Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phase change materials (PCMs)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dobór odzieży ciepłochronnej dla pracowników, którzy wykonują czynności o różnym wydatku energetycznym lub są narażeni na znaczne zmiany temperatury podczas pracy, stanowi istotny problem. Aby ograniczyć obciążenie cieplne pracowników oraz poprawić ergonomię odzieży, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano model innowacyjnej kurtki ciepłochronnej z dodatkiem wysokoizolacyjnego, lekkiego aerożelu oraz PCM. Opracowaną odzież oceniano pod względem ciepłochronności (izolacyjności cieplnej) oraz efektywności chłodzenia na podstawie wyników badań gęstości strumienia ciepła z manekina termicznego. Uzyskane zwiększenie wartości strumienia ciepła w obszarach z PCM bezpośrednio po założeniu kurtki świadczy o efekcie chłodzenia manekina, aczkolwiek efekt ten utrzymuje się tylko przez ok. 5-10 minut. Wyniki izolacyjności cieplnej wskazują, że działanie aerożelu jest najbardziej skuteczne w tych obszarach kurtki, w których występuje on samodzielnie (bez PCM).
EN
The selection of thermal-insulating clothing for employees performing activities with different energy expenditures or exposure to significant temperature changes during work is a relevant problem. To reduce the heat load of employees and improve the ergonomics of clothing, a model of the innovative thermal-insulating jacket with the addition of highly insulating, lightweight aerogel and PCM was developed in Central Institute for Labour Protection – National Research Institute. The developed clothing was evaluated in terms of thermal insulation and cooling efficiency based on the results of tests of the heat flux density from the thermal manikin. The obtained increase in the heat flux density value in the areas with PCM immediately after putting on the jacket shows the cooling effect of the manikin. However, this effect lasts only for about 5-10 minutes. The results of thermal insulation measurements indicate that the aerogel is most effective in the areas of the jacket where it is present alone (without PCM).
PL
Nieregularna i okresowa praca źródła energii odnawialnej (siłowni wiatrowej) jest powodem, dla którego nie może ono stanowić samodzielnego systemu oraz wymaga współpracy z magazynami energii lub szeroko rozumianym systemem energetycznym. Jednym ze sposobów magazynowania energii elektrycznej jest jej zamiana w ciepło. Magazynowanie ciepła w systemach wieloźródłowych, które może być wykorzystane w instalacjach grzewczych budynków, odbywa się przy wykorzystaniu zasobników buforowych. Jednakże to rozwiązanie wiąże się z konieczności dysponowania odpowiednią przestrzenią, w której mógłby zostać umieszczony zasobnik oraz z występowaniem częściowej utraty energii w wyniku strat postojowych. Wychodząc naprzeciw tym problemom w pracy przedstawiono koncepcję magazynowania energii elektrycznej w zbiorniku buforowym, do którego umieszczono materiał zmiennofazowy (PCM). Przedstawiono wpływ materiału zmiennofazowego (PCM) na pracę zasobnika buforowego oraz wykazano, że proponowane rozwiązanie może ograniczyć zużycie energii z konwencjonalnego źródła ciepła o ok. 20% całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku umieszczonego w wybranej lokalizacji. Wyniki analizy ekonomicznej wskazują, że proponowane rozwiązanie może być opłacalną inwestycją w porównaniu do wybranych konwencjonalnych źródeł ciepła.
EN
Irregular and periodical operation of a renewable energy source (wind power plant) is the reason why it cannot be an independent system and requires cooperation with systems of energy storage. One way to store electricity is to convert it into heat. The storage of heat in multi-source systems, which can be used in the heating installations of buildings, is carried out using buffer tanks. However, this solution need to have sufficient space in which the storage tank will be placed. Further-more take places the occurrence of partial energy loss due to parking losses. In order to meet these problems, the paper presents the concept of storing electricity in a buffer tank, into which phase change material (PCM) is placed. The impact of phase change material (PCM) on the buffer tank operation has been shown. The proposed solution can reduce the consumption of a conventional heat source by approx. 20% of the total heat demand of the building located in Gdansk, what was presented. The results of the economic analysis indicate that the proposed solution is a cost-effective investment compared in the price of selected conventional heat sources in Poland.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania lekkiego kruszywa budowlanego modyfikowanego materiałem zmiennofazowym (PCM), jako dodatku do nawierzchni asfaltowej, w celu zwiększenia jej stabilności termicznej przy zachowaniu dotychczasowych właściwości mechanicznych. Cel ten może zostać osiągnięty przez nasączenie porowatych granulek lekkiego kruszywa odpowiednim materiałem zmiennofazowym, co umożliwi magazynowanie określonych ilości ciepła. Dzięki użyciu odpowiedniej ilości materiału PCM można stabilizować temperaturę nawierzchni asfaltowej na określonym poziomie. Przeprowadzono analizę termiczną wybranego materiału PCM (cerezyna) oraz zmodyfikowanego kruszywa (np. keramzyt, pollytag) za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Dzięki tej metodzie określono najważniejsze parametry termofizyczne tych materiałów.
