Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  związki polifenolowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Polyphenols are one of the most numerous and ubiquitous groups of secondary plant metabolites, and constitute an integral part of both human and animal diets. These compounds possess a high spectrum of biological activities, including antioxidant, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, neuroprotective and cardioprotective. A lot of preclinical research and epidemiological data suggests that plant polyphenols reduce the risks of neurodegenerative diseases, cardiovascular disease, osteoporosis or diabetes and can slow the progression of cancers. These facts sugest that plant polyphenols might act as potential chemopreventive and anti-cancer agents. However, the levels of polyphenols that appear effective in vitro are often of an order of magnitude higher than the concentrations determined in vivo. This is a serious problem, as only a small part of the substance remain available following oral administration, due to insufficient gastric residence time, low permeability and solubility within the gut. An important element is polyphenols instability under conditions encountered in food processing and storage (oxygen, temperature, light), or in the gastrointestinal tract (enzymes, pH, other nutrients), all of which limit the activity of polyphenolic compounds. Another unfortunate trait of polypheonls is their potential unpleasant taste. In order to overcome these drawbacks, various formulation methods have been developed. Among them, encapsulation seems to be a promising technique to improve the effectiveness and the bioactivity of polyphenols. Moreover, it protects the core material from environmental factors. Microcapsules are small particulates that may range from submicron to several millimeters in size. Encapsulation methods can be classified in three groups: physical, physico-chemical, and chemical. The research studies reported in this paper revealed useful strategies to provide remarkable protection against harmful factors of polyphenolic compounds, avoiding the loss in activity and improving their bioavailability.
EN
The purpose of this paper is to compare the content of polyphenolic compounds in raw materials and in processed food and to compare the consumption of these compounds in different countries based on published literature data. Polyphenolic compounds are widespread in the plant world, but their content is very diverse and depends on many factors. The majority of polyphenolic compounds in the diet come from vegetables and fruits (over 50%), followed by bread, tea, wine, coffee and chocolate. The sources of polyphenolic compounds, apart fruits and vegetables, also include cereals (oats, wheat, rye, barley, buckwheat). Polyphenolic compounds can also be found in many food products processed to various degrees (cereal products, soy products, honey, jams, chocolate, coffee, tea, wine, juices), but their content varies and depends primarily on the processing applied and on the share of plant raw materials in the product.
PL
Celem artykułu jest porównanie zawartości związków polifenolowych w surowcach oraz żywności przetworzonej a także porównanie spożycia tych związków w różnych krajach w oparciu o opublikowane dane literaturowe. Związki polifenolowe są szeroko rozpowszechnione w świecie roślin, ale ich zawartość jest bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników. Najwięcej tych związków w diecie pochodzi z warzyw i owoców (ponad 50%), a następnie z pieczywa, herbaty, wina, kawy oraz czekolady. Źródłem związków polifenolowych, poza owocami i warzywami są także zboża (owies, pszenica, żyto, jęczmień, gryka), a także wiele produktów spożywczych o różnym stopniu przetworzenia (produkty zbożowe, produkty sojowe, miody, dżemy, czekolada, kawa, herbata, wino, soki). Ich zawartość jest zróżnicowana i uzależniona przede wszystkim od zastosowanego procesu przetworzenia oraz udziału surowców roślinnych w produkcie.
EN
The purpose of this paper is to compare the content of total extracts, caffeine, tannins and total polyphenolic compounds in infusions of different teas from the same region of cultivation. The antioxidant properties of the infusions prepared from these teas have also been determined. The research material consisted of Chinese leaf teas purchased in a chain of hypermarket stores in Warsaw. They included: green tea, a mixture of green and white tea and black tea. It has been indicated that the type of tea has a significant impact on the content of polyphenols, tannins and caffeine, and the brewing time significantly changes the content of tannins in the infusions. The extract content in tea infusions depends to a large extent on the concentration of the prepared infusions and is the reflection of their strength. For all teas tested, the antioxidant activity of infusions depended on the content of polyphenolic compounds and was significantly higher for green tea infusions and green tea blends.
PL
Celem artykułu jest porównanie zawartości substancji wyciągowych ogółem, kofeiny, garbników oraz związków polifenolowych ogółem w naparach różnych herbat pochodzących z tego samego rejonu upraw. Oznaczono również właściwości przeciwutleniające naparów sporządzonych z tych herbat. Materiał badawczy stanowiły chińskie herbaty liściaste zakupione w sieci hipermarketów w Warszawie. Były to: herbata zielona, mieszanka herbat zielonej z białą oraz herbata czarna. Wykazano, że rodzaj herbaty ma istotny wpływ na zawartość związków polifenolowych, garbników i kofeiny, a czas parzenia istotnie zmienia zawartość garbników w naparach. Zawartość substancji wyciągowych w naparach herbat zależy istotnie od stężenia przygotowanych naparów i jest odzwierciedleniem ich mocy. Dla wszystkich badanych herbat aktywność przeciwutleniająca naparów zależała od zawartości związków polifenolowych i była istotnie wyższa dla naparów z herbaty zielonej i mieszanki herbaty zielonej z białą.
