Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono proces organizacji przestrzeni składowania w magazynach środków ochrony roślin na przykładzie hurtowni tych środków, przygotowującej projekt budowy magazynu dla potrzeb realizowanej działalności handlowej. Jako dane wejściowe do projektowania przyjęto prognozy sprzedaży opracowane na podstawie danych historycznych oraz ograniczenia dotyczące dopuszczalnych gabarytów powierzchni składowania wynikających z rozmiarów posiadanej działki. Zgodnie założeniami projektowymi, zdefiniowanymi przez właściciela hurtowni, pestycydy składowane będą w opakowaniach zbiorczych (makrojednostkach) na paletach przemysłowych o wymiarach 1200 × 800 mm. Ze względu na wymagane warunki składowania nie dopuszcza się piętrzenia paletowych jednostek ładunkowych. W ramach zrealizowanych prac badawczych opracowano projekt organizacji przestrzeni składowania wykorzystując metody stałych i wolnych miejsc składowania.
EN
A case-study of designing the pesticide storage space. The sale forecast constituted the input data of the study. A storage plan with the dynamic and fixed storage space allocation was developed.
EN
In this paper we present the mathematical background of the four most used numerical methods of solving equations and few examples of Python applications that find the approximations of the roots of the given equations. We also compare the exact and approximate solutions of polynomial equations of third degree. Exact solutions are obtained with usage of Cardano formulae by the help of Mathematica environment, the approximate ones – based on the selected numerical methods by the help of applications written in Python language.
EN
The paper presents capabilities of Enterprise Dynamics software in modelling and simulation of production process in job-shop conditions. The modelled production process was conducted on the total of 8 machine tools representing 5 different types. The conducted simulation represented production of three types of parts in an alternating sequence of jobs according to the technological machine sequence. The production process of the developed model was controlled by means of 4D Script programming language.
EN
Currently used predictive maintenance systems predict future events by monitoring residual processes using the enforced predictive model. Despite the benefits resulting from their implementation in companies (e.g. savings resulting from preventing failure), it is necessary to draw attention to the fact that such models lack flexibility in adapting to the dynamically changing values of observation vectors due to real-time readout which can provide more accurate predictions. The paper proposes a model of adaptive algorithm for maintenance decision support system which - depending on the changing parameters of residual processes - selects an adequate mathematical model based on predictive and in-formative criteria. Moreover, to produce more accurate predictions this model uses additional input data for prediction including values of residual processes as well as technical or quality-related aspects due to the extended range of observed factors that affect failure occurrence. The proposed model additionally contains a maintenance decision-related part which - based on the information about actions taken by maintenance services - generates a constrained optimal time interval for performing the necessary maintenance work.
EN
The development of competitiveness on world markets caused the need to increase production flexibility. An essential tool in achieving this purpose could be production scheduling. Unfortunately, the production process is associated with presence of numerous random events that negatively affect its course. Therefore, it is necessary to apply appropriate prediction methods which help to reduce its affect. The paper presents the conception of robust production scheduling. The typical scheduling problems and robust scheduling idea are described. Moreover, the current solutions of production scheduling under uncertainty are outlined. Finally, the idea of creating robust schedules based on previous production processes are presented. In the final part of the paper the author presented problems related to proposed idea.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z opracowaniem modelu adaptacyjnego algorytmu wspomagania decyzji w systemie utrzymania ruchu, który w zależności od zmieniających się parametrów procesów resztkowych, dobiera odpowiedni model matematyczny wyznaczony przez kryteria predykcyjne i informacyjne. Proponowany model zawiera dodatkowo część decyzyjną, która na podstawie informacji skupiających się na obszarze działań Służb Utrzymania Ruchu generuje zawężony optymalny przedział czasu, w którym konieczne jest przeprowadzenie konserwacji.
EN
The paper proposes problems with development of a model of adaptive algorithm for maintenance decision support system which – depending on the changing parameters of residual processes – selects an adequate mathematical model based on predictive and informative criteria. The proposed model additionally contains a maintenance decision-related part which – based on the information about actions taken by maintenance services – generates a constrained optimal time interval for performing the necessary maintenance work.
