Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cartographic methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents a description of basic cartographic methods used to visualize spatial data. Information on average transaction prices of the undeveloped land in Warmińsko-Mazurskie voivodeship, from The Agricultural Property Agency, Regional Office in Olsztyn, was the basis for map creation. Unified data allows the accurate presentation of information and highlights the differences in selected cartographic methods. The objective of this article is to describe the selection process of the best method for presenting spatial data by identifying the data structure and visualization purpose; as well as to describe the different types of data presentation for its potential use for work related to activities performed by professionals dealing with the real estate market and by individuals.
PL
Artykuł przedstawia opis podstawowych metod kartograficznych wykorzystywanych do wizualizacji danych przestrzennych. Podstawą do stworzenia opracowań mapowych były dane o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w województwie warmińsko-mazurskim, pochodzące z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie. Ujednolicone dane pozwalają na dokładne przedstawienie i uwidocznienie różnic w wybranych metodach kartograficznych. Celem artykułu jest opisanie procesu wyboru najlepszej metody przedstawiania danych przestrzennych, poprzez identyfikację struktury danych oraz celu wizualizacji; a także scharakteryzowanie poszczególnych rodzajów ich prezentacji w celu ich potencjalnego wykorzystania do prac związanych z czynnościami wykonywanymi przez osoby zajmujące się zawodowo rynkiem nieruchomości oraz przez osoby prywatne.
2
Content available Model mobilnej prezentacji kartograficznej
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia i cechy modelu mobilnej prezentacji kartograficznej. Stanowi on podstawowy element metodyki projektowania prezentacji kartograficznych na potrzeby aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych zaproponowany w pracy autora (D. Gotlib 2011). Model oparty jest na szeregu nowych pojęć, mogących stanowić podstawę ontologii mobilnego przekazu kartograficznego: jednostka przekazu kartograficznego, geokompozycja składowa, geowizualizacja elementarna, okno geowizualizacji, zdarzenie kartograficzne. Poprzez podanie przykładów implementacyjnych przybliżono jego właściwości oraz koncepcję modelowania. Wykorzystanie modelu umożliwia formalizację procesu projektowania prezentacji kartograficznych, nie tylko mobilnych. Formalizacja ma na celu uniknięcie niejednoznaczności opracowywanego projektu, zapewnienie możliwości jego wielokrotnego wykorzystania oraz zautomatyzowanego przetwarzania.
EN
Complexity of mobile cartographic communication (communication used in mobile applications, mostly navigational or localizational) and various ways of using it require attempts to formalize the process of its development. Formalization demands ontological discussion and acceptance of a certain model of cartographic presentation. Formalization of the design process may allow for such creation of cartographic presentation which would make it independent of particular techno-logies used by manufacturers of navigational and localizational applications. The finał product can be not a particular geovisualization for a particular producer, but rather a cartographic presentation ready to be used in different applications. The article presents main assumptions and features of the model of mobile cartographic presentation (MPK). This model forms a basic element of the methodology of cartographic presentation design for navigational and localizational applications, as suggested in the author's work (D.Gotlib 2011). The model is created during the process of design of cartographic presentation and is capable of directing cartographic communication in any navigational application (if it is enabled by the producer). MPK model is a derivative of a conceptual data model, but it is not a model of data itself, but a model of its presentation to the reader (it is therefore a meta-model). MPK model bases on a number of new terms which can establish a basis of the ontology of mobile cartographic communication: cartographic communication unit, partial geocomposition, elementary geocomposition, geovisualization window, cartographic event and was presented in the form of a UML class diagram. Through implementation examples (using the structure of relational database) its features and modeling concept were revealed. Application of the model of mobile cartographic presentation (MPK) allows for better openness of the process of cartographic presentation design and, to a certain extent, makes it independent of the production process of the application itself. It also facilitates documentation of cartographic presentation and collaboration of large teams of cartographers on complex cartographic presentations.
EN
Thematic scope of spatial data - both topographical and geographical - presented on maps is enormous. It can embrace processes and phenomena that occur as discrete or continuous, that are measured in nominal, ordinal, interval or ratio scales. It is also important if the data is absolute or relative. Visualization of such data variety is a process which involves choice of both proper cartographic methods and graphic variables. The role of a map in analysis of spatial structure is not only a visual assessment (most often in an ordinal scale), but what is more important, a map presents a source data used in investigation on characteristics and regularity of spatial data distribution. The research aimed to explain occurrence of a particular spatial pattern and their local and regional changeability. The quantitative indicators of spatial structure (e.g. indicators of homogeneity, diversity) as the result of spatial analysis are presented in a form of cartographic models. The visualization of the outcomes allow for more detailed recognition and description of spatial structure of the phenomena. Among the methods of cartographic presentation, in the paper there are used: choropleth map, geometric choropleth map, dasimetric map and isoline map. These cartographic presentations constitute the models of various characteristics of spatial patterns and relationships. The methods of modeling and presentation of analysis presented in the paper, refer to real distribution of phenomena. Therefore it considers their local and regional variation, that is of great importance for practical aspect of research.
