Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal węglowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The systematization results of microstructure studies of carbon steel has made it possible to explain the mechanism of formation of certain damages to the rolling surface of railway wheels during operation. The evaluation ability of metal to strain hardening was used to explain the nature of the influence compactly located non-deformable dispersed particles on the strength properties steel during cold plastic deformation. In the process of the interaction of a railway wheel with a rail, successively occurring heterogeneities in the distribution of the plastic flow metal are one of the main reasons for the formation of defects on the rolling surface of the wheel.
2
Content available remote Laser forming of steel tubes
EN
The paper presents a study on microstructure and microhardness changes obtained in the spun carbon steel tube after shaping by a laser beam. The surface of a pipe was machined circumferentially using a 1500 W CO2 laser beam at various diameters (distance from the focus). As a result, plastic deformations such as convex and narrowing shape changes were observed. The conducted research, including microhardness measurements, shows that, in comparison to the unprocessed material, the microstructure was significantly changed, both in the convex and narrowed layer.
PL
W pracy przedstawiono badania zmian mikrostruktury i mikrotwardości warstwy wierzchniej wyoblonej i przewężonej rury ze stali węglowej po laserowym kształtowaniu. Powierzchnia rury była skanowana po obwodzie wiązką lasera CO2 o mocy 1500 W przy różnych średnicach (odległościach od ogniska). W efekcie uzyskano odkształcenia plastyczne, takie jak wyoblenie i przewężenie rury. Przeprowadzone badania, w tym pomiary mikrotwardości, wykazują, że mikrostruktura uległa istotnej zmianie w stosunku do materiału rodzimego, zarówno w warstwie wyoblonej, jak i przewężonej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób walcowania na gorąco blach warstwowych w linii do badań w skali półprzemysłowej (LPS), z zastosowaniem jednego przepustu z gniotem względnym około 40%. Próby technologiczne wykonano na blachach warstwowych, będących połączeniami stali: S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10. Wykonano próby wytrzymałościowe na zginanie i ścinanie z uzyskanych połączeń. Badania mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego. Wyniki pracy wskazują na możliwość wytworzenia unikatowych wyrobów łączących w sobie cechy stali z gatunków S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10 bezpośrednio w procesie walcowania na gorąco.
EN
The article presents the results of experiments of one pass rolling of layered sheets with relative reduction ~40%. The experiments were carried out in the semi industrial line to simulation of hot rolling process (LPS)on layered plates from steels: S235JR, S355J2, 42CrMo4 and X5CrNi18-10. Bending and shearing strength tests were carried out. Microstructure investigation was carried out with the use of a light microscope. The results of the work indicate the possibility of creating unique products composed of different types of steels: S235JR, S355J2, 42CrMo4 and X5CrNi18-10 in hot rolling process.
EN
The article discusses complex tests of an actual pressure vessel after its long-lasting operation in a petroleum distillation system. As a result of exposure to extreme conditions, the structural material of the vessel degraded and corroded significantly. The corrosion damage was identified and imaged using a Phased Array technique-based ultrasonic method. The subsequent stage of investigation involved hydraulic tests and the recording of acoustic emission signals. Stress concentration fields in damaged areas were identified using the FEM-based simulation method. The test results will be used to develop the complex methodology enabling the evaluation of the technical condition of pressure vessels used in the petrochemical industry. The above-named objective constitutes the primary goal of Programme LEADER VII, funded by the National Centre for Research and Development.
