Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface texture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The article evaluates the properties of oxide films: Al2O3 and TiO2, deposited using the ALD method on the Ti13Nb13Zr alloy. It presents the results of examining the geometrical structure of the surface, nanohardness and tribological tests. The surface’s geometrical structure was tested through optical microscopy, and nanohardness was determined using the instrumental indentation method with a Berkovich indenter. The modelling tribological tests were performed in a reciprocating motion under the conditions of technically dry friction and with lubrication using Ringer's solution. An analysis of the results of tribological tests indicates that the films were characterised by lower motion resistances and wear with respect to the Ti13Nb13Zr alloy. Hardness measurements indicate that, as a result of deposition of the films, the hardness increased by approximately 51% in the case of the Al2O3 film and by approximately 44% in the case of the TiO2 coating. The produced test results constitute a source of knowledge about the Ti13Nb13Zr alloy, oxide films and the possibilities of their potential application to low-load biotribological systems.
PL
W artykule dokonano oceny właściwości warstw tlenkowych: Al2O3 i TiO2 osadzonych metodą ALD na stopie Ti13Nb13Zr. Przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni, nanotwardości oraz testów tribologicznych. Strukturę geometryczną powierzchni zbadano przy użyciu mikroskopii optycznej, a nanotwardość określono metodą instrumentalnej indentacji przy użyciu wgłębnika Berkovich’a. Modelowe badania tribologiczne przeprowadzono w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz ze smarowaniem płynem Ringera. Analiza wyników badań tribologicznych wskazała, że powłoki charakteryzowały się mniejszymi oporami ruchu oraz zużyciem w odniesieniu do stopu Ti13Nb13Zr. Pomiary twardości wskazują, że w wyniku osadzenia powłok twardość wzrosła o około 51% w przypadku powłoki Al2O3 oraz o około 44% w przypadku powłoki TiO2. Uzyskane wyniki badań stanowią źródło wiedzy na temat stopu Ti13Nb13Zr, powłok tlenkowych oraz możliwości ich potencjalnego zastosowania w niskoobciążonych systemach biotribologicznych.
EN
The paper presents results obtained by SiC ceramic implementation for slide burnishing. Analyzes of the effect of the burnishing force and feed on selected surface texture parameters were conducted. The influence of technological parameters was assessed according to the analysis of variance. The burnishing force and feed affected most of the examined surface texture parameters in the analyzed ranges. Optimal values were found for the technological parameters. In most cases, the minimum of height parameters were achieved for 80 N of burnishing force and 0,063 mm/rev of feed. Limitations in the increase in the burnishing force were also found.
PL
W artykule przedstawiono wyniki uzyskane w badaniach nagniatania ślizgowego z zastosowaniem ceramiki SiC. Przeprowadzono analizy wpływu siły nagniatania i posuwu na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni. Wpływ parametrów technologicznych oceniono na podstawie analizy wariancji. Siła nagniatania i posuw wpłynęły na większość badanych parametrów struktury geometrycznej powierzchni. Wyznaczono optymalne wartości parametrów technologicznych. W większości przypadków minimalne wartości parametrów wysokościowych osiągano dla siły nagniatania równej 80 N i przy posuwie równym 0,063 mm/obr. Zidentyfikowano również ograniczenia dotyczące maksymalnej siły nagniatania.
3
Content available remote Analiza struktury geometrycznej powierzchni stali X5CRNI18-10 po cięciu plazmowym
PL
W artykule skrótowo przedstawiono charakterystykę procesu cięcia strumieniem plazmy. Dała ona podstawę do analiz struktury geometrycznej powierzchni (SGP) przecięcia stali nierdzewnej X5CRNI18-10 po cięciu plazmowym. Na podstawie mikrotopografii zarejestrowanych bezstykową optyczną metodą triangulacji laserowej przeprowadzono szereg analiz (analiza wysp, analiza bruzd, histogram liczby wierzchołków) umożliwiających ocenę analizowanych powierzchni przecięcia. Dodatkowo ocenę uzupełniono obserwacjami metodą mikroskopii optocyfrowej.
EN
The article briefly presents the characteristics of the plasma jet cutting process. It gave the basis for the texture analyses of the X5CRNI18-10 stainless steel cut surface after plasma cutting. A number of analyses (island analysis, furrow analysis, histogram of the number of vertices) were carried out on the basis of microtopographies recorded with the non-contact optical laser triangulation method to evaluate the analyzed cut surfaces. In addition, the evaluation was complemented with opto-digital microscopy observations.
