Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej i firma Relpol podjęły współpracę nad realizacją koncepcji tzw. reklozera ziemnozwarciowego. Urządzenie to, ze swojego założenia, ma mieć możliwość łączenia prądów obciążenia linii oraz wyłączania zwarć doziemnych w sieci SN. Kluczowe aspekty pracy takiego reklozera mają dotyczyć przede wszystkim maksymalnej skuteczności wykrywania i szybkiego wyłączania zwarć doziemnych za pomocą typowego rozłącznika, czyli urządzenia znacznie tańszego jak w przypadku typowego pełnowartościowego reklozera. W artykule przedstawiono również parametry urządzenia sterującego (CZIP - SRZ), które wyposażono w odpowiednie algorytmy pomiarowe i decyzyjne oraz w istotne funkcje sterowania rozłącznikiem. Omówiono wyniki badań, które wykonano w warunkach laboratoryjnych oraz w trakcie eksperymentu zrealizowanego w rzeczywistej sieci 15 kV.
EN
Institute of Electrical Power Engineering of Poznan University of Technology and Relpol S.A. have started cooperation on the implementation of the earth fault recloser concept. This device, according to the idea, is supposed to have possibility of connecting line load currents and switching off earth faults in the MV network. The key aspects of such a recloser’s work are to primarily focus on the maximum effectiveness of detecting and quickly switching off earth faults by means of a typical switch disconnector, i.e. a much cheaper device as in the case of a typical full-value recloser. The article also presents the parameters of the control device (CZIP - SRZ), which are equipped with the appropriate measurement and decision algorithms as well as important control functions of the disconnector. Discussed are the results of the tests, which were carried out in laboratory conditions and during the experiment carried out in a real 15 kV network.
PL
W artykule przedstawiono kryteria sterowania nadążną kompensacją ziemnozwarciową w sieciach średniego napięcia przy wykorzystaniu cewek Petersena o płynnej regulacji reaktancji. Skuteczna i efektywna kompensacja nadążna ma znaczący udział w poprawianiu współczynników SAIDI i SAIFI określających jakość i pewność zasilania odbiorców w energię elektryczną.
EN
In this paper the criteria for controlling the follow-up earth fault compensation in medium voltage networks using Petersen coils with fluid reactance regulation are presented. Effective follow-up compensation has a significant share in improving SAIDI and SAIFI coefficients that determine the quality and reliability of electricity supply to customers.
3
Content available remote Earth fault protection supported with adaptive admittance criteria
EN
In this paper possibilities for improvement of earth fault protection by adjustment of protective relay settings due to change of neutral point impedance in medium voltage networks are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości poprawy skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych typu YY0 poprzez dostosowanie wartości nastawczych do zmian spowodowanych modyfikacją sposobu pracy punktu neutralnego w sieci średniego napięcia.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawienia skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych poprzez dostosowanie wartości nastawczych do zmian spowodowanych modyfikacją sposobu pracy punktu neutralnego w sieci średniego napięcia.
EN
Paper present possibilities for improvement of ground fault protection by adjustment of protective relay settings due to change of neutral point impedance in medium voltage networks.
PL
Algorytmy działania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej w kompensowanych sieciach SN często muszą uwzględniać efekt doziemnej asymetrii naturalnej. Poziom takiej asymetrii określany jest przede wszystkim napięciem definiowanym różnicą potencjałów pomiędzy punktem neutralnym sieci a ziemią. Wartość tego napięcia ma znaczący wpływ na skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz ogranicza często możliwości dokładnego strojenia cewek Petersena w procesie kompensacji ziemnozwarciowej. W artykule przedstawiono wyniki analiz warunków pracy sieci SN o znacznej asymetrii doziemnej. W praktyce eksploatacyjnej w sieciach terenowych o dużym udziale linii napowietrznych często stosowana jest metoda polegająca na zwiększaniu wartości współczynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej. Zdaniem autorów lepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest stosowanie kompensacji dokładnej przy równoczesnym zwiększeniu współczynnika tłumienia. Pogarszając dobroć dławika, można zwiększyć współczynnik tłumienia nawet czterokrotnie w stosunku do jego naturalnej wartości. Za takim rozwiązaniem przemawia również efektywność dławika w gaszeniu zwarć łukowych.
EN
Operating algorithms of automatic power protection and regulation devices in compensated MV grids often must consider the effect of natural to-ground unbalance. The unbalance degree is determined primarily by the voltage defined by the difference between potentials of the grid’s neutral point and the ground. This voltage has a significant impact on the ground fault protection effectiveness and often limits the possibility of Petersen coils’ fine tuning in the ground fault compensation process. This paper presents results of an analysis of the operating conditions of an MV grid with a significant to-ground unbalance. In the practice of the operation of field grids with a large share of overhead lines, the method based on increasing the ground fault compensation detuning factor is often used. According to the authors, a better solution in this respect is the exact compensation while increasing the attenuation factor. By degrading the coil quality factor, the attenuation factor can be increased by up to four times of its natural value. This solution is also supported by the coil’s arc-suppression efficiency increase.
