Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 260

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanorurki węglowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Omówiono wpływ grafitu oraz nanorurek węglowych dodanych do pasty powlekającej materiał tekstylny na podstawowe parametry mechaniczne. Przedstawiono wyniki badań odporności na przecięcie metodą TDM i coup test oraz odporności na ścieranie dla otrzymanych powlekanych materiałów tekstylnych.
EN
Meta-aramid fibers were coated with polyurethane paste mixed with graphite and C nanotubes in various configurations. Cutting and abrasion resistance as well as SEM anal. of composites were performed. The effect of the applied coating on the mech. parameters was examined.
2
Content available remote Nowe nanomateriały do konstrukcji sprzętu sportowego
PL
Nowe nanomateriały dla sprzętu sportowego zostały przygotowane poprzez wzmocnienie żywicy epoksydowej (EP) włóknami węglowymi (CF) i/lub nanorurkami węglowymi (CNT) w celu poprawy jakości, twardości, plastyczności i odporności na starzenie materiałów kompozytowych. CNT zostały równomiernie rozmieszczone poprzez filtrację próżniową i fizyczne osadzanie na powierzchni włókien CF. Wytrzymałość na zginanie kompozytów CF/EP-CNT była o 28,08% większa niż niemodyfikowanego kompozytu CF/EP. Po starzeniu w temp. 120°C naprężenia w kompozycie zostały rozproszone ze względu na doskonałą dyspergowalność CNT, a tłumienie długich pęknięć spowodowało zmniejszenie obszaru uszkodzenia.
EN
New nanomaterials for sport equipment were prepd. by reinforcing an epoxy resin (EP) with C fibers (CF) and/or C nanotubes (CNT) to improve quality, hardness, plasticity and aging resistance of the composite materials. The CNT were uniformly dispersed by vacuum filtration and phys. deposition on CF fiber surface. The bending strength of CF/EP-CNT composites was by 28.08% higher than that of an unmodified CF/EP composite. After aging at 120°C, the stress in the composite was dispersed due to the excellent dispersibility of CNT, and the suppression of long cracks resulted in a redn. of damage area.
EN
Carbon nanotubes (CNT) and ethanol-assisted mixing were used to obtain composites based on a mixture of natural rubber and butadiene rubber (NR/BR 80/20). The structure of the composites was determined by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). Thermal aging tests were also carried out and the vulcanization process was characterized. SEM confirmed the homogeneous dispersion of CNTs in the polymer matrix. Improvements in tensile and tear strength as well as thermal stability were also achieved.
PL
Do otrzymywania kompozytów na bazie mieszaniny kauczuku naturalnego i butadienowego (NR/BR 80/20) zastosowano nanorurki węglowe (CNT) i mieszanie wspomagane etanolem. Strukturę kompozytów określono za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przeprowadzono również badania starzenia termicznego oraz scharakteryzowano proces wulkanizacji. Metodą SEM potwierdzono jednorodną dyspersję CNT w osnowie polimerowej. Uzyskano również poprawę wytrzymałości na rozciąganie i rozdzieranie oraz stabilności termicznej.
PL
Odkrycie nanorurek węglowych (CNT) w 1991 roku przez Sumio lijimę zapoczątkowało nową erę w materiałoznawstwie i nanotechnologii. Nanorurki węglowe to rodzaj alotropowej odmiany węgla, która budową przypomina walec. Twory te są niezwykle mocne i trudne do złamania, ale nadal lekkie. Ze względu na swoje fenomenalne właściwości elektryczne, termiczne, mechaniczne i chemiczne nanorurki węglowe są jednym z najlepiej przebadanych nanomateriałów. Wykorzystywane są w wielu dziedzinach, m.in. w medycynie, farmacji, nanoelektronice, nanokompozytach, w technologii elektronowej, przemyśle zbrojeniowym i wielu innych. Nanorurki węglowe są też często wykorzystywane w elektrochemii do konstrukcji czujników (tj. potencjometryczne), mających na celu poprawę ich odpowiedzi analitycznej. Nanomateriały te, ze względu na swoje unikatowe właściwości oraz ogromny obszar zastosowań, stanowią bardzo cenny materiał, który będzie zapewne głównym obiektem badań przyszłych technologii.