PL
Wykonano kompleksowe badania stanowiskowe rzeczywistego zbiornika ciśnieniowego poddanego wieloletniej eksploatacji w instalacji destylacji ropy naftowej. Na skutek pracy w warunkach ekstremalnych materiał elementów konstrukcji urządzenia uległ degradacji oraz zawierał liczne uszkodzenia korozyjne, które zostały zidentyfikowane i odwzorowane za pomocą szczegółowych badań metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem techniki Phased Array. Na dalszym etapie badań wykonano próby hydrauliczne z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. W celu określenia stref o koncentracji pola naprężeń w obszarach uszkodzeń dodatkowo wykonano symulację metodą elementów skończonych. Wyniki wykonanych badań stanowią bazę do opracowania złożonej metodyki oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych przemysłu rafineryjnego – głównego celu projektu badawczego Programu LIDER VII sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
The paper presents results obtained from the destructive laboratory investigation conducted on materials from pressure vessels after long-term operation in the refinery industry. Tested materials contained structural defects, which arose from improper heat treatment during steel plate manufacturing. Detailed metallographic and chemical composition tests and static tensile tests were conducted. Next, complex tensile tests were conducted with simultaneous acoustic emission (AE) monitoring while observing microstructural changes by light microscopy. From the laboratory tests, the correlations between the AE signal parameters and material microstructural damage during the tensile tests were developed. The results will be used as a basis of new algorithms for the structural condition assessment of in-service pressure equipment.
EN
The technological use of accelerated cooling makes it possible to improve the carbon steel properties of the all-rolled railway wheel disc. The properties’ complex depends on the temperature of the accelerated cooling termination. This is determined by the ratio of the carbon atoms emitted from the supersaturated solid solution to the crystal structure defects and dispersion strengthening from carbide phase particles. If the cooling stops at a temperature above 350°C, the decline rate of the strength properties increases. This is caused by the excessive softening effect of the solid solution breakdown and cementite spheroidization during the processes of dispersion hardening.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia symulacyjne pola temperatury wykonane dla wlewka płaskiego ze stali węglowej. Modelowano proces ciągłego odlewania pasma o szerokości 1500 mm i wysokości 225 mm. W symulacjach numerycznych założono trzy warianty warunku brzegowego wymiany ciepła. W pierwszym wariancie współczynnik wymiany ciepła w każdej strefie chłodzenia zależał od temperatury powierzchni i gęstości strumienia wody bez uwzględnienia istnienia rolek. Drugi model warunku brzegowego definiował współczynnik wymiany ciepła wokół każdej dyszy natryskowej również bez uwzględnienia wymiany ciepła z rolkami. Ostatnim wariantem obliczeń był model, w którym uwzględniono lokalny współczynnik wymiany ciepła wynikający z zastosowanego układu chłodzenia oraz kontaktu z rolkami podtrzymującymi i ciągnącymi. Analizie poddano pole temperatury otrzymane w wyniku obliczeń dla trzech przyjętych wariantów warunków brzegowych. Warunek brzegowy, który uwzględnia ułożenie dysz oraz rolek, pozwolił uzyskać bardziej nierównomierne, bliższe rzeczywistemu pole temperatury.
EN
The calculations of ingot temperature field, which was made for carbon steel slabs were presented. The dimension of the ingot was 1500 mm wide and 225 mm high. In the numerical simulations, three models of the boundary condition of the heat transfer were used. In the first one, the heat transfer coefficient in the secondary cooling zones was calculated as a function of surface temperature and water jet density. In the second model the heat transfer coefficient is defined around each spray nozzle. In the first and second model contact with the rolls was neglected. The last variant of the calculations has been done for local heat transfer coefficient (model 2) and the contact with rolls was included. The simulation results for three models have been analysed. Model with the boundary condition, which takes into account the position of nozzles and rolls, has given the most accurate results of temperature fields in the continuous casting process.
