Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  controlling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Controlling is a part of the management information and economic business systems and its use to improve the performance in the companies. This idea is a very important part of the strategy of the European Union in area development of information technologies and economic growth. The main goal of this contribution is to point out software support in praxis and the significance of dashboards for decision process in the companies, to analyse barriers and benefits of controlling implementation in Slovak companies. Experimental research was orientated on the base analyses of software products offering in Slovakia and view of dashboards of software systems - JMP, SAS, EIS Dominant, ONIX, EPICOR I SCALA, SAP. Questionary research was realized in selected fifty companies in Slovakia in the area of engineering, mining, and building. The main results of analyses confirm the big barrier of implementation of controlling because it requires a change in the company's management system, a change in the organizational structure of the company, the creation of a controller's position and Slovak companies do not want to make changes. The total summary of analysing confirms real state that the companies have a problem to implementation of controlling but in the future is important to fill the main goal of European Union strategy in the area using information technologies for all processes in the companies and adapting to the digital economy. The primary part of controlling is dashboards that often provide views of key performance indicators in the companies and create a base for competitiveness.
PL
Controlling jest częścią systemu informacji zarządczej i ekonomicznych systemów biznesowych oraz jego wykorzystania do poprawy wyników w przedsiębiorstwach. Idea ta jest bardzo ważną częścią strategii Unii Europejskiej w obszarze rozwoju technologii informacyjnych i wzrostu gospodarczego. Głównym celem tego artykułu jest wskazanie wsparcia oprogramowania w praktyce oraz znaczenia dashboardów w procesie decyzyjnym w firmach, analiza barier i korzyści z wdrożenia kontrolingu w słowackich spółkach. Badania eksperymentalne ukierunkowane były na analizy bazowe produktów programistycznych oferowanych na Słowacji oraz widok dashboardów systemów oprogramowania - JMP, SAS, EIS Dominant, ONIX, EPICOR I SCALA, SAP. Badania ankietowe zostały zrealizowane w wybranych pięćdziesięciu firmach na Słowacji z obszaru inżynierii, górnictwa i budownictwa. Główne wyniki analiz potwierdzają dużą barierę wdrożenia kontrolingu, ponieważ wymaga on zmiany systemu zarządzania firmą, zmiany struktury organizacyjnej firmy, utworzenia stanowiska kontrolera, a słowackie firmy nie chcą wprowadzać zmian. Sumaryczne podsumowanie analiz potwierdza rzeczywisty stan, że firmy mają problem z wdrożeniem kontrolingu, ale w przyszłości jest ważne, aby wypełnić główny cel strategii Unii Europejskiej w obszarze wykorzystania technologii informatycznych do wszystkich procesów w firmach i dostosowania się do technologii cyfrowych. gospodarka. Podstawową częścią kontrolingu są kokpity, które często zapewniają widoki kluczowych wskaźników wydajności w firmach i tworzą podstawę konkurencyjności.
EN
The article aims to explain how controlling influences an organisation as a whole, considering the job performance of employees and managers. It describes the development and verification of the Controlling Effectiveness Model, which characterises the impact, the place of each variable and the direction of each relationship in the effort to shape organisational performance. The hypothesis was verified with the help of empirical research, which was conducted with 264 organisations operating in Poland. The survey took place in October 2019. The authors of the article used the CAWI method. Efforts had been made to ensure a diversified research sample encompassing various organisational characteristics. The exploratory and confirmatory factor analysis and the sequentially mediated regression model were used to verify the hypothesis. The empirical research allowed confirming a statistically significant indirect impact of the quality of controlling on organisational performance. This relationship depends on the job performance of managers and employees. The analysis of the impact made by controlling on the job performance of employees and managers as we as the organisational performance resulted in a mediation model (the Controlling Effectiveness Model) and confirmed the effect of controlling on organisational performance through the impact on job performance of managers and employees. The article has practical implications. The organisations that decide to implement controlling should focus on the quality of this management support method. It is not enough to simply implement controlling as organisations need to ensure the correct implementation. In this context, it is also relevant to properly shape functional, organisational and instrumental controlling solutions (tailored to the characteristics of the organisation as a whole, as well as to the environmental conditions, under which the organisation operates), which determine the quality of controlling.
