Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the years 1919-1939, „Kronika Farmaceutyczna” was the press organ of the Trade Union of Pharmaceutical Employees of the Republic of Poland. The magazine was filled with articles devoted to defence of pharmacists’ rights but the aim of its editors was also to publish scientific and popular content, in which a prominent place was occupied by articles on the history of natural medicines. This work attempts to analyse the forms and content of that kind of articles: describe how the subject of old medicines was written about, what types of medicines were discussed, and also who and why wrote about them. Articles devoted to the history of natural medicines can be divided in four categories: scientific and popular articles dedicated to current pharmaceutical issues and preceded by historical introductions; scientific and popular articles on history; summaries from foreign pharmaceutical magazines and news from the world covering pharmaceutical problems of the time, accompanied by historical introductions, as well as summaries from foreign pharmaceutical magazines and historical news from the world. According to our research, the majority of analysed articles belonged to the first category. Articles concerning the past of natural medicines appeared throughout the interwar period and became a permanent element of “Kronika Farmaceutyczna”. They focused on plant drugs, less often on zoonotic and mineral ones. Majority of texts were written according to a pattern based on chronological narration. Historical content was supplemented with ancient mythology information and folk medicine. Abundance of information obtained from contemporary literature dealing with this subject and from the sources proves that authors were undoubtedly erudite people. They committed some mistakes from time to time, though. Their errors, as well as uncomplicated, chronological system of narration were the results of the fact that they were not professional historians but pharmacists. Their interest in the past of natural medicines was to a large extent the outcome of general tendencies predominant in the Polish pharmaceutical milieu at that time. Analysed publications were therefore written by pharmacists and for pharmacists. Their purpose, aside from satisfying readers’ curiosity, was to deepen professional knowledge through enabling the perception of current pharmaceutical problems from the larger, historical perspective.
2
Content available Od "Bellony" do Bellony Sp. z o.o.
EN
The history of Bellona, one of the largest Polish publishing houses – the development process from the „Bellona“ magazine from 1918, through the publishing house of the Ministry of National Defense, to the contemporary private publishing company. The most important editorial projects, publishing series and magazines have been characterized. Based on a meticulous analysis of documents and interviews with employees, the employment status in various periods and financial results, as well as the issues of ownership transformations were discussed.
PL
Celem artykułu była analiza procesu restrukturyzacji gospodarki magazynowej przy wykorzystaniu outsourcingu. Przedstawiono analizę zarządzania procesami magazynowymi oraz podjęto próbę oceny jej wpływu na proces rozwoju i doskonalenia funkcjonowania badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedstawiono istotną korzyć z outsourcingu jaką jest elastyczność funkcjonowania firmy outsourcingowej, płynne dostosowanie się do potrzeb zleceniodawcy a przede wszystkim zmniejszenie ryzyka rynkowego, związanego z inwestycją we własne grunty.
EN
The aim of the article was to analyze the process of restructuring the warehouse management using outsourcing. An analysis of warehouse process management was presented and an attempt was made to assess its impact on the development and improvement of the functioning of the test enterprise. The research presents the significant benefit provided by outsourcing which is the flexibility of the outsourcing company's functioning, the smooth adaptation to the needs of the client and, above all, the reduction of market risk associated with the investment in own land.
PL
Artykuł przedstawia historię utworzenia i okres ponad 50. lat działalności Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw - agendy gospodarczej i jednocześnie reprezentanta SEP podczas targów, kongresów, konferencji, seminariów i innych wydarzeń w środowisku branżowym. COSiW został założony w czasie, kiedy w kraju zaczęły gwałtownie rozwijać się szkolenia z zakresu elektrycznych uprawnień kwalifikacyjnych. Taka sytuacja wymagała powołania wyspecjalizowanej jednostki stowarzyszeniowej, ukierunkowanej na organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia wiedzy technicznej w dziedzinie elektryki.
EN
The article presents the history of the creation and the period of over 50 years of activity of the Central Training and Publishing Centre - the economic agency and, at the same time, APEE representative at trade fairs, congresses, conferences, seminars and other events within the industry. CTPC was founded at the time when the training courses in the field of electrical entitlements began to rapidly develop in the country. This situation required the establishment of a specialized association unit, which would be focused on arranging and conducting activities aimed to upskilling and improving technical knowledge in the field of the electricity.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy magazynu surowców i materiałów przedsiębiorstwa produkującego opakowania szklane dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego. Na schematach przedstawiono system przyjęcia surowców i materiałów do magazynu oraz proces wysyłki gotowych produktów. Zapasy sklasyfikowano za pomocą metody XYZ.
