Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality of electric energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The spectra of currents and powers of circuit elements with a single-phase rectifier are determined by the method of harmonic analysis. The presence of two power components oscillating with a frequency of two hundred Hertz and compensating for each other is noted. It is proposed to use an indicator called "the degree of power distortion" which is determined by the ratio of the root-mean-square value of power with the exclusion of its canonical components to the root-mean-square value of power.
PL
Analizowano widmo prądu i mocy układu z jednofazowym prostownikiem. Moc ma dwie składowe o częstotliwości 200 Hz. Zaproponowano wskaźnik zniekształcenia mocy określony przez stosunek rms mocy z wyłączeniem jest podstawowej składowej do rms mocy.
PL
Przedstawiono automatykę sieci średnich napięć jako jeden z czynników mających bezpośredni wpływ na wskaźniki jakości dostaw energii elektrycznej oraz wysokość przychodu regulowanego operatora systemu dystrybucyjnego. Opisano automatykę restytucyjną i jej wpływ na poprawę wskaźników jakości dostaw energii elektrycznej.
EN
Automation of medium voltage distributing grids as one of the factors having direct impact on the indicator of the quality of supplied electric energy and on the income from distributing system are described. Restitution automation and its impact on the improvement of quality factors of supplied electric energy are presented too.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych. Druga część artykułu obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.
EN
The first part of the article presents the theoretical issues of reactive power compensation in electric power systems in conditions of the current and voltage distortion. The second part of the article presents the results of measuring research in the selected objects and their analysis in terms of correct selection of equipment for reactive power compensation.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych. Druga część artykułu obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.
EN
The first part of the article presents the theoretical issues of reactive power compensation in electric power systems in conditions of the current and voltage distortion. The second part of the article presents the results of measuring research in the selected objects and their analysis in terms of correct selection of equipment for reactive power compensation.
PL
W artykule przedstawiono uzasadnienie i propozycję definicji jakości energii elektrycznej w punkcie identyfikacji w systemie elektroenergetycznym. Punktem wyjścia było założenie, że energia elektryczna jest towarem w systemie elektroenergetycznym. Podano również definicje pojęć ściśle związanych z jakością energii elektrycznej w tych systemach.
EN
The paper presents the justification and proposal of a definition for quality of electrical energy in the point of identification in the power system. The starting point is the assumption that electrical energy is a commodity in the power system. A definition of terms closely related to the quality of electrical energy in these systems is also presented.
PL
Zaprezentowano przykładowe charakterystyki wartości skutecznych napięć i harmoniczne napięcia zasilającego dla wybranego budynku handlowego.
EN
The article presents examples of voltages effective values and harmonics of input voltage for a selected trade building.
7
Content available remote The quality of electric power supplied into the grid by co-generation units
EN
This paper deals with the utilisation of firedamp for combined heat and electric power generation. The firedamp is gained from hard-coal mines and can be combusted in a co-generation units with gas-engine. This process involves more efficient utilisation of firedamp. The measurement results obtained on selected co-generation units are described in this paper. As far as the electric power supplied into the grid from cogeneration unit´s are concerned, these shall be considered with respect to the qualitative parameters, which should comply with stipulations of the CSN EN 50160 standard. The main advantages and disadvantages of co-generation units producing heat for hard-coal mine and electric power for export to the grid are described in the end of this paper.
PL
Opisano możliwość wykorzystania gazu kopalnianego do ogrzewania i wytwarzania energii. Gaz może być wykorzystany w kogeneratorze z silnikiem gazowym. Opisano wybrane systemy wytwarzania energii.
PL
Przedstawiono ocenę działania dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski w odniesieniu do aktualnych przepisów.
EN
The paper presents an assessment of operation of two wind farms located in Poland - in relation to present regulations
PL
Zaprezentowano przykład wykorzystania teorii mocy Fryzego do wyznaczenia wzorcowych prądów kompensujących energetycznego filtru aktywnego.
EN
The paper presents an example of using Fryze's theory of power to determine standard compensating currents of electric power active filter.
PL
Przedstawiono analizę prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej SN w oparciu o wybrane kryteria jakości energii elektrycznej.
EN
The paper presents analysis of operation of electric power MV distribution network, based on selected criteria of supply of electric energy.
PL
Przedstawiono zaawansowane analizatory jakości energii elektrycznej ION7650 i ION 8800A oraz oprogramowanie do budowy systemów monitoringu.
EN
The paper presents advanced analyzers of ąuality of electric energy, ION7650 and ION 8800A, as well as software for development of monitoring systems.
12
Content available remote Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu
PL
W artykule zaprezentowano dwa rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych: zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu. Przedstawiono ich źródła, skutki, możliwe sposoby eliminacji oraz metody pomiaru w stopniu niezbędnym dla formułowania postanowień kontraktowych. Opierając się na istniejących normach i przepisach, wyróżniono te zagadnienia, które powinny być uwzględnione przy zawieraniu umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z mechanizmami prądów i napięć w układach elektroenergetycznych oraz wybrane charakterystyki odbiorników nieliniowych.
EN
Problems connected with interaction of currents and voltages in electric power systems are presented as well as selected characteristics of nonlinear loads.
PL
Omówiono zjawisko wahania napięcia oraz jego oddziaływanie na urządzenia elektryczne i organizm ludzki.
EN
Voltage variation effect and its influence on electric eąuipment and human body is discussed.
PL
Przedstawiono sposób zbierania danych dotyczących parametrów jakości energii za pomocą wyspecjalizowanych systemów monitoringowych.
EN
The paper presents acąuisition ofdata concerning electric energy quality using dedicated monitoring systems.
PL
Omówiono wpływ pracy siłowni wiatrowej na parametry jakościowe energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem generowanych przepięć.
EN
The paper discusses influence of wind power plant operation on quality parameters of electric energy, special attention is paid to overvoltages.
PL
W artykule omówiono wpływ energooszczędnych źródeł światła na jakość energii elektrycznej. Przedstawione zostały rozkłady widmowe oraz przebiegi prądów pobieranych przez typowe lampy kompaktowe. Zwrócono uwagę na problemy wynikające z przepływu prądu w przewodzie neutralnym przy symetrycznym obciążeniu świetlówkami kompaktowymi. Odniesiono się do Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego sprzedaży odbiorników oświetleniowych użytkowanych w gospodarstwach domowych.
EN
The paper discusses the influence of energy saving light sources on the quality of electric energy. Waveform and spectrum of current being drawn by typical compact lamps have been presented. The attention has been paid on problems occurring during the current flow in neutral wire at symmetric load. Author presents his remarks concerning Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps.
PL
Omówiono podstawowe parametry jakościowe energii elektrycznej oraz możliwosci uzyskania rekompensat przez odbiorcą.
EN
The paper discusses principal quality parameters of electric energy as well as possibility of compensations for consumers.
PL
Przedstawiono wyniki badań parametrów jakościowych energii elektrycznej na szynach 15 kV podstacji elektrycznej zasilającej trakcję elektryczną.
EN
The paper presents electric energy quality parameters measured on busbars of 15 kV substation supplying electric traction network.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej oraz konsekwencje wynikające z pogorszenia jej parametrów. Omówiono teorie opisujące wielkości energetyczne w obwodach elektrycznych z niesinusoidainymi przebiegami prądów i napięć.
EN
The paper presents problems connected with quality of electric energy and results of deterioration of its parameters. Theories specifying energetic quantities in electrical circuits with non-sinusoidal current and voltage waveforms - are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.