PL
Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów, które w sposób optymalny, bez ingerencji operatora, zapewnią ustawienie paneli w kierunku słońca. Wobec powyższego, zadaniem układów nadążnych jest śledzenie ruchu słońca w celu zwiększenia dostarczanej energii słonecznej do panelu, co w efekcie prowadzi do maksymalnej ilości pozyskanej energii elektrycznej. W artykule przedstawiony został proces projektowania, wykonania i oprogramowania panelu słonecznego.
EN
Renewable energy sources are becoming more and more popular. The photovoltaic market in recent years has significantly increased its share in meeting the increased energy demand of all industries and national economies. The current stage of technological development seeks to maximize the efficiency of convert-ing solar energy into electricity. The dynamically developing automation allows for the construction of systems, that in an optimal manner, without operator intervention, will ensure the setting of panels towards the sun. Therefore, the task of tracking systems is to track the movement of the sun in order to increase the solar energy provided to the panel, which in effect leads to the maximum amount of electricity acquired. The purpose of the following work is to present the process of making a solar panel equipped with an automatic follow-up system.
PL
Problemy współczesnego zarządzania obejmują zjawiska na wielu poziomach analizy. W zarządzaniu strategicznym eksplorowane są różne podejścia badawcze: od uznawanych za klasyczne, jak planowanie długookresowe, po te współcześnie intensywnie poddawane eksploracji naukowej jak: podejście zasobowe czy zdolności dynamiczne. W centrum uwagi są relacje między organizacją i otoczeniem, a sposób ich postrzegania i wyjaśniania determinuje generalizację i implikacje praktyczne. Autor podjął się próby operacjonalizacji zdolności dynamicznych przedsiębiorstw w ujęciu ewolucyjnym. Stąd rozważania dotyczą procesu budowy nowej organizacji przedsiębiorstwa, znaczenie rutyn organizacyjnych, kompetencji interpersonalnych menedżerów.
EN
The problems of modern management include phenomena at many levels of analysis. In strategic management, various research approaches are explored: from those considered classical, such as long-term planning, to those currently intensely subjected to scientific exploration as a resource approach or dynamic capacity. The focus is on the relationship between the organization and the environment, and the way they are perceived and explained determines generalization and practical implications. The author undertook attempts to operationalize the dynamic capabilities of enterprises in an evolutionary approach. Therefore, the considerations concern the process of building a new organization of an enterprise, the importance of organizational routines, interpersonal competences of managers.
EN
The article fits into the issues of increasing effectiveness processes in today's companies. It attempts to present possibilities that company can benefit from by gathering and using knowledge to manage company's operational activity effectively. The purpose of the article is to show relation between the application of the operational controlling tools in the company and results achieved by current operations. Tests conducted in the company introducing operational controlling in its operations allowed to confirm hypothesis that the application of the operational controlling system has a direct impact on results of operational growth of an entity. Indicated relation was observed in eight out of nine analysed company's branches. Testing dependencies was conducted as a comparison of operational financial performance of each branch, both before and after introducing of the operational controlling system.
PL
Artykuł wpisuje się w problematykę zwiększania efektywności procesów w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Stara się ukazać możliwości jakie płyną dla przedsiębiorstwa z zebrania i wykorzystania informacji do efektywnego kierowania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ukazania związku pomiędzy zastosowaniem narzędzi controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, a osiąganymi przez niego wynikami w działalności bieżącej. Badania przeprowadzone na przedsiębiorstwie wprowadzającym controlling operacyjny w swojej działalności pozwoliły na potwierdzenie hipotezy, że zastosowanie systemu controllingu operacyjnego ma bezpośredni wpływ na wzrost wyniku operacyjnego jednostki. Wskazaną zależność zaobserwowano w ośmiu z dziewięciu analizowanych oddziałów firmy. Badanie zależności przeprowadzone zostało jako porównanie operacyjnych wyników finansowych poszczególnych oddziałów zarówno przed jak i po wprowadzeniu systemu controllingu operacyjnego.