PL
Wzrasta zainteresowanie uprawą mało znanych gatunków owoców bogatych w związki bioaktywne o właściwościach przeciwutleniających. Celem pracy było zbadanie zawartości związków o charakterze antyoksydacyjnym z grupy polifenoli oraz witaminy C w owocach mało znanych gatunków roślin, takich jak świdośliwa (Amelanchier Medik.), aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) oraz czeremcha amerykańska (Prunus serotina (Ehrh) Borkh.). W owocach oznaczono zawartość substancji biologicznie czynnych z grupy związków polifenolowych (antocyjany, flawonoidy, kwasy fenolowe) oraz witaminy C. Wyniki analiz wykazały, że owoce badanych gatunków są bogatym źródłem związków bioaktywnych, dzięki czemu mogą pełnić znaczącą rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
EN
There is constantly increasing interest in less known species of fruits rich in antioxidant compounds. The aim of the study was to investigate the content of antioxidant compounds from the polyphenol group and vitamin C in fruit of little known fruit species such as Saskatoon berry (Amelanchier Medik.), black chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) and black cherry (Prunus serotina (Ehrh) Borkh.). This research has shown the content of biologically active compounds from the group of polyphenols (anthocyanins, flavonoids, phenolic acids) and content of vitamin C. It has been shown that examined fruits are a rich sources of those compounds, so that they can play a significant role in the prevention of many common illnesses of XXI century.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zawartości związków polifenolowych w winach owocowych oraz zwrócenie uwagi na możliwość ich korzystnego wpływu na zdrowie ze względu na obecność aktywnych biologicznie składników. Najczęściej procesowi fermentacji poddawane są jabłka, wiśnie oraz owoce czarnej porzeczki i aronii. Wina jabłkowe i wiśniowe należą do produktów o średniej zawartości polifenoli, jednak są one bogatsze w te związki niż białe wina gronowe. Duży potencjał antyoksydacyjny mają napoje fermentowane z aronii i czarnej porzeczki. W winie aroniowym związki polifenolowe występują na poziomie zbliżonym do czerwonego wina gronowego. Równie wysoka zawartość polifenoli cechuje wina porzeczkowe.
EN
The aim of the article is to present an overview on the content of phenolic compounds in fruit wines and to draw attention to the possibility of their beneficial effects on health due to the presence of biologically active ingredients. Apples, cherries, black currants and chokeberry are the most frequently subjected to fermentation fruits. Apple and cherry wines belong to the products with an average content of polyphenols. They are, however, richer in these compounds than white grape wine. Chokeberry and black currant fermented beverages have large antioxidant potential. Polyphenolic content of chokeberry wine is similar to red grape wine. Equally high content of polyphenols was recorded in currant wines.
6
Content available remote Porównanie profilu kwasów fenolowych w różnych genotypach pszenicy
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości kwasu ferulowego, wanilinowego, syrynginowego i p- kumarynowego oraz waniliny w 45 próbach ziarna pszenicy ozimej należących do różnych genotypów. Stwierdzono, że spośród analizowanych kwasów w każdej próbie w najwyższym stężeniu znajdował się kwas ferulowy, a jego średnie stężenie wynosiło 1119 µg/g, drugim w kolejności pod względem zawartości był kwas p-kumarynowy (47,5 µg/g) najniższe stężenie stwierdzono dla waniliny i wynosiło ono średnio 4,5 µg/g.
EN
Fourty-five winter wheat genotypes of various origin were studied for contents of feruiic, vanillic, syringic and p-coumaric acids and vanillin. The feruiic acid content mean was the highest (1119 µg/g, p-coumaric acid was characterized by a lower mean concentration (47,5 µg/g), while the lowest and the vanillin mean content was the lowest (4,5 µg/g). Dendrograms for particular genotypes of Polish and European winter wheat seeds and a heatmap were developed.