EN
The discovery of carbon nanotubes (CNTs) in 1991 by Sumio lijima gave rise to a new era in material science and nanotechnology. Carbon nanotubes are a kind of carbon allotrope that resembles a tube of carbon atoms. They are extremely strong and are difficult to break, but they are still light. Due to their phenomenal electrical, thermal, mechanical and chemical properties, carbon nanotubes are one of the most tested nanomaterials. They are used in many fields, including medicine, pharmacy, nanoelectronics, nanocomposites, electron technology, the defense industry and many others. Carbon nanotubes are also often used in electrochemistry for the construction of sensors (i.e. potentiometric ones), aiming to improve their analytical response. This nanomaterial, due to its unique properties and a vast area of application, is a very valuable material that will probably be the main object of research future technologies.
5
Content available Druga rewolucja w konstrukcji lamp rentgenowskich
PL
W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia w konstrukcji lamp rentgenowskich, które można określić drugą rewolucją. Mianowicie podstawowy problem jaki stwarzają dotychczasowe rozwiązania wynikające ze stosowania termicznego źródła elektronów (m.in. problem chłodzenia, sterowania pracą lampy) został rozwiązany poprzez wykorzystanie nanotechnologii do konstrukcji innowacyjnych źródeł elektronów w oparciu o emisję polową (nanorurki węglowe czy mikro-ostrza).
EN
The article presents the latest achievements in the design of X-ray tubes, which can be described as the second revolution. Namely, the basic problem posed by the current solutions resulting from the use of a thermal electron source (including the problem of cooling, tubes control) has been solved by using nanotechnology to construct innovative electron sources based on field emission (carbon nanotubes or micro-tips).
EN
In the present study, regioregular poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT) coated hydroxylated multi-walled carbon nanotubes (MWCNT-OH) nanocomposites were prepared over different reaction times of non-covalent functionalization. The reaction time was set as 24, 48, 72, 96, and 120 hours. The structure and optical characteristics of nanocomposites were analyzed using Fourier-transform infrared (FTIR) and ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy, respectively. Reaction time affected prepared nanocomposites by decreasing the intensity of the P3HT/MWCNT-OH peaks gradually with increasing of the reaction time. Comparing with the pure P3HT and MWCNT-OH, the calculated energy band gap and the Urbach energy of the nanocomposites were reduced proportionally as the reaction time reached 120 hours and achieved 2.60 and 0.329 eV, respectively.
PL
Syntetyzowano hydroksylowane wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT-OH) pokryte stereoregularnym poli(3-heksylotiofen-2,5-diylu) (P3HT) oraz zbadano wpływ czasu reakcji niekowalencyjnej funkcjonalizacji na strukturę i właściwości optyczne otrzymanego nanokompozytu. Czas reakcji wynosił 24, 48, 72, 96 i 120 godzin. W badaniach wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) oraz ultrafioletową UV-Vis. Wraz ze wzrostem czasu reakcji następowało stopniowe zmniejszenie intensywności pików P3HT/MWCNT-OH. W porównaniu z P3HT i MWCNT-OH obliczona przerwa energetyczna i energia Urbacha zmniejszały się wraz z wydłużeniem czasu reakcji i osiągnęły odpowiednio 2,60 i 0,329 eV przy czasie reakcji 120 godzin.
