Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  archiwizacja danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents how embedded systems can be used to collect data in the long-term traction of a car. It is assumed that the long period is the time of a travelled distance, e.g. a few thousands of kilometres, or a time, e.g. a month. Such data can be used to optimize the control systems and to diagnose unusual faults in mechatronic systems. The research paper presents how, with the use of very cheap devices, it is possible to collect data that quite often could not be collected even with the use of very expensive measuring devices. The possibility of simple analysis of signals in real time was also pointed out.
EN
Multimedia Archiver (MA) is a system build upon the promise and fascination of the possibilities emerging from cloud computing and Big Data. We aim to present and describe how the Multimedia Archiving system works for us to record, put in context and allow a swift access to large amounts of data. We introduce the architecture, identified goals and needs taken into account while designing a system processing data with Big Data characteristics coming from multiple sources. We have described the key components and features of the infrastructure and software salient features involved in our solution. In addition, we rethink the aspects of possible implementation and use, and we present the lessons learned from our experience.
PL
Multimedia Archiver (MA) jest systemem opartym na obietnicy i fascynacji możliwościami wyłaniającymi się z chmury obliczeniowej i technologii Big Data. Zaprezentowano i opisano, w jaki sposób chmura obliczeniowa działa, aby można byto rejestrować, uwzględniać kontekst i umożliwić szybki dostęp do dużej ilości danych. Przedstawiono filozofię, cele, ograniczenia, zidentyfikowane zagrożenia i przeszkody brane pod uwagę podczas projektowania systemu przetwarzania danych multimedialnych pochodzących z różnych źródeł. Ponadto omówiono aspekty wdrożenia i stosowania oraz przedstawiono wnioski wypracowane na podstawie uzyskanych doświadczeń.
PL
Nieodzownym elementem właściwego funkcjonowania sieci wodociągowej jest dobre nią zarządzanie i sterowanie. Od kilkunastu lat zadania te spełnia w Wodociągach Sądeckich Dział Monitoringu i Sterowania Systemem Wod-Kan.
EN
The goal of this research ill to present modem SCADA (supervisory control and data acquisition) systems abilities. The first part of this article concentrates on the SCADA history and shows how SCADA systems have changed since they appeared. This part also includes the description of scripting languages which are embedded in SCADA software. The second part of this research presents scripting languages abilities based on example of Visual Basic for Applications which are integrated with iFIX Intellution HMI/SCADA Automation Software. All examples come from the author's master thesis which is entitled "The use of SCADA System in Visualization of Medicine Production Process". The main point of this master thesis was to create a visualization system. This system presents a real production process which is implemented in one of the pharmaceutical companies in Łódź.
PL
Głównym celem napisania tego artykułu jest zaprezentowanie nowoczesnych możliwości systemów SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Pierwsza część skupia się na historii powstawania systemów SCADA i ukazuje, jak zmieniają się one od momentu ich pojawienia się. Zawiera także opis języków skryptowych, które są wbudowane w oprogramowanie SCADA. Druga część artykułu prezentuje zdolność wykorzystania języków skryptowych na przykładzie Visual Basic for Applications, który jest zintegrowany z oprogramowaniem iFIX Intellution HMI/SCADA Automation Software. Wszystkie przykłady zaczerpnięte są z pracy magisterskiej autora pod tytułem "Wykorzystanie pakietów SCADA w wizualizacji procesu produkcji leków", której głównym celem było wykonanie systemu wizualizacji. System ten prezentuje realny proces produkcji, który jest wdrożony w jednej z firm farmaceutycznych w Łodzi.
PL
Przyrost danych, w różnych postaciach, jest coraz większy. Gromadzone i przechowywane są coraz większe zasoby dokumentów, danych graficznych, tekstowych, multimedialnych. W pracy przedstawiono zagadnienia i problemy związane z archiwizacją danych, a szczególności z digitalizacją zasobów i elektronicznymi archiwami danych.
EN
Increase if data different forms is getting more and more greater. Gatherd and archived colloctions of text documents, images multimedia data are constantly growing in size. This paper presents various issues related to digital archives.