PL
Piptoporus betulinus (Buli.) P. Karst. z rodziny Fomitopsidacecue jest szeroko rozpowszechnionym grzybem poliporoidalnym, rosnącym tylko na osłabionych brzozach (Betula pendula Roth) oraz drewnie brzozowym. Składnikami chemicznymi Białoporka brzozowego są między innymi kwasy poliporenowe A, B i C, wolne cukry (mannitol, trehaloza), kwasy tłuszczowe (palmitynowy, stearynowy, oleinowy, linolowy), witaminy (kwas askorbowy), karotenoidy (b-karoten, likopen), a-, b-, g-, d-tokoferole, flawonoidy. Dotychczasowe badania aktywności wyciągów z Białoporka brzozowego wykazały ich działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz przeciwnowotworowe. Analizie poddano dwa owocniki Białoporka brzozowego, pochodzące z żywego, lecz usychającego drzewa oraz z całkowicie obumarłego. Oznaczono w nich zawartość mikro- i makro-pierwiastków metodą ICP-OES, sumę związków polifenolowych i aktywność antyoksydacyjna. Zawartość związków polifenolowych i aktywność antyoksydacyjna wyciągu z owocnika zebranego z żywej brzozy była większa, natomiast zawartości pierwiastków różniły się między sobą.
EN
Piptoporus betulinus (Buli.) P. Karst from the family Fomitopsidaceae is a common polyporous fungus, growing exclusively on weakened birch trees (Betula.pendula.Roth) and birch wood. The chemical compounds of birch polypore include, among others, polyporenic acids A, B and C, free sugars (mannitol, trehalose), fatty acids (palmitic, stearic, oleic, linoleic), vitamins (ascorbic acid), carotenoids (b-carotene, lycopene), a-, b-, g-, d-tocopherols, and flavonoids. Previous studies into the activity of birch polypore extracts have shown their anti-inflammatory, anti-bacterial and anti-cancerous activity. Two mushroorns of birch polypore collected from a living yet shrivelling tree and a completely dead one were analysed. The content of micro- and macro elements was determined by the ICP-OES method, in addition to the total of polyphenolic compounds and the antioxidant activity. It was correctly anticipated that the content of the polyphenolic compounds and the antioxidant activity of the extract from the mushroom collected from the living birch would be greater, while the content of the elements would differ.
PL
Przedstawione w artykule badania dotyczyły określenia oraz porównania zawartości związków polifenolowych ogółem, w tym kwasów fenolowych i flawonoidów w różnych odmianach miodów ekologicznych i konwencjonalnych. Do badań wybrano miody: akacjowy, lipowy, spadziowy iglasty i wielokwiatowy. W próbkach miodów oznaczono zawartość suchej masy oraz związków polifenolowych, takich jak kwasy fenolowe i flawonoidy. Uzyskane wyniki wskazują, że ekologiczne miody charakteryzowały się istotnie wyższą średnią zawartością sumy kwasów fenolowych oraz flawonoidów ogółem w porównaniu z miodami konwencjonalnymi.
EN
The aim of the presented in article scientific study was the estimation of the polyphenols content from phenolic acids and flavonoidds group in different organic and conventional honeys. Acacia, Lime, coniferous honeydew and multiflorous honeys were investigated. Dry matter and polyphenol compounds were analyzed. Organic honeys contained statistically significant more total phenolic acids and flavonoids compare to conventional honeys.
PL
Sambucus nigra L. (Bez czarny) należy do powszechnie stosowanych roślin leczniczych. Odwary z kwiatów wykorzystywane są w przeziębieniach, w celu pobudzenia receptorów potowych oraz zwiększenia sekrecji śluzu w obrębie oskrzeli. Owoc bzu czarnego, a także otrzymywany z niego sok wykorzystywany jest jako środek działający łagodnie przeczyszczająco, moczopędnie, napotnie oraz słabo przeciwbólowo. Z uwagi na szerokie wykorzystanie w lecznictwie kwiatostanów, owoców oraz liści bzu czarnego podjęto badania mające na celu określenie wzajemnych powiązań wybranych pierwiastków i sumy związków polifenolowych (w tym sumy flawonoidów i sumy kwasów fenolowych) w wyżej wymienionych surowcach. Próba rangowej korelacji według Spearmana wykazała, że w badanych surowcach roślinnych (kwiatostany, liście i owoc) suma flawonoidów jest liniowo skorelowana z glinem, barem, wapniem, magnezem i żelazem, natomiast suma kwasów fenolowych z glinem, wapniem, magnezem, żelazem, manganem i ołowiem. Analiza skupień wykazała, że suma polifenoli i suma kwasów fenolowych tworzy bezpośrednie i najmniej odległe powiązanie z manganem, natomiast flawonoidów z magnezem, a w dalszej kolejności z innymi pierwiastkami.
EN
Sambucus nigra L. (elder) is a commonly used medicinal plant. Decoctions from its flowers are applied in colds in order to stimulate sweat receptors and increase secretion of mucus within bronchi. The fruit of elder, as well as juice made from it. is used as a mild laxative, diuretic, diaphoretic and analgesic agent. Due to wide medicinal application of inflorescences, fruits and leaves of elderberry, research has been undertaken to determine the mutual connections of selected elements with the total of polyphenolic compounds (including the total of flavonoids and the total of phenolic acids) in the aforementioned materials. Spearman's rank correlation coefficient showed that in the investigated plant materials (inflorescences, leaves and fruit) the total of flavonoids was linearly correlated with aluminium, barium, calcium, magnesium and iron, whereas the total of phenolic acids was correlated with aluminium, calcium, magnesium, iron, manganese and lead. The data clustering analysis demonstrated that the total of polyphenols and the total of phenolic acids made direct and least distant connections with manganese, while the total of flavonoids made them with magnesium, and only then with other elements.
