Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena efektywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The evaluation of system performance plays an increasingly important role in the reliability analysis of cyber-physical systems. Factors of external instability affect the evaluation results in complex systems. Taking the running gear in high-speed trains as an example, its complex operating environment is the most critical factor affecting the performance evaluation design. In order to optimize the evaluation while improving accuracy, this paper develops a performance evaluation method based on slow feature analysis and a hidden Markov model (SFA-HMM). The utilization of SFA can screen out the slowest features as HMM inputs, based on which a new HMM is established for performance evaluation of running gear systems. In addition to directly classical performance evaluation for running gear systems of high-speed trains, the slow feature statistic is proposed to detect the difference in the system state through test data, and then eliminate the error evaluation of the HMM in the stable state. In addition, indicator planning and status classification of the data are performed through historical information and expert knowledge. Finally, a case study of the running gear system in high-speed trains is discussed. After comparison, the result shows that the proposed method can enhance evaluation performance.
2
Content available remote Prosta metoda detekcji cykli odstawy urobku samojezdnych ładowarek łyżkowych
PL
W górnictwie podziemnym rud miedzi transport poziomy urobku realizowany jest za pomocą samojezdnych maszyn załadowczo-odstawczych. Przykładowo, w kopalniach rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A., gdzie stosowany jest komorowo-filarowy system eksploatacji złoża, odstawa urobku realizowana jest głównie przy współpracy ładowarek łyżkowych i wozów odstawczych. W przypadku krótszych tras odstawy proces ogranicza się już tylko do ładowarek. Obecnie obserwuje się globalny trend w zakresie rozwoju predykcyjnego utrzymania ruchu maszyn górniczych, nawigacji, jak również optymalizacji produkcji z wykorzystaniem przemysłowego internetu rzeczy (ang. Industrial Internet of Things, IIoT). Rozwój analityki w tym zakresie wymaga niestety pełnego wglądu w przebieg pracy maszyny w wyrobiskach górniczych, zapewniający prowadzenie wielowymiarowych analiz do szerszego zrozumienia kontekstów eksploatacji maszyny. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji cykli odstawy, jak również składowych podprocesów, realizowanych w każdym pojedynczym cyklu. Zaproponowany algorytm bazuje na użyciu operacji splotu, w celu detekcji skoków obserwowanych w sygnale ciśnienia z siłownika układu hydraulicznego wychyłu łyżki.
EN
In underground mining of cooper ores, horizontal transport of material is performed using self-propelled machines, especially Load-Haul-Dump machines. For example, in KGHM Polska Miedź S.A. underground mines, where room-and-pillar system is used to deposit exploitation, the haulage process is provided by wheel loaders and haul trucks with suitably adjusted operation configuration. In case of shorter haulage routes, only wheel loaders take part in haulage process. Currently, there is observed a global tendency reliant on develop predictive maintenance as well as navigation or production optimization using Industrial Internet of Things (IIoT). Unfortunately, analytics development in this domain requires full insight into machine’s workflow in mining excavations and multivariate analysis in order widely understanding of machine operating contexts. In this article, a quick method to haulage cycle identification on example of wheel loader has been proposed. Developed algorithm is based on hydraulic pressure signal segmentation which provides to recognize loading operation, haulage and return of machine to mining face after unloading material in dumping point. The method is based on smooth hydraulic pressure signal in order to reduce signal interference but introduce to apply a convolution of smoothed signal with inverted step function. The advantage of the algorithm is its simplicity, high accuracy, robustness and low algorithmic complexity.
PL
W artykule opisano cele i formy programu wsparcia adaptacyjnego oraz przedstawiono wyniki jego skuteczności. Do pilotażowego programu zgłosiło się 60 osób, które zostały objęte diagnozą psychologiczną i działaniami wspierającymi. Oceny skuteczności dokonano poprzez porównanie wyników z oceny początkowej i powtórnej z wykorzystaniem klasyfikacji ICF oraz poprzez oszacowanie liczby zrealizowanych celów programu Najwyższy procent osiągniętych celów stwierdzono w zakresie funkcji emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, zdobywania i wykonywania pracy oraz w dziedzinie zwiększenia e-kompetencji.
