Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie pras walcowych do brykietowania paliw stałych
PL
Przedstawiono doświadczalne wyniki brykietowania pylistego węgla brunatnego, węgla drzewnego, węgla kamiennego koksowego oraz paliw kompozytowych w zasilanej grawitacyjnie prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania. W czasie badań określono jednostkowe zapotrzebowanie na energię w procesie brykietowania oraz wytrzymałość otrzymanych brykietów na zrzut i ściskanie.
EN
Lignite dust, coking coal, lignite, oat straw and spruce saw dust were briquetted in a gravity fed roll press with asymmetrical layout system optionally after addn. of binding agents. The unitary energy demand for the briquetting as well as drop strength and compressive strength of the briquettes were detd. The briquettes showed good mech. strength and heating value and were recommended for pract. use.
2
Content available remote Badania procesu brykietowania stałego paliwa kompozytowego
PL
Przedstawiono wyniki badania procesu scalania rozdrobnionego węgla brunatnego i biomasy w cylindrycznej matrycy zamkniętej w celu uzyskania trwałego i wytrzymałego stałego paliwa kompozytowego. Brykietowano mieszankę węgla brunatnego i biomasy w proporcji 70/30 przy czterech poziomach jej wilgotności (18,6%, 21%, 25,5% oraz 27,9%). Stwierdzono, że wytrzymałość mechaniczna brykietów rosła, gdy wywierano większy nacisk jednostkowy oraz gdy malała wilgotność brykietowanych mieszanek.
EN
Lignite was briquetted with oat straw and cellulose fibers (30% by mass) in a cylindrical die at moisture content 18.6-27.9% to det. the pressure-d. relationships, d., elongation of briquettes, as well as axial and specific crushing strength and shatter index of briquettes. The mech. strength of the briquettes increased with decreasing in the moisture content in the briquetted mixts. and increasing the unit pressure exerted.
PL
Porównano efekty brykietowania w prasie walcowej, w której zastosowano elementy formujące o nowych kształtach powierzchni roboczej. Brykietowano mieszankę węgla brunatnego z biomasą oraz mieszankę węgla drzewnego z lepiszczem dwuskładnikowym. Stwierdzono, że (i) w obu nowych układach zagęszczania można otrzymać wytrzymałe mechanicznie i trwałe brykiety, (ii) o wyborze typu powierzchni formującej może decydować jednostkowe zapotrzebowanie energii na realizację procesu aglomeracji oraz (iii) intensywne i równomierne podawanie nadawy w strefę zagęszczania spowodowało ujednorodnienie gęstości brykietów w całej objętości oraz zwiększenie ich wytrzymałości mechanicznej.
EN
Blends of lignite with oat straw and cellulose fiber biomass and of charcoal with a 2-component binder were used sep. in various proportions of mass components (50/50, 70/30 and 80/20) to produce briquettes by using the roller press. Mech. strength of briquettes, their durability as well as unitary energy demand for their producing were detd. and then compared for changing press parameter and rotational speeds of rollers (4.25-16.96 rpm) to choose the best prodn. parameters.
4
Content available remote Granulacja dwustopniowa nawozów mineralnych
PL
Zaprezentowano wyniki eksperymentalne scalania wieloskładnikowych nawozów mineralnych w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej w gładkie pierścienie formujące umożliwiające uzyskanie płaskich wyprasek. Próby przeprowadzano dla materiału o wilgotności 5%. Wypraski po sezonowaniu kruszono w laboratoryjnej kruszarce młotkowej w celu otrzymania klasy ziarnowej 2-4 mm. W czasie badań zmierzono moment skręcający na wale prasy w celu określenia jednostkowego zapotrzebowania energii na realizację procesu scalania.
EN
A com. multicomponent fertilizer was granulated in a lab. roll press equipped with flat forming rings. The moisture content in the moulded material was 5%. Seasoned moulded pieces were crushed in lab. hammer crusher to obtain grain size 2–4 mm. The unitary energy consumption needed for the process 23-29 kWh/Mg.
5
Content available remote Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu brykietowania wybranych paliw stałych w laboratoryjnej prasie walcowej z symetrycznym oraz niesymetrycznym układem zagęszczania. Zwrócono uwagę na ciągłe scalanie węgla brunatnego i sypkiego paliwa kompozytowego. Zaprezentowano również wyniki prac eksperymentalnych prowadzonych w celu wytypowania ekologicznych lepiszczy do wiązania miału węgla kamiennego. Wyniki badań mogą być wdrożone do praktyki przemysłowej.
