Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mine water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In the process of excavating and mining, water-inrush episodes induced by a number of geological or human factors is a complex geological hazard and often lead to disastrous consequences, making an accurate prediction before an inrush accident is difficult because there are so many factors and interactions between factors are related in such hazard, No matter how accurate a risk assessment approach is, it can not 100% guarantee that every water inrush accident can be accurately predicted. Until so far, inrush accidents are still occurring every year all over the world, especially in developing countries. For inrush accidents in underground mining, the first and also the critical step of controlling the accident is to find out the related inrush sources, accurately identifying which aquifer or which water body is directly related to the inrush accident is the critical step of controlling water volume and reducing casualties and economic losses. In this study, method of using artificial neural network (ANN) to identify the water-inrush sources is proposed, by establishing a back propagation neural network (BPNN) to train, test and predict the sample data selected from Jiaozuo mine area, results show that ANN is an effective approach to identify water sources.
EN
The paper presents a monitoring system for the pipeline network at Piast-Ziemowit Hard Coal Mine, Ziemowit Operation, which was implemented in February 2023. The system covers monitoring of both fire system pipelines and pipelines of the dewatering and drinking water systems. The Ziemowit Operation is self-sufficient in terms of water consumption both for technological and domestic purposes. Precise monitoring of pipelines allows to maintain installation parameters at a level sufficient for technological and mine fire safety purposes. The system also allows for the detection of emergency conditions, monitoring of water levels in storage reservoirs, while in terms of hydrogeology it is used for water balancing. Flowmeters installed at the pumps allow the actual measurement of pump performance, determine their efficiency, and thus allow diagnostics to anticipate future failures and take preventive measures. Visualisation of the performance of the system is available from a web browser and enables convenient and intuitive configuration to suit the user's current needs related to making changes to the system. The visualisation application has extensive functionality for current viewing and analysis of historical events and diagnostics of emergency conditions.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania sieci rurociągów w kopalni Piast- -Ziemowit Ruch Ziemowit, który został wdrożony w lutym 2023 r. System obejmuje monitoring rurociągów systemów: przeciwpożarowego, odwadniania oraz wody pitnej. Ruch Ziemowit jest samowystarczalny w zakresie zużycia wody zarówno do celów technologicznych, jak i bytowych. Precyzyjny monitoring rurociągów pozwala na zapewnienie parametrów instalacji dla celów technologicznych i bezpieczeństwa pożarowego kopalni. System pozwala również na wykrywanie stanów awaryjnych, monitoring poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych, a pod względem hydrogeologicznym stosowany jest do bilansowania wód. Przepływomierze zainstalowane przy pompach pozwalają na faktyczny pomiar ich wydajności, określenie ich sprawności, a tym samym pozwalają na diagnostykę wyprzedzającą przyszłe awarie oraz podjęcie działań zapobiegawczych. Wizualizacja pracy systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na wygodną oraz intuicyjną konfigurację pod bieżące potrzeby użytkownika związane z wprowadzaniem zmian w instalacji. Aplikacja wizualizacyjna posiada rozbudowaną funkcjonalność do podglądu bieżącego i analizy zdarzeń historycznych oraz diagnostyki stanów awaryjnych.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania sieci rurociągów w kopalni Piast- -Ziemowit Ruch Ziemowit, który został wdrożony w lutym 2023 r. System obejmuje monitoring rurociągów systemów: przeciwpożarowego, odwadniania oraz wody pitnej. Ruch Ziemowit jest samowystarczalny w zakresie zużycia wody zarówno do celów technologicznych, jak i bytowych. Precyzyjny monitoring rurociągów pozwala na zapewnienie parametrów instalacji dla celów technologicznych i bezpieczeństwa pożarowego kopalni. System pozwala również na wykrywanie stanów awaryjnych, monitoring poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych, a pod względem hydrogeologicznym stosowany jest do bilansowania wód. Przepływomierze zainstalowane przy pompach pozwalają na faktyczny pomiar ich wydajności, określenie ich sprawności, a tym samym pozwalają na diagnostykę wyprzedzającą przyszłe awarie oraz podjęcie działań zapobiegawczych. Wizualizacja pracy systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na wygodną oraz intuicyjną konfigurację pod bieżące potrzeby użytkownika związane z wprowadzaniem zmian w instalacji. Aplikacja wizualizacyjna posiada rozbudowaną funkcjonalność do podglądu bieżącego i analizy zdarzeń historycznych oraz diagnostyki stanów awaryjnych.