6
Content available remote Wektorowa archiwizacja danych wykorzystująca przyrostowe kopie bezpieczeństwa
PL
Zaprezentowano implementację systemu wektorowej archiwizacji danych informatycznych generowanych w serwerach pracujących pod systemami operacyjnymi Windows. Jako miejsce docelowe archiwizowanych zasobów zastosowano serwer pracujący pod systemem operacyjnym Linux Fedora Core 9. System archiwizacji zapewnia transfer przyrostowych kopii bezpieczeństwa tworzonych codzienne w lokalnych serwerach aplikacji do serwera docelowego, w których jest stosowana metoda archiwizacji wektorowej transferowanych zasobów. Dla zapewnienia właściwej integracji systemów informatycznych pracujących w różnych platformach software-owych zastosowano oprogramowanie samba posadowione w serwerze Linux. Transfer pomiędzy serwerami oraz synchronizacja przeznaczonych do archiwizowania zasobów są sterowane z wykorzystaniem oprogramowania SyncBack, rsync, rsnapshot oraz cron. Podkreślono efekty wybranych metod archiwizacji minimalizującej czasy trwania transferów danych oraz minimalizujących przestrzeń mediów przeznaczonych do przechowywania zarchiwizowanych zasobów informatycznych.
EN
The implementation of the vector archiving of the information data created by servers based on the Windows operating system is presented. As the target destination for the archived resources the Linux Fedora Core 9 server is used. The archiving system provides the transfer of the incremental backup copy formed everyday by the local application servers to the destination server, where the vector archiving method of the transferred resources is applied. For the assurance an appropriate integration of the information systems which are working under various software platforms, the samba software implemented on the Linux server is used. The transfer between servers as well as the synchronization of the information resources intended to be archived are controlled by such software as SyncBack, rsync, rsnapshot and cron. It is emphasized, that the indicated method leads to the minimization of the data transfer duration as well as the minimization of the space that is required for the archived data in the store medium.
7
Content available remote Archiwizacja danych za pomocą paneli operatorskich serii DOP-AE - APATOR CONTROL
PL
W obecnych czasach sama wizualizacja procesów technologicznych często już nie wystarcza. Coraz większą rolę zaczyna odgrywać możliwość archiwizacji ich parametrów. W dobie obecnego kryzysu każdy szuka oszczędności i coraz więcej firm zaczyna dostrzegać korzyści płynące z możliwości zapisywania parametrów procesów technologicznych.
8
Content available remote Echocollect - archiwizacja danych procesowych w bazach
PL
Echocollect to prosty i niezawodny zapis zmiennych pochodzących ze sterowników PLC do baz danych (Oracle, SAP, dB2, MS-SQL…) lub na kartę Flash (*.csv). Traceability, MES, PIMS – to nazwy, pod którymi kryje się m.in. proces gromadzenia istotnych danych produkcyjnych wykorzystywanych na własne potrzeby działów utrzymania ruchu, kierownictwa produkcji, a i w dalszym etapie do celów np. audytu. Wszystko po to, by zapewnić klientom jak najwyższą jakość oferowanych usług czy produktów. Nie ma już prawie na rynku firm produkcyjnych, które nie gromadzą istotnych danych lub w najbliższym czasie nie zamierzają tego uczynić.
9
Content available remote Komunikacja z Simatic S5/S7 via OPC i Echolink
PL
Obecnie biura inżynieryjne, jak i działy utrzymania ruchu spotykają się z wymogiem archiwizacji oraz wizualizacji danych procesowych, pochodzących z maszyn lub linii produkcyjnych, którymi zarządzają sterowniki PLC. Coraz bardziej widoczna staje się bariera pomiędzy produkcją a kierownictwem, związana z przepływem informacji, dotyczących szczegółów procesu. Dane procesowe pochodzące z maszyn nie zostają dostatecznie szybko przekazane do dyspozycji kadry zarządzającej produkcją.