EN
The the paper the objectives and forms of the adaptive support program and the results of its effectiveness are presented. 60 people who volunteered to participate in the pilot program were covered by psychological diagnosis and support activities. The effectiveness of it was assessed by comparing the results of the initial and repeated assessment with the use of the ICF classification and by assessing the number of program objectives achieved. The highest percentage of achieved goals was found in the area of emotional functions, coping with stress, getting and doing work and in the field of increasing e-competence.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie mechanizmu działania i ocena efektywności różnego typu domieszek chemicznych, które pozwalają na kontrolowanie przebiegu odkształceń skurczowych, towarzyszących procesom hydratacji cementu. W pracy przedstawiono wyniki badań z realizacji programu badawczego, w którym wykorzystano podstawowe rodzaje domieszek pozwalające na uzyskanie zapraw i betonów cementowych o zredukowanym lub wręcz skompensowanym skurczu. W badaniach wykorzystano domieszki oparte na bazie tlenku wapnia, wielkocząsteczkowego alkoholu oraz wodnych dyspersji polimerowych (kopolimer styrenowo-akrylowy SA i lateks styrenowo-butadienowy SBR). Analizowano ich wpływ na wielkość odkształceń skurczowych i rozwój wytrzymałości zapraw cementowych.
EN
The subject of article is to present the mechanism of action and evaluate the effectiveness of various types of chemical admixtures which allows to control the course of the shrinkage strain associated with cement hydration process. The paper presents the results of research on the implementation of the research program, which uses the basic types of admixtures that allow obtaining mortars and cement concretes with reduced or even compensated shrinkage. The studies used admixtures based on calcium oxide, high molecular alcohol and aqueous polymer dispersions (styrene-acrylic copolymer SA and styrene-butadiene latex SBR). Their impact on the amount of shrinkage strain and development of cement mortar strength was analyzed.
6
Content available remote Efektywność kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
PL
W artykule przedstawiono zakres modernizacji dziesięciu budynków publicznych położonych w województwie podlaskim w związku z ich kompleksową termomodernizacją, która planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenia emisji CO2. Zaprezentowano również koszty i efektywność ekonomiczną inwestycji.
EN
The article presents the range of modernization of ten public buildings located in the Podlasie voivodship in connection with their comprehensive thermo-modernization, which is planned under the Regional Operational Program. The possibilities of improving the energy efficiency of buildings and reducing CO2 emissions were analyzed. Costs and economic efficiency of investments were also presented.
PL
Istnieje wiele metod stosowanych do oceny efektywności energetycznej. Przy wyborze odpowiedniej należy kierować się nie tylko zamierzonym do osiągnięcia efektem, ale również ilością oraz jakością dostępnych danych podlegających analizie. Niektóre z metod, jak pinch, analiza entalpii i egzergii oraz termoekonomika wymagają szczególnego zakresu danych. Dedykowane są więc głównie branży energetycznej i przemysłowej, gdzie stale monitorowany proces produkcji jest wystarczająco opomiarowany. Metody LCA, VSM i DEA są bardziej ogólne i uniwersalne, można je zastosować zarówno do branży handlowo-usługowej, jak i branż specjalistycznych. Często te techniki wykorzystywane są do projekcji działania planowanej inwestycji czy planowanej modernizacji. Dodatkowo niektóre z wymienionych w artykule technik, oprócz oceny aspektów środowiskowych związanych z systemem wyrobów lub usług, określają również sposób zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego. Wszystkie metody mają jedną wspólną cechę – prowadzą do zmniejszenia marnotrawstwa, a tym samym sprzyjają efektywniejszemu wykorzystaniu surowców naturalnych.
EN
There are many methods that can be applied to assess the energy efficiency. However, when there is a need to select one of them it is advisable to consider not only the effect that is intended to achieve but also the amount and quality of data available to analyse. Some of these methods for instance, like “pinch”, enthalpy and exergy analysis or thermoeconomics need a special range of data. So, they are mainly dedicated to be used in power and industrial sectors where the constantly monitored production process is sufficiently well metered. Mehotds like LCA, VSM or DEA are more general and universal, so they can be applied in trade or service as well as in specialistic sectors. These techniques are often used for projection of effects of planned investments or modernizations. Additionally, some of them, beside the assessment of environmental aspects connected with the system of products and services, define also ways to reduce threats to natural environment. But all the methods have one thing in common – they lead to reduction of waste and in the same way they contribute to more effective use of raw materials.