EN
The main objective of this work is to model wear of a disc which was subjected to dry contact with a ball in unidirectional sliding. Tribological tests of sliding pairs were carried out using a tribological tester T-11 in a ball-on disc configuration. Stationary balls made of 100Cr6 steel with a hardness of 62 ± 2 HRC co-acted with rotating discs with 42CrMo4 steel with a hardness of 40 ± 2HRC. Discs were machined by lapping, grinding, milling, and vapour blasting. The values of the Sq parameter of disc surfaces were between 0.1 and 5.86 µm. Wear volumes of the discs were lower for bigger roughness heights. The simulation of disc wear was conducted on the basis of the repetitive contact between sliding surfaces. Strong correlation was achieved between the modeled and measured volumetric wear levels.
EN
The article presents the impact of sampling interval ΔX=ΔY upon the precision of parametrical assessment of roughness of selected surfaces. Moreover this study introduces theoretical analysis of sampling interval selection based on analysis of the probability of covering an unordered set of extreme points of surface with an ordered set of measurement points. As the result, the final formula was formulated, which enables to calculate the maximum sampling rate ΔX=ΔY. This guarantees a full 100% coverage of the vertices examined by the unevenness of the measuring grid.
EN
The article is devoted to the assessment of the geometrical structure of the surface as well as the mechanical and tribological properties of the surface layers obtained in the process of ion implantation. The titanium alloy Ti6Al4V used in biotribological systems was implanted with nitrogen and argon ions. Investigations of the geometrical structure of the surface before and after the tribological tests were carried out using confocal microscopy. The hardness of the tested materials was determined by the instrumental indentation method using a Vickers indenter. A nanotribometer was used for tribological tests. The tests were carried out in a reciprocating motion under conditions of technically dry friction and friction with the lubrication of Ringer's solution. SEM scanning microscopy was used to determine the width of the wear pattern and the wear mechanism. The conducted research showed that the hardness of the tested materials increased as a result of ion implantation. The tribological tests showed that the use of ion implantation improves the tribological properties, and the dominant wear mechanism was abrasive wear.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie struktury geometrycznej powierzchni oraz właściwości mechanicznych i tribologicznych warstw wierzchnich uzyskiwanych w procesie implantacji jonowej. Stop tytanu Ti6Al4V stosowany systemach biotribologicznych implantowano jonami azotu i argonu. Badania struktury geometrycznej powierzchni przed i po testach tribologicznych przeprowadzano przy użyciu mikroskopii konfokalnej. Twardość badanych materiałów wyznaczano metodą instrumentalnej indentacji przy zastosowaniu wgłębnika Vickersa. Do testów tribologicznych wykorzystano nanotribometr. Badania realizowano w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia ze smarowaniem roztworem Ringera. Mikroskopię skaningową SEM wykorzystano do określenia szerokości śladu wytarcia oraz mechanizmu zużywania. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku implantacji jonowej nastąpił wzrost twardości badanych materiałów. Testy tribologiczne wskazały, że zastosowanie implantacji jonowej wpływa na poprawę właściwości tribologicznych, a dominującym mechanizmem zużywania było zużycie ścierne.
EN
In this paper both envelope approach and morphological filters for characterisation of surface textures were proposed, applied and thoroughly examined. Obtained results were compared with those received after appliance of commonly-used algorithms. The effect of appliance of proposed procedures on surface topography parameters (from ISO 25178 standard) was taken into consideration. The following types of surface textures were assessed: two-process plateau-honed cylinder liners, plateau-honed cylinder liners with additionally burnished dimples, turned piston skirts, grinded and/or isotropic topographies. It was assumed that envelope characteristics (envelope filtration) can provide results useful for assessments of deep and/or wide oil-reservoirs especially when they are edge located. Moreover, some near-valley areas of surface texture details can be less distorted when envelope filtering is accomplished. It was also found that closing and/or opening envelope filtration can be valuable for reduction of some surface topography measurement errors.
EN
The objective of the study was to assess the potential use of optical measuring instruments to determine the minimum chip thickness in face milling. Images of scanned surfaces were analyzed using mother wavelets. Filtration of optical signals helped identify the characteristic zones observed on the workpiece surface at the beginning of the cutting process. The measurement data were analyzed statistically. The results were then used to estimate how accurate each measuring system was to determine the minimum uncut chip thickness. Also, experimental verification was carried out for each mother wavelet to assess their suitability for analyzing surface images.