PL
Obróbka laserowa, zwłaszcza hartowanie laserowe, wykorzystuje dużą energię promieniowania laserowego do grzania niewielkich powierzchni obrabianego materiału oraz jego przewodność cieplną, celem uzyskania szybkiego ochłodzenia podgrzanego obszaru. Specyficzne warunki i efekty stosowania obróbki sprawiają, że technologia stała się w wielu przypadkach bardzo atrakcyjna. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu stanu strukturalnego stali, związanego ze składem chemicznym, na skutki obróbki laserowej. W pierwszej części oceniono stale węglowe w różnej zawartości węgla i obrabianych w miarę ustalonych warunkach; badania przeprowadzono na jednym urządzeniu (laser technologiczny CO2 firmy TRUMPF), przy zmieniającej się prędkości przesuwania się wiązki światła lasera – 16, 24, 32 i 64 mm/s. Metodą pomiaru twardości HV0,1 wyznaczono parametry warstwy (głębokość i szerokość na głębokości 0,3 mm), przeprowadzono obserwację struktury stali E04j, 15, 35, 45, 55, N7E i N8E z pomocą mikroskopu świetlnego. Spodziewano się określić wpływ zawartości węgla w stali oraz wpływ intensywności grzania wiązką światła lasera na strukturę i właściwości warstwy zahartowanej z przetopieniem stali węglowej, także po tradycyjnym odpuszczaniu. Badania wykazały, że wzrost zawartości węgla w stalach węglowych w przedziale 0,04–0,70% C (stale E04J, 15, 35, 55 i N7E) powoduje wzrost twardości po hartowaniu laserowym – odpowiednio – od 314 HV0,1 do 1054 HV0,1 (po odpuszczaniu twardość została proporcjonalnie obniżona), lecz nie wpływa istotnie na tzw. parametry warstwy (głębokość i szerokość na głębokości 0,03 mm). Wpływa natomiast na jej kształt: stosunek głębokości do szerokości warstwy, który dla stali E04J, 45 i N8E wynosił odpowiednio – 1,16; 0,97 i 0,69. Zawartość węgla wpłynęła również na charakter nieciągłości, w strefie zahartowanej po przetopieniu; w stalach o mniejszej zawartości C pojawiły się pęcherze, o większej – szczeliny. Badania wykazały ponadto, że zwiększenie prędkości przemieszczania się wiązki światła lasera powoduje zmniejszenie głębokości zahartowanej warstwy.
EN
Laser treatment, particularly laser hardening, utilizes the high energy of laser radiation to heat small surfaces of the treated material as well as the material’s thermal conductivity in order to achieve rapid cooling of the heated area. Specific conditions and effects of applying such treatment have made this technology attractive in many cases. This paper undertakes to assess the influence of the structural state of steel related to chemical composition on the effects of laser treatment. The first part contains an assessment of carbon steel with varying carbon content, treated under relatively stable conditions; tests were performed on one machine (technological CO2 laser from TRUMPF), at a changing laser beam travel speed – 16, 24, 32 and 64 mm/s. The method of HV0.1 hardness measurement was used to determine the layer’s parameters (depth and width at 0.3 mm depth), and observations of the structure of E04J, 15, 35, 45, 55, N7E and N8E steels were conducted under a light microscope. It was expected to determine the influence of carbon content in steel and the influence of laser beam heating intensity on the structure and properties of the layer hardened with melting of carbon steel, including after traditional tempering. Tests showed that increasing carbon content in carbon steels within the range of 0.04–0.70% C (E04J, 15, 35, 55 and N7E steels) increases hardness after laser hardening – respectively – by 314 HV0.1 to 1054 HV0.1 (after tempering, hardness was reduced proportionally), however it does not have a significant impact on the so-called layer parameters (depth and width at 0.03 mm depth). It does, however, affect its shape; the layer’s depth to width ratio was, respectively for E04J, 45 and N8E steels – 1.16; 0.97 and 0.69. Carbon content also affected the nature of discontinuities in the hardened zone after melting; bubbles appeared in steels with lower C content, and crevices in steels with higher C content. Tests also revealed that increasing laser beam travel speed reduces the depth of the hardened layer.