PL
Decydujący wpływ na zdrowie ludzi ma jakość żywności. Odpowiednia dieta, zawierająca dużo warzyw i owoców bogatych w naturalne antyoksydanty, w znacznym stopniu zapobiega chorobom cywilizacyjnym. Związki fenolowe przyczyniają się m.in. do obniżania ryzyka zawału serca i chorób nowotworowych oraz są pomocne w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Wzbogacanie żywności jest najtańszą i najefektywniejszą formą poprawy jakości zdrowotnej żywności. Obecnie na rynku obserwuje się wzrost asortymentu żywności innowacyjnej o działaniu prozdrowotnym. Najlepiej rozwijającą się grupą produktów wzbogacanych w związki fenolowe są napoje, co wynika z łatwości ich spożycia i prostej technologii.
EN
The quality of food has a crucial impact on the human health. A suitable diet rich in vegetables and fruits, that are abundant in natural antioxidants, can prevent the civilization diseases. Due to this property, the phenolic compounds contribute to the reduced risk of heart attacks and cancer disease and are helpful in maintaining good health and wellbeing. Food supplementation is the cheapest and most effective way of improving the nutritional and pro-health value of foodstuff. Nowadays, an increasing assortment of innovative, health-oriented products can be observed on the trade market. Top-growing group of products enriched with phenolic compounds includes beverages due to the easiness of their consumption and simple basic technology.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule porównano zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniającą świeżych jabłek oraz produktów ich przetworzenia, otrzymanych w skali laboratoryjnej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że jabłka i przetwory jabłkowe są dobrym źródłem substancji bioaktywnych, o charakterze przeciwutleniaczy, jednak ich ilość zależy od odmiany. Straty związków polifenolowych ogółem spowodowane procesem technologicznym wynoszą w zależności od odmiany od ok. 30-35%. Proces pasteryzacji powoduje zbliżone straty związków polifenolowych do strat powstałych podczas gotowania owoców świeżych. Uzyskane wyniki mogą mieć znaczenie aplikacyjne w projektowaniu nowych asortymentów przetworów jabłkowych.
EN
In this work the content of polyphenolic compounds and antioxidant properties of fresh apples and apples preserves were compared. On the basis of the data received found that apples and apple preserves are a good source of bioactive components, with antioxidants character, but their content are determined on fruit variety. The wastes of polyphenolic compounds are caused by technological process and amounted about 30-35% in dependence on variety. The pasteurization process caused polyphenolic compounds wastes similar to wastes caused cooking fresh fruit. Obtained results could have significance application in new assortment of apples preserves design.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule porównano zawartość związków polifenolowych oraz właściwości przeciwutleniające rynkowych soków warzywnych pochodzących z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Właściwości przeciwutleniające soków oznaczono metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem rodników ABTS i wyrażono jako TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). Zawartość związków polifenolowych ogółem oznaczono metodą wg Singelton i Rossi, przedstawiając wyniki jako GAE (Gallic Acid Equivalent). Rynkowe soki pomidorowe z surowców ekologicznych posiadały istotnie mniejszą ilość związków polifenolowych oraz wykazywały istotnie niższą aktywność przeciwutleniającą w porównaniu z sokami konwencjonalnymi, przy niższej zawartości suchej masy w sokach ekologicznych. Soki marchwiowe ekologiczne i konwencjonalne posiadały zbliżoną ilość związków polifenolowych. Właściwości przeciwutleniające natomiast były wyższe dla soków ekologicznych w porównaniu z konwencjonalnymi, mimo znacząco niższej zawartości suchej masy w sokach ekologicznych.
EN
The aim of this composition was to compare polyphenol content and the antioxidant capacity in marked organic and conventional tomato and carrot juices. The antioxidant capacity of juice was evaluated using spectrofotometric method with ABTS radicals and presented as TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). Polyphenol content was evaluated using Singelton and Rossi method, results were presented as GAE (Gallic Acid Equivalent). Marked organic tomato juices had significent lower level of polyphenol content and demonstrated significent lower antioxidant capacity comperated to conventional ones with insignificant lower content of dry mass in organic juices. Organic and conventional carrot juices had comparable polyphenol content. The antioxidant capacity however was higher in organic juices in comparison with conventional ones in spite of significent lower content of dry mass in organic juices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.