Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photonics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych - NLPQT
PL
Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych - NLPQT to projekt inwestycyjny, którego celem jest budowa infrastruktury pozwalającej na prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii wykorzystujących światło i zjawiska kwantowe. Infrastruktura jest budowana przez zespoły badawcze pracujące w siedmiu polskich jednostkach naukowych. Po zakończeniu inwestycji będzie ona dostępna zarówno dla pracowników naukowych z innych ośrodków, jak i dla zainteresowanych przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii. W artykule przedstawiamy założenia dotyczące budowanej infrastruktury i opisujemy przykładowe stanowiska badawcze, których konstrukcja została już prawie ukończona.
EN
The National Laboratory of Photonics and Quantum Technologies - NLPQT is an investment project aimed at building an infrastructure that will allow research and development work in the field of technologies that use light and quantum phenomena. The infrastructure is built by research teams working in seven Polish research institutions. After the investment is completed, it will be available both to researchers from other research centers and to interested entrepreneurs operating in the field of new technologies. In the article, we present the assumptions regarding the NLPQT infrastructure and describe example research stations, the construction of which has already been almost completed.
PL
Technika laserowa obejmuje badania, konstrukcję i zastosowania laserów, urządzeń i systemów laserowych. Obecne zastosowania laserów są bardzo szerokie i obejmują np. badania podstawowe i techniczne, technikę satelitarną, astronomię, telekomunikację, technikę komputerową, biologię i medycynę, ochronę środowiska, obróbkę materiałów, przemysł, technikę wojskową i wiele innych obszarów. Wraz z rozwojem badań i konstrukcji, generacje funkcjonalnych laserów zmieniają się np. pod względem efektywności, kosztów, wygody zastosowania, itp. Na przykład klasyczne generacje laserów stosowane w technikach spawalniczych są zastępowane elastycznymi rozwiązaniami wykorzystującymi lasery światłowodowe. Dalszy znaczny postęp obserwuje się w obszarze teorii i budowy laserów dla fotoniki zintegrowanej i nanofotoniki. Nanofotonika kwantowa jest potencjalnie jedną z podstaw nowej kwantowej generacji technik informacyjnych, komputingu kwantowego w wersji fotonicznej, fotonicznej metrologii kwantowej, fotonicznych czujników kwantowych, kwantowych metod obrazowania, znacznie dokładniejszych metod pomiaru czasu i częstotliwości, itp. W dniach 19-23 września br. w Karpaczu odbyło się 13 Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej zorganizowane przez uczonych fotonicznych i laserowych z Politechniki Wrocławskiej. Sympozjum zgromadziło ponad 150 osób z całego kraju i podsumowało znakomite krajowe osiągnięcia techniki laserowej w okresie ostatnich czterech lat od spotkania.
EN
Laser technology includes research, construction and application of lasers, laser devices and systems. Current laser applications are very broad and include, for example, basic and technical research, satellite technology, astronomy, telecommunications, computer technology, biology and medicine, environmental protection, material processing, industry, military technology and many other areas. With the development of research and construction, the generations of functional lasers change, for example in terms of efficiency, cost, convenience of use, etc. For example, classic generations of lasers used in welding techniques are being replaced by flexible solutions using fiber lasers. Further significant progress is observed in the area of the theory and construction of lasers for integrated photonics and nanophotonics. Quantum nanophotonics is potentially one of the foundations of a new generation of quantum information techniques, photonic quantum computing, photonic quantum metrology, photonic quantum sensors, quantum imaging methods, much more accurate time and frequency measurement methods, etc. The 13th National Symposium on Laser Technology was organized in Karpacz on 19-23 September 2022, by photonic and laser scientists from the Wrocław University of Technology. The symposium gathered over 100 people from all over the country and summarized the outstanding national achievements of laser technology in the last four years from the previous meeting.
PL
Ustanowienie przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Szkła 2022 zwraca uwagę nie tylko na ten wspaniały i różnorodny materiał, ale także na jego uwarunkowania i role kulturowe, historyczne, cywilizacyjne, a dla nas czytelników Elektroniki naukowo-techniczne i przemysłowe. MR Szkła, jak przyznają jego organizatorzy, jest w pewnym sensie kontynuacją bardzo udanego Międzynarodowego Roku Światła 2015. Bez sukcesu MRŚ2015 prawdopodobnie nie byłby możliwy MRS2022? Szkło jest podstawą inżynierii optycznej, optyki objętościowej, a także w dużej mierze optyki scalonej i zintegrowanej. Szkło krzemionkowe syntetyzowane z fazy gazowej stanowi fundament telekomunikacji światłowodowej. Znaczne postępy w badaniach i zastosowaniach szkieł dla technologii ICT umożliwiły takie narzędzia jak lasery femtosekundowe i nanometrowa obróbka materiałów. Szklane nanometrowe struktury periodyczne, a w przyszłości periodyczne modulowane, otwarły możliwości kształtowania struktury falowej pojedynczego fotonu. Napotykając na takie bezstratne struktury szklane o wymiarach atomowych funkcja falowa fotonu oddziałuje z ich falą materialną De Broglie. W rezultacie oddziaływania funkcja falowa fotonu zawiera składniki pochodzące od fali materialnej. Foton ubieramy w stacjonarnie materialny płaszcz. Szkło ma niezwykłą przyszłość w optycznych fotonowych liniowych realizacjach procesorów i urządzeń funkcjonalnych kwantowych technik informacyjnych.