EN
The paper presents a monitoring system for the pipeline network at Piast-Ziemowit Hard Coal Mine, Ziemowit Operation, which was implemented in February 2023. The system covers monitoring of both fire system pipelines and pipelines of the dewatering and drinking water systems. The Ziemowit Operation is self-sufficient in terms of water consumption both for technological and domestic purposes. Precise monitoring of pipelines allows to maintain installation parameters at a level sufficient for technological and mine fire safety purposes. The system also allows for the detection of emergency conditions, monitoring of water levels in storage reservoirs, while in terms of hydrogeology it is used for water balancing. Flowmeters installed at the pumps allow the actual measurement of pump performance, determine their efficiency, and thus allow diagnostics to anticipate future failures and take preventive measures. Visualisation of the performance of the system is available from a web browser and enables convenient and intuitive configuration to suit the user's current needs related to making changes to the system. The visualisation application has extensive functionality for current viewing and analysis of historical events and diagnostics of emergency conditions.
EN
Coal mining technologies always lead to tremendous environmental pollution of air, water resources, lands and biodiversity, both in regional and global scale. The level of environmental safety and ecological quality of the coal-mining region significantly decreases due to mining operations. In particular, mine waters with solid particles and dissolved chemicals are discharged to surface reservoirs. The suspended substances of mine waters, both in solid and dissolved forms, pose a high threat for the ecological and chemical balance of natural waters. Due to the ability to adsorb heavy metals, they play a significant role in the pollution of nearby water bodies. Chemicals not only change the quality of water bodies, but also pose an increased environmental risk to aquatic organisms and the health of the population. The purpose of the paper was to revise the mine water drainage technological scheme of the "Stepova" coal mine, as the subdivision of the "DTEK Pavlogradvugillya" Public Joint-Stock Company (Ukraine), and justify the technical considerations concerning implementation of a horizontal settling tank with unique design. It is justified that such mechanical treatment facility with vertical perforated partitions will significantly improve the overall water quality and provide further treatment in the storage pond. The modeling of the mine water purification process for the conditions of the "Stepova" coal mine was carried out due to the investigation of the kinetics of suspended particles precipitation simulated under laboratory conditions. The obtained dependences allow selecting the most optimal design and technological parameters of the proposed settling tank of advanced design. The values of the expected technological parameters of the proposed settling tank were determined, namely the predicted value of mine water purification efficiency, approximate depth of particles sedimentation in the point of treated water removal from the settling tank, and the hydraulic size of suspended solids. It was established that the implementation of the proposed technological scheme of mine water purification will reduce the concentration of suspended solids to the normative concentrations allowed for discharge into surface water bodies.
PL
Eksploatacja węgla wiąże się nierozerwalnie z produkcją odpadów i degradacją terenów górniczych, a odprowadzanie wód dołowych powoduje zasolenie wód na powierzchni. Górnictwo węgla kamiennego ma tym samym niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Podejmowane są więc działania związane z zagospodarowaniem najbardziej zasolonych wód dołowych, wykorzystaniem odpadów energetycznych w profilaktyce ppoż. na dole i przywracaniem zdegradowanym terenom wartości użytkowych. W pracy przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z aspektami ekologicznymi podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku w 2020 r.
EN
Hard coal mines overseen by the District Mining Authority in Rybnik strive to minimize their impact on the environment. Mine water is used, among others, for fire prevention (sealing abandoned works, liquidating pits using water and ash mixtures), for process purposes(e.g. sprinkling the output, cooling machinery, refilling the closed Circuit of the processing facility). If possible, mines source water from their own underground intakes, or use treated rainwater and snowmelt. In turn, mining waste is managed on the surface, used for creating reclamation and landscape forms, and to fill the sedimentation tanks for flotation waste, mining pits, reservoirs, etc. A part of the waste is used for producing aggregates and for filling pits as part of fire prevention. As part of mining activities, a part of the land requires reclamation through: development of land form, improvement of soil properties and soil recovery, regulation of water conditions, reinforcement of scarps, and reconstruction and construction of the necessary roads. The experience of underground mining plants has shown that selective management of mine water will allow for reusing even the most saline water and Iowering the environment use fees. Another important aspect is fire prevention at the bottom of mines, as it allows for the reuse of burdensome waste and saline water. The "Olza" reservoir plays an important role in the management of mine water, as it contributes to the conservation of River Odra. With reference to the reclamation of mine areas, it was shown that soil-free reclamation methods successfully eliminate topsoil shortages.