EN
The paper presents a computer program developed for the determination of the basic dynamic characteristics of the process of machining, numerical simulations of the dynamic system of the process of machining, and graphic presentations of the numerical simulations performed. Results of simulations of the runs of time and frequency characteristics of the process of machining with variable machining parameters are presented. High goodness-of-fit of the model with the actual process of turning was achieved.
EN
Numerical studies were conducted with the use of a computer program permitting the determination of the basic dynamic characteristics of the process of machining and the presentation of graphic characteristics of the numerical simulations performed. Analysis was performed of the relation of the output parameters of the dynamic system to the input parameters, relative stiffness coefficient B to feed rate and depth of machining, change of retardation and time constants to rotary speed and depth of machining, and of the frequency and time characteristics of models of the dynamic system of machining of shafts with low rigidity.
EN
The paper presents a new method of heat treating-straightening of long shafts with low rigidity. Analytical relationships for the determination of rectilinearity of shaft axis in heat treating-straightening are presented. A fixture for heat treating-straightening of shafts was developed. The experiment conducted as well as the calculations confirm high effectiveness of the developed method of heat treating-straightening of long shafts with low rigidity. Application of the developed technology of heat treating-straightening permits minimisation of the value of deflection of semi-finished product and stabilisation of the level of residual longitudinal stress, which results in enhanced operational accuracy of long shafts with low rigidity, improved quality and operation parameters of finished products.
EN
Due to customer driven economies, today’s world markets are characterized by high fluctuations in market demand and frequent arrival of new technologies and new products. To stay competitive in such markets manufacturing companies require continuous improvements both in technical and organizational areas of their activity. The paper presents results of the diagnosis provided in the manufacturing area of the company producing cardboard packages and recommendations to make the production process more efficient. Especially, among the proposed technical and organizational recommendations the most important ones are: automation of certain elements of the production process and changes in production plant layout.
EN
The paper presents a method combining the processes of straightening and thermal treatment. Technological processes with axial strain were considered, for the case of heated material and without its heating. The essence of the process in the case of heated material consisted in the fact that if under tension all longitudinal forces in the first approximation are uniform - the same strains are generated. The presented technological approach, aimed at reducing the curvature of axial-symmetrical parts, is acceptable as the process of rough, preliminary machining, in the case of shafts with the ratio L/D≤100 (L – shaft length, d – shaft diameter) and without a tendency of strengthening. To improve the accuracy and stability of geometric form of low-rigidity parts, a method was developed that combines the processes of straightening and heat treatment. The method consists in that axial strain – tension, is applied to the shaft during heating, and during cooling the product is fixed in a fixture, the cooling rate of the shaft being several-fold greater than that of the fixture. A device is presented for the realisation of the method of controlling the process of plastic deformation of low-rigidity shafts. In the case of the presented device and the adopted calculation scheme, a method was developed that permits the determination of the length of shaft section and of the time of its cooling.
12
Content available Computer-Aided Production Task Scheduling
EN
The following paper is devoted to computer-aided production scheduling. The initial presentation of principles of deterministic scheduling was followed by the description of typical production environments and completed by the classification of production tasks scheduling methods. Furthermore, LiSA software was introduced and applied to build a schedule based on actual production data. In conclusion, the effectiveness of production task scheduling was evaluated with selected logarithms offered by LiSA software.
EN
The traditional production planning model based upon a deterministic approach is well described in the literature. Due to the uncertain nature of manufacturing processes, such model can however incorrectly represent actual situations on the shop floor. This study develops a mathematical modeling framework for generating production plans in a multistage manufacturing process. The devised model takes into account the stochastic model for predicting the occurrence of faulty products. The aim of the control model is to determine the number of products which should be manufactured in each planning period to minimize both manufacturing costs and potential financial penalties for failing to fulfill the order completely.
EN
Manufacturing features are widely accepted as a means for the CAD, CAPP and CAM systems and their integration. Despite high number of works in this area, the investigations on the methods on manufacturing features saving are still limited and many results are not suitable for manufacturing systems design purposes. The paper presents possibility of using the MS Access software for saving and management of constructional data of casing-class parts. Therefore, the method of representation and saving casing-class constructional knowledge was developed. The proposed method is based on application of the design feature technique.