EN
The establishment by the United Nations of the International Year of Glass 2022 draws attention not only to this wonderful and diverse material, but also to its cultural, historical, civilization aspects and roles, and for us, the readers of the Journal Elektronika also the roles in science, technology and industry. The International Year of Glass IYoG 2022, as its organizers admit, is in a sense a continuation of the very successful International Year of Light 2015 (IYoL). Without the success of the IYoL2015, the IYoG2022 probably would not be possible at all? Glass is the basis of optical engineering, volume optics, and also largely hybrid and integrated optics. Gas-phase synthesized silica glass is the foundation of fiber optic telecommunications. Tools such as femtosecond lasers and nanometer material processing technologies have enabled significant advances in research and application of glasses for the ICT. Glass nanometer periodic structures, and in the future periodic modulated ones, opened up the possibility of shaping the wave structure of a single photon. When encountering such atomic-sized lossless glass structures, the photon’s wave function interacts with their De Broglie material wave. As a result of the interaction, the photon’s wave function contains components derived from the material wave. We dress the photon in a stationary material mantle. Glass has a remarkable future in optical photon, linear realizations of processors and functional circuits of quantum information techniques.
PL
Sympozjum WILGA na temat zaawansowanych systemów elektronicznych i fotonicznych jest organizowane od roku 1995 do chwili obecnej, szczęśliwie bez przerwy covidowej, dwukrotnie w ciągu roku w edycjach zimowej i letniej. Numerowane od edycji zimowej w roku 1998, Sympozjum WILGA osiągnęło podczas edycji letniej 2022 roku jubileuszowy numer 50. Historię Sympozjum można prześledzić na portalu [wilga.ise.pw.edu.pl]. Podczas tych 25 lat numerowanych edycji w Sympozjum wzięło udział kilka tysięcy studentów i doktorantów z kraju i zagranicy. Główna część materiałów Sympozjum opublikowana w kilkudziesięciu tomach Proceedings SPIE zawiera ponad 2000 pełno tekstowych artykułów dostępnych w głównych, globalnych bazach bibliometrycznych. W powstaniu i sukcesie Sympozjum WILGA, szczególnie w pierwszym okresie działalności, zasadniczą rolę odegrało życzliwe wsparcie Polskiej Sekcji IEEE. Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych Sympozjum WILGA było współorganizowane przez Student Branch IEEE przy Politechnice Warszawskiej. Następnie do organizacji Sympozjum WILGA dołączył Student Branch SPIE i Polska Sekcja SPIE (potem Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne). Inicjatorem Sympozjum WILGA był Zespół Naukowy PERG-ELHEP z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Wydaje się, że dwa czynniki zadecydowały o sukcesie Sympozjum WILGA: niesamowita popularność wśród młodzieży naukowej oraz współpraca międzynarodowa. W niniejszym artykule autor zwraca uwagę na fundamentalną rolę organizacji IEEE w losach Sympozjum WILGA – które dotrwało do 50 edycji, w związku z pięknym jubileuszem 50-lecia znakomitej aktywnej działalności Polskiej Sekcji IEEE.
EN
The WILGA symposium on advanced electronic and photonic systems has been organized since 1995 until now, luckily without a covid break, twice a year in winter and summer editions. Numbered since the winter edition in 1998, the WILGA Symposium reached the jubilee number 50 during the summer edition of 2022. The history of the Symposium can be traced on the website [wilga.ise.pw.edu.pl]. During these 25 years of numbered editions, the Symposium was attended by several thousand Eng. and M.Sc. students and doctoral students from Poland and abroad. The main body of the Symposium materials, published in dozens of volumes of SPIE Proceedings, contains over 2,000 full-text articles available in major global bibliometric databases. In the creation and success of the WILGA Symposium, especially in the first period of its activity, a fundamental role was played by the kind support of the Polish Section of IEEE. At the turn of the 1990s and 2000s, the WILGA Symposium was co-organized by the Student Branch IEEE at the Warsaw University of Technology. Then, the Student Branch SPIE and the Polish Section of SPIE (later the Polish Photonic Society) joined the organization of the WILGA Symposium. The initiator of the WILGA Symposium was the PERG-ELHEP Scientific Team from the Institute of Electronic Systems of the Warsaw University of Technology. It seems that two factors contributed to the success of the WILGA Symposium: incredible popularity among young scientists and international cooperation. In this article, the author draws attention to the fundamental role of the IEEE organization in the fate of the WILGA Symposium – which lasted until its 50th edition, in connection with the beautiful 50th anniversary of the excellent activity of the Polish Section of IEEE.