PL
W stali węglowej o strukturze perlitycznej charakterystyczny jest wpływ grubości płytek ferrytu w perlicie na rozwój procesów zmęczeniowych. Poza znaną zależnością wytrzymałości zmęczeniowej od dyspersji kolonii perlitycznych, stwierdzono także istnienie korelacji pomiędzy pojawieniem się zaburzeń w monotonicznym przebiegu krzywej zmęczeniowej. Z analizy przebiegów wykresów zmęczeniowych wynika, że jednocześnie ze spadkiem dyspersji perlitu występuje przesunięcie punktu pojawienia się odchyleń w obszarze granicznej wytrzymałości zmęczeniowej, a co za tym idzie, spadek amplitudy cyklu. Po przekształceniu zależności analitycznej, opisującej przebieg krzywej zmęczeniowej, otrzymano zależność współczynnika kątowego stycznej od jej położenia na określonym punkcie krzywej. Jeśli zwiększenie grubości płytek ferrytu w perlicie dla małej liczby cykli zmęczeniowych jest zależnością odwrotnie proporcjonalną, to dla dużej liczby cykli uzyskuje się określoną zależność z przeciwnym znakiem. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że wartość współczynnika kątowego stycznej może być wielkością charakterystyczną, co umożliwia wyznaczenie ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej w warunkach zróżnicowanego cyklicznego obciążania metalu.
EN
An example of carbon steel with perlite structure is the character of the effect of thickness ferrite layer of perlite on the development of fatigue processes. In addition to the known dependence of the strength of fatigue on the dispersion of the perlite colony, in addition, a correlation connection was found between the appearance of violations on the monotonous course of the curve. An analysis of the appearance of the curves of fatigue determined that, when the perlite dispersion decreases simultaneously with the shift of the moment of occurrence of the anomaly in the region of increasing the limited endurance during fatigue, there is a decrease in the throw of magnitude amplitude of the cycle. After converting the analytic dependence, which determines the course of the fatigue curve, we obtained the relation for the angular coefficient of the tangent at a definite point of the curve. If for area of the low cycle fatigue an increase in the thickness of the ferrite layer of perlite is accompanied by an inversely proportional relation, then for regions with high cyclic fatigue, an opposite sign-dependence is obtained. On the basis of the analysis of obtained results, it was determined that the magnitude of the angular coefficient of the tangent can be proposed as a characteristic, which allows to estimate the resource of limited endurance under conditions of different degrees of cyclic overload of the metal.
PL
W artykule omówiono właściwości stali nierdzewnych stosowanych do produkcji zestawów śrubowych i charakterystyki użytkowe tych zestawów. W niniejszej części przedstawiono właściwości i zakres stosowania śrub i nakrętek ze stali innych niż nierdzewne. Do odrębnego artykułu pozostawiono omówienie różnego rodzaju łączników z metali nieżelaznych i z tworzyw sztucznych.
PL
W ramach artykułu zostały wykonane kompleksowe badania stanowiskowe rzeczywistego zbiornika ciśnieniowego polegające na próbie hydraulicznej z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. Badane urządzenie było eksploatowane od ponad 40 lat jako część instalacji destylacji ropy naftowej. Materiał płaszcza zbiornika zawierał liczne uszkodzenia korozyjne, które zostały zidentyfikowane oraz odwzorowane za pomocą szczegółowych badań metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem techniki Phased Array. Dodatkowo materiał niektórych blach płaszcza charakteryzował się gruboziarnistą ferrytyczno-perlityczną mikrostrukturą, wynikającą z nieprawidłowej obróbki cieplnej na etapie wytwarzania urządzenia. W celu określenia pola naprężeń w płaszczu zbiornika wykonano szczegółowy model numeryczny uwzględniający ww. uszkodzenia. Wyniki wykonanych badań stanowią bazę do opracowania złożonej metodyki oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych przemysłu rafineryjnego – głównego celu projektu badawczego Programu LIDER VII sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
The paper presents results obtained from the complex destructive tests with acoustic emission recording on real pressure vessel after long-term operation in the refinery industry. The vessel has been operated in the refinery industry for 45 years. A lot of corrosion damages were present on the inner surface of the vessel shell as a result of long-term operation. The material’s microstructure of some shell plates was coarse-grained, which arose from improper heat treatment during plates manufacturing. The investigations, presented in this paper, were realized within the project of LIDER VII Program financed by the National Centre for Research and Development of Poland.