7
Content available Druga rewolucja w konstrukcji lamp rentgenowskich
PL
Promieniowanie rentgenowskie jest dzisiaj szeroko wykorzystywane już nie tylko w medycynie czy w różnych dziedzinach nauki (fizyka, chemia, biologia, inżynieria materiałowa), ale również w wielu innych dziedzinach – przemyśle, rolnictwie, produkcji żywności oraz farmaceutyków, ochronie środowiska, szeroko pojętym bezpieczeństwie (security), a także w obszarze kultury (archeometria i historia kultury oraz sztuki). Natura i właściwości promieniowania rentgenowskiego pozwalają badać wewnętrzne struktury różnych (praktycznie wszystkich) materiałów i obiektów zarówno na poziomie makro-, jak i mikrostruktury. Procesy produkcyjne w przemyśle stają się coraz bardziej złożone. Nowe i coraz bardziej zróżnicowane technologie powodują konieczność stosowania takich rozwiązań w zakresie kontroli, które są w stanie uwidocznić ukryte lub bardzo małe struktury – tzw. obszar NDT1. Aby zapewnić bezpieczeństwo w dziedzinach takich jak aeronautyka, przemysł motoryzacyjny, niezbędna jest inspekcja stosowanych tam elementów, zespołów czy połączeń. Ciągły trend w kierunku miniaturyzacji i coraz większej zwartości układów elektronicznych w przemyśle elektronicznym pociąga za sobą konieczność stosowania inspekcji rentgenowskiej, umożliwiającej uzyskiwanie dużych powiększeń przy zapewnieniu dużej rozdzielczości uzyskiwanego obrazu. Stąd też obserwuje się dzisiaj bardzo dynamiczny rozwój tzw. mikrotomografii komputerowej.
EN
Carbon nanotubes (CNTs) are a good reinforcement for metal matrix composite materials; they can significantly improve the mechanical, wear-resistant, and heat-resistant properties of the materials. Due to the differences in the atomic structure and surface energy between CNTs and aluminum-based materials, the bonding interface effect that occurs when nanoscale CNTs are added to the aluminum alloy system as a reinforcement becomes more pronounced, and the bonding interface is important for the material mechanical performance. Firstly, a comparative analysis of the interface connection methods of four CNT-reinforced aluminum matrix composites is provided, and the combination mechanisms of various interface connection methods are explained. Secondly, the influence of several factors, including the preparation method and process as well as the state of the material, on the material bonding interface during the composite preparation process is analyzed. Furthermore, it is explained how the state of the bonding interface can be optimized by adopting appropriate technical and technological means. Through the study of the interface of CNT-reinforced aluminum-based composite materials, the influence of the interface on the overall performance of the composite material is determined, which provides directions and ideas for the preparation of future high-performance CNT-reinforced aluminum-based composite materials.
PL
Obecnie brakuje ustandaryzowanych protokołów oceny ekotoksyczności nanorurek węglowych w środowisku. Przygotowanie i szerokie wdrożenie takich znormalizowanych protokołów w środowisku naukowym i odpowiednich organach regulacyjnych jest niezbędnym krokiem w ocenie ryzyka ekologicznego.
EN
Natural rubber (NR) is an important strategic material for national defense industry. It is also used in the food industry and medicine. However, due to the unsaturated double bond, its aging resistance, mechanical properties and solvent resistance are very poor. In order to improve these properties, carbon nanotubes (CNTs) and reduced graphene oxide (rGO) were used, added at 1 : 1 ratio. The NR/CNTs/rGO nanocomposites were obtained by mechanical mixing aft er adding 1, 2, 3 and 4 phr of fi ller. The infl uence of the fi ller content on the structure (TEM), vulcanization properties, abrasion and solvent resistance, mechanical properties, dynamic mechanical properties (DMA) and thermal properties (TGA) of nanocomposites was investigated. Increasing the content of CNTs/rGO increased the crosslinking density of the composites. TEM studies showed that CNTs and graphene sheets were evenly dispersed throughout the NR matrix. They also had good compatibility with the rubber matrix. The addition of CNTs and graphene increased the abrasion and solvent resistance as well as improved the mechanical properties. TGA analysis showed that the nanocomposites had excellent thermal stability. The best properties were obtained with the CNTs/rGO content of 2 phr.
