Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  predictor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
To examine the correlation of driver visual behaviors and subjective levels of fatigue, a total of 36 commercial drivers were invited to participate in 2-h, 3-h, and 4-h naturalistic driving tests during which their eye fixation, saccade, blinking variables, and self-awareness of their fatigue levels were recorded. Then, one-way ANOVA was applied to analyze the variations of each variable among different age groups over varying time periods. The statistical analysis revealed that driving duration had a significant effect on the variation of visual behaviors and feelings of fatigue. After 2h of driving, only the average closure duration value and subjective level of fatigue had an increase of one-fifth or more. After 4h of driving, however, all these variables had a significant change except for the number of saccades and pupil diameter measurements. Particularly, driver saccadic eye movement was more sensitive to driving fatigue, and the elderly were more likely to be affected by the duration of the drive. Finally, a predictor of driver fatigue was determined to detect the real-time level of fatigue and alert at the critical moment.
PL
Kierowcy zawodowi spędzają długie godziny za kierownicą i szybciej odczuwają zmęczenie podczas prowadzenia pojazdu. Z tego powodu, identyfikacja poziomu zmęczenia w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapobiegania wypadkom, w szczególności w odniesieniu do osób zajmujących się dalekobieżnym transportem komercyjnym. Łącznie 26 kierowców zawodowych w czterech grupach wiekowych zostało zaproszonych do udziału w naturalistycznym egzaminie na prawo jazdy, podczas którego każdy uczestnik został poproszony o ukończenie 2-godzinnych, 3-godzinnych i 4-godzinnych zadań związanych z prowadzeniem pojazdu, obejmujących przerwę na odpoczynek, na trzech drogach ekspresowych w Shandong, Chiny, celem zarejestrowania zmiennych skupienia wzroku, ruchu gałek ocznych i mrugania oczami, jak również subiektywnego poziomu zmęczenia. Następnie, zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji w celu przeanalizowania zmienności każdego wizualnego wskaźnika według grup wiekowych w czasie, a analiza statystyczna wykazała, że nieprzerwana jazda ma istotny wpływ na zmiany wskaźników wizualnych i zgłaszany poziom zmęczenia. Po 2 godzinach prowadzenia pojazdu, zarówno średnia wartość czasu zamknięcia, jak i średni subiektywny poziom zmęczenia uległy znacznej zmianie. Po 4 godzinach prowadzenia pojazdu, wszystkie wizualne wskaźniki kierowcy, inne niź średnia liczba ruchów gałek ocznych i średnia średnica źrenicy, uległy znaczącej zmianie. Z drugiej strony, zmiana poziomu zmęczenia jest dodatnio związana ze zmianą średnicy źrenicy, czasem skupienia wzroku, częstotliwościmrugania, czasem mrugania i czasem zamknięcia. Z drugiej strony, zmiana poziomu zmęczenia była ujemnie związana z ilością skupień wzroku, kątem poszukiwań, liczbą ruchu gałek ocznych, szybkością ruchu gałek ocznych i amplitudą ruchu gałek ocznych. Mówiąc dokładniej, ruch gałek ocznych kierowcy był bardziej czuły na poziom zmęczenia podczas jazdy, a u osób starszych występowało większe prawdopodobieństwo, że wpłynie to na długość jazdy w zmienności zachowań wizualnych i uczucie zmęczenia. W przypadku kierowców zawodowych, przepisy ruchu drogowego powinny ściśle kontrolować długość nieprzerwanej jazdy, a osoby starsze powinny zyskać więcej czasu na odpoczynek. Wreszcie, czynnik prognostyczny zmęczenia kierowcy został określony poprzez zmianę współczynnika wizualnych zmiennych, w celu wykrycia poziomu zmęczenia i ostrzegania w krytycznym momencie, w czasie rzeczywistym.
PL
Postawa wobec robotów to względnie trwała tendencja do ich pozytywnego lub negatywnego wartościowania. Może się przejawiać poprzez emocje, oceny, automatyczne oraz kontrolowane reakcje. Postawa pozwala przewidywać zachowania wobec robotów, chęć współpracy z nimi, podmiotowe lub przedmiotowe traktowanie, np. gotowość do narażania ich na niebezpieczeństwo zniszczenia. Do zmierzenia postawy wobec robotów społecznych wykorzystano polską adaptację skali NARS. Zmierzono także przekonanie o unikalności natury ludzkiej oraz antropomorfizm. Przekonanie o unikalności natury ludzkiej oraz gotowość do przypisywania robotom pozytywnych (ale nie negatywnych) ludzkich cech okazały się być istotnymi predyktorami postaw wobec robotów. Zależności te występują niezależnie od obiektywnego podobieństwa robota do człowieka.