6
Content available remote Teoretyczne aspekty zarządzania logistyką wojskową
PL
Zarzadzanie logistyką w wojsku jest rozumiane jako proces, ciąg posobie następującychzdarzeń. Rozpoczyna się planowaniem i poprzez organizowanie i motywowanie dochodzi do etapu kontroli. Działania te mogą być realizowane poprzez wyalienowane piony funkcjonalne takie jak np. pion materiałowy. Powoduje to jednak pewne ograniczenia i stąd też w praktyce często stosuje się podejście procesowe. Jednak i ono nie jest pozbawione wad, co skutkuje stosowaniem w realnych warunkach połączenia tych dwóch sposobów podejścia. Zwykle przynosi to pozytywne wyniki. W procesie zarządzania logistyką wojskową należy przestrzegać określonych zasad, ich stosowanie w praktyce stanowi przesłankę uzyskania pozytywnych wyników co przekłada się na skuteczną realizację zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych.
EN
Logistics management in the military is understood as a process, a sequence of following events. It starts with planning and through organizing and motivating it comes to the control stage. These activities can be implemented through alienated functional divisions, such as the material division. However, this causes some limitations and hence the process approach is often used in practice. However, it isnot without flaws, which results in the use of the two approaches in real conditions. Usually it brings positive results. In the process of management of military logistics, certain rules must be followed, their application in practice is the premise for obtaining positive results, which translates into effective implementation of tasks related to meeting the logistic needs of military units and institutions.
7
Content available remote Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym
PL
Dokonano przeglądu uwarunkowań i korzyści, jakie daje controlling stosowany w przemyśle chemicznym.
EN
A review with 34 refs.
8
Content available remote System wbudowany do sterowania oświetleniem stanowiska biurowego
PL
W pracy przedstawiono system wbudowany dedykowany do sterowania oświetleniem stanowiska roboczego. Przedstawiono budowę rozważanego systemu oświetleniowego z diodami LED i koncepcję jego sterowania. Przedstawiono wyniki badań skonstruowanego systemu, w szczególności wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i optycznych. Przedyskutowano uzyskane wyniki badań.
EN
In the paper the embedded system dedicated to control lighting of the workplace is proposed. The construction of the considered lighting system with the power LED and the idea of its control are presented. Some results of investigations of the constructed lighting system, particularly some results of measurements of optical and electrical parameters, are shown and discussed.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie celowości wykorzystania metod jakie daje controlling operacyjny w kreacji strategii rozwoju współczesnych organizacji opartych o wiedzę, innowacyjność i szerokie kompendium informacji zarządczych. Są to źródła zasilania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania wspomagających realizację tak wielu procesów zarządczo - decyzyjnych współczesnych organizacji. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych stwarza nowe możliwości zastosowania tych rozwiązań we współczesnych metodach i technikach zarządzania takich jak Business Process Reengineering, Business Intelligence i Data mining czy Business Process Management. Pozwala to na efektywne wykorzystanie repozytoriów informacji zarządczych a w nich pełną integrację informacyjną tak niezbędną dla menedżerów w zakresie tworzenia wielowymiarowych analiz i bieżącego raportowania. Aby zapewnić efektywne ich wykorzystanie, współczesne organizacje mają do dyspozycji różnorodność metod zarządzania procesami biznesowymi. Jedną z nowocześniejszych metod zarządzania, umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany otoczenia i antycypacje jest koncepcja controllingu operacyjnego. Controlling, który jest zorientowany na przyszłość jest jednym z instrumentów nowoczesnego zarządzania a zarazem źródłem informacji zarządczych dla kierownictwa. Różnorodność oraz bogactwo tych informacji wymaga stosowania nowoczesnych metod ułatwiających tworzenie repozytoriów danych ułatwiających i przyspieszających analizę informacji zarządczej i dostarczanie na określone centra decyzyjne. Trudno jest zatem dziś mówić o efektywnie funkcjonującej organizacji, a w niej controllingu jako instrumentu oceny i tworzenia przyszłej strategii bez analizy procesów i wspomagających ich realizację systemów informacyjnych. Dlatego też tak istotne jest wykorzystanie funkcjonalności hurtowni danych jako centralnego repozytorium danych zarządczych wraz z metodyką Business Process Management jako instrumentu wspomagającego controlling. Jej wykorzystanie może być więc efektywnym czynnikiem w automatyzacji i mapowaniu procesów controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie.