PL
Kauczuk naturalny (NR) stanowi ważny materiał strategiczny dla przemysłu obronnego. Znajduje również zastosowanie w przemyśle spożywczym i medycynie. Jednak obecność w cząsteczce nienasyconych podwójnych wiązań powoduje osłabienie jego odporności na starzenie, pogorszenie wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie rozpuszczalników. W celu poprawy tych właściwości do kauczuku naturalnego wprowadzono nanorurki węglowe (CNTs) i zredukowany tlenek grafenu (rGO), dodawane w stosunku 1 : 1. Nanokompozyty NR/CNTs/rGO otrzymywano metodą mechanicznego mieszania NR z 1, 2, 3 lub 4 phr napełniacza (CNTs/rGO). Zbadano wpływ zawartości dodatku na strukturę (TEM), właściwości wulkanizacyjne, właściwości mechaniczne, odporność na ścieranie i działanie rozpuszczalnika, dynamiczne właściwości mechaniczne (DMA) i właściwości termiczne (TGA) wytworzonych kompozytów. Zwiększenie udziału CNTs/rGO powodowało zwiększenie gęstości usieciowania kompozytów. Z badań TEM wynika, że cząstki CNTs i grafenu były równomiernie rozproszone w osnowie NR i wykazywały dobrą kompatybilność z kauczukiem naturalnym. Dodatek CNT i grafenu zwiększył odporność na ścieranie i działanie rozpuszczalników oraz poprawił właściwości mechaniczne naturalnego kauczuku. Na podstawie analizy TGA stwierdzono, że nanokompozyty charakteryzowały się doskonałą stabilnością termiczną. Najlepszymi właściwościami użytkowymi odznaczały się kompozyty NR zawierające 2 phr CNTs/rGO.
EN
A number of recent terrorist attacks make it clear that rapid response, high sensitivity and stability are essential in the development of chemical sensors for the detection of chemical warfare agents. Nerve agent sarin [2-(fluoro-methyl-phosphoryl) oxypropane] is an organophosphate (OP) compound that is recognized as one of the most toxic chemical warfare agents. Considering sarin’s high toxicity, being odorless and colorless, dimethyl methylphosphonate (DMMP) is widely used as its simulant in the laboratory because of its similar chemical structure and much lower toxicity. Thus, this review serves to introduce the development of a variety of fabricated chemical sensors as potential sensing materials for the detection of DMMP in recent years. Furthermore, the research and application of carbon nanotubes in DMMP polymer sensors, their sensitivity and limitation are highlighted. For sorption-based sensors, active materials play crucial roles in improving the integral performances of sensors. The novel active materials providing hydrogen-bonds between the polymers and carbon nanotubes are the main focus in this review.
PL
Przeprowadzone w ostatnich latach liczne ataki terrorystyczne jasno wskazują, że w wypadku czujników do wykrywania chemicznych środków bojowych są niezbędne: ich wysoka czułość, szybka reakcja i stabilność. Środek paralityczno-konwulsyjny sarin (2-fluorometylofosforylooksypropan) to związek fosforoorganiczny (OP) uznawany za jeden z najbardziej toksycznych dostępnych chemicznych środków bojowych. Ze względu na to, że jest on bezwonny, bezbarwny, a ponadto bardzo toksyczny, w badaniach laboratoryjnych szeroko stosuje się jego symulator – metylofosfonian dimetylu (DMMP), o podobnej strukturze chemicznej i znacznie mniejszej toksyczności. W artykule przedstawiono rozwój technologii czujników chemicznych do wykrywania gazu DMMP. Omówiono badania dotyczące wykorzystania kompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych w czujnikach gazu DMMP. W wypadku czujników, w których wykorzystuje się zjawisko sorpcji, kluczową rolę w poprawie ich wydajności odgrywają materiały aktywne. W niniejszym przeglądzie skupiono się na nowatorskich materiałach aktywnych, w których występują wiązania wodorowe między polimerem a nanorurkami węglowymi.