EN
Fines of lignite and bituminous coal were briquetted after addn. of molasses, magnofloc, wheat starch, carboxymethyl cellulose and slaked lime. The addn. of molasses resulted in the highest drop strength of the briquettes (above 90%).
6
Content available remote Brykietowanie odpadowego grafitu w prasie walcowej z podajnikiem ślimakowym
PL
Badano brykietowanie odpadowego grafitu z dodatkiem 2,5% odpadowego pyłu wapiennego oraz 8% melasy w laboratoryjnej prasie walcowej wyposażonej w niesymetryczny układ zagęszczania oraz podajnik ślimakowy. W celu określenia jednostkowego zapotrzebowania na energię podczas procesu brykietowania, w czasie badań mierzono moment obrotowy na wale prasy oraz na wale ślimaka. Określono również wytrzymałości na zrzut i ściskanie otrzymanych brykietów.
EN
Residual graphite was briquetted together with residual limestone dust (2.5%) and molasses (8%) in a lab. roll press equipped with asymmetrical layout system and screw feeder. Torques on the roll shaft and on screw shaft were detd. to gauge unitary energy demand. Drop and compressive strengths of the briquettes were also evidenced. The briquettes met the requirements for solid fuels and were recomendet for practical use.
7
Content available Selection method for the roll press feeder
EN
Two types of feeders used for feeding fine-grained materials into the briquetting roll press are presented in this article. Both components enable, to varying degrees, the change of pressure exerted on the material and the briquette compaction degree. It ensures obtaining the proper mechanical strength of the briquettes in the case of unstable feeding material properties and is used to increase the area of application for a given roll press. Based on own experiences of the authors from the experimental research, a simple method of selecting the roll press feeder has been presented. The method was verified in laboratory conditions.
PL
W artykule zwrócono uwagę na 2 rodzaje zasilaczy, które stosuje się w przypadku brykietowania w prasie walcowej materiałów trudnych do scalania. Oba podzespoły umożliwiają zmianę wartości nacisku wywieranego na materiał oraz stopnia zagęszczenia brykietów. Zapewnia to uzyskanie odpowiedniej ich wytrzymałości mechanicznej w przypadku niestabilnych właściwości nadawy oraz służy rozszerzeniu obszaru stosowania określonej prasy walcowej. Na podstawie własnych doświadczeń wynikających z badań eksperymentalnych opracowano metodę doboru zasilacza prasy walcowej, którą przedstawiono w niniejszym artykule. Została ona zweryfikowana w warunkach laboratoryjnych.
8
Content available remote Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych
PL
Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie „siodła” o objętości 4 cm³ i 6,5 cm³. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by-passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek.
EN
Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5–15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm³ and 6.5 cm³ in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h.
PL
Określono podatność na zagęszczanie oraz scalanie w zamkniętej matrycy oraz w prasie walcowej mieszanki węgla brunatnego z KWB Bełchatów „Pole Szczerców” i biomasy (słoma owsa zmieszana z włóknami celulozy). Wyznaczono indeks podatności na zagęszczanie, podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie dla mieszanek o zróżnicowanej zawartości wilgoci. Stwierdzono, że w przypadku zmniejszania wilgotności mieszanki maleje indeks podatności na zagęszczanie, rośnie zatem jej zdolność do płynięcia, podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie. Ze wzrostem jednostkowego nacisku zagęszczania i zmniejszeniem zawartości wilgoci mieszanki wzrosła wytrzymałość mechaniczna brykietów.
EN
Index of compressibility, susceptibility to compressibility as well as compactibility were detd. for lignite biomass mixts. (Belchatow mine) contg. 30% by mass of biomass and for lignite (moisture content 18.6–27.9%) and compared. The decrease in moisture content resulted in decreasing the compressibility index and increasing the ability for merge. The strength of the briquettes increased with increasing pressure and decreasing moisture contents.