PL
W artykule omówiono mechanizmy akwizycji i archiwizacji danych w systemach telemetrycznych na przykładzie Systemu Wydobywczego pracującego w BOT KWB "Bełchatów" SA. W opracowaniu przedstawiono rozwiązania zastosowane w warstwie komunikacyjnej systemu, wykorzystujące rezerwowe kanały łączności, zapewniające niezawodne przesyłanie informacji z poszczególnych maszyn i przenośników odkrywki do obiektowej i centralnej bazy danych. Omówiono także przetwarzanie, wizualizację i udostępnianie tych informacji dyspozytorom, inżynierom systemu oraz służbom eksploatacyjnym. Zaprezentowano również mechanizmy i rozwiązania techniczne, które gwarantują wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych w Systemie Wydobywczym, zarówno w przypadku awarii dowolnego elementu systemu, jak i w sytuacji utraty łączności wewnątrz jego struktury.
EN
The paper contains a description of acquiring and archiving data in telemetry system on example Mining System in BOT KWB "Bełchatów" SA. This article describes solutions which are used in communications layers of system, using redundant communication channel, which guarantee reliability transmitting signals from machines and conveyors in strip mine to field and central databases. There is also a description of data processing, visualization and making this data available to dispatchers, engineers and maintenance services. This paper presents also mechanisms and technical solutions, which guarantee safe storing data in Mining System, in case of any element failure in the system or losing communications inside system.
PL
W pracy omówiono problemy archiwizacji danych w nowoczesnych, złożonych systemach pomiarowych stosowanych w praktyce przemysłowej, w pracach badawczych i w medycynie. Zwrócono uwagę na złożoność procesów pomiarowych, konieczność zachowania wiarygodności pomiarów oraz na potrzebę rzetelnego dokumentowania wykonanych prac. Właściwe rozwiązanie tych problemów jest niezbędne do objęcia urządzeń pomiarowych systemem zarządzania jakością. Zapewnienie poprawnej współpracy urządzeń pomiarowych z bazą danych o odpowiednio dobranej strukturze ułatwia osiągnięcie wysokiej jakości procesów pomiarowych w przemyśle, pracach badawczych i w innych dziedzinach. W pracy przedstawiono przykładowe rozwiązania Przemysłowego Instytutu Elektroniki integrujące urządzenia pomiarowe z bazami danych.
EN
The paper describes problems of data archiving in modem complex measurement systems used in industry, medical analysis or research and development. Complexity of measurement processes, necessity of reliability of tests, and need of honesty documenting tasks is noticed. Proper solving of existing problems is necessary for introduction of measurement devices to quality management system. Ensure of effective co-operation between measurement devices and database having adequate structure facilitates achieving high quality measurement processes in industry, research and other fields. Four examples of systems integrating measurement devices and databases developed at Industrial Institute of Electronics are presented.
PL
Przy projektowaniu systemów automatyki podstawowym problemem staje się ostatnio zapewnienie efektywnego przepływu informacji, tak aby właściwe decyzje podejmowane były we właściwej chwili. Wdrażane aplikacje coraz częściej realizują również funkcje typowe dla systemów wspomagania zarządzania produkcją (MES-manufacturing Execution Systems).
14
Content available remote Jak radykalnie usprawnić zarządzanie siecią ciepłowniczą miasta?
PL
System monitoringu poprawił warunki pracy osób decydujących o utrzymaniu parametrów sieci ciepłowniczej, obniżył koszty obsługi obiektów, usprawnił organizację pracy ekip remontowych i obchodowych. Dostarcza on także informacji o stanach alarmowych, co pozwala skutecznie zapobiegać awariom. [...] Przedsiębiorstgwo Energetyki Cieplnej Gryfino monitoruje łącznie 15 punktów miasta: 6 węzłow ciepłowniczych, 6 komór ciepłowniczych, 2 punkty pomiarowe (w tym pomiary parametrów zasilania dostawcy energii cieplnej - EC Dolna Odra) oraz lokalną stację meteorologiczną [...].
PL
W artykule przedstawiono strategię tworzenia kopii bazy danych oraz różne ich rodzaje. Opisano struktury potrzebne do odtwarzania w zależności od rodzaju awarii, uszkodzenia czy specyfiki działania samej bazy danych.