EN
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. has developed and utilized Low Temperature Co-fired Ceramic (LTCC) technology for about 25 years. This paper presents our activities related to photonics and millimetre-waves, including also a relevant literature survey. First a short summary of the technology is given. Especially, the unique features of LTCC technology are described in more details. In addition, several examples have been given to show the validity of LTCC technology in these high-performance fields.
EN
New optimized 2x2 slotted array antenna is designed using HFSS to operate at 28.1 GHz, using RT6010 substrate with height of 1.6 mm, tangent loss of 0.0023 and dielectric constant of 10.2 and overall dimension of 12x12 mm2, for 5G mobile applications. The 2x2 slotted linear array antenna achieved a high gain of 18.3 dB at 28.1 GHz with 10 dB bandwidth of 1.39 GHz, and with 83.21% of size reduction.
PL
Artykuł jest przeglądem prac zaprezentowanych w czasie XII Krajowego Sympozjum Techniki Laserowej STL2018 [1]. Sympozjum Techniki Laserowej jest organizowane od roku 1984 co trzy lata [2-11], obecnie co dwa lata. Sympozja STL2016 i STL2018 były zorganizowane przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, we współpracy z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Wrocławską w Jastarni. STL2018 było zorganizowane dniach 25-27 września 2018 roku. Sympozjum stanowi reprezentatywny portret prac prowadzonych w obszarze techniki laserowej w Polsce. Prace Sympozjum STL są tradycyjnie publikowane w serii wydawniczej Proceedings SPIE [12-23]. Spotkanie naukowo-techniczne zgromadziło ok. 120 uczestników którzy zaprezentowali ponad 100 artykułów badawczych i naukowo-technicznych. Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej, organizowane obecnie co 2 lata, jest bardzo dobrym portretem rozwoju techniki laserowej i jej zastosowań w Polsce w laboratoriach uniwersyteckich, instytutach resortowych i rządowych, laboratoriach badawczych firm innowacyjnych itp. Sympozjum STL pokazuje także bieżące projekty techniczne, które są realizowane przez krajowe zespoły badawcze, rozwojowe i przemysłowe. Obszar tematyczny Sympozjum STL jest tradycyjnie podzielony na dwa duże pola – postępy techniki laserowej oraz zastosowania techniki laserowej. Nurty tematyczne Sympozjum obejmują: źródła laserowe dla bliskiej i średniej podczerwieni, lasery pikosekundowe i femtosekundowe, lasery i wzmacniacze światłowodowe, lasery półprzewodnikowe, lasery dużej mocy i ich zastosowania, nowe materiały i komponenty dla techniki laserowej, zastosowania techniki laserowej w inżynierii biomedycznej, przemyśle, inżynierii materiałowej, nano- i mikrotechnologiach oraz metrologii.
EN
The paper is a concise digest of works presented during the XIIth National Symposium on Laser Technology (SLT2018) [1]. The Symposium is organized since 1984 every three years [2-11], now every two years. SLT2016 and STL2018 were organized by The Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Warsaw, with cooperation of Warsaw University of Technology, Warsaw University, and Wrocław University of Technology in Jastarnia, STL2018 was organized on 25-27 September 2018. Symposium is a representative portrait of the laser technology research in Poland. Symposium Proceedings are traditionally published by SPIE [12-21]. The meeting has gathered around 120 participants who presented around 100 research and technical papers. The Symposium, organized now every 2 years is a good portrait of laser technology and laser applications development in Poland at university laboratories, governmental institutes, company R&D laboratories, etc. The SLT also presents the current technical projects under realization by the national research, development and industrial teams. Topical tracks of the Symposium, traditionally divided to two large areas – sources and applications, were: laser sources in near and medium infrared, picosecond and femtosecond lasers, optical fibre lasers and amplifiers, semiconductor lasers, high power and high energy lasers and their applications, new materials and components for laser technology, applications of laser technology in measurements, metrology and science, military applications of laser technology, laser applications in environment protection and remote detection of trace substances, laser applications in medicine and biomedical engineering, laser applications in industry, technologies and material engineering.
8
Content available Advanced Photonic and Electronic Systems WILGA 2018
EN
WILGA annual symposium on advanced photonic and electronic systems has been organized by young scientist for young scientists since two decades. It traditionally gathers around 400 young researchers and their tutors. Ph.D students and graduates present their recent achievements during well attended oral sessions. Wilga is a very good digest of Ph.D. works carried out at technical universities in electronics and photonics, as well as information sciences throughout Poland and some neighboring countries. Publishing patronage over Wilga keep Elektronika technical journal by SEP, IJET and Proceedings of SPIE. The latter world editorial series publishes annually more than 200 papers from Wilga. Wilga 2018 was the XLII edition of this meeting. The following topical tracks were distinguished: photonics, electronics, information technologies and system research. The article is a digest of some chosen works presented during Wilga 2018 symposium. WILGA 2017 works were published in Proc. SPIE Vol.10445. WILGA 2018 works were published in Proc. SPIE vol.10808.
