Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 184

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat transfer coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W pracy scharakteryzowano modyfikację gipsu budowlanego poprzez dodatek do niego mikrosfer. Przedstawiono koncepcję stanowiska pomiarowego działającego na zasadzie pomiaru parametrów cieplnych metodą „gorącego drutu”. Zbadano wpływ zastosowanego mikrododatku na parametry cieplne gipsu. Podsumowanie zawiera interpretację otrzymanych wyników i ocenę zasadności stosowania badanego dodatku w odniesieniu do problematyki oszczędności energii.
EN
The work characterizes the modification of building gypsum by adding microspheres. The concept of the measuring station based on the measurement of thermal parameters by the hot wire method was presented. The effect of the applied microadditive on the gypsum thermal parameters was investigated. The summary contains the interpretation of the results obtained and an assessment of the appropriateness of using the test additive in relation to the issue of energy saving.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części pierwszej omówione zostaną aspekty budowy stanowiska pomiarowego – laboratoryjno-terenowego.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The first part will discuss construction aspects of a laboratory and field test stand.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części drugiej omówione zostaną aspekty transportu energii.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The second part will discuss aspects of energy transport.
PL
W artykule omówiono odporność szkła niskoemisyjnego na działanie czynników symulujących przyspieszone starzenie. Zakres badań obejmował poddanie przygotowanych próbek szkła działaniu warunków symulujących oddziaływanie czynników środowiskowych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę ich wpływu na właściwości izolacyjne oraz świetlne i energetyczne szkła niskoemisyjnego. Wykazały, że np. oddziaływanie mgły solnej powoduje pogorszenie parametrów termicznych szyb.
EN
In paper resistance of low-emission glass to the effects of factors simulating accelerated ageing were discussed. The scope of research included subjecting the prepared glass samples to conditions simulating the impact of environmental factors. Obtained research results allowed to assess the impact of factors on the insulating, light and energy properties of low-emission glass. It was found that for example the effect of salt fog causes deterioration of the thermal parameters of this glass.
7
Content available remote Analiza systemów termorenowacji na podstawie budynku dwukondygnacyjnego
PL
W artykule opisano materiały termoizolacyjne, historię metod termorenowacji stosowanych w Polsce oraz analizę materiałów pod kątem współczynnika przewodzenia ciepła.
EN
The article presents the description of thermal insulation materials, description and history of thermorenovation methods used in Poland and the analysis of materials in terms of the coefficient of heat conductivity.
EN
Motor coolers are operated with the coupling of temperature and pressure fields, in which the change rule is affected by multiple factors. In this study, the thermal resistance of the motorcooler was examined using the velocity coefficient method to reveal the influence of heat transfer and wind resistance. The temperature and pressure fields were analyzed using the finite element method based on the hydrodynamics and momentum theorem. By varying the heat transfer and wind resistance coefficients to reflect temperature and pressure characteristics, wind and water velocities were determined. Results demonstrate that the total convective heat transfer and wind resistance coefficients of the cooler model are sensitive to variations in face-to-face wind velocity, but not to those of the cooling water flow rate. When wind velocity increases from 0.8 to 5.19m/s, the total convective heat transfer increases by 1.85 times and wind resistance increases by 18.74 times. Variations in cooling water velocity has little effect on the Nusselt numberon the air side and the Euler number of the single row tube, which are multiplied with the increase of the Reynolds number. When the Reynolds number increases from 1020 to 6345, the Nusselt number increases by 2.05 times and the Euler numer decreases by 2.29 times. The results provide references for the design and performance testing of high-power motor coolers.
9
Content available Analytical model of wetting the porous medium
EN
The purpose of this article is to develop an analytical model for determining the weakening of the thermal insulation capacity of porous materials - mineral wool and polystyrene because of increased water content. In the dry state, it was assumed that the sample consists of a skeleton and air-filled pores without process moisture content. In the second shot, however, dry material skeleton and pores with dry air and moisture content were taken into account. In addition, the results of tests involving the process of absorbing moisture in different moisturizing environments for both types of materials were presented. Based on the adopted calculation model, the value of the heat conduction coefficient in the dry state was determined based on the sum of the products of the volume shares of individual components of the material sample, i.e. the apparent volume of the sample material skeleton and the volume of air pores contained. The results of the thermal conductivity coefficient λ obtained in this way are consistent with those obtained from measurements during the experiment. This allowed to determine the validation of the adopted calculation model.