EN
A sensitive, selective and reliable sensing techniques for ammonia (NH3) gas detection have been highly demanded since NH3 is both a commonly utilized gas in various industrial sectors, and considered as a toxic and caustic agent that can threat human health and environment at a certain level of concentrations. In this article, a brief on the fundamental working principles of sensor specifications of the analytes detection techniques relying has been reviewed. Furthermore, the mechanism of NH3 detection and recent progress in the development of advanced carbon nanotubes (CNTs)-based NH3 gas sensors, and their performance towards the hybridization with the conductive polymers was comprehensively reviewed and summarized. Finally, the future outlook for the development of highperformance NH3 sensors was presented in the conclusions part.
PL
Amoniak (NH3) to gaz powszechnie stosowany w różnych sektorach przemysłu, jest toksyczny i żrący, a powyżej określonego poziomu stężeń może zagrozić ludzkiemu zdrowiu i środowisku, dlatego ciągle trwają poszukiwania czułych, selektywnych i niezawodnych metod wykrywania gazów amoniakalnych. W niniejszym artykule dokonano przeglądu specyfikacji i podstawowych zasad działania czujników stosowanych w technikach wykrywania takich analitów. Szczegółowo przeanalizowano też mechanizm wykrywania i niedawny postęp w opracowywaniu zaawansowanych czujników do wykrywania gazu NH3 , opartych na nanorurkach węglowych (CNTs), a także ich modyfikacje obejmujące hybrydyzację z polimerami przewodzącymi. Przedstawiono również perspektywy rozwoju wysoko wydajnych czujników NH3.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu nanorurek węglowych (ang. carbon nanotubes – CNTs) na parametry technologiczne zaczynów i kamieni cementowych w warunkach bardzo wysokiej temperatury i ciśnienia (150C, 90 MPa). W badaniach zastosowano wielościenne nanorurki węglowe (ang. multi-walled carbon nanotubes – MWCNTs) o średnicy zewnętrznej 10–20 nm i długości 10–30 µm. Zaczyny cementowe zawierały 0,1% bwoc (tj. w stosunku do masy suchego cementu) nanorurek węglowych. Receptury cementowe opracowane zostały w INiG – PIB w Laboratorium Zaczynów Uszczelniających. Badania przeprowadzono w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury: 150C i 90 MPa. Zaczyny sporządzono na osnowie cementu wiertniczego klasy G. Przy opracowywaniu receptur kierowano się wymaganiami, jakie powinien spełniać zaczyn cementowy użyty do cementowania rur okładzinowych w warunkach występowania wysokiej temperatury oraz ciśnienia złożowego. Zaczyny miały gęstość od około 1900 kg/m3 do około 2250 kg/m3 (zaczyn z dodatkiem hematytu). Na zaczynach cementowych wykonano badania gęstości, rozlewności, parametrów reologicznych, filtracji oraz czasu gęstnienia. Badania wytrzymałości na ściskanie i przyczepności do rur prowadzono po 2, 7, 14 i 28 dniach. Opracowano receptury o bardzo dobrych parametrach technologicznych, które po utwardzaniu (po 28 dniach hydratacji) osiągały wyjątkowo wysokie wartości wytrzymałości na ściskanie, nawet 45 MPa. Uzyskano również wysokie wartości przyczepności kamienia cementowego do rur – około 7 MPa po 28 dniach hydratacji. W wyniku przeprowadzonych badań zdobyto istotne informacje o możliwościach zastosowania nanorurek węglowych do modyfikacji zaczynów cementowych w warunkach bardzo wysokiej temperatury i ciśnienia. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dodatek nawet niewielkich ilości CNTs poprawia parametry wytrzymałościowe kamienia cementowego w porównaniu z próbką bazową bez takiego dodatku, a także powoduje skrócenie czasu gęstnienia zaczynów cementowych oraz obniżenie filtracji. Ponadto dodatek nanorurek węglowych spowodował wzrost lepkości plastycznej i granicy płynięcia zaczynu cementowego. Sprawia to, że zaczyny z dodatkiem MWCNTs będą skuteczniej wypierać płuczkę z otworu wiertniczego i znacząco wpływać na jakość cementowania.