EN
The subject article aims to prove the importance of new methods in operational controlling, stimulating corporate strategy creation, based on innovation and extended management information. These two are key factors for various kinds of integrated management systems of today’s organizations. The dynamic technology development in few recent years, covering also integrated management systems, discovered new effective solutions for real time corporate governance, such as Process Reengineering, Business Intelligence, Data Mining or Business Process Management. All these stands for fully integrated and harmonized IT ecosystem that is highly required by corporate managers for any Big Data analysis, reporting and decisioning processes. The concept of controlling is a key element in proper and effective business management and financial governance. It significantly helps organizations in real-time decisioning and risk mitigation. At the same moment the critical element for successful decision is cleanness of data sets, central repository and data warehouse configuration. Corporate Governance should have solid data process management policy, highly educated data analysts and correctly applied Business Process Management methods. All above significantly improves operational controlling appliance, controlling process mapping and process automation in modern enterprises. We should consider then Business Process Management as key element for corporate growth within competitive markets.
EN
This paper analyses the organisation of a controlling system in an enterprise, allowing for theoretical and practical aspects of the basic management function, i.e. planning. It presents original controlling tools supporting the organisation activity planning and controlling process in a detailed manner. The analysis pays particular attention to the fact that budgeting is the most frequently applied management accounting and controlling tool. Given the nature of the paper, it has been emphasised that budgeting, similarly to other tools if inappropriately used, may not bring about anticipated results; on the contrary, it may even generate losses. While emphasising the importance of controlling in the company management process, the paper also highlights the employee motivation system.
11
Content available remote Controlling funkcyjny w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstwa
PL
Zasoby przedsiębiorstwa kreują mechanikę produktywności i innowacyjności, przesądzając o możliwościach pozycjonowania przedsiębiorstwa na osi społeczno-ekonomicznych korzyści kształtowanych przez uwarunkowania otoczenia. Stanowiąc o potencjale podmiotu gospodarczego, kreują realne możliwości jego efektywnego funkcjonowania na coraz bardziej wymagającym rynku. Wyznaczają jego szanse; wytyczają kamienie milowe strategicznego procedowania. Szeroko rozumiane zasoby i środki, a zatem dobra materialne czy finansowe o wymiernej dla przedsiębiorstwa wartości pieniężnej to kapitał pozostający w dyspozycji podmiotu w celu prowadzenia określonej działalności ukierunkowanej na dochód. Właściwość kapitału - opisująca jego cechy jak: struktura, jakość, walory użyteczności (...), a może przede wszystkim ilość i formuła dostępności - warunkująca niezaburzony przebieg procesów gospodarczych, buduje dźwignię cyklu gospodarczego stanowiącego o efektach tejże działalności. Płynność i skuteczność realizacji procesów transformacji kapitału w ofertę rynkową jednostki gospodarczej urasta zatem do rangi kluczowego problemu zarządczego. Stanowi uwarunkowanie napędzające motor działalności realizującej podstawowy cel gospodarowania - przetrwanie, generowanie zysku i długofalowy rozwój. Zmienne osadzenie biznesu i idąca z nim w parze narastająca konkurencja wyzwalają potrzebę uzupełnienia dotychczasowych metod zarządczych innowacyjnymi technikami wsparcia procesów podejmowania decyzji. Poszukiwane są z zasady rozwiązania dające szerokie spektrum możliwości zastosowania i kierunkowania działań. Narzędzia umożliwiające szerokie patrzenie w przyszłość w oparciu o fakty, czerpane z wnętrza, a także otoczenia podmiotu gospodarczego. Narzędziem takim jest controlling - filozofia zarządzania ukierunkowanego na wynik. Celem opracowania jest analiza wsparcia prowadzenia procesów w obszarze zarządzania kapitałem pracowniczym przedsiębiorstwa z zastosowaniem narzędzia controllingu. Szczególne znaczenie w tym zakresie przypisać można controllingowi personalnemu. Zatem perspektywa dookreślenia roli controllingu personalnego w obszarze realizacji personalnej funkcji zarządzania przedsiębiorstwem stanowi treść niniejszego artykułu.