PL
Artykuł poświęcono sposobowi zagospodarowania części słodkich wód, pochodzących z odwadniania zakładu górniczego KWK „Piast-Ziemowit" Ruch Ziemowit. Omówiono system odwadniania kopalni, pozwalający na selektywne, uzależnione od stopnia zasolenia pompowanie wody na powierzchnię. Przedstawiono sposób funkcjonowania stacji uzdatniania wody kopalni oraz zagospodarowania tej wypompowanej spełniającej kryteria wody nadającej się do spożycia przez ludzi. Scharakteryzowano jej parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne oraz zaprezentowano sposób nadzoru nad jej jakością.
EN
The salinity of the waters flowing into the mine workings of PGG S.A. Branch of HCM „Piast-Ziemowit" Ruch Ziemowit in Lędziny increases the deeper it flows. Mine draining is carried out by a system that allows for selective collecting and separating fresh and saline waters. Saline and moderately salty waters, caught in the main drainage pumping stations, are discharged to Goławiecki Stream ora holding and dosing reservoir Wola. However, fresh waters flowing into the areas of closed shafts „Hołdunów" and „Piast II" are caught in the auxiliary pumping station at shaft W-I and transferred to a water treatment plant. Treated water, meeting the requirements of water fit for human consumption, feeds the drinking water network used by the employees of the mine and residents of Lędziny, and has also been bottled since 2018. Owing to filtration, the water is clean and rich in minerals. In order to ensure its properties and suitability for consumption, the water's quality is monitored systematically. Freshwater not meeting the requirements of water intended for human consumption is used for industrial purposes or discharged into the environment.
7
Content available Removal of Fluoride Ions from the Mine Water
EN
Murmansk Region is home to some major mining and mineral sites. One of the most challenging environmental problems in the mining industry is mine water treatment. For example, the rocks of the deposit operated by Lovozero Mining and Mineral Processing Company contain villiomite (NaF). It is highly soluble in water, and the mine waters at the site have a high content of fluoride ions – significantly above the maximum permissible values. Lab-scale experiments were conducted to test various reagents and different initial concentrations of fluoride ions in the treatment of model solutions and mine water. Depending on the initial concentrations, magnesium and calcium-containing sorbents are proposed for the defluorization of water. Using scanning electron microscopy and microprobe analysis, it was found that fluorine can be bound in poorly soluble compounds, such as, for example, fluorite. Pilot trials are planned.
PL
Region Murmański jest regionem silnie uprzemysłowionym, jest lokalizacją wielu kopalń. Jednym z najtrudniejszych problemów środowiskowych w górnictwie jest uzdatnianie wód kopalnianych. Przedstawiono przykład kopalni Lovozero Mining and Mineral Processing. Złoże zawiera villiaumit (NaF). Jest to minerał dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wody kopalniane w tym miejscu mają wysoką zawartość jonów fluorkowych - znacznie powyżej maksymalnych dopuszczalnych wartości. Przeprowadzono eksperymenty na skalę laboratoryjną w celu przetestowania różnych odczynników i różnych początkowych stężeń jonów fluorkowych w obróbce roztworów modelowych i wody kopalnianej. W zależności od początkowych stężeń do odfluoryzacji wody proponuje się sorbenty zawierające magnez i wapń. Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy mikropróbek stwierdzono, że fluor może wiązać się w słabo rozpuszczalnych związkach, takich jak na przykład fluoryt. Planowane są próby pilotażowe.