PL
Celem tego artykułu jest opracowanie modelu analitycznego do określania osłabienia zdolności izolacji termicznej materiałów porowatych - wełny mineralnej i polistyrenu z powodu zwiększonej zawartości wody. W stanie suchym przyjęto, że próbka składa się ze szkieletu i wypełnionych powietrzem porów bez zawartości wilgoci procesowej. W stanie wilgotnym wzięto pod uwagę szkielet i pory suchego materiału z zawartością suchego powietrza i wilgoci. Ponadto przedstawiono wyniki badań procesu absorpcji wilgoci w różnych środowiskach nawilżających dla obu rodzajów materiałów. Na podstawie przyjętego modelu obliczeniowego wartość współczynnika przewodzenia ciepła w stanie suchym została ustalona na podstawie sumy iloczynów udziałów objętościowych poszczególnych składników próbki materiału, tj. szkieletu i porów. Uzyskane w ten sposób wyniki współczynnika przewodzenia ciepła λ są zgodne z wynikami uzyskanymi z pomiarów podczas eksperymentu. Umożliwiło to weryfikację poprawności przyjętego modelu obliczeniowego.
PL
Efektywne ogrzanie wnętrza pojazdu wymaga starannego rozdziału powierza. Dotyczy to szczególnie nawiewu na powierzchnie przeszklone do zapewnienia odpowiedniej wioczności dla kierowcy, szczególnie w warunkach oszraniania lub osiadania rosy. W niniejszym artykule opisano badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, za pomocą której mierzono pole cieplne na zewnętrznej powierzchni przedniej szyby samochodu osobowego. Prowadzone w ten sposób okresowe badania pozwalają na szybką diagnozę ewentualnych usterek przez porównanie wzorca z samochodu nowego z badanym. Analiza ilościowa dotyczy określenia ilości odprowadzanego ciepła przez przegrodę. W tym celu zaproponowano schemat numeryczny dla rozwiązania zagadnienia odwrotnego i źle uwarunkowanego. Wynikiem obliczeń są wartości gęstości strumienia i współczynnika przejmowania ciepła wzdłuż przykładowo wybranej linii.
EN
Effective heating of the interior of the vehicle requires careful distribution of air. This applies especially to windscreening on glazed surfaces to ensure adequate visibility for the driver, especially in conditions of frost or dew settling. Here, research was carried out using a thermal imaging camera, with the help of which the thermal field was measured on the outer surface of a passenger car windscreen. Periodic tests of the thermal field on the outer surface of the glass allow for a quick diagnosis of possible defects by comparing the pattern from the new car with the tested one. In order to determine the amount of heat removed through the partition, a numerical scheme was proposed to solve the inverse and ill conditioned problem. The result of calculations are the values of heat flux density and heat transfer coefficient along a selected line.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oryginalnego badania, w którym przeanalizowano współczynnik przenoszenia ciepła fragmentu ściany z oknem z PVC z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną w zależności od: typu osłony, scharakteryzowanego wartością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, pola powierzchni okna, sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba-rama oraz współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article presents the results of the original study, which analysed the heat transfer coefficient of a wall fragment with a PVC window with an external sun visor depending on the type of cover, characterized by the value of additional thermal resistance resulting from the use of a cover, the window surface area, the way the glass is connected to the frame, characterized by the value of linear heat transfer coefficient of thermal bridge generated at the glass-frame border, as well as the heat transfer coefficients of the glazing and the frame. The data set for analysis was obtained during the implementation of the computational experiment. The analysis was made based on the developed deterministic mathematical model describing this relationship. Information can be useful for designers, scientists, producers and consumers of windows.
PL
W artykule przedstawiony został algorytm obliczeń cieplnych skraplacza płaszczowo- rurowego. Ten wymiennik ciepła wpływa na efektywność działania całego układu, w którym jest zastosowany. Z tego powodu, dobór odpowiedniego wymiennika do całej instalacji nie jest prosty i jest ściśle związany z szeregiem założeń projektowych, które znacząco wpływają na poprawną pracę urządzenia oraz całej instalacji. Prawidłowe określenie współczynników przejmowania ciepła podczas przepływu czynników stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień projektowych, zwłaszcza w przypadku, gdy w wymienniku występuje przemiana fazowa czynnika. Z tego względu, w niniejszym artykule największą uwagę poświęcono temu zagadnieniu, oraz przedstawiono algorytm obliczeń pozwalający na wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w przepływie dwufazowym. W celu modelowania procesu skraplania w przepływie wybrano cztery modele opisujące to zjawisko, tj. model: Shaha, Akersa i innych, Cavalliniego i Zecchina oraz Boyko i Kruzhilina. Dodatkowo, do problemów natury projektowej, można zaliczyć m.in. założenia związane z doborem odpowiedniego płynu roboczego; w związku z tym w artykule przedstawiono również wpływ rodzaju skraplającego się czynnika na rozkład współczynników przejmowania ciepła w przepływie dwufazowym. W celu przeprowadzenia analizy wpływu rodzaju czynnika roboczego na proces skraplania w analizowanym wymienniku do rozważań przyjęto dziewięć różnych czynników, tj. R22, R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R1270 (propylen) oraz R717 (amoniak).
