Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognozy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In the article the prediction of wind speed values by Newton interpolation polynomials is made. It is mentioned that effective operation of the wind power station is realized by predictive control on the basic interval according to the predictor–corrector method. Equations for Newton interpolation polynomials are given. The fluctuations of the wind speed deviations occur random so can be described with Wiener process. An ex ample of wind speed deviations, described with Wiener process, is shown. Equation to estimate the prediction error is given. The results of wind speed values prediction taking into ac-count the Wiener process that simulates its fluctuations are shown. The wind speed prediction for 1 hour in advance without taking into account the Wiener process is shown depending on the degree of the interpolation polynomial. The prediction errors at different degrees of the interpolation polynomials and the prediction for different number of hours in advance are given. It is noted that with the removal of a random component in the form of Wiener process, the average error of the prediction decreases.
PL
W artykule dokonano symulacji wartości prędkości wiatru na podstawie wielomianów interpolacyjnych Newtona. Wspomniano, że efektywna praca elektrowni wiatrowej realizowana jest poprzez kontrolę predykcyjną w podstawowym przedziale zgodnie z metodą predykcyjno-korektorową. Podano równania dla wielomianów interpolacyjnych Newtona. Fluktuacje odchyleń prędkości wiatru występują losowo, dlatego można je opisać w procesie Wienera. Pokazano przykład odchyleń prędkości wiatru, opisany w procesie Wienera. Podano równanie do oszacowania błędu prognozowania. Pokazano wyniki symulacji prędkości wiatru z uwzględnieniem procesu Wienera, który symuluje jego fluktuacje. Prognozę prędkości wiatru z 1-godzinnym wyprzedzeniem bez uwzględnienia procesu Wienera pokazano w zależności od stopnia wielomianu interpolacji. Podano błędy prognozowania dla różnych stopni wielomianów interpolacyjnych i przewidywania dla różnej liczby godzin wcześniej. Należy zauważyć, że wraz z usunięciem elementu losowego w postaci procesu Wienera zmniejsza się średni błąd prognozy.
EN
The article presents selected issues from the conducted research and analyzes in the field of the development of autonomous vehicles, carried out under the project: Polish road to Automation of Road Transport. The development of autonomous cars is a global challenge for the automotive industry. The creation of a fully autonomous vehicle capable of transporting passengers and goods without the participation of a driver has become a priority goal of automotive concerns. The huge costs incurred by automotive concerns for the development of autonomous vehicles prove the progressing automotive revolution, which will have a significant impact on the shape of future transport systems, transport based on autonomous transport. Very often in the literature there are overly optimistic forecasts for the development of autonomous vehicles, as well as overestimating the benefits they are to bring, without pointing to the costs and problems of their implementation and functioning in the real transport system. The publication presents forecasts for the development of autonomous vehicles as well as the related risks and advantages of their implementation. The factors that have a significant impact on the development of these vehicles are also outlined.
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia z prowadzonych badań i analiz w zakresie rozwoju pojazdów autonomicznych, realizowanych w ramach projektu pt.: Polska droga do automatyzacji transportu drogowego. Rozwój samochodów autonomicznych stanowi globalne wyzwanie dla przemysłu motoryzacyjnego. Stworzenie pojazdu w pełni autonomicznego zdolnego do transportu pasażerów i towarów bez udziału kierowcy stało się priorytetowym celem koncernów motoryzacyjnych. Ogromne koszty jakie ponoszą koncerny motoryzacyjne na rozwój pojazdów autonomicznych świadczą o postępującej rewolucji motoryzacyjnej, która będzie miała istotny wpływ na kształt przyszłych systemów transportowych, przewozów opartych na autonomicznym transporcie. W publikacji zaprezentowano prognozy rozwoju pojazdów autonomicznych oraz wiążące się z tym zagrożenia i zalety ich wdrożenia. Zarysowano również czynniki, które mają istotny wpływ na rozwój tych pojazdów.
EN
In the most recent years, the Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited (VINACOMIN) has been dynamically developing mechanization technologies in underground coal mines. The climatic conditions of Vietnam, as well as increasing the depth of the coal seams and the production capacity, contribute to an air temperature increasing in mining excavations. The article presents statistical equations enabling air temperature forecasting at the outlet of mechanized longwall workings. The results of numerical calculations, obtained from the solutions of the adopted mathematical descriptions, were compared with the measurement results and the statistical significance of the obtained deviations was determined. The performed analysis allowed to assess the practical usefulness of the adopted model for the air temperature forecasting in the workings of mechanized underground mines in Vietnam. The presented method can be used as a tool for mining services in the fight against the climate threat in underground excavations.