PL
W artykule przedstawiono założenia, etapy wdrażania oraz efekty projektu Minewater 1.0 zrealizowanego w Heerlen, w Holandii, w celu zbadania możliwości wykorzystania wód kopalnianych jako geotermalnego, niskotemperaturowego źródła ciepła i chłodu dla budynków. W ramach projektu wykonano pilotażową instalację niskotemperaturowego ogrzewania miejskiego obsługującą dwóch odbiorców końcowych. W publikacji omówiono również dalsze kierunki rozwoju projektu ujęte w Minewater 2.0 oraz Minewater 3.0. Na tle rezultatów z realizacji projektu holenderskiego, przedstawiono korzyści płynące z energetycznego zagospodarowania wód z odwadniania, w odniesieniu do potencjału polskich kopalń głębinowych, zarówno czynnych, jak i wyłączonych z eksploatacji.
EN
The article presents the assumptions, stages of implementation and final effects of the Minewater 1.0 project accomplished in Heerlen, the Netherlands, to examine the possibility of using mine water as a geothermal, low temperature source of heat and cold for buildings. Under the project, a pilot installation of low - temperature district heating serving two end - users, was constructed. The publication also discusses further stages of project’s development in Minewater 2.0 and Minewater 3.0. On the background of the results from Dutch project, the benefits of energetical use of water from the process of dewatering were presented, in relation to the potential of Polish underground mines, both: operating and excluded from exploitation.
EN
The saponite-containing product from the stage of process water clearing at benefication plant of the PAO Severalmaz was thickened using the electrochemical separation for use as sorbent of nickel and copper ions. The product features a high sorption capacity relatively the nickel and copper ions. It has been established that the sorption capacity can be enhanced by roasting the product at 750°С to 194 and 212 mg/g for the nickel and copper ions respectively. An organomineral sorbent for nickel ions based on copper-nickel ore tailings of the JSC „The Kolskaya Mining and Metallurgical Company”, thermally activated at 700ºС, has been synthesized. The surface modification was performed by using the non-covalent immobilization of dimethylglyoxime.
PL
Produkt zawierający saponit z etapu oczyszczania wody technologicznej w zakładzie wzbogacania PAO Severalmaz został zagęszczony przy użyciu rozdzielania elektrochemicznego w celu zastosowania jako sorbent jonów niklu i miedzi. Produkt cechuje się dużą pojemnością sorpcyjną, w stosunku do jonów niklu i miedzi. Ustalono, że pojemność sorpcyjna może być zwiększona przez prażenie produktu w temperaturze 750°C do 194 i 212 mg/g odpowiednio dla jonów niklu i miedzi. Zsyntetyzowano organo-mineralny sorbent dla jonów niklu oparty na odpadach z wzbogacania rud miedzi i niklu JSC „The Kolskaya Mining and Metalurgical Company”, aktywowany termicznie w 700ºС. Modyfikację powierzchni przeprowadzono stosując niekowalencyjną immobilizację dimetyloglioksymem.
PL
W celu oszacowania wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na ekosystemy wodne, dla rzeczywistych próbek środowiskowych przeprowadzono analizę ekotoksykologiczną. Badania bioindykacyjne wykonano dla próbek wód powierzchniowych pobranych w 10 wyznaczonych miejscach pomiarowych rz. Kłodnicy na odcinku od źródła – do ujścia Potoku Bielszowickiego. W ramach analizy ekotoksykologicznej zastosowano baterię biotestów, obejmującą testy na skorupiakach (Daphnia magna), bakteriach (Vibrio fiascherii) oraz roślinach hydrofitowych (Lemna minor). Z przeprowadzonych badań wynika, że za wyjątkiem miejsc zlokalizowanych bezpośrednio za punktami zrzutu, próbki wód rzecznych nie wpływają negatywnie na organizmy testowe. Żadna z przeanalizowanych próbek wody nie wpłynęła na przeżywalność skorupiaków z gatunku Daphnia magna. Podobne wyniki uzyskano w teście MICROTOX® z wykorzystaniem bakterii bioluminescencyjnych Vibrio fischerii, w którym, w skutek stymulacji procesów metabolicznych u organizmów testowych odnotowano wystąpienie zjawiska hormezy. Osiem z dziesięciu przeanalizowanych próbek wody sklasyfikowano jako próbki nietoksyczne (Klasa I – brak ostrego zagrożenia). Z uwagi na wynik testu fitotoksyczności (inhibicja na poziomie 25% i 50%) dwie z dziesięciu przeanalizowanych próbek wód powierzchniowych sklasyfikowano jako próbki charakteryzujące się niewielkim ostrym zagrożeniem (Klasa II).