EN
This article provides an overview of backup and recovery methods in multiaccess database management system Oracle. It describes important recovery data structures, which are used during database recovery. It also explains differences between running a database in NOARCHIVELOG and ARCHIVELOG mode.
17
PL
SURPAC jest geologiczno-górniczym oprogramowaniem komputerowym służącym do archiwizacji oraz przetwarzania informacji złożowych, które polega na szeroko pojętym modelowaniu złożowym, przeprowadzaniu operacji geostatystycznych, obliczaniu kubatury i zasobów, ustalaniu rozkładu jakości kopaliny, symulacji wydobycia, wizualizacji graficznej i.t.d. Na bazie pomiarów geodezyjnych, lub zdygitalizowanego materiału kartograficznego konstruowany jest w pierwszym etapie opracowania złoża cyfrowy model morfologiczny. Rezultatem połączenia modelu morfologicznego z bankiem danych wiertniczych, oraz informacjami geologicznymi np. z profilów geologicznych jest model powierzchni graniczych, odzwierciedlający naturalną, 3-wymiarową budowę złoża i umożliwiający obliczenia objętości dowolnych brył geometrycznych (np. zasobów kopaliny). Dalszym elementem oprogramowania znajdującym szerokie zastosowanie w obsłudze złóż kopalin jest model blokowy, który na bazie informacji z banku danych z wierceń (za pomocą funkcji geostatystycznych) dzieli bryłę złożową na bloki, dla których określane są parametry jakości kopaliny. Model blokowy daje możliwość planowania selektywnego wydobycia, przeprowadzania symulacji eksploatacyjnych, obliczania zasobów dla dowolnych etapów eksploatacji złoża i.t.d. Z pomocą oprogramowania SURPAC możliwe jest zautomatyzowane projektowanie kopalni odkrywkowej, modelowanie hydrogeologiczne, planowanie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i wiele innych. Zasada działania programu, polegająca na nieustannym kontakcie pomiędzy pracującym aktywnie modułem programu, a bazą danych informacyjnych, pozwala operatorowi programu na dostęp do informacji złożowych na każdym etapie pracy. Wszystkie informacje złożowe zdefiniowane są w rzeczyswistej, przestrzeni 3-wymiarowej (X, Y, Z). Gwarantuje to dowolną aktualizację nowych danych (np. pomiarów geodezyjnych) oraz umożliwia kompatybilność z innymi systemami informacyjnymi, np. GIS. Prosta oragnizacja bazy danych złożowych (ASCII) oraz gotowe filtry importowe dla popularnych formatów komputerowych, ułatwiają transfer danych z innymi oprogramowaniami stosowanymi w branży górniczej.
EN
SURPAC is a geological and mining software for storing processing information about deposits which consists in widely understood deposit modeling, carrying geostatistical operations, calculating the cubage and resources, identifying qualitative distribution of the mineral, exploitation simulation, graphical visualization etc. In the first stage of deposit elaboration there is constructed a nimerical morphological model basing on the geodesicmeasurments or digital cartographic material in the first stage of the deposit elaboration. As a result of the combination of morphological model with drilling database and geological information e.g. from geological profiles a model of bordering surfaces is provided which illustrates a natural, three-dimensional structure of the deposit and enables calculation an any geometrical forms volume (e.g. mineral resources). Futher element of the software which can be widely applied in deposit servicingis a block model which divides the deposit form into blocks for which qualitative parameters are defined, basing on the information from drilling database (with the use of geostatistical functions). The block model enables selective exploitation planning, carrying exploitation simulations, calculating resources for any deposit exploitation stages, etc. With the application of SURPAC software it is possible to computerize area recultivation planning, and many others. The rule of software operation, which is a constant exchange of information between working module and database, enables the user to find information concerning deposits at any stage of work. All information is defined in real three-dimensional space (X,Y,Z). It guarantees free actualization of new data (e.g. geodesic measurments) and enables compatibility with other information systems, e.g. GIS. Simple organization of deposit database (ASCII) and ready importing filters for popular computer modes facilitate data transfer to other software used in mining industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.