EN
The paper analyses changes that occurred in production of renewable energy in EU countries in 2004-2017 with special focus on Poland. Forecasts of renewable energy shares in total gross energy consumption for 2020 were calculated for EU and individual member states to verify whether it is possible to achieve the goals determined in Europe 2020 strategy. It is probable that the goal for EU will be achieved, however, a lot of countries will face difficulties in meeting it, and some other countries simply have no chances to meet the goal. Unfortunately, Poland is among the last group of countries. There are also states that have achieved the goal determined for 2020 much earlier, for example Bulgaria, Estonia or Sweden. In the next step, development of the renewable energy share in final consumption in power industry, in heating and cooling, as well as in transport is analysed. Based on this, using the method of k-means, a group of countries that in 2004 and in 2017 were leaders in this sphere, but still have a lot to do to reach high level of share of renewable energy is identified. The group of leaders in 2004 and 2017 slightly changed. Estonia and Lithuania joined Denmark, Croatia, Latvia, Austria, Portugal, Romania, Slovenia, Finland and Sweden. Poland still has a lot to do to reach the European level of renewable energy share, however the trend of renewable energy share that has been observed since 2012 is really alarming.
PL
Jakiekolwiek prognozowanie, w którym kierunku pójdzie rozwój rynku sprzedaży i instalacji urządzeń grzewczych w 2019 roku i w dalszych latach jest co najmniej ryzykowne. Wystarczy wziąć przykład prognoz ekonomicznych, które tworzą uznani analitycy bankowi, mający do dyspozycji szereg dokumentów i analiz, których my w branży do końca nie mamy do dyspozycji i widzimy, że trudno znaleźć prognozę, która by się sprawdziła w 100 procentach.
EN
The article analyzes various forecasts of production, consumption, and the trade balance of primary energy and secondary fuels first of all in the United States and partly in Canada. The combined analysis of the US in Canadian economies is well-founded as these economies are closely related. However, the main emphasis was on US economy. The analysis covers different scenarios of fuel and energy demand, including the currently implemented baseline scenario, the new policies scenario, assuming that countries comply with the emission limits set at the COP21 in Paris, and the environmental scenario, the strictest from the point of view of environmental protection, aimed at restricting global warming to less than 2°C above pre-industrial temperatures. The analyzed values are different for different scenarios, as shown in the figures. Most attention was paid to fossil fuels, that is, oil, natural gas, bituminous coal, and lignite. The forecasts of production, consumption, and import of individual carriers are presented. It was shown that the United States policy places greatest emphasis on the energy security and self-sufficiency. As of today, the United States is one of the most hydrocarbon-rich countries, while low electricity prices are the reason why American products are competitive compared to products from the European Union and China. Reducing the use of coal in the U.S. economy in favor of renewable energy sources will result in an oversupply of this raw material in the international markets, which, in turn, will lead to a decrease in prices. The increasing production of oil and gas will have a similar effect.
PL
W artykule przeprowadzono analizę różnych prognoz wydobycia, konsumpcji i salda wymiany energii pierwotnej oraz paliw wtórnych w Stanach Zjednoczonych oraz częściowo w Kanadzie. Analiza łączna gospodarek Stanów Zjednoczonych i Kanady jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż gospodarki te są ze sobą ściśle powiązane. Analiza obejmuje różne scenariusze zapotrzebowania na paliwa i energię, od scenariusza bazowego realizowanego do tej pory, poprzez scenariusz nowych polityk zakładający, że kraje stosują się do ustalonych na szczeblu krajowym pułapów emisji, zadeklarowanych po COP21 w Paryżu, aż do scenariusza ekologicznego, najbardziej restrykcyjnego pod względem ochrony środowiska i zakładającego nie przekraczanie temperatury na Ziemi o więcej 2°C w stosunku do ery przedindustrialnej. Oczywiście w każdym ze scenariuszy analizowane wielkości są różne co przedstawiono na rysunkach. Najwięcej uwagi poświęcono surowcom kopalnym, czyli ropie naftowej, gazowi ziemnemu i węglowi zarówno kamiennemu jak i brunatnemu. Przedstawiono prognozy wydobycia, zużycia, a także importu poszczególnych nośników. Pokazano, że amerykańska polityka ogromny nacisk kładzie na bezpieczeństwo energetyczne i samowystarczalność energetyczną. Stany Zjednoczone to dzisiaj jeden z najbardziej zasobnych w węglowodory krajów, a niskie ceny energii sprawiają, że amerykańskie produkty są konkurencyjne w stosunku do produktów z Unii Europejskiej a nawet Chin. Ograniczanie wykorzystywania węgla w gospodarce amerykańskiej na rzecz odnawialnych źródeł energii spowoduje pojawienie się większych ilości tego surowca na rynkach międzynarodowych, co doprowadzi do spadku cen. Również wzrastająca produkcja ropy naftowej i gazu będzie miała podobny skutek.