EN
The main goal of the research was the assessment of the impact of industrial and municipal wastewater discharges on aquatic ecosystems of Kłodnica river. The conducted studies were based on bioindication methods. Within the ecotoxicological analyses the biotest battery was used. The scope of the analysis included determination of influence of anthropogenic pollutants present in Kłodnica river on growth of hydroponic plant (Lemna minor). Also the acute toxicity test using crustacean (Daphnia magna) and bioluminescence bacteria (Vibrio fischeri) were performed. Toxic effects were observed only during the phytotoxicity test in which the plant growth inhibition level exceed respectively 25% and 50%. During the research no other toxic effects of analysed river water samples was observed. The analysed samples did not affect the inhibition of metabolic process of bacteria Vibrio fischerii, on the contrary, the water high salinity stimulate it. During the MICROTOX® test the phenomenon of hormesis was observed.
PL
Celem pracy jest przedstawienie sposobu szybkiego odzyskiwania zdegradowanych terenów likwidowanych kopalń z jednoczesnym oczyszczaniem pompowanych wód kopalnianych. W pracy zaproponowano ulepszoną metodę przyspieszonego odzyskiwania obszaru zdegradowanego działalnością przemysłową z zastosowaniem podnośnika powietrzno-wodnego do oczyszczenia wód kopalnianych, co umożliwi regulację temperatury wody produkowanej z wymienników ciepła. Na podstawie obliczeń określono głębokości rozmieszczenia elementów instalacji podnośniku powietrzno-wodnego. W celu utrzymania temperatury wody w okresie zimowym, w zakresie 10-12°C, ścieki kopalniane o temperaturze 34°C powinny być pompowane z dolnego szybu podnośnika znajdującego się na głębokości 800 m. Z kolei do schłodzenia wody w okresie letnim do temperatury 25°C, ściek kopalniany o temperaturze około 13°C, powinien być pompowany z górnego szybu podnośnika zlokalizowanego na głębokości 120 metrów.
EN
The aim of the work is to show the method of accelerated restoration of the degraded territory of industrial sites of liquidated mines with simultaneous purification of pumped mine waters. The paper proposes an improvement of the method of accelerated recovery of the degraded territory of industrial sites of abandoned mines with simultaneous purification of pumped mine waters through the use of an airlift unit that will allow to regulate the temperature of the water produced from the heat exchangers. The depth of placement of the airlift installation was determined by calculation. In order to maintain the temperature of the water in the bioplate system in winter at the level of 10-12°C, mine water having a temperature of 34°C must be supplied from the lower trunk of the airlift located at a depth of 800 m. To cool the water in the bioplato system to 25°C in summer, the mine water with a temperaturę of about 13°C must be pumped out from the top of the shaft of the airlift to a depth of 120 m.
EN
The formation and treatment of acid mine drainage is the biggest environmental problem relating to mining and processing activities in the worldwide. Various methods are used for the sulphates and heavy metals removal from acid mine drainage, but any of them is universal. The main aim of the paper is the interpretation of chemical methods for the metals and sulphates removal from acid mine drainage sample. The chemical method is based on the sulphates precipitation by polyaluminium chloride and calcium hydrate and barium. In Slovakia, there are some localities with existing AMD generation conditions. The most critical values were observed in the abandoned deposit Smolnik. [1] For this study acid mine drainage from the abandoned and flooded deposit of Smolník located in Slovak Republic was sampled.
PL
Powstawanie i oczyszczanie kwaśnego drenażu kopalnianego jest największym problemem środowiskowym związanym z wydobyciem i przetwarzaniem kopalnin na całym świecie. Do usuwania siarczanów i metali ciężkich z odwadniania kopalń stosuje się różne metody, ale każda z nich jest uniwersalna. Głównym celem artykułu jest analiza chemicznych metod usuwania metali i siarczanów z próbki drenażu kwaśnego. Metoda chemiczna oparta jest na wytrącaniu siarczanów przez chlorek glinu i wodorotlenek wapnia i bar. Na Słowacji jest kilka miejscowości z istniejącymi warunkami powstawania kwaśnego drenażu kopalnianego (AMD). Najwyższe wartości zaobserwowano w opuszczonym złożu Smolnik. [1] Do badania wybrano próbkę kwaśnego odcieku z opuszczonego i zatopionego złoża Smolník w Republice Słowackiej.