PL
Zobowiązanie Wspólnoty Europejskiej do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych na jej terytorium, potwierdzone na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2007 roku, postawiło przed Polską nowe zadania w tym zakresie. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych docelowy ich udział w końcowym zużyciu energii brutto w naszym kraju w roku 2020 (S2020) musi wzrosnąć do co najmniej 15 %. Za celowe należy zatem uznać dążenie do zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzenia roślinnego. Jednym z takich odpadów jest pył węgla drzewnego powstający w czasie procesu segregacji tego paliwa pod kątem jego sprzedaży. W skład pylistego węgla drzewnego wchodzi ok. 81 % części palnych. W celu przygotowania tego odpadu do zagospodarowania w Katedrze Systemów Wytwarzania AGH zrealizowano program badawczy obejmujący opracowanie technologii brykietowania pyłu węgla drzewnego wraz z analizą fizykochemiczną tego paliwa. W artykule zaprezentowano wyniki badań.
EN
Obligations of the European Community regarding development of renewable sources of energy in its territory, confirmed during sitting of European Council in March 2007, have set new aims for Poland in this matter. According to an attachment number 1 to directive regarding promoting renewable sources of energy, the energy obtained from renewable sources of energy included in the final gross amount of energy usage in Poland in year 2020 has to increase to at least 15%. It is vital therefore to develop all of the plant-based waste. One of such is the charcoal dust created during segregation of this fuel paying special attention to its selling value. Dusty/powdery charcoal consists of about 81% of combustible elements. In order to prepare this waste to its development in Department of Manufacturing Systems, AGH University of Science and Technology, a research that aims to develop a briquetting technology of charcoal dust with its physiochemical analysis was ran. The results of that research are presented in the article.
11
Content available remote Otrzymywanie brykietów paliwa kompozytowego z węgla brunatnego i biomasy
PL
Stwierdzono możliwość podwyższenia gęstości energetycznej i poprawy efektów spalania węgla brunatnego z biomasą jako paliwa kompozytowego. Przedstawiono wyniki badań brykietowania paliwa w matrycy zamkniętej oraz w prasie walcowej. Stosowano węgiel z KWB „Pole Szczerców” oraz słomę owsa zmieszaną z włóknami celulozy. Wyznaczono charakterystyki zagęszczania, określono wskaźniki jakości brykietów oraz ustalono wpływ składu mieszanki i nacisku jednostkowego na te wskaźniki.
EN
Lignite was briquetted with oat straw and cellulose fibers (20-50% by mass) in a cylindrical mold and in a roll press to det. the pressure-d. relationships. The briquettes were studied for compression and impact strengths and for water resistance. Effects of the biomass-to-lignite ratio and applied pressure on the strength of the briquettes were examd. Impact resistance index of the briquettes showed a max. at 30% content of the biomass. Both compressive strength and water resistance decreased with increasing biomass content.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań brykietowania komunalnych osadów ściekowych z wapnem palonym (jako sorbentem) i drobnoziarnistym węglem kamiennym. Dodawanie drobnoziarnistego węgla kamiennego do osadów miało na celu zwiększenie gęstości energetycznej paliwa powstałego w procesie scalania. Przeprowadzone badania obejmowały również analizę fizykochemiczną poddawanego brykietowaniu materiału. Ich wyniki umożliwiły ilościową i jakościową ocenę paliwa oraz dostarczyły informacji o mechanizmie jego rozkładu termicznego.
EN
Sewage sludge was utilized as a fuel by addn. of CaO as a drying agent and mixing with fine-grained coal for increasing the energy d. The products contained 50% or 67% of coal and 5% or 3.5% of CaO with respect to the dry mass and were briquetted in a lab. roll press. Their comprehensive strength and comparative for the sludge were detd. using a thermogravimetric method. The temp. of combustion, ash content and d. of the briquettes decreased with increasing coal content but did not depend on the rotational speed of the press. The combustion and pyrolysis curves were also detd. by thermogravimetry.
PL
Przedstawiono syntezę wyników badań własnych procesu brykietowania wybranych materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z różnymi konfiguracjami niesymetrycznego układu zagęszczania. Stwierdzono, że tego typu układ umożliwia brykietowanie w sposób ciągły materiałów trudnych do aglomeracji ciśnieniowej. Zaprezentowano także nowe rozwiązania konstrukcji brykieciarek wyposażonych w niesymetryczny układ zagęszczania.
EN
A review, with 11 refs., of authors own papers.