9
Content available remote Kwantowa dystrybucja klucza: stan wiedzy
PL
Analogie między informatyką i mechaniką kwantową ujawniły się jeszcze w XX wieku, czego przykładem było wykorzystanie układów kwantowych do obróbki i przesyłania informacji. Dla tych dwóch sfer dociekań naukowych najważniejszym kierunkiem badań stał się postęp prac nad komputerem kwantowym. Powstały już teorie dotyczące bramek kwantowych, które mają być podwaliną do stworzenia pełnego komputera kwantowego. Jednak największe sukcesy fizyki w informatyce dotyczą kryptografii. Niniejsza praca przybliża ogólne założenie związane z kwantową dystrybucją klucza, a w szczególności z metodą Bennetta-Brassarda. Zawarto w niej informacje dotyczące szyfrowania wiadomości, podstaw mechaniki kwantowej oraz elementów wiedzy na temat zabezpieczeń przy użyciu fotonów.
EN
The usage of the quantum state to sending messages is one of the example of analogies between Information technology and the quantum mechanics, which are known since the 20th century. From the scientific point of view the development of the quantum computing is currently the most important research. The quantum logic gate theories, which are supposed to be the beginning to create a quantum computer, have already been developed. It is worth noting that science’s greatest successes in the information technology is connected with cryptography. The article is about basic theories on the quantum key distribution protocols, especially Bennett-Brassard method. There are information about messages encryption, the basics of the quantum mechanics and basics of photonics are included in the article.
PL
Artykuł przedstawia w znacznym skrócie działalność Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (PKOpto SEP) od momentu jego powstania w roku 1985. Celem artykułu jest zebranie i przypomnienie wybranych danych historycznych dotyczących krajowej optoelektroniki przeżywającej burzliwy rozwój technologiczny w tym okresie. Autorzy artykułu byli obserwatorami, aktywnymi uczestnikami i inicjatorami wielu z tych procesów rozwojowych. PKOpto SEP, jako bardzo ważne i aktywne, opiniotwórcze i inicjatywne ciało społeczne, odegrał istotną rolę w życiu i rozwoju krajowego środowiska naukowo- technicznego optoelektroniki w Polsce, kształceniu ustawicznym kadr zawodowych, integracji lokalnej i otwarciu tego środowiska na współpracę międzynarodową. Wyraźne ślady tej wczesnej, niezwykle aktywnej i pożytecznej działalności Polskiego Komitetu Optoelektroniki obserwowane są w polskim środowisku naukowo- technicznym do dzisiaj. Z ówczesnej działalności Komitetu narodziło się wiele inicjatyw, przedsięwzięć, projektów które trwają do dnia dzisiejszego w postaci ustabilizowanych serii konferencji, zrealizowanych projektów badawczych na rzecz nauki i przemysłu, a także aktywnych społecznych organizacji naukowotechnicznych. We wstępie artykułu zasygnalizowano obszar działalności Komitetu. W dalszej kolejności przedstawiono osoby zaangażowane w jego powstanie. Zespoły robocze Komitetu, w których działało łącznie ponad 200 osób, obejmowały cały obszar optoelektroniki. Komitet podejmował inicjatywy krajowe i międzynarodowe na rzecz środowiska naukowo – technicznego optoelektroniki, angażował się w organizację Krajowych Szkół Optoelektroniki, sympozjów i konferencji, wspierał wydawnictwa zawodowe w obszarze techniki laserowej, zastosowań optoelektroniki w medycynie, telekomunikacji, przemyśle i badaniach naukowych. Artykuł podsumowano krótką refleksją dotyczącą całości dorobku historycznego oraz działalności Komitetu w dniu dzisiejszym i perspektywom w najbliższej przyszłości.
EN
The paper presents, in a concise manner, activities of the Polish Optoelectronics Committee of the Association of Polish Electrical Engineers (PKOpto SEP) since its establishment in 1985. Aim of the paper is to gather and remind chosen historical data concerning Polish optoelectronics experiencing tempestuous technological development during this time period. The authors were insightful observers, active participants and initiators of many of these developments, and among others were founder members of the Committee. PKOpto SEP was then very important and active, centrally located, opinion-forming and action-initiating community body. It played an important role in the life and development of the Polish optoelectronics technical and research communities, recurrent professional education and lifelong learning of experts in optoelectronics, local integration and opening of Polish research community to wide international cooperation. Traces of this early, exceptionally operative Committee activities may be observed in Polish optoelectronics research and technical community till today. These early activities of the Committee gave birth to numerable initiatives, undertakings, projects and programs, out of which some last till today in the form of recognized series of conferences, realized, implemented, and practically applied research projects for science, industry, safety, defense and medicine, but also for active research and technical community and social organizations. Introduction to the paper marks the area of PKOpto activities. Persons involved in Committee establishing are reminded. Working groups of the Committee embraced more than 200 persons and covered the whole area of optoelectronics. PKOpto SEP was undertaking continuously various domestic and international initiatives. It initiated and was engaged in organization of National Optoelectronics Schools, conferences, symposia, supported professional publishing in the area of laser technology, optoelectronics applications in medicine, telecommunications, industry and research. The paper is ended with a short reflection concerning PKOpto activities today and perspectives in the nearest future.