EN
The work deals with processes occurring on interaction of mine drainage waters with fine-grain dusty particles, and filtration of the water through sulphide rock mass. The studies have shown that the environmental hazard likely to be caused by the drainage waters of the Severny mining plant of the Kola MMC Ltd is lower than it might be expected owing to precipitating of the heavy metals by iron hydroxides and magnesium hydrosilicates. An assessment of the feasibility of hydrometallurgical processing of impregnated copper-nickel ores has been prepared.
PL
Praca dotyczy procesów zachodzących w interakcji wód drenażowych kopalnianych z pyłowymi cząstkami drobnoziarnistymi oraz filtracji wody poprzez masy skał siarczkowych. Badania wykazały, że zagrożenie dla środowiska spowodowane przez kwaśny drenaż wody kopalni Severny w Kola MMC Ltd jest niższa niż można się było spodziewać z powodu wytrącenia ciężkich metali za pomocą wodorotlenków żelaza i hydrokrzemianów magnezu. Dokonano oceny wykonalności przeróbki hydrometalurgicznej impregnowanych rud miedzi i niklu.
EN
This paper presents the results of a study analysing the influence of the microstructure of a chromosiliconized layer produced using C90U steel on the tribocorrosive properties exposed to mine water. The steel coating process was conducted at a temperature of 1000°C for 8 hours. The layer was prepared by the powderpack method with the use of powdered ferrochrome with SiC, kaolin powder, and ammonium chloride as the activator. Samples of C90U steel were placed in the powder mixture inside specially designed boxes of X6CrNiTi18-10 steel and were heated in a laboratory furnace. The boxes were closed and sealed hermetically with enamel to prevent charge oxidation. The microstructure, chemical and phase composition of the chromosiliconized layer were analysed. Thickness, porosity, and hardness were measured. The wear of the chromosiliconized layer resulting from exposure to a corrosive environment of model mine water was analysed. A tribocorrosion test was conducted with the use of a wear tester composed of three rollers and a cone. The chromosiliconized layer produced by the powder-pack method on C90U steel contributed to an increase in the hardness of friction systems exposed to a corrosive medium in comparison with uncoated steel.
PL
W prezentowanej pracy omówiono wyniki badań dotyczące wpływu mikrostruktury warstwy chromokrzemowanej wytworzonej na stali C90U na właściwości tribokorozyjne w warunkach oddziaływania wody kopalnianej. Proces technologiczny przeprowadzono w temperaturze 1000°C przez 8 godzin. Do wytwarzania warstwy zastosowano mieszaninę proszkową zawierającą żelazochrom z dodatkiem SiC, kaolin oraz aktywator, którym był chlorek amonu. Próbki ze stali C90U przeznaczone do badań umieszczano w uprzednio przygotowanej mieszaninie proszkowej w skrzynkach o specjalnej konstrukcji wykonanych ze stali X6CrNiTi18-10 i wygrzewano w piecu laboratoryjnym. Aby zapobiec utlenieniu się wsadu, skrzynki zamykano pokrywą i uszczelniano hermetycznie emalią. Przeprowadzono badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego warstwy. Wykonano pomiary grubości, chropowatości oraz twardości. W pracy skoncentrowano się na badaniach zużycia w procesie tarcia warstwy chromokrzemowanej narażonej na oddziaływanie korozyjne modelowej wody kopalnianej. Badania przeprowadzono za pomocą tribometru typu trzy wałeczki/stożek. Warstwa chromokrzemowana, którą wytworzono metodą proszkową na stali C90U, wykazała wzrost trwałości układów trących w warunkach oddziaływania medium korozyjnego w porównaniu ze stalą bez warstwy.
15
EN
Sulphates occur in waters mainly as a simple anion (SO)42-. In waters with high sulphate concentration also ion associate anions with some cation occurrence is possible. Together with bicarbonates and chlorides they form a major part of anions in natural waters. In common groundwaters and surface waters sulphate content ranges in tens to hundreds of milligrams/liter. Particularly rich in sulphates are some mineral waters. The article describes options of desulphurisation of real mine water. After the stage of aluminium compound using in previous research we examined using of barium compounds, namely BaCO3 and Ba(OH)2. After application of these compounds on an artificial model solution we focused on the real mine water from a flooded mine Smolník. The tests were conducted at various values pH, at 12, 8, 4.5 with pre-treated real water and at pH 3.9 with untreated real water. From the results it can be concluded that there was high efficiency of desulphurisation at all levels of pH. In terms of the selection of a particular compound barium hydroxide Ba(OH)2 was confirmed as the best.