PL
Przewiduje się, że rozwój inwestycji mających na celu zwiększenie światowego wydobycia węgla koksowego poprawi bilans podaży i popytu, a w konsekwencji spowoduje obniżenie jego rynkowych cen w dłuższym horyzoncie czasowym. Obecnie na świecie prowadzone są prace mające na celu ocenę zasadności częściowego brykietowania wsadu węglowego stosowanego w procesie koksowania. Ich wyniki nie są publikowane. Zdaniem producentów zastosowanie zbrylonego węgla w mieszance węgli o niskim stopniu metamorfizmu poprawia jakość koksu oraz zapewnia stałość jego parametrów. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podjęto badania mające na celu określenie możliwości brykietowania w prasach walcowych drobnoziarnistego węgla koksującego. W pierwszej kolejności sprawdzono możliwości bezlepiszczowego scalania materiału. Następnie badano przydatność lepiszcz do brykietowania wsadu węglowego. W niektórych próbach określono wpływ suszenia lub sezonowania brykietów na ich wytrzymałość mechaniczną. Badania te prowadzone były w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej w oryginalny niesymetryczny układ zagęszczania. W celu oceny właściwości paliwa wykonano jego analizę termograwimetryczną. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz analizy literatury, mając na uwadze minimalizację zagrożeń środowiskowych, dokonano oceny możliwości zastosowania elektrofiltrów do wychwytywania pyłów pochodzących ze spalania scalonego węgla kamiennego.
EN
It is anticipated that development of investments for the purpose of increasing global coking coal production will improve the supply/demand and will exert pressure to lower the coking coal prices in the longer term. Currently there are conducted many researches undergoing to assess the validity of using partially briquetted coal in coking process. However the results are not being published. According to the producers, the use of lump coal in a mixture of coal with a low degree of metamorphism improves coke quality and provides consistency of its parameters. The department of Manufacturing Systems has undertaken a study to determine a possibility of briquetting fine coke in a roll presses without a binding component. Mentioned studies were conducted on a laboratory roll press type LPW 450, equipped with the original asymmetrical layout compacting system. In order to identify merged coal, basic physical and chemical properties were determined. Keeping in mind the value of environmental hazards, the possibility of applying electrostatic precipitators to capture ashes from combustion of coal chip, based on past experience in this field was evaluated.
PL
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i będący jej konsekwencją załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku z dnia 10 listopada 2009 r. wskazują na konieczność wzrostu udziału paliw odnawialnych w bilansie energetycznym Polski. Ma się to przyczynić do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju kraju. Stąd, w ostatnim czasie, jednym z podstawowych kierunków polityki energetycznej Polski stał się rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy. Równocześnie konieczność dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej wskazuje na celowość przygotowania nowych technologii zagospodarowania tradycyjnych źródeł energii, np. węgla brunatnego. Wysoka zawartość wody (wilgotność nawet powyżej 50%) węgla brunatnego oraz jego mała gęstość nasypowa jest przyczyną niewielkiej gęstości energetycznej tego paliwa. Jedną z metod na jej polepszenie jest dodawanie do węgla brunatnego biomasy np. w postaci rozdrobnionej słomy, a następnie zagęszczanie i brykietowanie takiej mieszanki w prasach walcowych o dużych wydajnościach. Zastosowanie tej technologii jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego przygotowania scalanych materiałów. W Katedrze Systemów Wytwarzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach programu „CoalGas” – Work Package 5, opracowano koncepcję przygotowania paliwa kompozytowego z węgla brunatnego wydobywanego ze złoża Szczerców oraz rozdrobnionej słomy z owsa. W artykule przedstawiono niektóre wyniki tych badań, w tym rezultaty analizy fizykochemicznej tego paliwa.
EN
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources and an annex to the Resolution of the Council of Ministers no. 202/2009 on the Polish energy policy until 2030 of 10 November 2009 indicate a need for a strong increase in contribution of renewable fuels in energy balance of Poland. It is supposed to reinforce Polish energy security and to help balanced development of the country. Therefore a development of utilisation of renewable energy, such as biomass, became one of the focal points in Polish energy policy. Simultaneously a necessity for a diversification of production of electricity indicates a purpose of creating new technologies that would help in managing traditional energy sources such as lignite. Due to high moisture and bulk density, lignite as a fuel has low energy density. One of the ways to increase energy density is adding biomass (such as oat straw) to lignite and then briquetting the mixture in roll presses with asymmetric thickening gravity fed system. Using this technology is possible only if the integrated materials were previously correctly prepared. In Department of Production Systems at AGH University of Science and Technology, thanks to the 'CoalGas - Work Package 5' project, a new concept of creating fuel made of lignite, mined in Szczerce, combined with oat straw was mapped out. Results of research (including physico-chemical analaysis of this fuel) are presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań brykietowania soli kamiennej wydobywanej w Zakładach Górniczych "Polkowice-Sieroszowice". Eksperyment przeprowadzono w Katedrze Systemów Wytwarzania Akademii Górniczo-Hutniczej, w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 zasilanej grawitacyjnie. Celem badań było uzyskanie z pylistej soli kamiennej brykietów, które będzie można zagospodarować dla celów spożywczych, bądź przemysłowych. W pracy podano wartość niektórych wskaźników techniczno-ekonomicznych, np. zapotrzebowania energii na brykietowanie soli kamiennej w prasach walcowych. Efektem prowadzonych badań są m. in. założenia do projektu przemysłowej prasy walcowej o średnicy walców 500 mm przystosowanej do brykietowania pylistej soli kamiennej.