PL
Metodą spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (TOF-SIMS) zanalizowano skład chemiczny warstw konwersyjnych wytworzonych na próbkach stali węglowej pokrytych warstwą cynku. Odporność badanych warstw na korozję wyznaczono na podstawie krzywych polaryzacyjnych, pomiaru ich impedancji oraz z wykorzystaniem komory solnej. Stwierdzono, że w procesie pasywacji zachodzi reakcja między związkami chromu a cynkiem, prowadząca do zmiany składu chemicznego powierzchni, w tym utworzenia mieszanych tlenków ZnCrxOy. Wykazano korelacje szybkości korozji wyznaczonej metodą elektrochemiczną oraz w komorze solnej z zawartością jonów fluorkowych w warstwie pasywnej oraz rezystancją warstwy porowatej.
EN
Samples of C steel coated with a 8 μm thick layer of Zn were treated with HNO₃ soln. and then passivated in com. Cr(III) salt solns. to produce conversion layers. Corrosion resistance of the layers was detd. on basis of polarization curves, impedance measurements and salt chamber tests. The chem. compn. of the layers was analyzed by using TOF-SIMS. The Cr compds. reacting with Zn during passivation resulted in formation of mixed ZnCrxOy oxides. Furthermore, the corrosion rate detd. by electrochem. methods and saline chamber test depended on the content of F ions in the passive layer.
13
Content available remote Behavior of triplex steel containing different aluminum content
EN
Medium-carbon alloy steels containing different aluminum contents were hot forged by 95% reduction at 1200°C followed by air cooling. Optical and scanning electron microscopes were used to investigate the morphologies of the different phases present. An austentizing process followed by water quenching (after hot forging) was carried out to obtain different hardness values. The intensity of the different planes was investigated using X-ray diffraction. The mechanical properties were characterized using tensile and hardness tests. Optical and scanning electron micrographs revealed a great effect of aluminum content on the steel properties. A matrix of bainite and pearlite and traces of ferrite was revealed for hot forged steel type 1 containing 1% Al. Steel type 2 containing 2% Al showed a matrix of pearlite and ferrite with the absence of bainite. The hardness increased with increasing the temperature to a maximum value then decreased for steel containing 1 and 2% aluminum. After austentizing at 925°C, the maximum hardness of 649Hv was recorded for hot forged steel type 2 of 2% aluminum, while steel type 1 of 1% aluminum showed a maximum hardness of 531Hv after austentizing at 1000°C. Thus, the maximum hardness of hot forged steels decreased with increasing aluminum content. In addition, the maximum tensile and yield strength were decreased by increasing the aluminum content in the steel. The changes in microstructure and mechanical properties of these steels could be explained by the effect of aluminum as a ferrite forming element.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu warunków obróbki rotacyjno-kaskadowej na kształtowanie morfologii i struktury geometrycznej powierzchni wałków stalowych. Zakres prezentowanych badań obejmował próby obróbki wałeczków stalowych w wygładzarce rotacyjno-kaskadowej z zastosowaniem różnego typu ceramicznych kształtek ściernych firmy Marbad. Określono również zużywalności i skrawności kształtek ceramicznych podczas obróbki stalowych wałeczków w wygładzarce rotacyjno-kaskadowej firmy Erba.
EN
In the article the results concerning influence of processing conditions of circular vibratory finishing on shaping of steel surface surface texture have been presented. The range of presented investigation results included tests of machining of steel workpieces using circular vibratory surface finishing machine and different ceramic shaped stones manufactured in Marbad factory. Also wear and machinability of ceramic shaped stones after machining of steel workpieces in Eraba circular vibratory surface finishing machine has been estimated.
EN
The influence of the concentration of sodium molybdate(VI) on the corrosion of S235 carbon steel in solutions contained chloride and nitrate(V) ions have been studied. For the research purpose a weight loss method has been used. It can be concluded that the addition of Na2MoO4 to the aggressive environment reduces the weight loss of the sample. Inhibition efficiency and corrosion rate have been calculated. The efficiency inhibition of corrosion has been about 93%. It has been found that the corrosion rate of S235 steel, in a solution containing 100 mM sodium molybdate (VI) was about 14 times lower than in the solution without inhibitor. Therefore, the examined compound was an effective inhibitor of the corrosion of S235 carbon steel.