PL
Artykuł został przygotowany na podstawie na podstawie referatu „Zastosowanie w praktyce technologii betonów szybkosprawnych i płyt prefabrykowanych w nawierzchni o zwiększonym natężeniu ruchu” wygłoszonego podczas seminarium „II Konferencja Naukowo-techniczna NOVDROG” w Niepołomicach w dniach 27–28.02.2020 r. Omówione zostały innowacyjne technologie naprawy nawierzchni betonowych, ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań do szybkich remontów nawierzchni, które nie mogą być długotrwale wyłączone z ruchu. Zastosowanie omawianych technologii jest rekomendowane przy remontach autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic oraz szczególnie obciążonych dróg w miastach. W artykule omówiono wymianę płyt nawierzchniowych w technologii betonu szybkosprawnego i prefabrykatów oraz stabilizację i unoszenie płyt metodą iniekcji geopolimerowej. W dużym skrócie omówione zostało wyrównanie i teksturowanie nawierzchni betonowej metodą nacinania – grinding. Wszystkie prezentowane technologie znalazły praktyczne zastosowanie podczas remontu obwodnicy Młodzieszyna w ciągu drogi krajowej DK50.
EN
The paper was prepared on the basis of the presentation „Application in practice of the technology of high quick setting concrete and precast slabs in the pavement with increased traffic volume” delivered during the seminar „II Scientific and Technical Conference NOVDROG” in Niepołomice on 27–28.02.2020. Innovative technologies for the repair of concrete pavement were discussed, with particular emphasis on solutions for the rapid repair of pavements that cannot be permanently excluded from traffic. The application of the discussed technologies is recommended for repairs of motorways, expressways, ring roads and particularly loaded roads in cities. The paper discusses the replacement of pavement slabs in the technology quick setting concrete and precast elements as well as stabilization and lifting of slabs by geopolymer injection. In a nutshell, the levelling and texturing of the concrete pavement using the grinding method is discussed. All presented technologies found their practical application during the renovation of the Młodzieszyn bypass road within the DK50 national road.
EN
The article presents a statistical analysis of electric power supplied to the friction node and temperatures of that node. The paper examines the dependence of the temperature lag of friction node of conformal contact on the amount of electric power consumption using the Pearson’s method. To the a/m analysis R software was applied [1‒3].
EN
The article presents a statistical analysis of the mass variation of samples of kinematic pair of conformal contact and variation of electric power consumption of tribotester. The analysis of dependence between the mass of samples Δm and power variation ΔP for tested consumable and relative motion velocity were carried out with the help of correlation methods using R software [1, 2, 3].
EN
We present a prototype of a simple, low-cost setup for a fast scatterometric surface texture measurements. We used a total integrated scatter method (TIS) with a semiconductor laser (λ = 638 nm) and a Si photodiode. Using our setup, we estimated the roughness parameters Rq for two reference surfaces (Al mirrors with flatness λ/10) and seven equal steel plates to compare. The setup is easily adaptable for a fast, preliminary manufacturing quality control. We show is possible to construct a low-cost measurement system with nanometric precision.
EN
Hard turning is a machining process that is widely used in the precision mechanical industry. The characterization of the functional surface texture by the ISO 13565 standard holds a key role in automotive mechanics. Until now, the impact of cutting conditions during hard turning operation on the bearing area curve parameters has not been studied (ISO 13565). The three parameters Rpk , Rk and Rvk illustrate the ability of the surface texture to resist friction. In this work, the main objective is to study the impact of cutting conditions (Vc, f and ap) of the hard turning on three parameters of the bearing area curve. The statistical study based on response surface methodology (RSM), analysis of variance (ANOVA) and quadratic regression were performed to model the three output parameters and optimize the input parameters. The experimental design used in this study is the Taguchi L25 orthogonal array. The results obtained show that the cutting speed has a greater effect on the bearing ratio curve (Rpk , Rk and Rvk ) parameters with a percentage contribution of 37.68%, 37.65% and 36.91%, respectively. The second significant parameter is the feed rate and the other parameter is significant only in relation to Rpk and Rk parameters.