PL
Siarczany występują w wodach głównie jako anion (SO)42-. W wodach o wysokim stężeniu siarczanów możliwe jest również występowanie anionowych wiązań jonowych z pewną liczbą kationów. Wraz z wodorowęglanami i chlorkami stanowią one znaczną część anionów w wodach. W wodach gruntowych i wodach powierzchniowych zawartość siarczanów wynosi od dziesiątek do setek miligramów na litr. Szczególnie bogate w siarczany są niektóre wody mineralne. W artykule przedstawiono opcje odsiarczania wody kopalnianej. Zbadano możliwości wykorzystania związków baru, mianowicie BaCO3 i Ba (OH)2. Przeprowadzono badania na próbkach wzorcowych i próbkach rzeczywistych - wodzie kopalnianej z zatopionej kopalni Smolník. Testy prowadzono przy różnych wartościach pH = 12; 8; 4,5 za pomocą wody o pH naturalnym i przy pH 3,9. Na podstawie wyników można stwierdzić, że na wszystkich poziomach pH uzyskano wysoką skuteczność odsiarczania. Najlepsze wyniki uzyskano dla wodorotlenek baru Ba (OH)2.
PL
W pracy przeanalizowano problematykę likwidacji kopalń. Proces ten stanowi ostatni etap działalności górniczej. Jego skutkiem powinno być trwałe zminimalizowanie negatywnego oddziaływania środowiskowego byłego zakładu górniczego. Celem pracy było wykazanie złożoności omawianego procesu inwestycyjnego, który nie ogranicza się tylko do problemów środowiskowych. Odnosi się bowiem w całej rozciągłości do kwestii ekonomicznych i prawnych. Jako przykład poprawnie przeprowadzonego procesu likwidacyjnego omówiono działania przeprowadzone w KWK Jan Šverma w Žaclerzu (Republika Czeska). Wydaje się, iż w Polsce pomimo wydatkowania na ten cel znacznych środków nie przykłada się, przynajmniej dotychczas, należytej wagi do kompleksowej realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
EN
The article presents issues related to mines liquidation. This process is the last stage of mining activities. As a result the reduce of negative environmental impact should be obtained. The aim of the study was to demonstrate the complexity of this investment process. The last mentioned is not limited to environmental problems and also applies to the economic and legal issues. As an example of properly conducted mine liquidation process activities carried out in the coal mine Jan Šverma (Czech Republic) were presented. It seems that in Poland, despite of disbursement of funds for this purpose, at least so far, due attention isn’t applied to comprehensive implementation of such projects.
EN
Heavy metal contamination due to mining activity is a global major concern because of its potential health risks to local inhabitants. The heavy metal contamination of surface water and ground water by mining activities in Gejiu tin-polymetallic mining area, Southwest China, was studied. Surface water and ground water were sampled and analyzed using AAS for Cr6+, Cd, As, Hg, Cu, Pb, Zn, Se, Fe and Mn. Analysis of HCO3–, Cl–, SO42–, F– and NO3– in water samples was also undertaken by ion chromatography. It was shown that none of water samples exceeded the guideline of Cr6+, Se and Hg, while the contamination degree of heavy metals was Mn > Fe > Cd > Zn > Pb > As > Cu, all of which were serious contamination except mild contamination for Cu. The ground waters were polluted much worse than surface water.
PL
Zanieczyszczenie metalami ciężkimi spowodowane działalnością kopalń jest światowym problemem z powodu ryzyka utraty zdrowia przez okolicznych mieszkańców. Zbadano zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz wód podziemnych wywołane działalnością kopalni cyny w rejonie górniczym Gejiu, południowo-zachodnie Chiny. Pobrano próbki wody powierzchniowej oraz podziemnej i zanalizowano je ze względu na obecność Cd, As, Hg, Cu, Pb, Zn, Se, Fe oraz Mn. Analizy HCO3–, Cl–, SO42–, F– oraz NO3– w próbkach wody również zostały przeprowadzone za pomocą chromatografii jonowej. Ukazano, że żadna z badanych wód nie przekroczyła dopuszczalnych poziomów dla Cr6+, Se oraz Hg. Jednakże poziom zanieczyszczenia metali ciężkimi tj. Mn > Fe > Cd > Zn > Pb > As > Cu był wysoki, za wyjątkiem niewielkiego przekroczenia norm dla Cu. Wody podziemne były znacznie bardziej zanieczyszczone niż wody powierzchniowe.