PL
Podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych przez kierowników ruchu wymaga rzetelnych danych wejściowych. Zdolność wydobywcza zakładu górniczego jest jednym z najważniejszych parametrów mających wpływ na kontraktowanie ilości dostaw surowców do odbiorców, a tym samym ocenę rentowności całego przedsięwzięcia.
9
Content available remote Analiza efektywności wybranych instalacji fotowoltaicznych w północnej Polsce
PL
W artykule przedstawiono konfiguracje czterech instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w północnej Polsce. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów dokonano oceny efektywności badanych systemów, w zakresie sprawności energetycznej przetwarzania energii, jak i efektywności ekonomicznej działających instalacji, oraz uwarunkowań pozatechnicznych związanych z wytwarzaniem energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
EN
The article presents the configuration of four photovoltaic systems installed in northern Poland. Based on the results of the measurements, the effectiveness of the systems under investigation, in terms of efficiency of energy conversion and economic efficiency of the installations operating, as well as non-technical determinants related to the production of energy from renewable sources were assessed.
PL
Przedstawiono właściwości procesowe poziomego bioreaktora rurowego do prowadzenia procesów aerobowych. Zaproponowany model matematyczny bioreaktora uwzględnia proces mikrobiologiczny przebiegający w fazie ciekłej oraz w biofilmie powstałym na ściankach aparatu. Dokonano oceny efektywności pracy bioreaktora w różnych warunkach operacyjnych. Wykazano, że dzięki obecności immobilizowanej biomasy możliwe jest prowadzenie procesu w sterylnie zasilanym bioreaktorze o tłokowym przepływie cieczy. Bez immobilizacji biomasy nie byłoby to możliwe. Zamieszczono również wskazówki odnoszące się do sposobu napowietrzania bioreaktora.
EN
Technological properties of a horizontal tubular bioreactor for aerobic processes were presented. The math. model of the bioreactor was developed for microbiol. process in liq. phase and for biofilm formed on the vessel walls. Efficiency of the bioreactor was evaluated at various operating conditions. Because of the immobilized biomass, the process proceeds in a plug-flow with sterile feed.
11
Content available remote Wykorzystanie mobilnych platform latających w badaniach termowizyjnych
PL
W artykule przedstawiono analizę zastosowania bezzałogowych platform latających do badania efektywności termoizolacji budynków. Zaprezentowano wyniki pomiarów dwóch budynków, z których jeden został ocieplony. Wyniki mają charakter jakościowy i stanowią analizę porównawczą skuteczności termoizolacji dwóch budynków kampusu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu przed i po przeprowadzeniu prac.
EN
This paper presents an introduction to the analysis of the possibility of the use of unmanned airborne vehicles in process of testing the effectiveness of the thermal insulation of buildings. The results of measurements of a qualitative nature which are a comparative analysis of the effectiveness of the thermal insulation of two campus buildings School of Land Forces Military in Wroclaw before and after their thermal modernisations are presented here.
12
Content available remote Ocena efektywności monitoringu obiektów inżynierskich za pomocą sieci Bayesa
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie sieci Bayesa do projektowania monitoringu i podejmowania decyzji w działaniach eksploatacyjnych. Ponadto pokazano dwie metody oceny informacji diagnostycznych. Pierwszą z nich jest wartość oczekiwana EVSI (ang. Expected Value of Sample Information), która stanowi podstawę do wyboru spośród alternatywnych obserwacji symptomów zmiennej diagnostycznej. Natomiast drugą metodą jest entropia, która pozwala ocenić, jak informacja uzyskana z sieci monitoringu zmniejsza niepewność dotyczącą zmiennej diagnostycznej. Wybór metody zależy od tego, czy chcemy maksymalizować użyteczność, czy też minimalizować niepewność zmiennej diagnostycznej.
EN
We propose the use of Bayesian networks to support the monitoring design and decision-making for the operations of civil engineering structures. Two assessment methods for estimating the diagnostic value of information are discusses. The first is called the Expected Value of Sample Information (EVSI), which may be used as the basis for the selection of diagnostic tests. The second approach is concerned with the entropy of information. It allows to evaluate how the information obtained from the monitoring network reduces uncertainty regarding the diagnostic variable. The choice of the method depends on whether one wants to maximise the information utility or minimise the diagnosis uncertainty.