EN
The article presents the results of the influence of carbon nanotubes on the mechanical parameters of cement stones under high temperature and pressure conditions (150C, 90 MPa). The tests used multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with an external diameter of 10–20 nm and a length of 10–30 μm. Cement slurries contained 0.1% of CNTs bwoc (by the weight of cement). Laboratory tests of cement slurries were carried out at the Oil and Gas Institute – National Research Institute. The tests were carried out under conditions of increased pressure and temperature at 150C, 90 MPa. Cement slurries were prepared on the basis of class G drilling cement. Developing recipes were guided by the requirements to be met by cement slurry for the cementing of casing in the conditions of high temperature and reservoir pressures. The densities of tested slurries ranged from 1900 kg/m3 to 2250 kg/m3 (slurries with the addition of hematite). The cement slurries were tested for density, fluidity, rheological parameters, filtration and thickening time. Compressive strength tests and measuring adhesion were carried out after 2, 7, 14 and 28 days. Cement slurry recipes with very good technological parameters were developed and after curing (after 28 days of hydration) had very high values of compressive strength, reaching up to 45 MPa. Cements were characterized by high values of adhesion to pipes reaching up 7 MPa after 28 days. The research showed significant information about possible applications of carbon nanotubes to modify the cement slurry under conditions of high temperature and pressure. The conducted tests confirmed that the addition of even small amounts of CNTs improves the mechanical parameters of the cement stone compared to the base sample without such addition, and also reduces the thickening time of cement slurries and reduces filtration. It is investigated that CNTs addition increases the viscosity and yield point of cement slurry. As a result, slurries with the addition of MWCNTs will more effectively displace the mud from the borehole and significantly affect the quality of cementation.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu nanorurek węglowych (CNTs) na parametry mechaniczne kamieni cementowych w warunkach HPHT. W badaniach zastosowano wielościenne nanorurki węglowe (MWCNTs) o średnicy zewnętrznej 10–20 nm i długości 10–30 µm. Do zaczynów dodawano 0,1% nanorurek węglowych. Receptury cementowe opracowane zostały w Laboratorium Zaczynów Uszczelniających Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Badania przeprowadzono w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury w zakresie temperatur 60–130C i zakresie ciśnień 25–80 MPa. W przypadku temperatury 60C jako spoiwo wiążące zastosowano cement portlandzki CEM I 42,5R oraz cement wiertniczy G. Zaczyny dla temperatur od 80C do 130C sporządzono na osnowie cementu wiertniczego G. Przy opracowywaniu receptur kierowano się wymaganiami, jakie powinien spełniać zaczyn cementowy użyty do cementowania rur okładzinowych w warunkach występowania bardzo wysokich temperatur oraz ciśnień złożowych. Zaczyny po- siadały gęstość od około 1840 kg/m3 (zaczyny dla temperatury 60C) do około 2250 kg/m3 (zaczyny z dodatkiem hematytu). Badania wytrzymałości na ściskanie i przyczepności do rur prowadzono po 2, 7, 14 i 28 dniach. Opracowano receptury o bardzo dobrych parametrach technologicznych, które po utwardzaniu (po okresie 28 dni hydratacji) posiadały bardzo wysokie wartości wytrzymałości na ściskanie, osiągające nawet do 44 MPa. Uzyskano również wysokie wartości przyczepności kamienia cementowego do rur, dochodzące do około 8 MPa po 28 dniach hydratacji, oraz wytrzymałości na zginanie, wynoszące około 11 MPa. Przeprowadzone badania ujawniają pozytywny wpływ dodatku nanorurek węglowych na wytrzymałość kamieni cementowych z ich dodatkiem. Zmodyfikowane w ten sposób kamienie charakteryzują się wysokimi wartościami wytrzymałości na ściskanie oraz wysokimi przyczepnościami do rur stalowych. Konieczne są jednak dalsze badania w kierunku określenia wpływu nanorurek węglowych na mikrostrukturę stwardniałych zaczynów cementowych. Niezbędne jest również kontynuowanie badań nad określeniem optymalnych ilości tych środków oraz doborem najbardziej kompatybilnych dodatków do zaczynów cementowych działających w sposób optymalny w połączeniu z nanocząsteczkami.
