Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka przyszłości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Logistyka w Wojskach Obrony Terytorialnej
PL
Powstanie nowego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymaga innego spojrzenia na realizację zadań przez poszczególne pododdziały, oddziały i związki taktyczne. Okazuje się bowiem, że to Wojska Obrony Terytorialnej mogą przyjmować na siebie główny ciężar walki, przynajmniej w początkowej fazie wojny czy też konfliktu zbrojnego. Wychodząc z takiego założenia, należy podjąć szereg działań, w tym w obszarze logistyki, które pozwolą zaspokoić potrzeby logistyczne pododdziałów i oddziałów walczących na pierwszej linii. Wydaje się również uzasadnione, aby tworząc nową jakość w Siłach Zbrojnych RP, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej, zapewnić im nowoczesny i przyszłościowy potencjał logistyczny. Powinien on być adekwatny do wyposażenia bojowego, to jest cechujący się porównywalną nowoczesnością z wyposażeniem bojowym, a jednocześnie zdolny do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego.
EN
The emergence of a new kind of Polish armed forces enforces a different look for tasks by the subunits, branches and associations. It turns out that the territorial defence forces can take on yourself the main burden of the fight, at least in the initial phase of the war or armed conflict. Assuming that we should take a series of measures including in the area of logistics, which will meet the needs of the logistics detachments and units during on the first line. It also seems reasonable to create a new quality in the armed forces of POLAND which are Territorial defence forces, provide them with a modern and future-proof potential logistics. It should, in principle, must be adequate to the combat equipment is characterized by a comparable modern combat equipment, and simultaneously capable of achieving the objectives of the security.
EN
Background: Transport needs are specific expectations of business organizations and depend on customers' preferences, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. This study aims at outlining global efforts towards sustainable development by utilizing transport means with optimized solutions and specific advantages of each transport mode. Novel concepts within multi-variant transport, such as co-modal or synchromodal transport, make up a basis for creating a higher standard of process organization, characterized by individual customized solutions. Material and methods: Have been described the features and main characteristics of modern concepts synchromodal transport and identifies differences in relation to the well-known multimodal system. The paper presents a statistical analysis of the share of various modes of transport in intermodal transport in the last ten years. Conducted the examination of the significance of quality features of transport services on a sample of 613 companies chosen deliberately. The collected data were analyzed using two marking scales indicated determinants of composite supply chain. Results and conclusions: The presented analysis of transport service qualities in the context of prospective synchromodal transport included participants of complex supply chains. The results show that they aim towards improvement of relations, co-operation and partnership in future process-related and strategic solutions.
PL
Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, jak transport komodalny, czy synchromodalny stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych. Metody: Opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego. Przedstawiono analizę statystyczną w zakresie udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich dziesięciu latach. Przeprowadzono badania ważności cech jakości świadczonych usług transportowych na próbie 613 przedsiębiorców dobranych celowo. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza cech jakości świadczonych usług transportowych w kontekście perspektywicznej koncepcji synchromodal transport obejmująca uczestników złożonych łańcuchów dostaw wskazuje na dążenia w kierunku doskonalenia relacji, wzajemnej współpracy i partnerstwa przyszłościowych rozwiązań procesowych i strategicznych.
3
Content available remote Współczesne trendy w kształtowaniu wizji logistyki przyszłości
PL
Celem rozważań jest scharakteryzowanie wpływu współczesnych trendów rozwoju logistyki na kształtowanie nowej wizji logistyki w XXI w. Uznano, iż warunkiem koniecznym tworzenia takiej wizji jest potrzeba akcelerowania nowoczesnych form integracji i internacjonalizacji tak w przedsiębiorstwach, jak i pomiędzy nimi jako ogniwami międzynarodowego łańcucha dostaw. Co więcej, poziom integracji gospodarczej wzrastał wraz z kolejnymi falami globalizacji logistyki, przy czym pierwsza fala takiej globalizacji miała miejsce w latach 1950-1980, a rozpoczęła się pod koniec lat 80. i trwa do dziś. W pracy przedstawiono także istotę zrównoważonego rozwoju logistyki oraz potrzebę konwergencji operacji logistycznych. W kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju logistyki w państwach UE szczególną uwagę zwrócono na logistykę jako strategię dla firmy, a za istotne w tym zakresie uznano "zarządzanie wysokiej prędkości" oraz bardzo pomocną strategię wyłaniającą się, która polega na bieżącym wykorzystywaniu informacji rynkowej, celem dostosowania produktów do życzeń i oczekiwań klienta. Logistyczny łańcuch wartości stanowi w tym kontekście strategiczne instrumentarium umożliwiające osiąganie i utrzymanie przewagi konkurencji. Efektem tych przemyśleń jest zaprezentowanie w ostatniej części pracy ważniejszych scenariuszy rozwoju logistyki przyszłości w XXI w.
EN
The article examines influences of contemporary trends in logistics on development of a new logistics vision in the 21st century. It is argued that development of such vision requires a faster implementation of new forms of integration and internationalisation, both within enterprises and between firms in their role as links in the global supply chain. The level of economic integration increased with subsequent waves of logistics globalisation, with the first wave taking place in the period 1950 - 1980, and the second, continuing to the present day, having begun towards the end of nineteen-eighties. The study also explores the nature of sustainable development of logistics, and points to the need of international convergence of logistics operations. Looking at the implementation of sustainable logistics principles in the European Union, the article emphasises the role of logistics as a strategy for a firm, and in this context underlines the importance of "high velocity management" and a very useful concept of emergent strategy, whereby current market information is used to adjust products to meet changes in client needs and expectations. In this context the logistics value chain provides a strategic instrument facilitating achievement of sustained competitive advantage. Drawing on the discussion presented in the study, the last section of the article considers major scenarios for the development of future logistics in the 21st century.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.