PL
Wraz z nasilaniem się dynamiki zmian w otoczeniu funkcjonowania przedsiębiorstw należących do sektora hutniczego (stalowego) w Polsce rosła popularność metod prognostycznych i scenariuszowych w wyznaczaniu strategii produkcji. Prognozy wyznaczane są przy użyciu metod ekonometrycznych należących do kategorii metod ilościowych. Natomiast scenariusze są rezultatem uzyskanych prognoz i powstają jako urzeczywistnienie uzyskanych rezultatów (wyników prognozowania) przez ich ocenę. Niniejszy artykuł jest przykładem zastosowania metody prognostyczno-scenariuszowej do wyznaczania wielkości produkcji stali w Polsce do 2022 roku.
EN
Along with the intensification of changes in the business environment of enterprises belonging to the metallurgical (steel) sector in Poland, the popularity of forecasting and scenario methods in determining the production strategy grew. Forecasts are determined using econometric methods belonging to the category of quantitative methods. The scenarios, on the other hand, are the result of the obtained forecasts and are created through the implementation of the obtained results (forecasting results) by their evaluation. This article is an example of the application of forecasting-scenario method for determining the quantity of steel production in Poland until 2022.
PL
bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. Jest to około 10-12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronością państwa polskiego.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
9
Content available Perspektywa rozwoju transportu lotniczego w Polsce
PL
Celem artykułu jest przedstawienie prognozy rozwoju transportu lotniczego w Polsce na najbliższe kilkanaście lat a także analiza liczby pasażerów i ładunków przesyłanych drogą lotniczą w portach lotniczych w wybranych latach ubiegłych. Analizie poddano kilka istotnych parametrów mających bezpośredni wpływ na rozwój sektora transportu lotniczego. Zaprezentowano dane statystyczne z 2004, 2008, 2012 oraz 2017 roku pod kątem analizy i wskazania trendu rozwoju transportu lotniczego w latach ubiegłych. Porównano dane statystyczne dla każdego z portów w ubiegłych latach. Przedstawiony cel zdeterminował wybór następujących metod badawczych: analiza literatury pod kątem prognoz dla transportu lotniczego oraz raportów z zakresu przewozu towarów i pasażerów w transporcie lotniczym.
EN
The aim of the article is to present a forecast of the development of air transport in Poland for the next dozen of years as well as an analysis of the number of passengers and cargo sent by air at airports in selected previous years. The analysis included several important parameters having a direct impact on the development of the air transport sector. Statistical data from 2004, 2008, 2012 and 2017 were presented in terms of analysis and indication of the development trend of air transport in previous years. The statistics for each of the airports in previous years were compared. The presented goal determined the selection of the following research methods: literature analysis in terms of forecasts for air transport and reports on the transport of goods and passengers in air transport.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu scenariuszy stanów otoczenia na przewidywaną wielkość produkcji stali w Polsce. Praca powstała na podstawie połączenia metod ilościowych i jakościowych. Dane statystyczne o wielości produkcji stali (jednowymiarowy szereg czasowy t = 2000, 2001…, 2016) zostały wykorzystane do zbudowania prognoz do 2020 roku. Wyniki prognoz poddano ocenie ekspertów z obszaru metalurgii proszonych o wskazanie przyczyn zmian. W procesie tworzenia scenariusza uwzględniono prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych uwarunkowań wraz z ich oceną, czy stanowią szansę dla prognozowanej produkcji hutniczej, czy też zagrożenie. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono, że strefą o wysokim zagrożeniu dla wzrostu produkcji stali jest strefa środowiskowa, a w szczególności rosnące obostrzenia w zakresie ochrony środowiska i związane z tym koszty dostosowania przedsiębiorstw hutniczych do nowych wymagań UE.