PL
Algorytmy działania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej w kompensowanych sieciach SN często muszą uwzględniać efekt doziemnej asymetrii naturalnej. Poziom takiej asymetrii określany jest przede wszystkim napięciem definiowanym różnicą potencjałów pomiędzy punktem neutralny sieci a ziemią. Wartość tego napięcia ma znaczący wpływ na skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz ogranicza często możliwości dokładnego strojenia cewek Petersena w procesie kompensacji ziemnozwarciowej. W artykule przedstawiono algorytm kompensacji nadążnej przy równoczesnym zwiększeniu tłumienności obwodów doziemnego. Wprowadzenie dodatkowej kondunktancji doziemnej pozwala na dokładną kompensację ziemnozwarciową pomimo dużej asymetrii naturalnej sieci SN. Zaprezentowano także wyniki analiz wykonanych na fizycznym modelu skompensowanej sieci SN.
EN
Algorithms of the operation of power system protection and regulatory devices in compensated MV networks often have to take the effect of the natural phase-to-earth asymmetry into account. The level of such asymmetry is determined primarily by voltage defined as a potential difference between the neutral point of the network and earth. The value of this voltage has a significant impact on the effectiveness of the earth fault protection, and often restricts the possibility of fine tuning of the Petersen coils in the process of earth fault compensation. In the paper results of the analysis of operating conditions of MV network with significant asymmetry of phase-to-earth voltages are presented. In practice, in networks with a high share overhead power lines are often used the method that involves the increasing the value of the coefficient detuning earth fault compensation. According to the authors better solution is to use accurate offset while increasing the damping coefficient. Worsening quality factor of Petersen coil can increase the damping coefficient even four times relative to its natural value. For such solution is also supported by the effectiveness of the choke in extinguishing faults arc.
PL
W artykule przedstawiono stacjonarny układ MPZ (Miernik Parametrów Ziemnozwarciowych) do identyfikacji parametrów doziemnych linii w skompensowanych sieciach średniego napięcia. Pomiary w układach MPZ związane są z wprowadzaniem dodatkowej asymetrii napięciowej w punkcie neutralnym podczas normalnej pracy sieci. Źródła takiego dodatkowego napięcia może być wprowadzane do punktu neutralnego sieci w sposób równoległy do dławika kompensującego lub szeregowo z dławikiem. W referacie zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i dokonano oceny skuteczności pomiarowej obu układów wprowadzania do sieci dodatkowych źródeł napięciowych. W badaniach wykorzystano powszechnie znane oprogramowanie PSCAD.
EN
Measurement of fault parameters in MV network is often difficult, because of low level of voltage and current zero sequence components during earth fault. Results of analysis carried by a MV network model implemented in EMTP application, related to new solution, which inducts additional generated signal forcing in neutral point, in this paper are presented.
PL
Przedstawiono uzasadnienie stosowania w sieciach SN cewek Petersena o nadążnej i automatycznej regulacji reaktancji. Opisano wpływ poziomu zestrojenia cewki na warunki i zdolności gaszenia nietrwałych zwarć łukowych. Omówiono zasady pobudzania układów pomiarowych oraz algorytmy automatyki regulacyjnej.
EN
Justification of using SN Petersen's coils with keeping up automatic reactance regulation is presented in the article. Effect of the level of coil harmonization influencing the conditions and ability to extinguish impermanent arc short circuits is described. Principles of measurement circuits excitation and algorithm of automatic regulation are described.
PL
W analizie zjawisk ziemnozwarciowych często pomija się impedancje wzdłużne poszczególnych jej elementów i uwzględnia się wyłącznie pojemności i konduktywności poszczególnych faz względem ziemi. Takie postępowanie jest szczególnie uzasadnione dla sieci skompensowanych i zwarć, którym towarzyszy znaczna rezystancja w miejscu zakłócenia (tzw. zwarcia wysokooporowe). Ważne jest jednak uwzględnianie w takich przypadkach możliwości wystąpienia różnicy napięć pomiędzy punktem neutralnym sieci a ziemią. Napięcie to jest skutkiem występowania naturalnej asymetrii admitancji doziemnych sieci lub asymetrii w napięciach zasilających. Poziom takiej asymetrii napięciowej ma znaczący wpływa na skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz ogranicza możliwości dokładnego strojenia dławików w procesie kompensacji ziemnozwarciowej. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych zjawisk na poziom asymetrii napięć doziemnych sieci. Badania prowadzono na modelu sieci SN wykonanym w środowisku PSCAD i uwzględniano w nich oddziaływania doziemnej asymetrii pojemnościowej i konduktancyjnej sieci oraz stopień nierównomiernego obciążania poszczególnych linii.
