23,25 m, wysokości ściany 11,82 m i grubości ściany 0,40 m. Ściany zbiorników na wysokości zostały odcinkowo sprężone po obwodzie kablami zbudowanymi ze splotów Y1860S7 - 15,7 mm kotwionych w pilastrach. Ściany zbiorników zostały monolitycznie utwierdzone w płytach fundamentowych. Zbiorniki przykryte zostały samonośnymi kopułami aluminiowymi.
EN
The article presents the technology of realization of the four post-tensioned concrete retention tanks on the sewer network system located in the Port Południe pumping station in Wroclaw, each with a nominal capacity of 15000 m3. The tanks are the main part of the new retention system and are intended for periodical storage of redundant storm sewage. The structures were constructed between 2019 and 2022, along with traditional technology, as monolithic, above ground cylindrical tanks made of prestressed concrete. Dimensions of the structure are as follows: internal radius 23.25 m, wall height 11.82 m and wall thickness 0.40 m each. The tank walls were sectionally prestressed around the perimeter with cables made of Y1860S7 - 15.7 mm strands anchored in pilasters. Tank walls were monolithically restrained in the bottom slabs (foundations) and covered with self-supporting aluminum domes attached to the cylindrical walls of the tanks.
PL
W artykule przedstawiono proces diagnostyki stanu technicznego unikatowego budynku jednorodzinnego, tzw. Igloo, wraz z sąsiadującym garażem, zaprojektowanego na początku lat 60. XX wieku przez prof. Witolda Lipińskiego we Wrocławiu. Budynek mieszkalny został wykonany w postaci półkolistej kopuły ceglanej o średnicy ok. 10 m, ze świetlikiem w części centralnej. Powierzchnię kopuły ocieplono pierwotnie od wewnątrz, a podczas eksploatacji docieplono od zewnątrz i pokryto blachą aluminiową. Garaż wybudowano jako łukowe sklepienie ceglane. Diagnostyka budynków obejmowała badania stanu elementów konstrukcyjnych, ocenę mykologiczną, obliczenia statyczne modelu kopuły z otworami oraz zbadanie wytrzymałości. Proces oceny stanu technicznego został zakończony podaniem wytycznych dotyczących sposobu naprawy istniejących uszkodzeń.
EN
The article describes the process of diagnosing the technical condition of a unique single-family building, the socalled “Igloo” with an adjacent garage, designed in the early 1960s by prof. Witold Lipiński. The residential building has the form of a brick semicircular dome with a diameter of approx. 10 m, with a skylight in the central part. The surface of the dome was originally insulated from the inside, and during operation it was insulated from the outside and covered with aluminum sheet. The garage was built as an arched brick vault. Building diagnostics included examining the condition of structural elements, mycological assessment, static calculations for the dome model with openings, and a strength verification. The process of assessing the technical condition was completed with guidelines on how to repair the existing damage.
16
Content available remote Rewitalizacja zabytkowej stajni we Wrocławiu
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia architektoniczne i budowlane związane z przebudową i adaptacją do nowych funkcji zabytkowego obiektu militarnego na przykładzie rewitalizacji Stajni nr 3 przy ul. Mieszczańskiej 9 we Wrocławiu, będącej reliktem pruskich koszar wojskowych na Kępie Mieszczańskiej. Zaprezentowano wyniki badań konserwatorskich i ekspertyz technicznych, które ukierunkowały założenia projektu przebudowy tak, aby adaptacja stajni do funkcji usługowo-mieszkalnych była możliwa z zachowaniem unikatowych walorów architektonicznych.
EN
In this article architectural and construction issues related to the reconstruction and adaptation to new functions of historic military buildings are presented on the example of the revitalization of Stable No. 3 at 9 Mieszczanska Street in Wroclaw, which is a relic of Prussian military barracks on Mieszczanska Island. The article presents the results of conservation research and technical expertise, which guided the assumptions of the reconstruction project so that the adaptation of the stable to service and residential functions was possible while preserving its unique architectural qualities.
PL
Artykuł dotyczy rewaloryzacji, adaptacji i rozbudowy sześciokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku handlowego Modehaus M. Gerstel wzniesionego w latach 1903-1912 we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 19. Największą architektoniczną i historyczną wartością budynku jest dekoracja fasady w stylu secesji wiedeńskiej. Z tego powodu przywrócenie pierwotnej formy elewacji frontowej, na podstawie historycznej dokumentacji i ikonografii, było najważniejszym aspektem procesu rewaloryzacji. W artykule przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego budynku, analizę planowanych zmian funkcjonalnych oraz opis projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych. W ramach przygotowanej adaptacji przedstawiono wytyczne prac remontowych, wzmacniających i zabezpieczających.
EN
The article deals with the revalorisation, adaptation and extension of the six-storey Modehaus M. Gerstel commercial building erected between 1903 and 1912 in Wroclaw at 17-19 Świdnicka Street. The greatest architectural and historical value of the building is the facade decoration in the Viennese Secession style. For this reason, restoring the original form of the front elevation, based on historical documentation and iconography, was the most important aspect of the revalorisation process. The article presents the results of the building's technical condition assessment, an analysis of the planned functional changes, and a description of the designed structural solutions. As part of the prepared adaptation, guidelines for renovation, strengthening, and protection works were presented.