EN
Owing to the complexity of technical and organizational problems that manufac-turing enterprises are faced with, there is a growing interest in methods and tools that aid design of manufacturing systems. These methods and tools can be applied both to reorganize the existing manufacturing systems and to design new ones. For this reason, computer simulations are widely used in production engineering. This paper presents the application of computer simulations when designing the subsystem known as ordering of objects in a flexible manufacturing system. The simulations were performed using the comprehensive simulation software Enterprise Dynamics.
EN
The article presents the mathematical model of production control in the Just-in-time delivery system’s conditions for a planning fixed horizon. The aim of the control model is to determine the demand for means of production (materials, labour force) at the right moment of time. The stochastic model of appearing the fault products was taking into account. Minimization both the costs of manufacturing and possible penalties connected with the incomplete execution of the order was taken as a criterion of optimization process.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model sterowania produkcją w warunkach dostaw w systemie Just-in-time, w określonym horyzoncie czasowym. Model sterujący określa zapotrzebowanie na środki produkcji (materiały, siła robocza) w zdefiniowanych momentach czasu. Pod uwagę wzięto stochastyczny model występowania wyrobów wadliwych w procesie produkcyjnym. Jako kryterium optymalizacji rozważano minimalizację kosztów produkcji oraz ewentualnych kar związanych z niepełną realizacją zamówień.
EN
This paper presents the current stage of the development of EA-MOSGWA - a tool for identifying causal genes in Genome Wide Association Studies (GWAS). The main goal of GWAS is to identify chromosomal regions which are associated with a particular disease (e.g. diabetes, cancer) or with some quantitative trait (e.g height or blood pressure). To this end hundreds of thousands of Single Nucleotide Polymorphisms (SNP) are genotyped. One is then interested to identify as many SNPs as possible which are associated with the trait in question, while at the same lime minimizing the number of false detections. The software package MOSGWA allows to detect SNPs via variable selection using the criterion mBIC2, a modified version of the Schwarz Bayesian Information Criterion. MOSGWA tries to minimize mBIC2 using some stepwise selection methods, whereas EA-MOSGWA applies some advanced evolutionary algorithms to achieve the same goal. We present results from an extensive simulation study where we compare the performance of EA-MOSGWA when using different parameter settings. We also consider using a clustering procedure to relax the multiple testing correction in mBlC2. Finally we compare results from EA-MOSGWA with the original stepwise search from MOSGWA, and show that the newly proposed algorithm has good properties in terms of minimizing the mBIC2 criterion, as well as in minimizing the misclassification rate of detected SNPs.
PL
W artykule przedstawiony jest aktualny stan rozwoju programu EA-MOSGWA - narzędzia służącego do identyfikacji przyczynowych genów w badaniach asocjacyjnych całego genomu (ang. Genome Wide Association Studies, GWAS). Głównym celem tych badań jest określenie tych rejonów chromosomu, które są związane z występowaniem chorób genetycznych (np. cukrzyca, rak) lub wpływają na daną cechę (np. wysokość lub ciśnienie krwi). Sprowadzają się one do przebadania wielu tysięcy polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (ang. Single Nucleotide Polymorphisme SNP) i powiązaniu ich (pojedynczych lub grupy SNPów) z przypadkami klinicznymi oraz możliwymi do zmierzenia cechami. Kluczową kwestią jest zidentyfikowanie jak największej liczby przyczynowych SNPów przy jednoczesnej minimalizacji fałszywych odkryć. Program MOSGWA umożliwia detekcje SNPów poprzez wybór zmiennych z użyciem kryterium mBIC2 - zmodyfikowanej wersji Bayesowskiego kryterium informacyjnego Schwarza. MOSGWA stara się zminimalizować mBIC2 przy pomocy metody selekcji Stepwise, podczas gdy EA-MOSGWA wykorzystuje w tym cclu zmodyfikowaną wersję algorytmu ewolucyjnego. W artykule prezentujemy wyniki szeroko zakrojonych badań symulacyjnych, w których możemy porównać wydajność EA-MOSGWA przy użyciu różnych ustawień parametrów. Również bierzemy pod uwagę klasteryzację SNPów, aby złagodzić korekcje wielokrotnego testowania w metodzie mBIC2. Przedstawiamy także porównanie wyników otrzymanych przez EA-MOSGWA z wynikami metody Stepsiwe używanej w programie MOSGWA, aby pokazać że proponowana metoda ma dobre właściwości minimalizacji kryterium mBIC2 oraz minimalizacji wskaźnika fałszywych detekcji.