EN
Resonant earthed neutral system MV networks are prone to occurrence of differences in potential between the neutral point and the ground. It is caused by persistent asymmetry either in phase admittance, or in power voltage. The magnitude of such differences in voltage has implications on flawless operation of the earth fault protection systems, and further hinders accurate tuning of Petersen coils. In this paper we discuss how those different phenomena affect the magnitude of neutral point voltage. Following analytical description of the problem, we focus on the results of simulations on a model network carried out with PSCAD software. Our investigations take into account the relations between asymmetries in phase capacitance and conductance of the network, as well as asymmetric load of the powered lines.
EN
When analysing the earth–fault phenomena, the longitudinal impedance of individual elements is neglected, and the capacitances and conductivities of individual phases to ground are only taken into account. Such a procedure is well–founded for resonant earthed networks and the faults accompanied by a significant resistance at the disturbance’s location (called high–resistance faults). However, in such a case, the possibility of occurrence of voltage differences between the network neutral point and the earth should be considered. The voltage is the effect of natural asymmetry in the network’s phase admittances or in the supply voltages. Level of such a voltage asymmetry significantly affects the flawless of the earth–fault protections and the accurate tuning of Petersen coils in the earth–fault compensation process. In the paper, the results of research work on how different phenomena affect the level of the network phase voltage asymmetry are presented. The investigations have been carried out on the PSCAD software–based MV network model, and investigations take into account the relations between asymmetries in the phase capacitance and conductance of the network as well as the load asymmetry degree in the individual power lines.
EN
DSR resources able to participate effectively in peak demand balancing in Poland become necessary because of the predicted lack of generation adequacy. The most difficult hours for the demand balancing of polish power system in 2012 were analysed, the volume assessment of the DSR resources able in such hours to lower the high prices for balancing energy was evaluated and the concept of tariff containing the critical peak rate to control the DSM resources connected on low voltage level was presented.
PL
Tworzenie zasobów po stronie popytu zdolnych do uczestnictwa w bilansowaniu szczytowego zapotrzebowania w KSE staje się konieczne ze względu na przewidywany brak wystarczalności generacji. Przeanalizowano najtrudniejsze momenty w bilansowaniu polskiego systemu w roku 2012, dokonano oceny ilościowej zasobów DSR dla obniżenia wysokich cen energii bilansującej w godzinach krytycznych i przedstawiono koncepcję taryfy z krytyczną stawką cenową dla sterowania tymi zasobami przyłączonymi na poziomie niskiego napięcia.
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania automatycznego sterowania kompensacją ziemnozwarciową w sieciach średnich napięć, wykorzystując miernik parametrów ziemnozwarciowych.
EN
The paper presents structure and operation principles of automatic control of ground fault compensation in MV networks using a meter of ground fault parameters.
PL
Zwarcia doziemne w sieciach o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym stwarzają zagrożenie porażeniowe i mogą rozwijać się w poważne zakłócenia uszkadzające elementy sieci. Wielkości pomiarowe wykorzystywane do lokalizacji tych zwarć są tak słabe, że wymagają specjalnych kryteriów zabezpieczeniowych opartych na składowych zerowych prądu i napięcia. Omówiono dobór nastaw wszelkich spotykanych w Polsce zabezpieczeń ziemnozwarciowych, zwłaszcza zabezpieczeń z grupy admitancyjnych.
EN
Earth-faults in networks with a non-solidly earthed neutral pose electric shock hazard and lead to serious damage. The identification of resistive faults is difficult due to low level of measurement signals in commonly used protections systems. In that case specific measuring criteria based on zero-sequence current and voltage must be applied. This paper describes how to adjust any applied in Poland earth-fault protection system, especially admittance-based protective relays.
15
Content available remote Wyspa Kultury. Abu Dhabi, ZEA
PL
Przedstawia się projekt rozwoju Wyspy Saadiyat w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wyspa ta w całości poświęcona jest kulturze i sztuce. Bezprecedensowy w swojej skali i zakresie Saadiyat Dystrykt Kultury będzie centrum kultury globalnej o oddziaływaniu lokalnym, regionalnym, a także międzynarodowym przyciągając odwiedzających poprzez unikatowe ekspozycje, stałe kolekcje dzieł sztuki oraz różnorakie pokazy sztuk scenicznych. Ikoniczne instytucje będą ulokowane w budowlach, które stanowić będą credo architektury początku XXI wieku. Plan zagospodarowania wyspy sporządzony został przez Hensler oraz Skidmore, Owings & Merrill, z udziałem Fundacji Guggenheima. Dystrykt Kultury obejmować będzie cztery muzea oraz centrum sztuk scenicznych, a także 19 pawilonów wystawienniczych rozmieszczonych wzdłuż kanału wodnego. Stworzony przez architektów światowej sławy (laureatów Nagrody Pritzkera: Zaha Hadid, Norman Foster, Jean Nouvel, Frank Gehry, Tadao Ando) będzie wyróżniać się na scenie międzynarodowej dzięki obiektom takim jak: Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi, Guggenheim Abu Dhabi oraz Performing Arts Centre. Jeśli ten plan uda się zrealizować zgodnie z planem w następnej dekadzie, zgodnie z przewidywaniami, to będzie to największy na świecie i jedyny w historii najnowszej projekt dotyczący inwestycji dla sztuki i kultury.