EN
An effectiveness of leading transformations of the venture capital into the market offer is a key challenge of the management. It is conditioning, which is bringing the enterprises the long-term growth. Changeable surroundings of business is triggering the need of enhancing the possibility of action, through supplementing applied managerial methods with new techniques of the support. A controlling is such a tool. This article constitutes analysis of supporting process of administering the human capital by the controlling.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie funkcji controllingu i istotę ich stosowania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem zarówno w warstwie teorio-poznawczej, jak i praktycznej. Zwrócono tu szczególną uwagę na wymóg dotyczący spójności realizacji procesu zarządzania, który można osiągnąć za pośrednictwem controllingu, co ma ułatwić dążenie przedsiębiorstwa do wzrostu skuteczności i efektywności działania.
EN
The article describes the importance of controlling’s function, as well as its implementation in company’s management process. The main emphasis was put on requirement of consistency in particular management processes, which can be achieved through controlling and its function. The above mentioned conditions are intended to simplify the company's pursuit of increased efficiency and effectiveness of its business.
EN
The article presents the basic information related to the issue of controlling. The work contains the most common in the literature definitions of controlling, its classifications and areas of potential applications. Then the authors present basic information about the printing industry in Poland, and also pay attention to the possible use of controlling in this sector. Authors described also the basic needs of controlling in the printing industry. In the research part of the article, the authors based on data from the chosen printing company present the application of certain aspects of controlling, as well as indicate where the unit of controlling in the organizational structure. Prepared tables can significantly facilitate the functioning of the company, and are very simple and convenient tool for monitoring and early warning. The authors thanks to their knowledge and experience in printing prepared sets of measures at both operational and strategic. With the collected history data it became possible to determine the allowable deviation and a statement in which measures company should focus corrective action. In the prepared tables authors use a holistic approach, and the procedures proposed by Prof. S. Marciniak. Worthy of note is also the fact that the subject matter of controlling the printing industry is not too often raised in scientific studies.
EN
The problems of the traction power supply system calculation are considered in the article. The authors proposed the space-time model, which is based on the analytical functions of the current- and voltage-drop distributions in the contact network. The usage of the proposed model is shown for the control law calculation both to stabilize the voltage at the pantographs of the electric rolling stocks and to reduce the power losses.
PL
Tematyka artykułu dotyczy zdecentralizowanej struktury organizacyjnej i jej roli w kreowaniu wartości ekonomicznej grupy kapitałowej. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie wpływu poszczególnych centrów odpowiedzialności, wydzielanych w ramach korporacyjnego modelu controllingowego, na wzrost wartości grupy kapitałowej na przykładzie spółek sektora wydobywczego. Cel artykułu zdefiniował jego strukturę, obejmującą pięć części. We wstępie przedstawiono uzasadnienie podjęcia tematu oraz wprowadzenie do zagadnienia. W rozdziale pierwszym przedstawiono funkcjonowanie systemu controllingu w grupach kapitałowych. Rozdział drugi stanowi opis metodologii wyceny wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa w oparciu o model DCF. W rozdziale trzecim ukazana została rola poszczególnych centrów odpowiedzialności w kreowaniu wartości ekonomicznej grupy kapitałowej w ujęciu podstawowych kategorii działalności przedsiębiorstwa – operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Ostatnią część artykułu stanowi podsumowanie, w którym ukazano wnioski płynące z badań przeprowadzonych na potrzeby opracowania, oraz perspektywy dalszego rozwoju zagadnienia.