11
Content available Advanced Photonic and Electronic Systems WILGA 2017
EN
WILGA annual symposium on advanced photonic and electronic systems has been organized by young scientist for young scientists since two decades. It traditionally gathers more than 350 young researchers and their tutors. Ph.D students and graduates present their recent achievements during well attended oral sessions. Wilga is a very good digest of Ph.D. works carried out at technical universities in electronics and photonics, as well as information sciences throughout Poland and some neighboring countries. Publishing patronage over Wilga keep Elektronika technical journal by SEP, IJET by PAN and Proceedings of SPIE. The latter world editorial series publishes annually more than 200 papers from Wilga. Wilga 2017 was the XL edition of this meeting. The following topical tracks were distinguished: photonics, electronics, information technologies and system research. The article is a digest of some chosen works presented during Wilga 2017 symposium. WILGA 2017 works were published in Proc. SPIE vol.10445.
EN
Free electron laser FELs are built in Europe mainly as nondependent infrastructures, or as a development of synchrotron ones. They are constructed mainly in centres which have considerable experience with synchrotron light sources of the third generation like DESY, Trieste, INFN, etc. Advances in very energetically efficient superconducting linear accelerators for electron beams, like TESLA type, caused an abrupt development of FEL machines all over Europe. New generation of FELs emits light beam of extreme intensity, good parameters, in IR, VIS, UV, EUV and X-ray spectral regions. The machine construction teams comprise also of young active researchers from Poland. In particular, these is a considerable participation of M.Sc. and Ph.D. students from Warsaw University of Technology at building of FLASH I, FLASH II, and EXFEL machines. Unique experiences gathered at work with these large experiments result in development of these young teams, and their further engagement in new initiatives: laser, laser - accelerator, inertial, plasma, plasma - energy, etc. This is what we observe with satisfaction. However, due to the lack of large research infrastructures in Poland, we are not members of the infrastructure owner clubs. Our young researchers may take part in the initiatives only indirectly as members of cooperative teams from the leading countries. As a further consequence, there is also a confined access of Polish laser and accelerator researchers to some kinds of European infrastructure development projects now under realization within the H2020.
13
Content available Advanced photonic and electronic systems WILGA 2016
EN
Young Researchers Symposium WILGA on Photonics Applications and Web Engineering has been organized since 1998, two times a year. Subject area of the Wilga Symposium are advanced photonic and electronic systems in all aspects: theoretical, design and application, hardware and software, academic, scientific, research, development, commissioning and industrial, but also educational and development of research and technical staff. Each year, during the international Spring edition, the Wilga Symposium is attended by a few hundred young researchers, graduated M.Sc. students, Ph.D. students, young doctors, young research workers from the R&D institutions, universities, innovative firms, etc. Wilga, gathering through years the organization experience, has turned out to be a perfect relevant information exchange platform between young researchers from Poland with participation of international guests, all active in the research areas of electron and photon technologies, electronics, photonics, telecommunications, automation, robotics and information technology, but also technical physics. The paper summarizes the achievements of the 38th Spring Edition of 2016 WILGA Symposium, organized in Wilga Village Resort owned by Warsaw University of technology.
PL
Sympozjum Młodych Uczonych WILGA Zastosowania Fotoniki i Inżynieria Internetu jest organizowane od 1998, dwa razy w roku, w edycjach zimowe - styczniowej i wiosennej - majowej. Obszarem tematycznym Sympozjum Wilga są zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne w aspektach teoretycznych, projektowych i aplikacyjnych, sprzętowych i programistycznych, akademickich, badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i przemysłowych, a także edukacyjnych i rozwoju kadry naukowej. Co roku, w międzynarodowej edycji majowej, w Sympozjum Wilga bierze udział kilkuset młodych uczonych, magistrantów, doktorantów, młodych pracowników uczelni, instytutów naukowo-technicznych oraz firm innowacyjnych. Wilga, gromadząc przez lata doświadczenie organizacyjne, okazała się znakomitą platformą wymiany informacji pomiędzy młodymi uczonymi w kraju, z udziałem gości zagranicznych, działającymi w obszarze technologii elektronowej i fotonowej, elektroniki, fotoniki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i informatyki, a także fizyki technicznej. Artykuł podsumowuje osiągnięcia 38 letniej edycji Sympozjum WILGA 2016, które odbyło się w dniach 29/05-06/06 br. w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Warszawskiej w Wildze nad Wisłą.
EN
Young Researchers Symposium WILGA on Photonics Applications and Web Engineering has been organized since 1998, two times a year. Subject area of the Wilga Symposium are advanced photonic and electronic systems in all aspects: theoretical, design and application, hardware and software, academic, scientific, research, development, commissioning and industrial, but also educational and development of research and technical staff. Each year, during the international Spring edition, the Wilga Symposium is attended by a few hundred young researchers, graduated M.Sc. students, Ph.D. students, young doctors, young research workers from the R&D institutions, universities, innovative firms, etc. Wilga, gathering through years the organization experience, has turned out to be a perfect relevant information exchange platform between young researchers from Poland with participation of international guests, all active in the research areas of electron and photon technologies, electronics, photonics, telecommunications, automation, robotics and information technology, but also technical physics. The paper summarizes the achievements of the 38th Spring Edition of 2016 WILGA Symposium, organized in Wilga Village Resort owned by Warsaw University of technology.
