Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem przeprowadzonego badania było określenie determinant wpływających na liczbę raportowanych Kluczowych Spraw Badania (KSB), które biegli rewidenci ujawniają w sprawozdaniach z badania europejskich spółek giełdowych sektora chemicznego. KSB (KAM, Key Audit Matters) to sprawy najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego danej spółki za bieżący okres. Do próby badawczej przyjęto 77 spółek prowadzących działalność w branży chemicznej notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych i uwzględnionych w bazie ORBIS. Analizą treści objęto sprawozdania finansowe i sprawozdania biegłych rewidentów za 2019 r. Stwierdzono, że w przypadku spółek sektora chemicznego większa liczba raportowanych KSB jest związana z wysokością opłat za badanie sprawozdań finansowych. Badanie praktyki raportowania KSB przez biegłych rewidentów pozwoliło także na identyfikację najbardziej problemowych obszarów występujących w spółkach branży chemicznej, do których należą: wartość firmy i aktywa niematerialne, rozpoznawanie przychodów oraz inwestycje w jednostkach zależnych.
EN
Seventy-seven randomly selected companies from the chem. industry, listed on European stock exchanges, were taken for the research sample. The anal. included financial statements and statutory auditors’ reports for the year 2019. The effect of 9 determinants on the number of reported Key Audit Matters (KAM) was examd. The higher number of reported KAM was connected with the amt. of an audit fee.
PL
Rok 2011 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Chemii (International Year of Chemistry 20112). Produkty branży chemicznej obecne są w życiu każdego człowieka. Ze względu na ich niebezpieczne właściwości i zagrożenie, jakie niosą dla zdrowia, bezpieczeństwa i życia ludzi, jak i negatywny wpływ na środowisko naturalne, konieczne jest przestrzeganie przepisów i umów związanych z ich przewozem. Przepisy te zostały opracowane dla wszystkich gałęzi transportu, zatem osoby zajmujące się organizacją przewozu towarów niebezpiecznych muszą znać i przestrzegać regulacji prawnych dotyczących przewozu ładunków niebezpiecznych. Współpraca branży chemicznej i transportowej zaowocowała inicjatywami, programami oraz narzędziami mającymi na celu podnoszenie bezpieczeństwa, jakości jak i standardów środowiskowych w całym łańcuchu logistycznym. Do wybranych rozwiązań należą: system oceny bezpieczeństwa i jakości – SQAS (Safety and Quality Assessment System), który służy zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi, zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi umowom ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym; program Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care) – promujący i wdrażający standardy bezpieczeństwa i środowiskowe w transporcie i logistyce oraz „Wytyczne Najlepszych Praktyk w Transporcie Chemikaliów”, które zostały stworzone przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) przy współpracy z sektorem transportowym.
EN
The year 2011 has been announced as the International Year of Chemistry. Products of the chemical industry are presented in every human life. Due to their hazardous nature and threat posed to the health, safety and life of humans, as well as negative effects on the environment, it is necessary to comply with regulations and agreements related to their transport. These rules were developed for all modes of transport, therefore, those involved in organizing the transport of dangerous goods must know and comply with regulations on carriage of dangerous goods. Cooperation of chemical industry and transport sector has resulted in initiatives, programs and tools aimed at continuously improve safety, quality and environmental standards throughout the supply chain. The selected solutions are included: Safety and Quality Assessment System (SQAS), which is examining and determining the level of safety and quality of operational activities undertaken in the course of chemical products, both inert and hazardous, subject to ADR, RID, ADN agreements, and specified risk materials HCDG by the entities operating in the logistics chain, the program Responsible Care, promoting and implementing safety and environmental standards in transport and logistics, and such "Guidelines for Best Practices in Transport of Chemicals", which were created by the European Chemical Industry Council (CEFIC) in collaboration with the transport sector.
PL
Omówiono zakres działalności Śląskiego Punktu Konsultacyjnego Firm Branży Chemicznej przy Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. Punkt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, a jego bezpłatna oferta kierowana jest do firm województwa śląskiego.
EN
The paper describes fields of activity of the Silesian Consulting Point for Chemical Firms located in the Institute of Inorganic Chemistry in Gliwice. The Point's main mission is advisory service for chemical firms. The Europe Union cofinances this activity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.