EN
The article presents analysis of the effect of scenarios of the environment states on forecasted volume of steel production in Poland. The work was based on a combination of quantitative and qualitative methods. Statistics on figures of steel production (one-dimensional time series t = 2000, 2001 ..., 2016) were used to build forecasts by 2020. The forecast results were evaluated by experts from metallurgy and they were asked for indication of reasons of the changes. The process of creating the scenario takes into account the probability of occurrence of predicted conditions together with their assessment, whether they constitute an opportunity for forecasted steel production or a threat. On the base of realized analysis the most threats for development of steel industry in Poland is environmental protection particularly the new European environmental law.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty prognozowania wielkości produkcji stali w Polsce na podstawie wybranych metod ekonometrycznych. Weryfikacji statystycznej poddano prognozy otrzymane na podstawie metod i modeli dla szeregu czasowego kształtującego się wokół wartości stałej (przeciętnej). Prognozy opracowano na podstawie rocznych wielkościami produkcji stali w Polsce w latach 2000-2017. Średnioroczna produkcja stali w badanym okresie wynosiła 9,07 mln ton. Horyzont prognoz ustalono jako okres od 2018 do 2022. Opracowane prognozy mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach hutniczych. Prognozowanie jest bowiem integralną częścią procesu zarządzania, a jego rezultaty przyczyniają się do wzrostu trafności realizacji strategii biznesowych.
EN
The article presents the results of forecasting the volume of steel production in Poland based on selected econometric methods. Statistical verification has been subjected to forecasts obtained on the basis of methods and models for a time series around the fixed (average) value. Forecasts were prepared on the basis of annual steel production volumes in Poland in 2000-2017. The average annual steel production in the audited period was 9.07 million tons. The horizon of forecasts was set as the period from 2018 to 2022. The obtained forecasts can be used in making decisions in metallurgical enterprises. Forecasting is an integral part of the management process, and its results contribute to the increase in the implementation of business strategies.
12
EN
Medical data is being used for huge number of research works over the globe which is for predicting something novel case studies in each work. The current research which we are handling is on utilizing the EHR (Electronic health Records) data in an efficient way based on the cause - effect ratio and the variables available for the data manipulation, processing and generating efficient data for designing efficient prediction models. In this research we are focusing on the congenital tethered cord syndrome through which some many functional outcomes issues are recording in different cases and there is a wide range of scope for research. In this research we are identifying the data from different EHR applications and designing the architecture to gather valuable data set from those for designing prediction model for predicting functional outcomes of health and life in patients with congenital deformity. Through EHR applications we gather information and BigData is being created in this sector. Data inter -relation is explained in this survey article in an efficient way with respect to medical domain. EHR data will be hosted over the cloud and in public repositories. Will focus on those categories in an efficient manner.
13
Content available remote Assessment of climate change and associated impact on selected sectors in Poland
EN
The present paper offers a brief assessment of climate change and associated impact in Poland, based on selected results of the Polish–Norwegian CHASE-PL project. Impacts are examined in selected sectors, such as water resources, natural hazard risk reduction, environment, agriculture and health. Results of change detection in long time series of observed climate and climate impact variables in Poland are presented. Also, projections of climate variability and change are provided for time horizons of 2021–2050 and 2071–2100 for two emission scenarios, RCP4.5 and RCP8.5 in comparison with control period, 1971–2000. Based on climate projections, examination of future impacts on sectors is also carried out. Selected uncertainty issues relevant to observations, understanding and projections are tackled as well.
PL
W artykule omówiono sytuację na światowym rynku stali, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w wielkości produkcji stali w ostatnich latach. Na podstawie danych statystycznych wielkości produkcji stali za lata 2000-2015 zbudowano prognozy zmian w poziomie produkcji stali na świecie do 2020 roku, uwzględniając cykliczność zmian.
EN
The article presents the situation in the global steel market, with particular emphasis on the dynamics of changes in the volume of steel production in recent years. Based on statistics (world steel production) from the years 2000-2015 was built the forecast volume of steel production in the world by 2020, according to cycles of changes.