PL
Praca przedstawia aktualny stan rozwoju programu EA-MOSGWA. Jest to narzędzie służące do wyznaczania przyczynowych genów w badaniach asocjacyjnych całego genomu (ang. Genome Wide Association Studies, GWAS). Badania GWAS mają na celu określenie genów, które mogą być odpowiedzialne za różnego rodzaju choroby genetyczne (np. rak, cukrzyca), a także genów, które wpływają na daną cechę, np. wzrost lub wagę. Sprowadzają się one do przebadania wielu tysięcy polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (ang. Single Nucleotide Polymorphism, SNP) i powiązaniu ich (pojedynczych lub grupy SNP-ów) z przypadkami klinicznymi oraz możliwymi do zmierzenia cechami. Bardzo ważne w tego typu badaniach jest określenie jak największej liczby przyczynowych SNPów (ang. True Positive) przy jednoczesnej minimalizacji liczby fałszywych SNP-ów (ang. False Positive), czyli takich, które w rzeczywistości nie są przyczynowymi, a program zaklasyfikował je jako przyczynowe. W pracy przedstawiono wyniki symulacji, które pokazują, że zaproponowany algorytm ma dobre właściwości dotyczące dwóch badanych parametrów statystycznych.
EN
This paper presents the current stage of the development of EA-MOSGWA – a tool for identifying causal genes in Genome Wide Association Studies (GWAS). The main goal of GWAS is to identify genes which are causa for a particular disease and also genes which may be responsible for a given trait, e.g eyes color. The studiem conduct to examine hundred of thousand Single Nucleotide Polymorphisms (SNP) and assign them to clinical cases or the measurable traits. Very important in this kind of research is to identify as many causal SNP as possible while minimizing the number of false SNPs. A false positive SNP is a SNP which in fact is not causal and the program has classified him as a causal. I present the results of the simulation study, which show that the proposed algorithm has good properties with respect to these two statistical parameters. I present the results of the simulation study, chich show that the proposed algorithm has good properties with respect to these two statistical parameters.
19
EN
Manufacturing companies in the 21st century will face unpredictable, high-frequency market changes, driven by global competition. The article presents a new concept of manufacturing systems – which address these challenges - known as Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS). The concept began in 1999 at University of Michigan and is widely developed in many scientific publications. The paper first analyses main features of RSP. The next sections are devoted to analyze basic assumptions of RMS design and technical measures of RMS. Finally, the answer for the question if the RMS has the perspective of wide industrial implementations is discussed.
20
Content available remote Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek
EN
More and more complex problems connected with designing modern and future manufacturing systems (in this: flexible and reconfigurable manufacturing systems) force researchers to develop formalized, computer aided tools which help to solve these type of problems. In many cases they are directly connected with NP-hard problems which are in need of reaching methods from the area of artificial intelligence such as heuristic algorithms, genetic algorithms and ant algorithms. In this paper the authorship algorithm of generating technological paths was presented. This algorithm is part and parcel of methodology of machine tools subsystem selection in casing-class flexible manufacturing system. Defined problem is an NP-hard one and its solution requires analyzing great number of possible solutions. Input data for this problem is [0-1] matrix of machine tools technological assumptions which is a base for further generating al possible pathways for the synthetic product through the system with simultaneous minimizing number of necessary fixing operations. The presented algorithm, thanks to taking specified rules of searching, gives possibility to avoid necessity of analyzing all potential solutions. The article presents the structure of algorithm, example of its functioning and analysis of its effectiveness. This algorithm based on conception of heuristic methods, can also be implemented in different problems of this type and is characterized with high capacity and effectiveness level comparable with different methods used for solving NP-hard problems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.