EN
The paper presents possibility of using the lightweight aggregate, modified by phase change material (PCM), as an addition to the asphalt road surface in order to increase its thermal stability. This objective can be achieved by saturating pores of the aggregate with suitable PCM which allow to storage large amount of heat. Through the use of the appropriate amount of PCM the temperature of the asphalt road pavement can be stabilized at a certain level. The thermal analysis of the selected PCM (Ceresin) and modified aggregates was performed using differential scanning calorimetry (DSC). This method allows determining the most important thermophysical parameters of these materials.
4
Content available remote Structures with incorporated phase change materials
EN
Light-weight envelopes do not have sufficient thermal capacity because of the low own mass. Thermal storage capacity of common building materials depends on the mass, thermal capacity and difference between initial and final temperatures. Latent heat storage is a promising method of improving thermal storage capacity of envelopes. The paper presents the results of practical measurement in a room with incorporated aluminium panels combined with phase change materials.
PL
Lekkie powłoki nie charakteryzują się wystarczającą izolacyjnością cieplną ze względu na małą masę własną. Pojemność cieplna materiałów budowlanych zespolonych zależy od ich masy, mocy cieplnej oraz różnicy pomiędzy początkową i końcową temperaturą. Magazynowanie ciepła utajonego jest obiecującą metodą poprawy izolacyjności cieplnej powłoki. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych w pomieszczeniu z paneli aluminiowych połączonych z materiałami fazowo-zmiennymi.
EN
Phase-change materials (PCM) can be used to reduce thermal stress and improve thermal comfort for workers wearing protective clothing. The aim of this study was to investigate the effect of PCM in protective clothing used in simulated work situations. We hypothesized that it would be possible to optimize cooling performance with a design that focuses on careful positioning of PCM, minimizing total insulation and facilitating moisture transport. Thermal stress and thermal comfort were estimated through measurement of body heat production, body temperatures, sweat production, relative humidity in clothing and subjective ratings of thermal comfort, thermal sensitivity and perception of wetness. Experiments were carried out using 2 types of PCM, the crystalline dehydrate of sodium sulphate and microcapsules in fabrics. The results of 1 field and 2 laboratory experimental series were conclusive in that reduced thermal stress and improved thermal comfort were related to the amount and distribution of PCM, reduced sweat production and adequate transport of moisture.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia chłodzenia i stabilizacji temperatury elementów i urządzeń elektronicznych przy wykorzystaniu materiałów o dużej pojemności cieplnej - PCM, zmieniających stan skupienia w zakresie temperatury pracy. Zestawiono istotne parametry termofizyczne materiałów PCM, które są brane pod uwagę jako potencjalne czynniki robocze w układach chłodzenia procesorów. Pokazano przykładowe konstrukcje układów (zasobników PCM) odbierających ciepło od procesora. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej działania radiatora rurkowego z materiałem PCM wewnątrz rurek-żeber, wskazujące na efektywność tego typu układów chłodzących w warunkach zmiennych obciążeń cieplnych. Podano również kilka przykładów zastosowania materiałów PCM w awaryjnych układach chłodzenia dużych systemów elektronicznych.
PL
Problem efektywnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej z różnych źródeł ciepła jest przedmiotem badań w wielu ośrodkach naukowych na świecie. Z problemem tym nierozerwalnie związane jest zagadnienie magazynowania ciepła oraz konieczność opracowania układów zdolnych do jej akumulacji. Artykuł obejmuje aktualny stan wiedzy na temat układów zdolnych do akumulacji ciepła wykorzystujących efekty termiczne towarzyszące odwracalnym przemianom fizykochemicznym. Wymieniono rodzaje akumulatorów ciepła oraz przedstawiono związki stosowane jako materiały fazowo-zmienne (PCM), zarówno nieorganiczne jak i organiczne - parafiny, wyższe kwasy karboksylowe i ich estry oraz wybrane polimery. Stosując metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) ukazano wpływ ciężaru cząsteczkowego na zawartość fazy krystalicznej w związkach wielkocząsteczkowych.
EN
New research directions towards better methods of accumulation of the thermal energy from different renewably energy sources is nowadays a subject of works in numerous scientific centres in the world. In this work current state of knowledge on thermal energy storage systems that exhibit thermal effects due to chemical reactions and physical transitions was presented. Different kinds of thermal storage systems were named and compounds used as phase change materials (PCMs), both inorganic and organic-paraffins, fatty acids and their esters and chosen polymers were presented. Using differential scanning calorimetry (DSC) the influence of molecular weight on the amount of crystalline phase was shown. Demands of contemporary materials engineering for PCMs and perspectives of novel applications were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.