EN
The attitude towards robots is a relatively permanent tendency to their positive or negative valuation. It can be manifested in emotions, appraisals or reactions which can be automatic or controlled. The attitude allows to predict behavior towards robots, willingness to cooperate with them, or treat them in objectified or subjective way, eg. the readiness to exposure them at peril of destruction. Polish adaptation of the NARS social scale was used to measure attitude towards the social robots. The conviction of an uniqueness of the human nature and anthropomorphism was measured. That conviction of an uniqueness of the human nature and readiness to assigning positive human characteristic (not negative) were found to be significant predictors of the attitudes toward robots. The relations are independent of the objective similarity the robot to the man.
PL
W pracy Kornowskiego (2008) zaproponowano i zbadano, na czterech zbiorach obserwacji wstrząsów z rejonu Bytomia i Piekar, kilka nowych predyktorów maksymalnych amplitud przyspieszeń a[max] od wstrząsów górniczych, wskazując wśród nich najkorzystniejszy. W celu przetestowania podanych tam wyników na niezależnych zbiorach danych w niniejszej publikacji przedstawiono wyniki analogicznych badań porównawczych wykonanych na czterech zbiorach wstrząsów z rejonu Rydułtowy-Anna. Otrzymane wyniki dokładnie potwierdzają wcześniejsze rezultaty i upoważniają do przedstawienia konstruktywnych wniosków o jakości niektórych predyktorów a[max].
EN
In Kornowski, 2008 some new predictors of a[max], maximum acceleration from mining tremors, have been introduced and tentatively tested with four data sets from Bytom and Piekary regions. The experiment allowed to find the best and worst predictor among the checked ones. In this paper, we test the predictors and the earlier conclusions with an analogous experiment with four new data sets from the Rydułtowy-Anna coal mine region. Our results and conclusions are practically identical with the earlier ones, allowing to formulate definite conclusions concerning the quality of examined predictors.
PL
Głównym tematem poruszonym w artykule jest zagadnienie sekwencyjnej prognozy, opartej na szeregach czasowych całkowitej godzinowej energii sejsmicznej, będącej sumą energii wstrząsów i energii sejsmoakustycznej wyemitowanej w określonym obszarze i określonym czasie. Na podstawie danych z dwóch kopalń przedstawiono wpływ długości "okna obserwacji" na jakość prognozy, w zależności od zastosowanego predyktora. Porównując jakość kilku metod, szczególną uwagę zwrócono na metodę dającą zdecydowanie najgorsze wyniki, gdyż analogiczna do niej stosowana jest w polskim górnictwie.
EN
Main subject described in this article is a sequential of prediction hourly seismic energy problem, based on time series of total hourly seismic energy, which is the sum of tremors energy and seismoacoustic energy emitted from the defined zone and defined time period. On the ground of data from two coal mines, we have analysed the influence of "observation's window" length on prediction quality, depending on the predictor used. Comparing quality of a few methods, we paid special attention to the method giving the worst effect, because the analogical method is used in the Polish mining industry.
PL
Praca ta dotyczy problemów prognozy maksymalnych przyspieszeń (a max). W szczególności badane są źródła błędów prognozy, powodujące, że wynik jest zmienną losową o dużym lub bardzo dużym rozrzucie. Zdaniem autora, wynik prognozy powinien więc w praktyce mieć postać kwantyla rozkładu a max - czyli wartości [mm/s2], np. G 0.95, która z dużym prawdopodobieństwem (np. 95%) nie będzie "na obiekcie" przewyższona - określonego pod warunkiem wystąpienia w znanym miejscu wstrząsu o znanej energii. Taka prognoza jest zawsze możliwa do przybliżonego obliczenia a jej wynik, właściwie rozumiany, jest zawsze bardziej pewny i użyteczny od nadal stosowanych prognoz wartości średniej (a max). Praca zawiera pewne nowe wyniki, ale ma też charakter dydaktyczny, stąd drobiazgowość wyjaśnień i powtórzenia.
EN
The subjects of this paper are problems of a max (maximum acceleration) prediction and especially analyse sources of prediction errors causing that the results are random variables of large dispersion. So, in this author's opinion, prediction results ought to be expressed - at a given place - as quantile (eg. G 0.95) of a max distribution, estimated conditionally (given tremors' source location and energy). It is always possible to approximately calculate such prediction and its result, properly interpreted, is more certain and useful then (still used) prediction of the mean value (a max) of maximum acceleration. This paper contains some new results but it is mainly tutorial, what is the reason of - possibly - overdetailed descriptions and repetitions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.