PL
Przedstawiono i poddano analizie istotne przyczyny braku oczekiwanej efektywności dwóch badanych maszyn papierniczych typu „tissue”. Podstawą analizy były obliczenia wybranych wskaźników efektywności produkcyjnej (1, 2). Wykonano je w oparciu o raporty produkcyjne zbierane w okresie trzech miesięcy. Wyniki pomiarów i obliczeń stały się źródłem analizy porównawczej i oceny efektywności produkcyjnej maszyn. Istotnym wskaźnikiem oceny efektywności produkcyjnej maszyn okazał się wskaźnik efektywności wykorzystania czasu produkcyjnego (ht). Wymieniono czynniki i przyczyny obniżające wartości tego wskaźnika.
EN
The article shows important reasons for lack of expected effectiveness of two examined tissue machines. The analysis was based on calculations of selected production effectiveness factors (1, 2). They were carried out on the basis of production reports collected within 3 months. Measurement and calculation results were used to compare and assess production effectiveness of the machines. A crucial factor for production effectiveness assessment was the factor of production time utilization (ht). The authors present reasons responsible for reduction of the this factor value.
PL
Artykuł skupia się na problematyce związanej z oceną efektywności technologii energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne. Zaprezentowano w nim metodę oceny opierającą się na modelach Data Envelopment Analysis, należącą do nieparametrycznych metod oceny efektywności. Modele DEA na przestrzeni ostatnich lat zyskały dużą popularność w szeroko rozumianym przemyśle energetycznym. Wraz ze wzrostem popularności rosną także ich możliwości. W ostatnich latach w literaturze światowej można było zaobserwować liczne artykuły poświęcone nowym modelom DEA opracowanym właśnie na potrzeby przemysłu energetycznego. Najbardziej zaawansowane metody, dedykowane ocenie energochemicznego przetwórstwa węgla, pozwalają kalkulować efektywność z punktu widzenia wielu nakładów energetycznych (węgiel, ropa, gaz itp.) oraz nieenergetycznych (koszty, nakłady, wielkość zatrudnienia itp.), przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno rezultatów pożądanych (moc, zyski itp.), jak i niepożądanych (gazy cieplarniane, ścieki, odpady itp.). Podejście takie pozwala na uzyskanie zunifikowanego współczynnika efektywności oraz wskazanie obiektów efektywnych względem ocenianej grupy. Oprócz wskazania obiektów efektywnych, modele DEA proponują także dla obiektów nieefektywnych technologię wzorcową, która stanowi zbiór najbliższych technologicznie obiektów efektywnych, na których powinna wzorować się dana jednostka. Informacje uzyskane z analizy pozwalają osobom odpowiedzialnym za kreowanie strategii danej jednostki na podjęcie optymalnych decyzji w celu poprawy efektywności. Niniejszy artykuł stanowi przegląd stosowanych modeli.
EN
The article focuses on the issue related to the efficiency assessment of the energy technologies using fossil fuels. It presents the evaluation method which is based on Data Envelopment Analysis models, belonging to non-parametric methods of efficiency evaluation. DEA models, in recent years, gained great popularity in the energy industry. With the increasing popularity, also grow their capabilities. In recent years, in world literature, could be seen a number of articles on the subject of new DEA models developed for the needs of the energy industry. The most advanced methods, dedicated to assessing the energy-chemical coal processing, allow to calculate the efficiency from the point of view of many energy (coal, oil, gas, etc.) and non-energy (costs, expenditures, employment, etc.) inputs, taking into account both the desired (power , profits, etc.) and adverse (greenhouse gases, sludge, waste, etc.) results. This approach allows for obtaining a unified efficiency ratio and an indication of efficient technologies in relation to assessed group. Apart from showing the efficient objects, DEA models also suggest for inefficient objects a reference technology, which is a collection of technologically nearest efficient objects, which should be taken as an exemplary model. Information obtained from the analysis allows responsible for the strategy creation managers for making optimal decisions in order to efficiency improvement. This article provides an overview of the applied models.