EN
This paper presents the significance of decentralized organizational structure in economic value creation of a capital group. The aim of the paper is to present the influence of particular responsibility centers, which are appointed within the corporate controlling system, on increasing holding companies economic value, with the example of the mining sector. The aim of the paper defined its structure, which contains five parts. In the preface the validity of the theme and the introduction is presented. In the first chapter the controlling system in a corporation is shown. The second chapter is a description of DCF methodology of appraisal of businesses economic value. In the third chapter the role of particular responsibility centers in creation of economic value of a capital group is presented from the perspective of three basics fields of the company’s activity – operational, investment and financial. The final part of the paper is a summary, where the conclusions of the research made towards this papers needs are presented and the prospects of further development of this case are considered.
PL
W artykule przedstawiono strukturę i zasadę działania układu sterowania przenośnikiem kubełkowym pracującym w osadzarkowym węźle wzbogacania. Ideą metody sterowania prędkością przenośnika było uzyskanie nominalnego wypełnienia kubełków na całej długości przenośnika, w celu ogranicza biegu jałowego i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych układu sterowania oraz omówiono moduł systemu sterowania informujący o nadmiernym wydłużeniu łańcucha przenośnika.
EN
Structure and operating principle of the system for control of bucket conveyor in jig beneficiation node system was discussed. The idea of controlling the speed of conveyor consisted in obtaining the nominal filling up of the buckets along the entire length of the conveyor to limit idle run and to reduce energy consumption. Results of the field tests of control system are given and the control system module informing about excessive elongation of the conveyor chain are discussed.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników autorskich badań z zakresu operatywnego controllingu projektów wykonanych w latach 2014-2015. Obejmowały one swoim zakresem m.in.: analizę stopnia spełnienia oczekiwań respondentów w odniesieniu do procedur controllingu projektów funkcjonujących w badanych organizacjach, identyfikację wad i zalet stosowanych obecnie rozwiązań w tym zakresie oraz weryfikację zakresu i częstotliwości kontroli operatywnych w stosunku do poziomu sprawności realizacji przedsięwzięć.
EN
The aim of this article is to present the results of research in the field of operative project controlling carried out in 2014-2015. These included, among others, the analysis of its scope, the degree to meet the expectations of the respondents in relation to the procedures for controlling projects in the surveyed organizations, identify the advantages and disadvantages of currently used solutions in this field as well as the scope and frequency verification of operative controls in relation to the level of efficiency of projects implementation process.
19
Content available Wholesaler to retailer goods forwarding controlling
EN
The modern trends in the development of logistics controlling through the prism of collaboration between wholesale companies and retail chains have been considered. The nature and structure of cargo transportation by the wholesale company to he retail chain have been analysed. The key transportation processes have been identified and the reliance on transportation drivers-forwarders for their effectiveness has been determined. The study has resulted in the program-mathematical approach to the transportation controlling automation used by the wholesale company to deliver goods to the retail chain as well as the mathematical model of the system information flow. The practical recommendations for the mathematical software implementation using the AWS Forwarder software product as an example have been illustrated.
RU
Рассмотрены современные тенденции развития логистического контроллинга через призму сотрудничества оптовых предприятий и розничных торговых сетей. Проанализирована суть и структура процесса транспортировки грузов оптовым предприятием в розничную торговую сеть. Идентифицированы ключевые процессы транспортировки и определено влияние водителей -экспедиторов на их эффективность. В результате проведение исследования сформирован программно-математический подход к автоматизации контроллинговых операций процесса транспортировки грузов оптовым предприятием в розничную торговую сеть, а также математическая модель информационных потоков данной системы. Приведены практические рекомендации по реализации программно-математического обеспечения на примере программного продукта «АРМ Экспедитор»
EN
Analysis of production process efficiency is an essential analytical tool of each enterprise. Focusing on market competitiveness, managers are forced to use increasingly detailed analysis of processes occurring in enterprise. Analysis of production process efficiency is not clearly defined in the scientific literature, making it difficult to correct use in business practice. In this article the authors present problems of properly define the production efficiency in the scientific literature and analyze problems of utilization of these methods in the research of economic practice.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.