EN
In the paper has been presented an algorithm for heat transfer calculations of a shell and tube heat exchanger. The heat exchanger affects the correctness and efficiency of the entire installation. Therefore, the selection of heat exchanger for the entire installation is not a simple task and is associated with many design assumptions. They have a significant impact on the correct operation of the device and the entire installation. The correct determination of the heat transfer coefficients during flow is one of the most problematic design issues, especially when a phase change occurs during the flow. Therefore, in this article, the greatest attention is paid to this issue, but the article also presents a calculation algorithm that allows to determine the heat transfer coefficient in a single-phase flow. In order to model the condensation process, four models describing this phenomenon were selected: Shah, Akers et al., Cavallini and Zecchin, and Boyko and Kruzhilin. Additionally, the problems of a design nature include: assumptions related to the selection of an appropriate working fluid. Therefore, the article also presents the influence of the selection of a condensing medium on the distribution of heat transfer coefficients in a two-phase flow. In order to analyze the influence of the selected working fluid on the condensation process, nine fluids have been taken into consideration, i.e. R22, R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R1270 (propylene) and ammonia.
PL
W artykule przedstawiona została analiza wybranych korelacji pozwalających na wyznaczenie współczynników przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie, które przeznaczone są dla kanałłów o średnicach konwencjonalnych. Przedstawiona w pracy analiza została wykonana na podstawie badań eksperymentalnych dostępnych w literaturze, które prowadzone były dla pełnego zakresu zmiany stopnia suchości oraz stosunkowo szerokiego zakresu zmiany prędkości masowej. Zebrana baza danych eksperymentalnych zawiera dziesięć czynników chłodniczych, takich jak: NH 3 , CO 2, R290, R600a, R1234yf, R134a, R245fa, R236fa, R152a oraz HFE7000. Zebraną i usystematyzowaną bazę danych eksperymentalnych porównano z dostępnymi w literaturze korelacjami opisującymi wrzenie w przepływie. W przedstawionych w pracy obliczeniach wykorzystanych zostało dziewięć modeli, tj. ogólną zależność Fanga i innych, Chena, Bertscha i innych, Shaha, Gungora i Wintertona, zmodyfikowaną korelację Gungora i Wintertona, Kima i Mudawara, Wojtana i innych oraz Lillo i innych.
EN
In the paper has been presented the analysis of selected correlations that allow the determination of heat transfer coefficients during flow boiling in conventional diameter channels. The analysis, which are presented, was carried out on the basis of experimental studies available in the literature, which were conducted for a full range of quality variation and a relatively wide range of mass velocity. The collected experimental database contains ten refrigerants such as: NH3, CO2, R290, R600a, R1234yf, R134a, R245fa, R236fa, R152a and HFE7000. The collected and systematized experimental database was compared with the correlations available in the literature, which modelling heat transfer during flow boiling. Nine models were used in the calculations presented in the paper, i.e. the general Fang et al. correlation, Chen, Bertsch et al., Shah, Gungor and Winterton, modified Gungor and Winterton, Kim and Mudawar, Wojtan et al. , and Lillo et al.
EN
In this experimental investigation, the critical heat flux (CHF) of aqua-based multiwalled carbon nanotube (MWCNT) nanofluids at three different volumetric concentrations 0.2%, 0.6%, and 0.8% were prepared, and the test results were compared with deionized water. Different characterization techniques, including X-ray diffraction, scanning electron microscopy and Fourier transform infrared, were used to estimate the size, surface morphology, agglomeration size and chemical nature of MWCNT. The thermal conductivity and viscosity of the MWCNT at three different volumetric concentrations was measured at a different temperature, and results were compared with deionized water. Although, MWCNT-deionized water nanofluid showed superior performance in heat transfer coefficient as compared to the base fluid. However, the results proved that the critical heat flux is increased with an increase in concentrations of nanofluids.
EN
The heat transfer coefficient (HTC) is critical for hot stamping and in-die quenching. The air gap at interface is a dominant factor affecting the HTC, which is normally resulted from initial tooling clearance and thinning of deformed aluminum sheet. To precisely determine the HTCs under different air gaps, this research performed a comprehensive investigation on determining HTCs between an AA7075 blank and H13 tool steel. Hot stamping experiments were performed with different air gaps enabling HTC values were determined. Using the experimentally calibrated HTC, a finite-element model for hot stamping a door beam was established, which was successfully verified using the experimentation. The good predictions showed the reliability of the HTC values under different air gap conditions.