EN
The article presents an analysis of the raw material warehouse work and materials company producing glass packaging for the food, pharmaceutical and cosmetics industries. Schemes presents a system for the adoption of raw materials to store and process your shipment of finished products. Stocks were classified using the method XYZ.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14246--14256, CD 6
PL
Problemy związane z dostępnością produktów występują w każdej branży, również farmaceutycznej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza z zakresu Lean Management, w tym obszarze, niejednokrotnie ma duży wpływ na prawidłowe, a przez to dochodowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Autorzy zidentyfikowali szereg problemów mających kluczowy wpływ na zagadnienie dostępności na linii producent - dystrybutor farmaceutyczny. Analiza wyników badań wykazała, że niezwykle istotna jest wewnętrzna poprawa procesów związanych bezpośrednio z kompletacją zamówień w magazynie oraz szereg zmian organizacyjnych dotyczących przede wszystkim harmonogramowania terminów zamawiania i odbioru produktów zgodnie z preferencjami obu stron (producent-dystrybutor).
EN
The products availability problems exist in every market sector, in pharmaceutical as well. Application of the latest solutions, especially from the field of Lean Management in this area, often has strong impact on proper functionality of the company, what leads to profits growth. The authors identified a number of problems of great influence on the availability issue between the manufacturer and the distributor of pharmaceuticals. The analyses of the research results showed the importance of the internal improvement of processes responsible for the order-picking in the warehouse and several organizational changes concerning scheduling dates of ordering and collection of products according to the preferences of both sides (manufacturer – distributor).
PL
Artykuł prezentuje nowe kanały przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw. Rozwój technologii takich jak Internet, telefony komórkowe czy wyspecjalizowane programy komputerowe, w znacznym stopniu przyczyniły się do efektywniejszego zarządzania informacją pomiędzy partnerami biznesowymi. Ponadto zostały zaprezentowane nowe technologie w zarządzaniu magazynem oraz nowe, szybsze formy dostarczenia towaru do klienta. Łatwość oraz duża dostępność tego środka komunikacji skłoniła wielu przedsiębiorców do rozwoju swojej działalności także wirtualnie. W artykule zostały omówione platformy internetowe (Allegro, Ebay ) jako przykład nowych możliwości w prowadzeniu firmy. Ponadto zostały zaprezentowane przykłady firm (ASOS, Neo.24, Amazon), które dzięki wykorzystaniu nowych technologii cieszą się bardzo dużą popularnością wśród internetowych klientów.
EN
The article presents new channels of information flow between the various elements of the supply chain. The development of technologies such as the Internet, mobile phones or specialized computer programs have greatly contributed to the reduction and the efficient management of information between business partners. In addition, new technologies are presented in warehouse management and new, faster form of delivery of the goods to the customer. Easy and high availability of the means of communication has led many entrepreneurs to develop their business as virtually. The article discusses the Internet platform (Allegro, Ebay) as an example of new opportunities in your business. Moreover, were presented examples of companies (Asos, Neo.24, Amazon), which through the use of new technologies have proven very popular among on-line customers.
PL
Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie magazynu bez technologii automatycznej identyfikacji towarów. Zastosowanie technologii RFID przynosi ogromne korzyści w obszarze łańcucha dostaw, produkcji i gospodarki magazynowej, oszczędzając czas i nakłady pracy. Usprawnia wiele procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz poprawia jakość świadczonych usług przez przedsiębiorstwo. Artykuł przedstawia możliwości usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zastosowania technologii RFID.
EN
Today it is hard to imagine functioning without appropriate technology, automatic identification of goods. The use of RFID technology brings enormous benefits in the supply chain, production and inventory management, saving time and effort. Streamlines many processes in the company and improves the quality of services provided by the company. The paper presents the possibilities of improving the functioning of the company through the use of RFID technology.