EN
The article shall discuss the possibility of exploitation policy assessment of companies managing complex technical systems. The analysis of the opportunities and needs of quantitative assessment of exploitation policy showed, that such assessment may be conducted on the basis of multidimensional set of values resulting from the synthesis of the key features associated with the performing maintenance works. Based on the results of previous studies, it was built taxonomic model for assessing exploitation policy, supplemented by an identification procedure of reference (positioning) taxonomic variants. The developed way of assessing exploitation policy will be subject of verification in terms of functioning of selected technical network systems.
PL
Artykuł podejmuje dyskusję nad możliwością oceny polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstw zarządzających złożonymi systemami technicznymi. Analiza możliwości i potrzeb ilościowej oceny polityki eksploatacyjnej wykazała, że ocena taka może być prowadzona w oparciu o wielowymiarowy zbiór wartości wynikający z syntezy kluczowych cech związanych z realizacją prac obsługowo-naprawczych. W oparciu o wyniki dotychczasowych badań, zbudowano taksonomiczny model oceny polityki eksploatacyjnej, uzupełniony procedurą identyfikacji wzorcowych (pozycjonujących) wariantów taksonomicznych. Opracowany sposób oceny polityki eksploatacyjnej będzie przedmiotem weryfikacji w warunkach funkcjonowania wybranych sieciowych systemów technicznych.
16
Content available remote Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sanitarnej
PL
Poziom sanitacji obszarów wiejskich ulega w ostatnich latach znacznej poprawie. Związane jest to ze wzrostem inwestycji w zbiorcze systemy kanalizacyjne. Jednakże, w warunkach polskich, tereny wiejskie charakteryzują się nizinnym ukształtowaniem i rozproszoną zabudową. Warunki takie nie sprzyjają budowie tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej, co powoduje konieczność stosowania systemów niekonwencjonalnych. Przed realizacją wybranego systemu, każda inwestycja powinna być poddana ocenie efektywności ekonomicznej celem określenia jej opłacalności finansowej. Ponadto, w ocenie należy uwzględnić także czynniki nieekonomiczne, jak podniesienie standardu życia. Do metod oceny projektów inwestycyjnych zalicza się metody statyczne i dynamiczne. W niniejszym artykule przedstawiono przykład analizy ekonomicznej inwestycyjno-eksploatacyjnej wybranych rodzajów kanalizacji sanitarnej dla wiejskiej jednostki osadniczej. Przeanalizowano rozwiązania grawitacyjnego, ciśnieniowego oraz podciśnieniowego odprowadzania ścieków bytowych. Trasy poszczególnych projektowanych sieci kanalizacyjnych były analogiczne, z uwzględnieniem rozwiązań charakterystycznych dla danych systemów. W ocenie pominięto budowę przykanalików od budynków, jako odcinków jednakowych we wszystkich analizowanych rozwiązaniach. Ocenę efektywności ekonomicznej przeprowadzono w oparciu o dyskontowe (dynamiczne) metody oceny projektów inwestycyjnych: dynamiczny koszt jednostkowy DGC, wskaźnik zaktualizowanej wartości netto NPV oraz współczynnik korzyści i kosztów BCR. Zastosowane wskaźniki oceny projektów uwzględniały koszty inwestycyjne oraz, często pomijane, koszty eksploatacyjne. Na podstawie przeprowadzonej analizy ekonomicznej określono opłacalność realizacji każdego z rozpatrywanych systemów kanalizacyjnych, zasugerowano alternatywne do proponowanych rozwiązania oraz wskazano dalsze kierunki oceny projektów inwestycyjnych.
EN
The sanitation of rural areas is remarkably improving over last few years due to the investment’s increase into collective sewerage systems. However, Polish rural areas characterise by lowland terrains and scattered buildings. These conditions do not favour traditional, gravitational sanitary system, what cause a need of implementing unconventional systems. Before an implementation, each investment should be assessed by its economical effectiveness in order to define its financial profitability. Moreover, uneconomical factors, as improving standard of living, should be included in the assessment. To evaluate an investment project, static and dynamic methods are applied. In this paper, an exemplary economic investment-exploitative analysis of selected sewerage systems for rural locality is presented. Gravitational, pressure and vacuum sewage systems were analysed. Localisations of design sewerage pipes were analogical, including special characteristics of each system. Building’s connections were ignored as identical in all analysed conceptions. The valuation of economical effectiveness was pursued in accordance to discount (dynamic) methods of a assessing investment project: dynamic generation cost DGC, net present value NPCV, and benefit-cost ratio BCR. Applied factors of project’s evaluation included investment’s costs and, often ignored, exploitative costs. Basing on pursued analysis, a profitability of each analysed sewerage system was specified, alternative solutions were suggested, and further methods of project assessment were recommended.