EN
The article presents results of briquetting rock-salt mined in "Polkowice-Sieroszowice" mine. The experiment was run in a laboratory of Department of Manufacturing Systems AGH University of Science and Technology. We used gravity fed roll press LPW 450 to obtain briquet that can be used in either consumption aims or industrial aims. In addition, we presented results of examination on energy demands for briquetting rock-salt in the roll presses. As a result, we present you - among other things - assumptions regarding industrial roll press of 500 milimeter diameter adapted for briquetting dusty rock-salt.
PL
Zagęszczanie, a następnie scalanie materiałów drobnoziarnistych stanowi w wielu przypadkach pierwszy krok do ich zagospodarowania w odpowiednich technologiach lub do ich utylizacji. Zastosowanie określonej metody aglomeracji wymaga zazwyczaj dokonania oceny podatności materiału na taki proces. Na ocenę taką składają się m. in. właściwości materiałów, które można ogólnie scharakteryzować dwoma pojęciami: podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie. W takiej ocenie uwzględnia się również sposób ich przygotowania do zbrylania, metodę scalania oraz rodzaju stosowanego urządzenia. W badaniach podatności na zagęszczanie i scalanie korzysta się również m. in. z charakterystyk zgęszczania. Przedstawiono wybrane wyniki badań właściwości fluorku wapnia pod kątem określenia jego podatności na brykietowanie w prasie walcowej. Wyznaczono charakterystyki zagęszczania oraz określono jakościowy charakter zmian współczynników statycznego i kinetycznego tarcia zewnętrznego CaF2. Przedstawiono również niektóre wyniki badań parametrów plastycznego płynięcia, które charakteryzują m. in. przepływ w urządzeniach dozujących i prawidłowe wypełnienie strefy zagęszczania prasy. Weryfikację eksperymentalną podatności na brykietowanie przeprowadzono w laboratoryjnej prasie walcowej przy zastosowaniu różnych konfiguracji układu zagęszczania
EN
In many cases, compression and compaction of fine-grained materials constitutes the first step for their utilisation in appropriate technologies or their utilisation process. However, in order to use an appropriate agglomeration technology it is required to assess susceptibility of these materials to this process. Among other things, this assessment covers material properties, which in general may be characterised by two concepts: compressibility and compactibility. The following elements are also taken into account: method of preparing for agglomeration, compaction method and the type of machine being used. Compression characteristics are also used in tests for material susceptibility to agglomeration process. The article presents selected results of briquettibility tests carried out in a roll press for calcium fluoride. The research allowed to determine it compression characteristics and to specify qualitative character of changes in static and kinetic coefficients of external friction for CaF2. The work also presents test results for plastic flow parameters of calcium fluoride characterised by impeded flow in proportioning equipment. Experimental verification of briquettibility for tested material was carried out in a laboratory roll press using various compression system configurations.
PL
W artykule przedstawiono niektóre czynniki mające wpływ na profilowanie walcowej powierzchni roboczej narzędzi formujących brykieciarek walcowych. Narzędzia te stanowią zasadniczy element określający możliwości stosowania i eksploatacji tych urządzeń. Właściwy wybór rodzaju i kształtu wgłębień formujących oraz sposobu ich rozmieszczenia, czyli ukształtowanie powierzchni roboczej ma istotny wpływ na proces zagęszczania i scalania materiałów drobnoziarnistych. Wybór tworzywa konstrukcyjnego oraz odpowiednich metod jego obróbki, a także technika wykonywania wgłębień formujących decydują o eksploatacji i trwałości narzędzi i prasy oraz o prawidłowym przebiegu procesu brykietowania. Przedstawiono również podstawy geometrycznego kształtowania wgłębień formujących i ich rozmieszczenia na walcowej powierzchni elementu formującego, tzn. pierścienia, walca lub segmentu. Rozważono przypadek podstawowy, tzn. brykiet w kształcie "poduszki" z płaszczyzną podziału.