EN
The corrosion inhibition effect of the drug reducer polyacrylamide (PAM) on carbon steel (K-55) in simulated fracturing fluid (0.3 M of KCl and 0.2 wt. % of PAM with pH 7.8) under static and hydrodynamic conditions was studied. The electrochemical experimental results indicated that the carbon steel show active dissolution behaviour in the absence and the presence of the inhibitor PAM. However, PAM acting as mixed-type inhibitor was able to promote the formation of a product layer on the metal’s surface, lowering both cathodic and anodic current density. For long exposure times, the corrosion activity of the metal increases, as result of the breakdown of the corrosion product layer and initiation of localised corrosion spots. Furthermore, it was observed that under hydrodynamic conditions PAM was not only able to promote the formation of a protective layer on the meal surface but also it was able to influence the flow dynamic properties of solution by decreasing the friction (wall shearstress) between the metal’s surface and fl owing media, thus reducing the risk of flow induced localized corrosion.
PL
Badano inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) (PAM), stosowanego jako dodatek redukujący lepkość, na szybkość korozji stali węglowej (K-55) w symulowanej cieczy szczelinującej (0,3 M KCl, 0,2 wt. % PAM o pH = 7,8) w warunkach statycznych i hydrodynamicznych. Wyniki badań elektrochemicznych wskazują, że stal węglowa, zarówno w obecności, jak i przy braku inhibitora PAM ulega aktywnemu rozpuszczaniu w badanym roztworze. Jednakże PAM, działając jak inhibitor typu mieszanego, promuje tworzenia się warstwy produktów korozji na powierzchni metalu, które to produkty blokując dostęp środowiska korozyjnego do powierzchni metalu, zmniejszają gęstość prądu katodowego, jak i anodowego. W przypadku długich czasów ekspozycji, aktywność korozyjna metalu zwiększa się wskutek przerwania warstwy produktów korozji i pojawienia się korozji lokalnej. Ponadto stwierdzono, że w warunkach hydrodynamicznych PAM nie tylko promuje tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu ale także wpływa własności dynamiczne roztworu, zmniejszając tarcie ścinające pomiędzy powierzchnią metalu i płynnym medium, co zmniejsza ryzyko korozji lokalnej wywołanej przepływem.
EN
Polyacrylamide (PAM) was used to investigate the inhibition efficiency on corrosion of carbon steel (K-55) in 0.5 M KCl solution with CO2 through AC impedance, polarization curves, and SEM techniques under static and hydrodynamic conditions. The electrochemical experimental results indicated that carbon steel showed active dissolution behaviour in the absence and the presence of the inhibitor PAM. However, the Nyquist diagrams showed increase in RP values in the presence of inhibitor under static and hydrodynamic conditions, thus increasing inhibition efficiency. Potentiodynamic curves suggested that the inhibitor is mixed type in nature. SEM results showed that PAM was able to influence the flow dynamic properties of solution by decreasing the friction (wall shear-stresses) between the metal surface and flowing media, thus reducing the risk of flow induced localized corrosion.
PL
W publikacji zawarto wyniki badań skuteczności antykorozyjnej inhibitora poliakrylamidowego (PAM) zastosowanego do hamowania procesów korozyjnych stali typu K55 w środowisku 0,5M KCl z obecnością CO2. Badania elektrochemiczne prowadzono w warunkach stacjonarnych oraz w warunkach przepływu z użyciem technik impedancyjnych i polaryzacyjnych. Obserwacje powierzchni próbki prowadzono z użyciem techniki elektronowej SEM. Wyniki badań wskazują, że stal K55 wykazała aktywność elektrochemiczną zarówno przy nieobecności jak i w obecności inhibitora PAM. Dalsze badania impedancyjne wykazały jednak, że w obecności inhibitora następuje wzrost wartości Rp badanej próbki, zarówno w warunkach stacjonarnych jak i hydrodynamicznych. To wskazuje na skuteczność hamowania korozji przez inhibitor typu PAM. Krzywe polaryzacji natomiast sugerują katodowo-anodowy charakter inhibitora. Z kolei obserwacje SEM wykazały wpływ inhibitora na własności hydrodynamiczne roztworu poprzez zmniejszenie tarcia pomiędzy powierzchnią metalu i przepływającym medium, redukując tym samym ryzyko powstania ognisk korozji wywołanej przepływem.