PL
Wramach niniejszej publikacji przedstawiono bieżącą sytuację odlewnictwa na świecie według danych na koniec 2015 roku. Na tle rynku globalneo oceniono europejcką oraz krajową produkcję odlewów. Zaprezentowane dane są wynikiem badań i analiz statystycznych z branży odlewniczej, prowadzonych rokrocznie przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie.
PL
W referacie przedstawiono dokonania polskich uczonych w zakresie prognozowania deformacji powierzchni głównie pod wpływem podziemnej eksploatacji węgla kamiennego, zarówno na etapie ich powstawania, jak i w aktualnych uwarunkowaniach geologicznych i górniczych (2017 r.). W drugiej części omówione zostały doświadczenia z prognozowania deformacji powierzchni w górnictwie węgla kamiennego na świecie. Następnie przedstawiono rozwój wiedzy w zakresie prognozowania deformacji z zastosowaniem metod numerycznych, opartych na dyskretyzacji górotworu i symulacji skutków pod wpływem eksploatacji górniczej. Pomimo dobrych wyników testowania modeli numerycznych w pracach doktorskich i projektach badawczych, stosowanie metod numerycznych w Polsce nie jest jeszcze konkurencją dla teorii Knothego - Budryka. W odpowiedzi na pytanie postawione w tytule uważa się, że w Polsce prognozy deformacji będą oparte na teorii Knothego - Budryka, albo rozwiązaniach na niej opartych, natomiast na świecie przeważać mogą metody numeryczne, ale czy wyeliminują metody empiryczne?
EN
This paper presents the achievements of Polish scientists in the field of the surface deformations prediction mainly under the influence of underground hard coal mining, both at their formation stage and in current geological and mining conditions (2017). The second part discusses the experience in predicting surface deformations in hard coal mining industry worldwide. The development of knowledge in the field of predicting deformations by use of numerical methods based on rock mass discretisation and the simulation of effects under the influence of mining exploitation was presented. Despite the good results of numerical modeling in doctoral dissertations and research projects, the use of numerical methods in Poland is not yet a competition for the Knothe - Budryk theory. In response to the question posed in the title, it is considered that in Poland the predictions of deformations will be based on the Knothe - Budryk theory or solutions based on the theory, while in the world numerical methods may prevail, but will they eliminate empirical methods?
PL
W artykule zostaną przedstawione prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię zarówno w Polsce jak i w świecie. Autorzy przedstawią i porównają różne scenariusze rozwoju opracowane przez uznane zespoły eksperckie oraz pokażą własne prognozy i przewidywania na następne lata. W artykule zostaną pokazane zasoby surowców energetycznych, popyt, podaż oraz możliwości ich wykorzystania w kolejnych latach. Zostanie też zwrócona uwaga na aspekty społeczne. Jak wiadomo same zasoby nie dają gwarancji ich wydobycia i wykorzystania. Silny nacisk ze strony ekologów i lokalnych społeczności może zablokować nawet ekonomiczne bardzo opłacalne inwestycje. Klasycznym przykładem jest węgiel brunatny. Z tego surowca wytwarzana jest najtańsza energia elektryczna w Polsce, ale sprzeciw lokalnych społeczności nie pozwala na udostępnianie nowych odkrywek w kraju, chociaż za naszą zachodnią granicą Niemcy nie napotykają na tego typu problemy. Z drugiej jednak strony, surowce kopalne kiedyś ulegną całkowitemu sczerpaniu i trzeba będzie sięgnąć po alternatywne źródła energii. Słońce, wiatr i woda oraz energia geotermiczna stwarzają możliwości ich wykorzystania dla potrzeb ludzkości, choć nie wszędzie i nie zawsze jest to możliwe, a w większości przypadków jest nieopłacalne. Innym źródłem energii jest energia atomowa. Gdy budowano pierwsze elektrownie atomowe przewidywano, że energia elektryczna będzie tak tania, że będzie można z niej korzystać za darmo. Później jednak okazało się, że choć koszty produkcji nie są wysokie to koszty inwestycyjne są tak ogromne, głównie ze względów bezpieczeństwa, że wielu inwestycji w ogóle nie rozpoczęto, choć były takie plany. Również kilka poważnych awarii, zwłaszcza w Czarnobylu i w Fukushimie nastawiło negatywnie społeczeństwa wielu krajów to tego typu inwestycji. Należy podchodzić bardzo sceptycznie do planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce, gdyż przygotowania do jej realizacji trwają już bardzo długo ale żadna konkretna decyzja nie została podjęta. Autorzy z niecierpliwością oczekują obiecywanego od dawna dokumentu rządowego Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Powinien on określić kierunki rozwoju energetyki w Polsce i wytyczyć działania na następne lata. Obserwując działania rządu i słuchając wystąpień ministra i wiceministrów energii oraz znając potencjał górnictwa i energetyki w Polsce można zakładać, że węgiel nadal pozostanie podstawowym surowcem energetycznym w naszym kraju. Działania modernizacyjne, konsolidacja podmiotów wydobywczych