EN
The article presents the results of testing the influence of carbon nanotubes on the mechanical parameters of cement stones under HPHT conditions. Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with an external diameter of 10–20 nm and a length of 10–30 μm were used for testing. 0.1% of carbon nanotubes was added to the cement slurry. Laboratory tests of cement slurries were carried out at Oil and Gas Institute – National Research Institute. The tests were carried out under conditions of increased pressure and temperature in the temperature range of 60–130C and the pressure range of 25–80 MPa. CEM I 42.5R Portland cement and Class G drilling cement were used to make the slurries at temperature of 60o C. Cement slurries for temperatures from 80o C to 130o C were prepared on the basis of class G drilling cement. The recipes were developed on the basis of the requirements to be met by cement slurry for the cementing of casing under conditions of very high temperatures and reservoir pressures. The densities of tested slurries ranged from 1,840 kg/m3 (slurries at a temperature of 60C) to 2.250 kg/m3 (slurries with the addition of hematite).Compressive strength tests and adhesion measurements were carried out after 2, 7, 14 and 28 days. Cement slurry recipes with very good technological parameters were developed, which after curing (after 28 days of hydration) showed very high values of compressive strength, reaching up to 44 MPa. Cements were characterized by high values of adhesion to pipes reaching up 8 MPa after 28 days and flexural strength of about 11 MPa. The test results show that the addition of carbon nanotubes has a positive effect on the mechanical strength of cement stones with their addition. The stones modified in this way are characterized by high compressive strength and high adhesion to steel pipes. Further research is needed to determine the influence of carbon nanotubes on the microstructure of hardened cement slurries. It is also necessary to conduct further research on the determination of the optimal amounts of these agents and the selection of the most compatible additives for cement slurries that work optimally in combination with nanoparticles.
PL
Nanorurki węglowe w ciągu ostatnich kilku dekad niezmiennie przyciągają uwagę w wielu dziedzinach zastosowań, w tym w chemii analitycznej. Wielu badaczy i naukowców wykazało ogromne zainteresowanie rozwojem metod ekstrakcji, zwłaszcza w przypadku oznaczania zanieczyszczeń wodnych występujących na bardzo niskich poziomach stężeń, jak np. farmaceutyki. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom nanorurki węglowe zostały niewielokrotnie użyte jako innowacyjne sorbenty w różnych technikach przygotowywania próbek do analizy instrumentalnej, w tym: ekstrakcji do fazy stałej oraz dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej itp. Z tego względu w niniejszej pracy skupiono się na właściwościach adsorpcyjnych nanorurek węglowych oraz możliwości ich wykorzystania jako sorbentu w technikach przygotowywania próbek wody do oznaczania pozostałości farmaceutyków.