EN
This paper presents some approach for the formulation of the decision-making model in supporting the assessment of supply chain efficiency. Were presented factors affecting the efficiency of the functioning of individual links of supply chain. Was pointed out the technical, economic, organizational and reliability aspects affecting the efficiency and reliability of functioning of the supply chain both in terms of supply and distribution. Having regard to a comprehensive approach to assessing efficiency of the functioning of supply chains were proposed indicators for assessing the quality of functioning. Were distinguished technical, economic and quality indicators for which also were presented a formal record.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia zastosowania procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce. Przedstawiono koncepcję wielowymiarowej metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce.
EN
The selected issues of econometric modeling in programming processes and investment effectiveness evaluation in power industry implementation are presented in this paper. The concept of the multivariate method of effectiveness evaluation of investing in power industry is presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu stabilizacji frakcji 0–80 mm zmieszanych odpadów komunalnych, wydzielonych w trakcie mechanicznego przetwarzania odpadów. Na ich podstawie przeprowadzono analizę efektywności biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w dwóch popularnych na polskim rynku instalacjach, które reprezentują: technologię bioreaktorową/boksową zamkniętą z aktywnym napowietrzaniem i nawilżaniem oraz technologię bioreaktorową/boksową zamkniętą z aktywnym napowietrzaniem bez nawilżania. Zwrócono szczególną uwagę na następujące parametry procesu rozkładu tlenowego: wilgotność, temperaturę, stosunek węgla organicznego do azotu (C/N). Dyskusję nad efektami przeprowadzonych badań i analiz podjęto zarówno w aspekcie biotechnologicznych podstaw rozkładu tlenowego substancji organicznych, jak również obowiązującego w Polsce prawodawstwa w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz proponowanych jego zmian. Wykazano także, że uzyskanie niskich wartości parametru AT4 dla odpadów stabilizowanych tlenowo, w których zawartość wilgoci wynosi poniżej 26% może prowadzić do błędnych interpretacji i nie powinno być podstawą do formułowania wniosków o właściwym ich biologicznym ustabilizowaniu.
EN
The article presents results of research of the stabilization process 0–80 mm fraction of mixed municipal waste, obtained during the mechanical treatment of waste. On the basis of an analysis of the effectiveness of biological treatment of mixed municipal waste in two popular systems on the Polish market, which represent: bioreactor/boxes close technology with active aeration and humidification and bioreactor/boxes close technology with active aeration without humidification. Special attention was drawn to the following oxygen decomposition process parameters: humidity, temperature, the ratio of organic carbon to nitrogen (C/N). The discussion on the effects of the research and analysis have been taken both in terms of the basics of biotechnology of oxygen decomposition of organic substances as well as existing in Poland legislation on mechanical-biological treatment of mixed municipal waste and the proposed amendments. The discussion on the effects of the research and analysis have been taken both in terms of the basics of biotechnology of oxygen decomposition of organic substances as well as existing in Poland legislation mechanical-biological treatment of mixed municipal waste and the proposed amendments thereto. It was also shown that obtaining low AT4 parameter values for oxygen stabilized waste, waste in which the moisture content is less than 26% can lead to misinterpretation and should not be the basis for conclusions about the proper biological stabilization.
EN
The article presents an analysis of the effect of main parameters of the river and land system of container transport on its economic effectiveness. Those parameters are: the number of layers of containers on a barge, percentage of the land transport in the entire route, number and time of transhipments and speed relations. Relationships between those parameters have been established together with the principles of their selection, assuming the main criterion to be gaining profit by using combined transport in comparison with land transport. Examples of combined transport have been presented on the Gliwice – Świnoujście and Gliwice – Hamburg routes, including progress in modernizing the Middle Oder
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.