PL
Sympozjum Młodych Uczonych WILGA Zastosowania Fotoniki i Inżynieria Internetu jest organizowane od 1998, dwa razy w roku, w edycjach zimowej - styczniowej i wiosennej - majowej. Obszarem tematycznym Sympozjum Wilga są zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne w aspektach teoretycznych, projektowych i aplikacyjnych, sprzętowych i programistycznych, akademickich, badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i przemysłowych, a także edukacyjnych i rozwoju kadry naukowej. Co roku, w międzynarodowej edycji majowej, w Sympozjum Wilga bierze udział kilkuset młodych uczonych, magistrantów, doktorantów, młodych pracowników uczelni, instytutów naukowo-technicznych oraz firm innowacyjnych. Wilga, gromadząc przez lata doświadczenie organizacyjne, okazała się znakomitą platformą wymiany informacji pomiędzy młodymi uczonymi w kraju, z udziałem gości zagranicznych, działającymi w obszarze technologii elektronowej i fotonowej, elektroniki, fotoniki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i informatyki, a także fizyki technicznej. Artykuł podsumowuje osiągnięcia 38 letniej edycji Sympozjum WILGA 2016, które odbyło się w dniach 29/05-06/06 br. w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Warszawskiej w Wildze nad Wisłą.
EN
Young Researchers Symposium WILGA on Photonics Applications and Web Engineering has been organized since 1998, two times a year. Subject area of the Wilga Symposium are advanced photonic and electronic systems in all aspects: theoretical, design and application, hardware and software, academic, scientific, research, development, commissioning and industrial, but also educational and development of research and technical staff. Each year, during the international Spring edition, the Wilga Symposium is attended by a few hundred young researchers, graduated M.Sc. students, Ph.D. students, young doctors, young research workers from the R&D institutions, universities, innovative firms, etc. Wilga, gathering through years the organization experience, has turned out to be a perfect relevant information exchange platform between young researchers from Poland with participation of international guests, all active in the research areas of electron and photon technologies, electronics, photonics, telecommunications, automation, robotics and information technology, but also technical physics. The paper summarizes the achievements of the 38th Spring Edition of 2016 WILGA Symposium, organized in Wilga Village Resort owned by Warsaw University of Technology.
PL
Sympozjum Młodych Uczonych WILGA Zastosowania Fotoniki i Inżynieria Internetu jest organizowane od 1998, dwa razy w roku, w edycjach zimowej- styczniowej i wiosennej - majowej. Obszarem tematycznym Sympozjum Wilga są zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne w aspektach teoretycznych, projektowych i aplikacyjnych, sprzętowych i programistycznych, akademickich, badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i przemysłowych, a także edukacyjnych i rozwoju kadry naukowej. Co roku, w międzynarodowej edycji majowej, w Sympozjum Wilga bierze udział kilkuset młodych uczonych, magistrantów, doktorantów, młodych pracowników uczelni, instytutów naukowo-technicznych oraz firm innowacyjnych. Wilga, gromadząc przez lata doświadczenie organizacyjne, okazała się znakomitą platformą wymiany informacji pomiędzy młodymi uczonymi w kraju, z udziałem gości zagranicznych, działającymi w obszarze technologii elektronowej i fotonowej, elektroniki, fotoniki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i informatyki, a także fizyki technicznej. Artykuł podsumowuje osiągnięcia 38 letniej edycji Sympozjum WILGA 2016, które odbyło się w dniach 29/05-06/06 br. w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Warszawskiej w Wildze nad Wisłą.
EN
Young Researchers Symposium WILGA on Photonics Applications and Web Engineering has been organized since 1998, two times a year. Subject area of the Wilga Symposium are advanced photonic and electronic systems in all aspects: theoretical, design and application, hardware and software, academic, scientific, research, development, commissioning and industrial, but also educational and development of research and technical staff. Each year, during the international Spring edition, the Wilga Symposium is attended by a few hundred young researchers, graduated M.Sc. students, Ph.D. students, young doctors, young research workers from the R&D institutions, universities, innovative firms, etc. Wilga, gathering through years the organization experience, has turned out to be a perfect relevant information exchange platform between young researchers from Poland with participation of international guests, all active in the research areas of electron and photon technologies, electronics, photonics, telecommunications, automation, robotics and information technology, but also technical physics. The paper summarizes the achievements of the 38th Spring Edition of 2016 WILGA Symposium, organized in Wilga Village Resort owned by Warsaw University of technology.