PL
Zbadano wpływ stężenia molibdenianu (VI) sodu na korozję elektrochemiczną stali węglowej S235 w kwaśnych roztworach zawierających jony chlorków i azotanowe (V). Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono parametry: szybkość oraz wydajność inhibitowania reakcji korozji stali. Stwierdzono, że szybkość korozji stali, S235 w roztworze zawierającym 100 mM molibdenianu (VI) sodu jest ok. 18 razy mniejsza niż w roztworze elektrolitu podstawowego. Wydajność inhibitowania reakcji korozji jest wysoka i wynosi 95%. Zatem badany związek jest skutecznym inhibitorem korozji stali węglowej S235.
EN
The influence of the concentration of sodium molybdate (VI) on the corrosion of S235 carbon steel in solutions contained chloride and nitrate (V) ions were studied. Corrosion parameters, inhibition efficiency and corrosion rate were calculated. The efficiency inhibition of corrosion was about 95%. It was found that the corrosion rate of S235 steel, in a solution containing 100 mM sodium molybdate (VI) was about 18 times less than in the solution without inhibitor. Therefore, the examinated compound was an effective inhibitor of the corrosion of S235 carbon steel.
19
Content available remote Microstructure evolution in warm forged sintered ultrahigh carbon steel
EN
Fe–1.4C–0.65Si–0.85Mo ultrahigh carbon steel was liquid phase sintered in 10%H2–90%N2 at 1300 °C from Höganas Astaloy 85 Mo HP base iron, fine graphite and silicon carbide powders mixed with polypropylene glycol. The microstructure then comprised fine pearlite and grain boundary cementite networks and the density increased from ∼6.8 g cm−3 to ∼7.7 g cm−3. A group of specimens then underwent austenitisation, isothermal quenching/autotempering at M(10%) temperature, followed by cooling to room temperature. This produced a crack-free martensitic microstructure, which transformed to ferrite plus fine spheroidised carbides by annealing for 3 h at 750 °C. To attain full density and well-distributed submicron carbides, these specimens were warm forged at 700–750 °C. To ascertain if some processing steps can be discarded, as-sintered and quenched samples were similarly thermo-mechanically processed. The required stresses and resultant microstructures depended on temperature and strain rate, with optimum microstructure, for Bähr processing at 775 °C of quenched material, fully comparable with that of prior spheroidised specimens. Microstructures and hardness values are presented for all processing routes.
PL
Zbadano wpływ stężenia etyloksantogenianu potasu (KEtX) na korozję stali węglowej St3S w kwaśnym roztworze azotanów. Badania prowadzone były metodą elektrochemiczną. Stwierdzono, że wydajność inhibitowania korozji stali rośnie wraz ze wzrostem etyloksantogenianu potasu w roztworze. Na podstawie analizy krzywych polaryzacji stwierdzić można, że KEtX należy do grupy inhibitorów mieszanych. Adsorpcja etyloksantogenianu potasu na powierzchni stali opisana jest za pomocą izotermy Langmuira i zachodzi zgodnie z mechanizmem adsorpcji chemicznej. Wyznaczone zostały również parametry korozji stali St3S w badanym środowisku.
EN
The influence of the concentration of potassium ethylxanthate (KEtX) on the corrosion of St3S carbon steel in nitrate acid solutions was studied. The investigations involved electrochemical polarization methods. The inhibition efficiency increased with an increase in the concentration of potassium ethylxanthate. Tafel polarization study revealed that KEtX acted as a mixed-type inhibitor. The adsorption of potassium ethylxanthate has been found to occur on the surface of steel according to the Langmuir isotherm. The kinetic parameters for St3S corrosion and potassium ethylxanthate adsorption, respectively were determined and discussed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.