16
Content available Systemy budownictwa z drewna księżycowego
PL
W pracy opisane zostały dostępne systemy produkcji drewna litego wraz z przykładami ich zastosowania. Na podstawie systemu drewna litego, księżycowego, łączonego na kołki, Holz100 firmy Ing. Erwin Thoma Holz GmbH, przedstawiono parametry możliwe do uzyskania decydujące o wykorzystaniu tego materiału do budowy budynków zrównoważonych o możliwie najniższych parametrach termicznych.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania betonów lekkich zawierających odpadowe kruszywa lekkie do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku (stropu) oraz ich wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne. Przedstawiono wyniki obliczeń obciążenia stropów oraz współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych wykonanych z omawianych w pracy betonów lekkich. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oceniono wpływ poszczególnych parametrów na wytrzymałość i izolacyjność cieplną ścian i stropów. Beton wykonany na kruszywie pollytag miał najniższą gęstość oraz współczynnik przewodzenia ciepła.
EN
The work presents the possibility of using lightweight concrete made of waste lightweight aggregates for constructions elements (floor loading ) as well as their physical and mechanical properties. It includes results of calculations concerning floor loading and heat transfer coefficient of building elements made of the presented lightweight concretes. Calculations provided the basis for assessing the impact of particular parameters on compressive strength and thermal insulation of walls and floors. The paper additionally describes concretes made of waste aggregates in the form of lytag (Pollytag) and slag. Based on the research, it was found that concrete containing Pollytag had the lowest density value and thermal conductivity coefficient.
18
Content available remote Obliczanie współczynnika przenikania ciepła w technologii BIM
PL
Współczynnik przenikania ciepła to bardzo ważny parametr przegród budowlanych. Na jego podstawie można określić straty cieplne danej przegrody. Obliczane współczynniki U (przenikania ciepła) i R (opór cieplny) to istotne parametry całego modelu trójwymiarowego projektowanego budynku, który jest analizowany pod kątem efektywności energetycznej. Dzięki technologii BIM wymienione współczynniki mogą być obliczane w sposób automatyczny i być użyteczne podczas tworzenia zestawień czy oznaczania etykietami. Dostępne w aplikacjach BIM formatowanie warunkowe umożliwia identyfikację ścian niespełniających obowiązujących norm. W artykule przedstawiono obliczenia dotyczące pięciu najpopularniejszych ścian zewnętrznych.
EN
Heat transfer coefficient is a very important parameter of walls. On its basis, thermal losses can be determined for a given partition. The calculated coefficients U (heat transfer) and R (thermal resistance) are important parameters for the entire 3D model of the designed building, which is analyzed in terms of energy efficiency. In BIM technology, these factors can be calculated automatically and can be accessed when creating collations or marking views with labels. The conditional formatting available in BIM applications makes it possible to identify walls that do not meet the applicable standards. The article presents calculations for the five most popular external walls.
19
Content available remote Kształt dachu a współczynnik przenikania ciepła
PL
Okno składa się z kilku elementów konstrukcyjnych o zróżnicowanych wartościach parametrów fizykalnych. Istnieje potrzeba opracowania uniwersalnego algorytmu do obliczania współczynnika przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej. Celem artykułu jest analiza współczynnika przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w zależności od wybranych czynników. Tematem artykułu jest określenie wpływu fizykalnych właściwości cieplnych elementów stolarki okiennej (współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug; współczynnik przenikania ciepła ramy Uf ; liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego ψg,f ) na współczynnik przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego. Wyznaczono optymalne wartości parametrów dla wieloskrzydłowej stolarki okiennej, są to: Ug = 0,30 W/(m2·K); Uf = 0,80 W/(m2·K); ψg,f = 0,03 W/(m·K); r = 1. Wielkości te pozwalają na osiągnięcie minimalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Uw,min = 0,493 W/(m2·K).
EN
The window consists of several construction elements with different values of physical parameters. There is a need to create a universal algorithm for calculating the heat transfer coefficient for multi-sash widows. The aim of this publication is to analyze the heat transfer coefficient of multi-sash windows depending on the selected factors. In the physical characteristics of thermal parameters of windows (heat transfer coefficient of glazing Ug, heat transfer coefficient of frame Uf, linear heat transfer coefficient thermal bridge ψg,f) on the heat transfer coefficient of multi-sash windows in residential buildings. Analysis made on the basis of a developed deterministic mathematical model. It was found that the optimal values of the parameters tested for multi-sash windows are: Ug = 0,30 W/(m2K); Uf = 0,80 W/(m2K); ψg,f = 0,03 W/(mK); r = 1. They allow to achieve a minimum value of Uw,min = 0,493 W/(m2K).
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.