oraz rosnące ceny węgla w świecie pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Również prowadzone inwestycje w energetyce, tzn., budowa nowych bloków w elektrowni Kozienice, Opole, Jaworzno oraz plany inwestycji w Ostrołęce umocnią węglowy wizerunek naszej energetyki. Choć przyszłość jest niepewna ze względu na coraz ostrzejsze normy emisji gazów cieplarnianych i nieznane ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach EU ETS jak również dążenie Komisji Europejskiej do dekarbonizacji gospodarki unijnej, budowane dziś nowe bloki energetyczne będą pracowały przez wiele lat ale energia elektryczna w nich wytwarzana może być droższa. Niemniej jednak opieranie gospodarki na rodzimych surowcach energetycznych daje gwarancję większego bezpieczeństwa energetycznego niż korzystanie z surowców importowanych. Zwłaszcza gaz, wygodny w użyciu i dający możliwości szybkiej reakcji na zmianę zapotrzebowania na energię elektryczną jest surowcem bardzo zależnym od koniunktury politycznej i zdecydowanie droższy od węgla. Jak widać prognozy popytu na paliwa i energię zależą od bardzo wielu czynników dlatego w artykule zostaną przedstawione różne scenariusze, a który okaże się prawdziwy będzie można sprawdzić dopiero po latach.
EN
The article presents the forecasts of demand for fuels and energy in both Poland and worldwide. The authors present and compare various development scenarios developed by recognized expert teams and original forecasts and predictions for the next years. The article presents the energy resources, the demand and supply for them, and the possibilities of their use in the following years. Special attention is paid to social aspects. As we know, the resources themselves do not guarantee their extraction and use. Strong pressure from environmentalists and local communities can block even the most economically viable investments. A classic example is lignite. The mentioned raw material is the source of the cheapest electricity in Poland, but the opposition of local communities prevents the development of new opencast mines, despite the fact that our neighbor from the West, that is Germany, is not facing such problems. On the other hand, it is inevitable that fossil energy resources will become depleted and alternative sources of energy will have to be used. Solar, wind, and water power, plus geothermal energy can be used for the needs of mankind - but not everywhere and not always; in fact, in most cases their use is not economically viable. Another source of energy is nuclear power. When the first nuclear power plants were built, it was predicted that electricity would be so cheap that it would be possible to use it for free. However, it turned out that although the production costs are not high, the investment costs are so huge, mainly due to security reasons, that many investments were not started at all, even though they were planned. In addition, several major accidents, especially in Chernobyl and Fukushima, are the reason why societies in many countries have developed a negative attitude towards this type of investment. One should be very skeptical about plans to build a nuclear power plant in Poland; while preparations have been going on for a very long time, no decision has been made yet. The authors are waiting for the long-promised government document titled the Energy Policy of Poland until 2050 It should determine the directions of energy development in Poland and determine the actions to be taken in the next years. Looking at the government's actions, listening to the speeches of the minister and deputy ministers of energy, and knowing the potential of mining and energy industry in Poland, it can be assumed that coal will remain the main energy resource in our country. Modernization activities, consolidation of mining entities, and the worldwide increase in coal prices allow for an optimistic outlook. Also, investments in the energy sector, i.e. the new units installed in the Kozienice, Opole, and Jaworzno power plants, and the investments planned at Ostrołęka, will strengthen the future position of coal in the energy sector. Although the future is uncertain due to the increasingly stringent greenhouse gas emission standards, unknown prices of CO2 emission allowances under the EU ETS, and the European Commission's efforts to decarbonize the EU economy, the new energy units will be used for many years. However, the power produced in them may be more expensive. Nevertheless, basing the economy on the domestic energy sources guarantees greater energy security than the imported raw materials. This is particularly evident in the case of natural gas, convenient to use and responsive to electricity demand changes, which is very dependent on the political situation and definitely more expensive than coal. It is clear that the forecasts of demand for fuels and energy depend on a number of factors. Therefore the article presents various scenarios. Which one will turn out to be real? This question will be answered in the future.