PL
Zakres tematyczny danych przestrzennych - topograficznych i geograficznych prezentowanych na mapach w postaci modeli kartograficznych jest ogromny. Może obejmować zjawiska i procesy występujące w sposób dyskretny i ciągły, mierzone w skali nominalnej, porządkowej, interwałowej i ilorazowej. Ważny jest również sposób ujęcia zjawiska - bezwzględny lub względny. Wizualizacja tak różnorodnych danych to proces doboru odpowiednich metod kartograficznych i zmiennych graficznych. Rola mapy w analizie struktury przestrzennej nie ogranicza się tylko do oceny wizualnej (najczęściej na poziomie skali porządkowej), ale służy jako materiał źródłowy do badań charakterystyk i prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk. Badania te mają wyjaśnić występowanie określonych typów układów przestrzennych i zwrócić uwagę na ich miejscową i regionalną zmienność. Ilościowe wskaźniki opisujące strukturę przestrzenną (np. wskaźniki jednorodności, zróżnicowania) prezentowane w postaci modeli kartograficznych pozwalają na dokładniejszą charakterystykę struktury przestrzennej badanych zjawisk. W pracy wykorzystano metody: kartogramu, kartogramu geometrycznego, dazymetryczną i izolinii, które stanowią modele różnorodnych charakterystyk i relacji przestrzennych zjawisk. Użyte w pracy metody modelowania i prezentacji wyników analiz nawiązują do rzeczywistego rozkładu zjawiska, a więc zwracają uwagę na ich miejscową i regionalną zmienność, co ma duże znaczenie w użyteczności otrzymanych wyników.
PL
W artykule wskazano na konieczność opracowania metodyki kartograficznej tworzenia internetowych serwisów map i geoportali. Obecnie brak jest zbioru wytycznych, do których powinni stosować się projektanci tego rodzaju produktów. Brak jest również świadomości potrzeby istnienia takich wytycznych wśród użytkowników, wykonawców i zamawiających. Opracowana metodyka mogłaby być narzędziem wspomagającym pracę zarówno profesjonalnych kartografów, ale również coraz liczniejszą grupę kartografów amatorów będących użytkownikami geoinformacyjnych serwisów społecznościowych. Powszechnie wykorzystywane przy tworzeniu „zwykłych” stron WWW wytyczne rzadko są brane pod uwagę podczas projektowania portali udostępniających dane przestrzenne. Autor przedstawia pogląd, że zgodność ze standardami W3C w zakresie kontrastu kolorów, użytej palety kolorów i czcionki powinna być również zachowana podczas budowy serwisów map. Stylistyka portalu (interfejsu) i stylistyka samej geokompozycji powinny być ze sobą zintegrowane i stanowić harmonijną całość. Coraz więcej serwisów map udostępnia funkcjonalność pozwalającą użytkownikowi na stworzenie własnej kompozycji kartograficznej. Możliwość jednoczesnego wyświetlenia wielu warstw informacyjnych bez merytorycznego wsparcia ze strony portalu, w rezultacie prowadzi do mało czytelnego przekazu informacji i wprowadza chaos w procesie percepcji. Należy spodziewać się, że użytkownicy geoportali będą oczekiwali bardziej zaawansowanych rozwiązań tj. bardziej sformalizowanych, które poprowadzą ich krok po kroku w procesie definiowania wizualizacji kartograficznej. Ciekawym, zdaniem autora, rozwiązaniem jest dostarczanie użytkownikowi wielu gotowych kompozycji tematycznych w przemyślany i celowy sposób prezentujących dane zagadnienie. Innym rozwiązaniem jest rozbudowanie funkcji dodawania nowych źródeł danych o mechanizmy badające zależności merytoryczne między wyświetlanymi warstwami informacyjnymi. Przedstawiony został pomysł kreatora geokompozycji, analizującego spójność modeli pojęciowych danych źródłowych. W artykule zaprezentowano wybrane techniki i metody znane w informatyce, których zastosowanie może uatrakcyjnić internetowy przekaz geoinformacji. Autor artykułu wskazuje wytyczne, które mogą w przyszłości stanowić elementy składowe metodyki projektowania serwisów internetowych zawierających mapę. Wydaje się to obecnie koniecznością, zarówno ze względu na zwiększające się wymagania użytkowników, jak i utrzymanie należytej roli kartografii we współczesnym świecie.
EN
In the article, the necessity for elaborating cartographic methodology of creating Internet map services and geo-portals has been indicated. Presently there is no set of guidelines, which designers of such products should follow. There is also a lack of awareness among users and makers that these guidelines are at all necessary. The methodology could be a tool aiding the work of professional cartographers as well as the growing number of amateur cartographers using geo-informational community services. The guidelines commonly used in the creation of ‘ordinary’ WWWs are rarely taken into consideration in the making of portals providing access to spatial data. The author presents the opinion that adherence to W3C standards of color contrast, color palette and font should be also maintained when building map services. Portal style (interface) and geo-composition style should be integrated and form a harmonious whole. A growing number of map services supply a function which allows the users to create their own cartographic compositions. The possibility of simultaneous screening of many information layers without essential support of the portal, results in an unclear message and introduces chaos in the perception process. It should be anticipated that geo-portal users will require more advanced solutions, i.e. more formalized ones, which will guide them step by step through the process of defining a cartographic visualization. According to the author, an interesting solution is to provide the user with many ready-made thematic compositions presenting a given issue in a well-considered, focused way. Another solution is to expand the function of adding new data sources by mechanisms which examine content dependencies between screened information layers. The idea of making a geo-composition creator was presented, which would analyze the integrity of notion models of source data. Selected techniques and methods known in IT were presented, whose application may make Internet geomessage more attractive. The author of the article mentions guidelines which in the future may constitute elements of methodology of designing Internet services, including a map. This presently seems a necessity because of growing user demands and in order to ensure cartography its proper role in modern world.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.