PL
Od dwudziestu lat młodzi uczeni z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej organizują dwa razy do roku, jedynie pod niewielką opieką kadry akademickiej, wspomagani patronatem organizacji WEiTI PW, KEiT PAN, SPIE, IEEE, PKOpto SEP, PSF, Sympozjum WILGA na temat zaawansowanych, zintegrowanych, funkcjonalnych systemów elektronicznych, fotonicznych i mechatronicznych, w aspektach badawczych i rozwojowych, teoretycznych i projektowych, technologiczno-materiałowych i konstrukcyjnych, programistycznych i sprzętowych, uruchamiania i testów, oraz aplikacji pilotowych i praktycznych. Aplikacje dotyczą najczęściej, co stało się specjalnością Sympozjum WILGA, inżynierii Internetu, eksperymentów fizyki wielkich energii i astrofizyki, nowej energetyki – w tym fuzji, atomistyki, techniki kosmicznej i satelitarnej, a także telekomunikacji, inteligentnego środowiska municypalnego, oraz biologii i medycyny. XXXVII Sympozjum WILGA było zorganizowane w dniach 29–31 stycznia 2016 r. i zgromadziło kilkudziesięciu młodych uczonych, głownie magistrantów i doktorantów z wymienionych obszarów badawczych. Zaprezentowano kilkadziesiąt referatów technicznych, które będą opublikowane w serii Proc. SPIE łącznie z letnią XXXVIII edycją Sympozjum WILGA, planowaną na dni 30.05–7.06. 2016 r. W artykule omówiono niektóre nurty tematyczne poruszane w czasie sesji sympozjalnych, takie jak projektowanie elektroniki w standardzie przemysłowym MTCA, oraz niektóre przykłady zastosowań w ten sposób projektowanej elektroniki. Artykuł, podsumowując tradycyjnie od wielu lat kolejne znakomite Sympozjum WILGA zorganizowane przez młodych uczonych z Politechniki Warszawskiej, jest także kolejną częścią cyklu prac dotyczących ich udziału w nowatorskich opracowaniach systemów elektronicznych używanych w eksperymentach klasy odkrywczej w kraju i w czołowych laboratoriach badawczych na świecie.
EN
Since twenty years, young researchers form the Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology, organize two times a year, under only a marginal supervision of the senior faculty members, under the patronage of WEiTI PW, KEiT PAN, SPIE, IEEE, PKOpto SEP and PSF, the WILGA Symposium on advanced, integrated functional electronic, photonic and mechatronic systems. All aspects are considered like: research and development, theory and design, technology-material and construction, software and hardware, commissioning and tests, as well as pilot and practical applications. The applications concern mostly, which turned after several years to be a proud specialization of the WILGA Symposium, Internet engineering, high energy physics experiments, new power industry including fusion, nuclear industry, space and satellite technologies, telecommunications, smart municipal environment, as well as biology and medicine. XXXVII WILGA Symposium was held on 29–31 January 2016 and gathered a few tens of young researchers active in the mentioned research areas. There were presented a few tens of technical papers which will be published in Proc.SPIE together with the accepted articles from the Summer Edition of the WILGA Symposium scheduled for 30.05-07.06.2016. This article is a digest of chosen presentations from WILGA Symposium 2016 Winter Edition. The survey is narrowed to a few chosen and main topical tracks, like electronics and photonics design using industrial standards like MTCA, also particular designs of functional systems using industrial standards. The paper, summarizing traditionally since many years the accomplished WILGA Symposium organized by young researchers from Warsaw University of Technology, is also the following part of a cycle of papers concerning their participation in design of new generations of electronic systems used in discovery experiments in Poland and in leading research laboratories of the world.
PL
Artykuł jest przeglądem prac zaprezentowanych w czasie XI Sympozjum Techniki Laserowej STL 2016 [1]. Sympozjum Techniki Laserowej jest cykliczną konferencją naukową organizowaną, co trzy lata od 1984 r. [2–8]. STL 2016, zorganizowane w tym roku przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii technicznej [9] we współpracy z Politechniką Warszawską [10], Uniwersytetem Warszawskim [11] i Politechniką Wrocławską [12], odbyło się w Jastarni w dniach 27–30 września. Sympozjum stanowi reprezentatywny przegląd prac prowadzonych w obszarze techniki laserowej w Polsce. Prace Sympozjum STL są tradycyjnie publikowane w serii wydawniczej Proceedings SPIE od roku 1987 [13–21]. Spotkanie naukowo-techniczne zgromadziło ok. 150 uczestników którzy zaprezentowali ponad 120 artykułów badawczych i naukowo-technicznych. Sympozjum Techniki Laserowej jest miarodajnym obrazem rozwoju techniki laserowej i jej zastosowań w Polsce w laboratoriach uniwersyteckich, instytutach resortowych i rządowych, laboratoriach badawczych firm innowacyjnych, itp. Na konferencji STL prezentowane są także bieżące projekty techniczne, realizowane przez krajowe zespoły naukowe, badawcze-wdrożeniowe i przemysłowe. Zakres tematyczny Sympozjum jest tradycyjnie podzielony na dwa duże obszary – postępy techniki laserowej oraz zastosowania techniki laserowej. Nurty tematyczne Sympozjum obejmują: źródła laserowe dla bliskiej i średniej podczerwieni, lasery pikosekundowe i femtosekundowe, lasery i wzmacniacze światłowodowe, lasery półprzewodnikowe, lasery dużej mocy i ich zastosowania, nowe materiały i komponenty dla techniki laserowej, zastosowania techniki laserowej w inżynierii biomedycznej, przemyśle, inżynierii materiałowej, nano- i mikrotechnologiach, oraz metrologii.