EN
The paper discusses the results of experimental research on DLC type diamond coating a-C:H obtained by the technique of physical vapour deposition from PVD on titanium alloy Ti13Nb13Zr. Calotest and an optical microscope were used to determine the thickness of the obtained coating. The nano-hardness of uncoated and with a-C:H coating was determined by the indentation method using a Berkovich indenter. The geometric structure of the surface before and after tribological tests was assessed using a confocal microscope with an interferometric mode. Tests of the resistance of test materials to tribological wear were performed on a tribometer in reciprocating motion under technically dry friction, and friction with lubrication with an artificial blood solution and Ringer’s solution. Tests carried out for the combination of a 6 mm diameter Al2O3 ball-Ti13Nb13Zr titanium alloy disc without and with the DLC coating applied. The results obtained during the tests showed that the use of the DLC coating increases the hardness five times and reduces the friction. In the case of technically dry friction, the coefficient of friction decreased by 70%, the solution of artificial blood by 50%, and in the case of Ringer’s solution by 90%, in comparison with the results obtained for the Ti13Nb13Zr alloy.
PL
W pracy omówiono wyniki eksperymentalnych badań powłoki diamentopodobnej DLC typu a-C:H otrzymywanej techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD na stopie tytanu Ti13Nb13Zr. Do określenia grubości otrzymanych powłoki posłużył kulotester oraz mikroskop optyczny. Nanotwardość elementów bez powłoki oraz z powłoką a-C:H wyznaczono metodą indentacyjną przy użyciu wgłębnika Berkovicha. Strukturę geometryczną powierzchni przed i po testach tribologicznych oceniano za pomocą mikroskopu konfokalnego z trybem interferometrycznym. Badania odporności materiałów testowych na zużycie tribologiczne przeprowadzono na tribometrze w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia ze smarowaniem roztworem sztucznej krwi i roztworem Ringera. Obecność płynu miała na celu symulowanie naturalnych warunków tribologicznych występujących w ciele człowieka. Testy zrealizowano dla skojarzenia: kulka z Al2O3 – tarcza ze stopu tytanu Ti13Nb13Zr bez oraz z naniesioną powłoką DLC. Otrzymane wyniki badań wskazały, że zastosowanie powłoki DLC spowodowało 5-krotne zwiększenie twardości oraz zmniejszenie oporów ruchu par trących we wszystkich zastosowanych warunkach tarcia. W przypadku tarcia technicznie suchego wartość współczynnika tarcia zmniejszyła się o 70%, roztworu sztucznej krwi o 50%, a w przypadku roztworu Ringera o 90% w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla stopu Ti13Nb13Zr. Wyniki uzyskane podczas badań stanowią źródło wiedzy na temat stopu Ti13Nb13Zr, powłok diamentopodobnych oraz ich potencjalnego zastosowania w systemach biotribologicznych.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena zużycia biomateriałów tytanowych stosowanych na elementy endoprotezy stawu biodrowego. Materiałem do badań były próbki z tytanu i jego stopów: Ti grade 4, Ti6Al7Nb i Ti13Nb13Zr. Modelowe badania tribologiczne przeprowadzono w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego, tarcia ze smarowaniem roztworem sztucznej krwi oraz roztworem Ringera. Przeciwpróbką w badanych węzłach tarcia była kulka z Al2O3 o średnicy 6 mm. Za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej obserwowano ślady wytarcia po testach tribologicznych. Mikroskop konfokalny z trybem interferometrycznym posłużył do oceny zużycia powierzchni próbek i przeciwpróbek. Najmniejsze współczynniki tarcia spośród wszystkich badanych skojarzeń materiałowych uzyskano dla skojarzenia materiałowego– stop Ti13Nb13Zr-Al2O3. Analiza SEM wykazała, że w wyniku procesu zużywania generowane były liczne rysy i bruzdy. Powstały one na skutek przemieszczania się luźnych produktów zużycia w obszarze wytarcia. Dla wszystkich badanych materiałów zaobserwowano spiętrzenie obrzeży krawędzi śladów wytarcia świadczące o ściernym mechanizmie zużycia. Podczas testów tarciowych badanych skojarzeń materiałowych najbardziej zużywającym się materiałem była tytanowa tarcza. W przypadku stopów Ti6Al7Nb oraz Ti13Nb13Zr zarejestrowano porównywalne zużycie bez względu na warunki prowadzenia testów (TDF, AB, RS). Analiza otrzymanych wyników badań tribologicznych wykazała, że skojarzeniem, dla którego zarejestrowano najmniejsze zużycie pary trącej (próbki i przeciwpróbki), było skojarzenie materiałowe Ti6Al7Nb-Al2O3.