EN
Some of the factors affecting the shaping of the cylindrical working surface of tools (i.e. rings) used in roller-presses for briquetting are presented. These tools are an essential element in determining the applicability and operation of these devices. They often suffer heavy abrasive wear, and they are highly mechanically loaded. The appropriate choice of the type and shape of the mould cavities (pockets) and how they are deployed, that is the shaping the working surface, has a significant influence on the process of compaction and consolidation of fine-grained materials. Choosing material for forming rolls (rings, segments, or cylinder) and corresponding methods of treatment and exercise technique cavities forming operation determine the tool life and the press and smooth the process of briquetting. The article also presented a simplified method of shaping and placement of pockets on the cylindrical surface of the ring, cylinder, or a segment. Considered is the basic case, i.e. briquette plane of division.
19
Content available Badania i rozwój konstrukcji prasy walcowej
PL
Do brykietowania materiałów sypkich można używać pras stemplowych, ślimakowych, pierścieniowych i walcowych. Z przyczyn technicznych i ekonomicznych pierwsze trzy wymienione typy brykieciarek straciły na znaczeniu. Dlatego w nowoczesnych liniach technologicznych stosuje się przeważnie prasy walcowe. Przykładem takiego urządzenia jest pierwsza krajowa brykieciarka średniej wielkości, oznaczona symbolem PW 500, którą zaprojektowano w AGH. W artykule przedstawiono jej charakterystykę oraz przykłady zastosowania. Zwrócono uwagę na przydatność brykieciarki w zagospodarowaniu drobnoziarnistych odpadów oraz potrzebę doskonalenia jej konstrukcji. Na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, a także wyników badań laboratoryjnych oraz symulacyjnych procesu brykietowania materiałów ziarnistych o zróżnicowanych właściwościach opracowano i przedstawiono koncepcję wielowariantowej prasy walcowej. Przewidziano możliwości wymiennego stosowania modułu napędowego, zespołu zasilającego oraz pierścieni formujących o zróżnicowanym kształcie powierzchni roboczej.
EN
In the loose materials briquetting one can use the stamp presses, the screw presses, the pellets mills and the roll presses. For the technical and economic reasons, the first three mentioned press types have lost meaning. Therefore, in the modern technology, the roll presses are mostly used. An example of this device is the first polish medium-sized roll press, marked with the symbol PW 500, which was designed at the AGH University of Science and Technology. This article presents the characteristics and examples of its application. Attention was paid to the usefulness this press in the utilisation fine-grained waste materials and the need of developing its construction. Based on operational experience, the results of laboratory research, and the simulation process of granular different materials, the multi-variant building-block conception of roll press was carried out. Capabilities of interchangeable application of different driving units, different types of feeders as well as the team forming rings with a differently shaped work surface were taking into account.
20
Content available remote Prasa walcowa : doskonalenie konstrukcji - metoda doboru
PL
Przedstawiono charakterystykę oraz przykłady zastosowania pierwszej krajowej prasy walcowej średniej wielkości oznaczonej symbolem PW 500. Zwrócono uwagę na przydatność brykieciarki w zagospodarowaniu drobnoziarnistych odpadów oraz potrzebę doskonalenia jej konstrukcji, w celu umożliwienia szerszego zastosowania prasy. Na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, a także wyników badań laboratoryjnych oraz symulacyjnych, opracowano i przedstawiono koncepcję 3 wymiennych modułów napędowych prasy PW 500. Przedstawiono także metodę doboru konfiguracji układu zagęszczania brykieciarki oraz odpowiedniego modułu napędowego.
EN
This article presents the technical characteristics and examples of using of the first polish average volume roll press marked PW 500. The attention was paid on usefulness this machine in utilization of fine-grained waste materials and the need to improve its structure, in order to allow wider use of the press. On the basis of operating experience, as well as the results of laboratory tests and simulation the idea of three interchangeable motor drive modules of press PW 500 developed and presented. The method of selection system configuration of compaction and appropriate motor drive module are also shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.