EN
In the paper the inventory level optimal control problem was presented and solved. The crucial control specification is created by representative prediction of stochastic demand of the goods buyers which creates the reference for adequate control problem formulation. The minimized control performance criterion represents the sum of inventory surplus related holding costs and demand surplus related ordering costs including of delivery time, which directly leads to optimal inventory level optimization. For this problem the stochastic demand prediction problems were solved and verified by adequate models. After that the dedicated dynamic stochastic inventory level control problem with predicted demand treated as references was solved. The original results confirm high practical utility of the proposed approach.
PL
W artykule przedstawiono problem sterowania poziomem zapasów w magazynie. Kluczową specyfikacją dla tego problemu jest reprezentatywna predykcja stochastycznego popytu na towary stanowiąca punkt odniesienia dla sformułowania adekwatnego problemu sterowania. W problemie tym minimalizowane kryterium reprezentuje sumę nadmiernych kosztów związanych z nadmiernym przechowywaniem lub zamawianiem towarów w magazynie co sprowadza się do zapewnienia właściwego z perspektywy popytu poziomu zapasów w magazynie. Dla potrzeb sterowania rozwiązano i zweryfikowano więc najpierw problemy predykcji stochastycznego popytu stosując reprezentatywne modele. Następnie sformułowano i rozwiązano dedykowany dynamiczny problem sterowania zapasami dla którego przewidywany popyt stanowił punkt odniesienia przy optymalizacji. Otrzymane wyniki są oryginalne i potwierdzają dużą użyteczność praktyczną proponowanego podejścia.
PL
Celem artykułu jest ukazanie istoty stosowania zasad bhp dla prawidłowego funkcjonowania systemu intralogistycznego, szczególnie w odniesieniu do magazynów. Odpowiedzialne podejście pracodawców, inwestorów i właścicieli przedsiębiorstw do implementacji przemyślanych procedur przestrzegania przepisów i zasad bhp bazujących na doświadczeniu specjalistów i świadomości pracowników jest kluczem do sukcesu. Firma korzystająca z nowoczesnych rozwiązań technologicznych i zdroworozsądkowych reguł postępowania, także w szeroko pojętych sytuacjach kryzysowych, zapewniająca bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i swoim odbiorcom stanowi stabilny filar wśród zróżnicowanej konkurencji.
EN
The aim of this article is to present the essence of safety rules using for the proper functioning the intralogistic system, especially warehouse. Responsible approach of the employers, investors and business owners to implementation of deliberate procedures for compliance and safety rules based on the experience of specialists and staff awareness is the key for success. The company that uses modem technology and common-sense proceeding rules, also In different emergencies, that ensure the safety of both employees and its customers is a stable pillar among diversified competition.
PL
Zagrożenia, jakie towarzyszą pracownikom magazynu, należą do poważnych i mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu pracujących. Niestety, wśród przyczyn wypadków przy pracy w magazynie bardzo często wymienia się: brawurę, lekkomyślność, brak koncentracji uwagi, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w magazynach, a co za tym idzie zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, niezbędna jest nie tylko realizacja wymagań odnoszących się do ogólnych zasad bezpiecznego magazynowania towarów, ale holistyczne, proaktywne podejście do problemów bezpieczeństwa. Obejmować ono powinno nie tylko obszar zagadnień technicznych, ale także ryzyko psychospołeczne - prawidłową organizację pracy przy uwzględnieniu słabości, wynikających z czynnika ludzkiego.
EN
The risks that accompany warehouse staff, are serious and can lead to hazardous events, endangering the health and lives of workers. Unfortunately, the most common causes of accidents at work in the warehouse are: recklessness, lack of concentration, and disregard for basic safety rules. In order to ensure safety in storage and thus reduce the number of accidents at work, it is necessary to the implement not only requirements relating to the general principles of safe storage of goods, but also a holistic, proactive approach to safety issues. It should concern not only the area of technical issues, but also psychosocial risks - the proper organization of work including human factor weaknesses.