EN
The paper is a concise digest of works presented during the XIth Symposium on Laser Technology (SLT 2016) [1]. The Symposium is organized since 1984 every three years [2–8]. SLT 2016 was organized by the Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE WAT) [9], Warsaw, in cooperation with Warsaw University of Technology (WUT) [10], Warsaw University [11], and Wrocław University of Technology [12] in Jastarnia on 27-30 September 2016. Symposium is a representative portrait of the laser technology research in Poland. Symposium Proceedings are traditionally published by SPIE [13–21]. The meeting has gathered around 150 participants who presented around 120 research and technical papers. The Symposium, organized every 3 years, is a reliable image of laser technology and laser applications development in Poland at university laboratories, governmental institutes, company R&D laboratories, etc. The SLT also presents the current technical projects under realization by the national research, development and industrial teams. The works of the Symposium, traditionally are divided in two large areas – sources and applications. The main topics of SLT were: laser sources in near and medium infrared, picosecond and femtosecond lasers, optical fiber lasers and amplifiers, semiconductor lasers, high power and high energy lasers and their applications, new materials and components for laser technology, applications of laser technology in mea surements, metrology and science, military applications of laser technology, laser applications in environment protection and remote detection of trace substances, laser applications in medicine and biomedical engineering, laser applications in industry, technologies and material engineering.
PL
Lasery na swobodnych elektronach (Free Electron Lasers –FEL) powstają w Europie albo jako infrastruktury samodzielne albo jako rozwinięcie infrastruktur synchrotronowych. Na ogół jednak powstają w ośrodkach posiadających znaczne doświadczenie z synchrotronowymi źródłami światła trzeciej generacji, jak np. DESY, Trieste, INFN, itp. Postępy w budowie bardzo wydajnych energetycznie nadprzewodzących akceleratorów elektronowych, np. typu TESLA, spowodowały gwałtowny rozwój maszyn FEL, generujących wiązkę światła o wielkiej intensywności, wysokiej jakości w zakresie podczerwonym, widzialnym, UV, EUV, oraz RTG. W budowie niektórych z opisanych Europejskich infrastruktur FEL biorą aktywnie udział młodzi uczeni z Polski. Szczególnie duży udział studentów i doktorantów z WEiTI Politechniki Warszawskiej był przy budowie maszyny FEL, FLASH I, FLASH II, a ostatnio EXFEL. Doświadczenia zgromadzone w pracy przy budowie tak wielkich eksperymentów pozwalają na rozwój takich grup i angażowanie w nowe inicjatywy laserowe, laserowo akceleratorowe, inercyjne, plazmowe, plazmowo – energetyczne, itp. I tak właśnie się dzieje. Niestety ze względu na brak w kraju dużej własnej infrastruktury badawczej, nie jesteśmy członkiem klubów właścicieli, i nasi uczeni mogą brać udział w pracach takich klubów pośrednio, jako członkowie grup zagranicznych. Ograniczony jest także dostęp do niektórych rodzajów Europejskich infrastrukturalnych projektów rozwojowych.
EN
Free electron laser FELs are built in Europe mainly as nondependent infrastructures, or as a development of synchrotron ones. They are constructed mainly in centers which have considerable experience with synchrotron light sources of the third generation like DESY, Trieste, INFH, etc. Advances in very energetically efficient superconducting linear accelerators for electron beams, like TESLA type, caused an abrupt development of FEL machines all over Europe. New generation of FELs emits light beam of extreme intensity, good parameters, in IR, VIS, UV, EUV and RTG spectral regions. The machine construction teams comprise also of young active researchers from Poland. In particular, these is a considerable participation of M.Sc. and Ph.D. students from Warsaw University of Technology at building of FLASH I, FLASH II, and EXFEL machines. Unique experiences gathered at work with these large experiments result in development of these young teams, and their further engagement in new initiatives: laser, laser – accelerator, inertial, plasma, plasma – energy, etc. This is what we observe with satisfaction. However, due to the lack of large research infrastructures in Poland, we are not members of the infrastructure owner clubs. Our young researchers may take part in the initiatives only indirectly as members of cooperative teams from the leading countries. As a further consequence, there is also a confined access of Polish laser and accelerator researchers to some kinds of European infrastructure development projects now under realization within the H2020.
EN
The book under review presents necessary analytical techniques in the context of real examples from various areas within the field, including remote sensing, color science, printing, and astronomy. Except the textbook the author provided a web-page related material containing the data sets and various other material which makes the book more useful as the course monograph.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.