18
Content available remote Badania betonu w górnym pierścieniu kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania jakości betonu w górnym pierścieniu kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu, przeprowadzonego w ramach prac remontowych tego obiektu. Obejmowało ono określenie rzeczywistej wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie badania odwiertów rdzeniowych oraz z wykorzystaniem metody „pull-out”, a także oznaczenie nasiąkliwości oraz ocenę stopnia jego karbonatyzacji. Uzyskane wyniki wykazały, że badany beton charakteryzuje się zaskakująco dobrymi cechami fizyczno-mechanicznymi. Jego parametry wytrzymałościowe odpowiadają obecnym wymaganiom stawianym klasie wytrzymałości C20/25, a bardzo dobrą jakość badanego betonu potwierdziły także wyniki nasiąkliwości, której wartości były zbliżone do 5%. Zbadane parametry są z jednej strony unikatowym źródłem informacji o jakości betonu z początku XX wieku, a z drugiej pozwalają na ocenę trwałości tego tworzywa po upływie stulecia.
EN
The paper presents results of the concrete quality tests in the upper ring of the Centennial Hall dome in Wroclaw, carried out as part of the renovation works of this facility. The tests included the determination of the actual compressive strength of concrete on the basis of core drilling tests and the "pull-out" measurements, as well as determination of the water absorption of the tested concrete and assessment of its carbonation degree. The obtained results showed that the tested concrete is characterized by surprisingly good physical and mechanical properties. Its strength parameters correspond to the current requirements for the C20/25 strength class, and the high quality of the tested concrete was also confirmed by the results of the water absorption determination, the values of which were close to 5%. The obtained results are, on the one hand, a unique source of information about the quality of concrete from the beginning of the 20th century, and, on the other hand, allow for the assessment of the conditions of durability of this material after a century.
19
Content available Zabytkowe mosty Wrocławia
PL
Celem badania opisanego w niniejszym artykule jest analiza wpływu zabytkowych mostów wrocławskich na rozwój turystyki miasta opartej na promocji zabytków techniki. Badania przeprowadzono w oparciu o metodologię studium przypadku, kwerendę archiwalną oraz wizję lokalną. Jednym z rezultatów przeprowadzonych prac jest analiza SWOT dla zabytków techniki na obszarze centrum Wrocławia, wykonana w oparciu o kwestie zarządzania dziedzictwem kulturowym. W tekście zaprezentowano sylwety badanych mostów. Opisano także zarys prac rewaloryzacyjnych, zmierzających w kierunku przywrócenia pierwotnego charakteru zabytkowym mostom, głównie w zakresie formy i kolorystyki.
EN
The research aimed to analyse the influence of historical Wroclaw bridges on the city's development and tourism based on civil engineering landmarks promotion. The analysis based on a case study methodology, archives and a personal examination of the bridges. One of the results of carried work was a SWOT analysis of Wroclaw city centre civil engineering landmarks created using the information on managing heritage. The text presented the profile of elaborated bridges. The article described an outline of revalorisation works leading to the restoration of original characteristics of historical bridges in terms of shape and colour scheme.
EN
The aim in separating the architectural space is to create a structure to meet specific functional and aesthetic requirements; the construction of space can be done with the use of various methods and activities. The example of the Railway Station in Świebodzice forms a background for finding oneself in space and shaping the space in a multi-directional way. The author’s aim was to examine the space of the railway station in terms of architectural and non-architectural criteria. Architectural factors were based on the criterion of the qualification of space relating to “activities determining the state of living,” non-architectural factors were based on the criterion of qualifying space in the context of “hyper-reality of state and place.” The method of logical argumentation was adopted for the research, interpreting reality on a selected example in order to understand the existing conditions. The result is a graphic presentation of the floor plans layout in the living space with the simultaneous and linear performance of activities determining the condition of the apartment and the formation of forms of living in space in the context of the real and apparent (simulacra) image of the place of living. The conclusions show the form of simultaneity or linearity in the analyzed architectural space as well as the case of shaping the space reflecting deep reality and the case of feeling the image of a space that distorts and conceals deep reality.
PL
Dążeniem w wydzielaniu przestrzeni architektonicznej jest wykreowanie struktury przeznaczonej do spełniania określonych wymogów użytkowych oraz estetycznych. Konstruowanie przestrzeni może odbywać się z wykorzystaniem różnych metod i działań. Przykład Dworca Kolejowego w Świebodzicach stanowi tło do odnajdywania się w przestrzeni oraz kształtowania przestrzeni wielokierunkowo. Celem autorki było zbadanie przestrzeni dworca pod kątem kryteriów architektonicznych i pozaarchitektonicznych. Czynniki architektoniczne oparto o kryterium kwalifikacji przestrzeni odnoszących się do „czynności określających stan mieszkania”, czynniki pozaarchitektoniczne oparto o kryterium kwalifikacji przestrzeni w kontekście „hiperrzeczywistości stanu i miejsca”. Do badań przyjęto metodę logicznej argumentacji, przeprowadzając interpretację rzeczywistości na wybranym przykładzie, w celu zrozumienia zastanych uwarunkowań. Rezultat stanowi zapis graficzny ukształtowania rzutów w przestrzeni mieszkalnej z symultanicznym i liniowym wykonywaniem czynności określających stan mieszkania oraz ukształtowanie w przestrzeni form zamieszkiwania w kontekście rzeczywistego i pozornego (symulakrycznego) obrazu miejsca zamieszkiwania. Wnioski dotyczą formy symultanizmu lub liniowości w analizowanej przestrzeni architektonicznej, a także przypadku ukształtowania przestrzeni odzwierciedlającej głęboką rzeczywistość oraz przypadku odczuwania obrazu przestrzeni wypaczającej i skrywającej głęboką rzeczywistość.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.