PL
W niniejszym artykule omówiono najczęściej stosowane metody służące do klasyfikacji produktów będące podstawą do planowania rozmieszczenia towarów w magazynie. Są to metody łatwe do wdrożenia w przedsiębiorstwach, nawet poprzez stworzenie odpowiedniego arkusza kalkulacyjnego Excel. Optymalizacja rozmieszczenia produktów w magazynie jest jednym z trzech podstawowych rozwiązań pozwalających zwiększyć efektywność funkcjonowania magazynu, przy czym jest to rozwiązanie najprostsze i najmniej kosztowne. Do pozostałych zalicza się zarządzanie zamówieniami oraz planowanie trasy kompletacji produktów. Omówione metody są też często wykorzystywane przez płatne systemy WMS. W artykule dokonano zestawienia omówionych metod pod kątem najczęściej uwzględnianych kryteriów, zależności od ilości elementów, sposobu klasyfikacji produktów oraz najczęstszego zastosowania. Artykuł jest podstawą do realizacji badań w zakresie efektywności metod klasyfikacji produktów i ich wpływu na funkcjonowanie magazynu.
EN
In that paper most popular methods used for products classification were discussed. These methods are used for warehouse layouts design, what is more these methods are easy to implementation in companies, even through create spreadsheet in Excel. Optimization of products placement in warehouse is one of three ways, which help to increase warehouse effectiveness and it is the simplest and least expensive solution. Among other solutions can be order batching and routing problem optimization. Discussed methods are often used in payable systems like WMS. The article summarizes the methods discussed in terms of the most common criteria are included, depending on the number of elements, the method of classification of products and the most common application. This paper is the basis for feature researches in area of effectiveness of products classification method and their effects on the total effectiveness of warehouse.
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy - zyskuje na popularności. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Celem artykułu jest ukazanie związku zagadnień BHP z kwestiami społecznymi jako związku wielopłaszczyznowego, dotyczącego takich problemów, jak: bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, podstawowe prawa pracownicze. W artykule podkreślono opłacalność i produktywność w zakresie korzyści wynikających ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście dbałości o poprawę bezpieczeństwa pracy. Korzyści zostały przedstawione w stosunku do uwarunkowań środowiska pracy magazyniera.
EN
Corporate social responsibility (CSR) - when building their strategies, enterprises willingly take into account social interests, environmental protection and relationship with different groups of interests. This concept has been gaining popularity for some time. Being responsible means not only meeting all the formal and legal requirements, but also increased investments in human resources, environment protection and relationship with company’s surroundings. The aim of the article is to show the connection between health and safety at work to social issues as a multi-layered relation which concerns problems such as public health and safety, work-life balance and basic rights of an employee. The article emphasizes the fact that the implementation of CSR leads to increased profitability and productivity. The benefits are shown on the example of warehouseman’s working conditions.
PL
Procesy magazynowania należą do złożonych i pracochłonnych. Choć w ostatnich latach obserwuje się olbrzymi postęp w zakresie optymalizacji procesów logistycznych, poziom bezpieczeństwa w magazynach nie jest zadowalający. W zakresie CSR mieści się ograniczanie ryzyka psychospołecznego i promowanie dobrostanu w miejscu pracy. Niestety, zdrowie rzadko postrzegane jest jako główny obszar zainteresowania biznesu, choć zdrowie pracowników w sposób znaczący wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz badania modułowego Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. W badaniu czynników niebezpiecznych wyodrębniono, obok czynników fizycznych, czynniki psychologiczne, takie jak: presja czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy, przemoc lub zagrożenie przemocą, nękanie lub zastraszanie, stres związany z możliwością utraty pracy w najbliższym czasie. Doskonałą ilustracją wdrażania zasad CSR w kontekście BHP mogą być przykłady dotyczące stosowania elastycznego czasu pracy, umiejętności godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, działań eliminujących występowanie dyskryminacji i mobbingu – aktywność tego typu ma bezpośredni wpływ na atmosferę w miejscu pracy, przyczyniając się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.
EN
Warehousing is a complex and labour-intensive process. Although enourmous progress in logistics optimization has recently been noticed, the safety level in warehouses is still not satisfactory. CSR contains reduction of psychosocial risk and promotion of well-being at work. Unfortunately, business is rarely interested in employee’s health, despite the fact that health of employees significantly influences the financial situation of a company. The article presents the results of the generalized results of the sample Labour Force Survey and the ad-hoc LFS module survey Accidents at work and workrelated health problems conducted by the CSO. The research has distinguished many dangerous factors, both physical and psychological. The psychological ones include time pressure, excessive workload, violence or the risk of violence, harassment or mobbing, intimidation, and fear of losing the job. A good example of health and safety CRS rules implementation may be introducing flexible working hours, promoting work-life balance and preventing from discrimination and mobbing. Such activities positively influences atmosphere at work and increases safety level.