19
Content available Rynki surowców metalurgicznych
PL
W artykule krótko scharakteryzowano światowe rynki podstawowych surowców do produkcji stali, tj. rudy żelaza i węgla koksowego. Przedstawiono bieżącą sytuację na rynku stali oraz jej wpływ na rozwój rynków surowców i prognozy cen w handlu międzynarodowym. Słabe perspektywy wzrostu dla światowej gospodarki są kluczowym powodem słabości większości cen surowców przemysłowych. Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Chinach oraz jego możliwy wpływ na wielkość popytu na surowce, a w konsekwencji na ich ceny, budzi ogromny niepokój. Szczególnie dotyczy to surowców w przypadku których udział Chin w globalnym zużyciu jest bardzo znaczny. Dla rynków surowców hutniczych (rudy żelaza, koksu, węgla koksowego) sytuacja sektora stalowego w Chinach, które odpowiadają za połowę światowej produkcji stali surowej, jest ważnym wskaźnikiem dla prognozowania przyszłej koniunktury, zwłaszcza że kraj ten jest największym światowym importerem rudy żelaza oraz węgli koksowych. Spowolnienie gospodarki Chin jest m.in. efektem polityki rządu mającej na celu zmianę modelu gospodarczego z opierającego się na inwestycjach i produkcji do opartego na konsumpcji wewnętrznej i usługach. Mimo że Chiny notują obecnie najwolniejszy od 25 lat wzrost własnej gospodarki to nadal pozostaną ważną siłą napędzającą globalny wzrost gospodarczy.
EN
The article briefly characterizes global markets for basic raw materials for steel production, i.e. iron ore and coking coal. The current situation on the steel market is presented as well as its impact on the development of commodity markets, and forecasts of prices in international trade. Weak growth prospects for the global economy are a key reason for the weakness of most of the prices of industrial raw materials. The slowdown of economic growth in China and its possible impact on the demand for raw materials and consequently their prices, raises great concern. This is particularly true in the case of raw materials that China is a very significant consumer of on a global scale. For the metallurgical raw materials markets (iron ore, coke, coking coal) the situation of the steel sector in China, which accounts for half of world crude steel production, is an important indicator for forecasting the future economic situation, especially since the country is the world’s largest importer of iron ore and coking coal. The slowdown in China’s economy include the effect of government policies aimed at changing the economic model based on investment and production to one based on domestic consumption and services. Although China currently records the slowest growth of its economy in 25 years, it will remain a major driving force for global economic growth.
PL
Ceny węgla na rynkach międzynarodowych utrzymują się w tendencji spadkowej już od pięciu lat. Za główne powody tego stanu uważa się: wysoką podaż, niski popyt oraz osłabienie tempa rozwoju w krajach będących głównymi użytkownikami i importerami węgla. Zmieniające się w czasie warunki rynkowe oddziałują na poziom cen w prognozach. Prognozy bowiem przedstawiają obraz przyszłości widziany z perspektywy zdarzeń i stanu otoczenia właściwych dla momentu sporządzania tych prognoz. Najnowsze prognozy ekspertów rynków węglowych oraz analityków bankowych nie przewidują znaczniejszych wzrostów cen węgla na świecie w kilku następnych latach. Wiele zależeć będzie od tempa równoważenia podaży i popytu na rynkach węgla, w tym – od zapotrzebowania w Chinach i Indiach.
EN
Coal prices in the international markets remain in a downward trend for five years. As the main reasons for this state shall be: high supply, low demand and a slowdown in growth in countries that are major users and importers of coal. Changing market conditions shape the price level in the forecasts. In fact, forecasts represent only the image of the future as seen from the perspective of the events and the environment appropriate for the time of preparing these forecasts. The latest forecasts of coal market experts and financial analysts do not indicate any appreciable increases in coal prices worldwide in the next few years. Much will depend on the pace of balancing supply and demand in coal markets, including demand in China and India.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.