EN
The designs presented here in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates and one of the world’s top oil producers, are to be built on an island just off the coast and include three museums designed by the celebrity (Pritzker Prize laureates) architects Frank Gehry, Jean Nouvel and Tadao Ando, as well as a sprawling, spaceship like performing arts center designed by Zaha Hadid. Gehry’s building is intended for an Adu Dhabi branch of the Guggenheim Museum featuring contemporary art and Nouvel’s for a classical museum, possibly an outpost of the Louvre Museum in Paris. Ando’s project is to house a Maritime Museum reflecting the history of the Arabian Gulf. In all, the project known as the Cultural District of Saadiyat Island, would create an exhibition space intended to turn this once-sleepy desert city along the Persian Gulf into an international arts capital and tourist destination. If completed according to the plan sometime in the next decade, consultants predict, it could be the world’s largest single arts-and-culture development project in recent memory.
PL
Przedstawiono system wyznaczania parametrów ziemnozwarciowych sieci SN wykorzystujący metodę opartą na analizie drgań własnych.
EN
The paper presents a method of determination of earth fault parameters of MV network based on analysis of natural vibration.
PL
Opracowanie przedstawia zasady i możliwości stosowania kompensacji ziemnozwarciowej w polskich sieciach średnich napięć. Omówiono przede wszystkim sposoby realizacji kompensacji za pomocą dławików o płynnej regulacji oraz zalecenia odnośnie do ich doboru. Przedstawiono również możliwości automatycznej kompensacji za pomocą statycznych dławików o regulacji zaczepowej. Artykuł recenzowany.
EN
The paper presents principles and application possibilities of earth-fault short-circuit compensation in Polish medium voltage network. The manners of compensation realization with the use of smooth control reactor were discussed, as well as recommendations for their selection.The possibilities of automatic compensation with the use of static reactor with tap-changer were also discussed.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej metodę oceny stopnia zestrojenia cewki Petersena w oparciu o pomiar dokonywany w stanie normalnym pracy sieci. Metoda oparta jest na teorii obwodów rezonansowych i wymaga znajomości przebiegu napięcia składowej zerowej sieci po krótkotrwałym włączeniu źródła w obwodzie dodatkowego uzwojenia dławika kompensującego. W artykule skupiono się na sposobie przeprowadzania pomiarów oraz opisie metody oceny stopnia kompensacji.
EN
This work describes a method of determination the coil tuning level developed at the Institute of Electric Power Engineering at Poznan University of Technology. This metod is based on the measurement of zero-sequence voltage under normal operating conditions of the grid, following a brief switch-on of additional sources to the forcing winding of Petersen coil. We focus here on the measurement procedure and on how to evaluate the degree of compensation.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej metodę oceny stopnia zestrojenia cewki Petersena w oparciu o pomiar dokonywany w stanie normalnym pracy sieci. Metoda oparta jest na teorii obwodów rezonansowych i wymaga znajomości przebiegu napięcia składowej zerowej sieci po krótkotrwałym włączeniu źródła w obwodzie dodatkowego uzwojenia dławika kompensującego. W artykule skupiono się na sposobie przeprowadzania pomiarów oraz opisie metody oceny stopnia kompensacji.
EN
This work describes a method of determination the coil tuning level developed at the Institute of Electric Power Engineering at Poznan University of Technology. This method is based on the measurement of zero-sequence voltage under normal operating conditions of the grid, following a brief switch-on of additional sources to the forcing winding of Petersen coil. We focus here on the measurement procedure and on how to evaluate the degree of compensation.
20
Content available remote Badania symulacyjne efektywności wybranych algorytmów EAZ
PL
W artykule przedstawiono metody badania skuteczności działania algorytmów decyzyjnych zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych przy użyciu programów symulacyjnych. Zaprezentowano przykład analizy działania admitancyjnych zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
EN
This paper presents methods of simulation research of efficiency decision algorithms of power system protection systems against phaseto- ground faults The example of evaluation of operating efficiency of the phase-to-ground admittance protection algorithm is also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.