PL
Wykonywanie ręcznych prac transportowych związane jest z powstawaniem istotnych zagrożeń dla osób wykonujących te czynności. Wymaga to, uwzględnienia potencjalnych strat spowodowanych nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego podczas planowania pracy. Poziom występujących zagrożeń i strat zobligował ustawodawcę do przyjęcia regulacji prawnych, które jednoznacznie określają zasady i dopuszczalne warunki wykonywania ręcznych prac transportowych. Wymagania te odniesiono do określonych grup zatrudnionych. Z założenia, wykonywanie ręcznych prac transportowych zgodnie z zasadami określonymi w oparciu o obowiązujące wymagania prawne zapewnić powinno uzyskanie akceptowalnego poziomu ryzyka i ograniczenie potencjalnych strat. Dla pracodawcy stanowi to istotny czynnik wskazujący na zasadność ich stosowania w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.
EN
The executing of manual handling is connected with essential hazards formation for people this actions putting into practise. There is a very important for potential losses with the excessive burden of the musculo-skeletal system. The level of hazards and losses obliged legislator for receiver of legal requirements, which define unambiguously principles and admissible conditions manual handling. These requirements have been to particular workers' groups referred. Compliant with legal principles, a executing of manual handling should to make provision for obtainment of acceptable risk level and limitation of potential losses. For employer there are essential factors determine legitimacy of them applying in business.
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące teorii masowej obsługi (teorii kolejek) przydatne w projektowaniu systemów magazynowania. Celem pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania teorii kolejek jako narzędzia usprawniającego pracę w magazynie (w różnych jego strefach). Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe dzięki różnorodnym narzędziom, w szczególności wybór optymalnej liczby kanałów obsługi jest z ekonomicznego punktu widzenia ważnym elementem. Odpowiednia liczba kanałów obsługi przyczynia się do obniżenia kosztu straty czasu spędzonego na wyczekiwaniu w kolejce, a także kosztu funkcjonowania tych kanałów. Zagadnienia te pokazano na przykładzie kolejek występujących w magazynie w strefie przyjęć. Obliczenia prowadzono na podstawie hipotetycznych danych wyjściowych zakładając, że intensywność strumienia zgłoszeń i intensywność strumienia obsługi następuje zgodnie z rozkładem Poissona, zaś czas ich obsługi według rozkładu wykładniczego.
EN
The article presents the most important issues concerning the theory of mass service (queuing theory) useful in the design of storage systems. Aim of this study indicate the possibility of using queuing theory as a tool to facilitate the work in the magazine (in its various zones). Conducting an effective inventory management is possible through a variety of tools, in particular the selection of the optimal number of channels, the service is economically important. The appropriate number of channels for handling contributes to lowering the cost of wasted time spent waiting in the queue, and the cost of the operation of these channels. These issues are shown in the example found in the store queues in the reception area. Calculations were conducted on the basis of hypothetical output, assuming that the intensity of the stream of applications and the intensity of the stream service is in accordance with the Poisson distribution, and delivery of their services according to the exponential distribution.
PL
Praca przedstawia krótką ocenę czasopisma "Inżynieria Rolnicza" na przestrzeni lat 1997-2008 a także strukturę oraz funkcjonalność działającej strony Wydawnictwa. Zaprezentowano również system statystyk - Google Analytics umożliwiający uzyskanie informacji o atrakcyjności strony w Internecie, o użytkownikach odwiedzających stronę, najczęściej poszukiwanych słowach kluczowych i artykułach jak również miejsc z których strona zostaje wyświetlana.
EN
The paper presents a brief assessment of the "Inżynieria Rolnicza" ["Agricultural Engineering"] magazine over the years 1997-2008, and the structure and functionality of the publication active site. Moreover, the work presents statistics system - Google Analytics - allowing to acquire information concerning the attractiveness of the site in the Internet, and data about users visiting the site, most frequently demanded key words and articles, as well as locations, from which the site is displayed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.