EN
Due to the deposits of quality hard coal, the area of the Upper Silesian Coal Basin (USCB) has been one of the most industrialised regions in Europe for centuries. One of the most significant issues in terms of environmental impact and risks related to mining activities are the discharged mine waters. Mine water is pumped to the surface in great amount from mine workings of active underground mines both in Czech and Polish part of the USCB. In the past, the mine waters used to be discharged to nearby watercourses without systematic control of their amount and quality. It resulted in uncontrolled impacts on quality of the main rivers in the USCB. This is why a technically and economically demanding solution was adopted: discharging of mine (but also waste) waters through an artificial channel – so-called “Olza Collector” – directly to the Oder River, i.e. away of the Olza River and its minor tributaries. Automated control and dosing of waters to the Oder River depending on quality of the discharged waters and quality and quantity of the Oder surface water ensures maintaining of the total content of chlorides and sulphates in Oder below 500 mg/dm3 with the efficiency of more than 90% of days in a year.
PL
W artykule opisano zastosowane w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON Wydobycie SA innowacyjne rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie pompy ciepła do ogrzewania wody wykorzystywanej w łaźniach górniczych. Autor przytacza przebieg realizacji inwestycji, jej koszty i oszczędności.
EN
The inflow of mine water to mining operations is often caused by random events such as precipitation. Consequently, the mine water inflow regime can be defined as a function of random events applying the theory of random processes. Regression models of the multiple linear correlation type have been used to simulate the inflow of mine water into mining operations, produce short-range predictions and facilitate rapid response inside the mine. The significance of such models lies in the ability to simulate and predict the consequences (mine water inflow), caused by events of a random nature (meteorological parameters: precipitation and air temperature). The presented prognostic models have been calibrated for mine water inflow to the Štavalj Coal Mine in southwestern Serbia. Mathematical dependencies were defined based on daily mine water inflow rates recorded during the period from 2003 to 2011, which can be used to generate short-range (1-7 day) predictions of mean daily mine water inflow rates to the Štavalj Coal Mine. A strong correlation (coefficient of correlation r = 0.93, Sig. = 0.00) was derived for the one-day forecast. The coefficients of correlation for predictions of mean daily mine water inflow rates related to time periods of two, three...seven days gradually declined to 0.63 (7-day mean daily inflow rate).
PL
Przedostawanie się wody do wyrobisk górniczych spowodowane jest czynnikami losowymi, na przykład opadami. Dlatego też dopływ wód kopalniach zdefiniować można jako funkcję czynników losowych, z zastosowaniem teorii procesów losowych. Symulacje dopływu wód kopalniach do wyrobiska prowadzono z wykorzystaniem modelu regresji typu wielokrotnych korelacji liniowych, na tej podstawie opracowano prognozy krótkoterminowe, tym samym umożliwiając podjecie szybkich działań w kopalni. Znaczenie modeli takich polega na ich przydatności do symulacji i przewidywania skutków dopływu wód kopalnianych, spowodowanego czynnikami losowymi (parametry meteorologiczne: opady i temperatura powietrza). Zaproponowany model skalibrowany został na przykładzie badanego dopływu wód kopalnianych do kopalni Stavalj w południowo-zachodniej Serbii. Matematyczne zależności zdefiniowano w oparciu o dobowe natężenia przepływu wód kopalniach zarejestrowane w okresie od 2003 do 2011 roku, które wykorzystać można do opracowania krótkoterminowych prognoz (obejmujących 1-7 dni) średniego natężenia przepływu wody do kopalni węgla Stavalj. Stwierdzono wysoki poziom korelacji dla prognozy jednodniowej (współczynnik korelacji r = 0.93). Wartości współczynnika korelacji otrzymywane dla kolejnych dni stopniowo malały, do 0.63 dla prognozy siedmiodniowej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.