EN
The aim of this study was to evaluate the wear and tear of titanium biomaterials used for hip endoprosthesis. The test materials were samples of titanium and its alloys: Ti grade 4, Ti6Al7Nb and Ti13Nb13Zr. Model tribological tests were carried out in reciprocal motion under conditions of technically dry friction, friction with lubrication provided by an artificial blood solution and Ringer's solution. A 6 mm in diameter Al2O3 ball was used as a counter-sample in the friction pairs. After tribological tests, traces of wear were inspected using scanning electron microscopy. A confocal microscope with interferometric mode was used to evaluate the wear of the surface of samples and counter-samples. The lowest friction coefficients among all the material associations were obtained for the Ti13Nb13Zr-Al2O3 alloy. SEM analysis has shown that as a result of the wear process, numerous scratches and grooves were generated. They were created as a result of loose products of wear moving around in the friction area. For all tested materials, a pile-up of the wear edges was observed, which indicates an abrasive wear mechanism. During the friction tests of the tested material associations, the titanium disc proved to be the most wearing material. For Ti6Al7Nb and Ti13Nb13Zr alloys, comparable wear was recorded regardless of the test conditions (TDF, AB, RS). The analysis of the obtained tribological results showed that the material association for which the lowest wear of friction pair (sample and countersample) recorded was Ti6Al7Nb-Al2O3.
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of the mass of samples caused by the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable of a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the impact of the concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the mass decrement of tested samples. The statistical analysis was produced on the basis of R software.
PL
W pracy przedstawiono analizę statystyczną zmiany masy próbek w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na ubytek masy badanych próbek. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of electric power consumption of a tribological station as a consequence of the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable of a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the influence of concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the variation of electric consumption of a tribotester. The statistical analysis was carried out on the basis of R software.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną zmiany poboru mocy elektrycznej stanowiska tribologicznego w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na zmianę poboru mocy elektrycznej tribotesteru dla wybranej prędkości ruchu względnego. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
EN
Skid resistance properties of airfield pavements substantially affect the safety of the conducted aircraft operations. The evaluation of these properties is not limited to the measurements of friction coefficient defining the friction state of pavement, but also includes the measurements of texture depth of pavement (micro-and macro-texture). The authors focused on the currently applied research methods used to assess the skid resistance properties of airfield pavements. In addition, the requirements in this field and the assessment criteria of the obtained results were also addressed. Example results of field tests and their short analysis were also presented. Besides, it was stressed the direction of further works conducted by the authors, which concerns the development of the research method used to assess the skid resistance properties of airfield pavements, precisely in the field of the measurement of texture depth of pavements.
PL
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni lotniskowych w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Ocena tych właściwości oprócz pomiarów współczynnika tarcia określającego stan szorstkości nawierzchni obejmuje również pomiary głębokości tekstury nawierzchni (mikrotekstura i makrotekstura). W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody badawcze do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań terenowych i ich analizę. Ponadto, przedstawiono kierunek dalszych prac, które dotyczą rozwoju metody badawczej do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych, konkretnie w zakresie pomiaru głębokości tekstury nawierzchni.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę statystyczną zmiany poboru mocy elektrycznej stanowiska tribologicznego w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na zmianę poboru mocy elektrycznej tribotestera. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of the mass of samples caused by the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable Pf a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the impact of the concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the power variation of tribotester. The statistical analysis was produced on the basis of R software.
PL
W artykule przedstawiono nowe wielomodalne podejście do opisu struktury geometrycznej powierzchni. Dokonano analizy istniejących w tym zakresie rozwiązań, zwracając szczególną uwagę na zalety i wady każdego z nich. Przedstawiono także przykłady wykorzystania nowego modelu do analizy powierzchni modelowanych komputerowo. Przykłady te dowodzą, że model sprawdza się dla powierzchni zawierających tekstury składowe zarówno o okresowym, jak i losowym charakterze rozkładu rzędnych. Naznaczono kierunki dalszych badań i możliwości wykorzystania wprowadzonego modelu.
EN
This paper presents a new multi-modal approach to the description of the surface texture. An analysis of the existing in these scope solutions was done, paying special attention to the advantages and disadvantages of each of them. The examples of the use of a new model for the analysis of computer-modelled surface texture were presented. These examples prove that the model works well for surfaces containing textures with periodic and random nature of the distribution of ordinates. The directions of further research and the possibilities of using the introduced model were specified.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.