EN
Over the past few decades, carbon nanotubes have consistently attracted attention in many fields of application, including analytical chemistry. Many researchers and scientists have shown great interest in the development of extraction methods, especially for the determination of water contaminants present at very low concentration levels, such as pharmaceuticals. Due to their unique properties, carbon nanotubes have been repeatedly used as innovative sorbents in various techniques of sample preparation for instrumental analysis, including solid phase extraction and dispersive solid phase extraction, etc. For this reason, this paper focuses on the adsorption properties of carbon nanotubes and the possibility of their use as a sorbent in the techniques of preparing water samples for the determination of pharmaceutical residues.
EN
This paper investigates the preparation of silicon nitride composites with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). Samples containing 1–10 wt% MWCNTs were ultrasonically processed in non-aqueous suspensions, dried, pressed, and then subjected to non-pressure sintering at 1600 °C for 2 h. The preliminary results showed that the mixture of activated silicon nitride and covered MWCNTs could be sintered. The porosity of the obtained samples ranged from 0.27 to 36.94 vol.%. The microstructure was observed by scanning electron microscopy (SEM), and the mechanical properties (hardness and fracture toughness) were also determined. Good hardness values were obtained for samples prepared by sintering the mechanically activated precursor under a flowing nitrogen atmosphere using the lowest fraction of CNTs. Residual activator reduced the densification of the composites.
17
EN
The article presents the results of the preliminary research of tribological properties of flame sprayed nickel and aluminum coatings reinforced with carbon nanotubes made on the structural steel S235J0 substrate. The carbon material – carbon nanotubes Nanocyl NC 7000 (0.5 wt.% and 1 wt.%) was used for structural reinforcement. The properties evaluation was made by the use of optical microscopy, scanning electron microscopy, Raman spectroscopy, microhardness measurements, and by means of abrasion and erosion resistance laboratory tests. The obtained results were compared with pure nickel powder coatings 2N5 (Ni 99.5%) and with pure aluminum powder coatings (EN AW 1000 series). It was proved that the flame spraying of nickel and aluminum coatings reinforced with particles carbonaceous material can be an effective alternative for other more advanced surfacing technology. The preliminary test results will be successively extended by further experiments to contribute in the near future to develop innovative technologies, that can be implemented in the aviation industry and the automotive. The presented research is a continuation of the work previously published.
EN
Laser surface modification of titanium alloys is one of the main methods of improving the properties of titanium alloys used in implantology. This study investigates the microstructural morphology of a laser-modified surface layer on a Ti13Nb13Zr alloy with and without a carbon nanotube coating deposited by electrophoretic deposition. Laser modification was performed for samples with and without carbon nanotube coating for two different laser powers of 800 W and 900 W and for different scan rates: 3 mm/s or 6 mm/s at 25 Hz, and the pulse duration was 2.25 ms or 3.25 ms. A scanning electron microscope SEM was used to evaluate the surface structure of the modified samples. To observe the heat-affected zones of the individual samples, metallographic samples were taken and observed under an optical microscope. Surface wettability tests were performed using a goniometer. A surface roughness test using a profilograph and a nanoindentation test by NanoTest™ Vantage was also performed. Observations of the microstructure allowed to state that for higher laser powers the surfaces of the samples are more homogeneous without defects, while for lower laser powers the path of the laser beam is clearer and more regular. Examination of the microstructure of the cross-sections indicated that the samples on which the carbon nanotube coating was deposited are characterized by a wider heat affected zone, and for the samples modified at 800 W and a feed rate of 3 mm/s the widest heat affected zone is observed. The wettability tests revealed that all the samples exhibit hydrophilic surfaces and the samples with deposited carbon nanotube coating increase it further. Surface roughness testing showed a significant increase in Ra for the laser-modified samples, and the presence of carbon nanotubes further increased this value. Nanoindentation studies showed that the laser modification and the presence of carbon coating improved the mechanical properties of the samples due to their strength.
19
Content available remote Wybrane metody utleniania wielościennych nanorurek węglowych
PL
Przedstawiono dwie metody utleniania wielościennych nanorurek węglowych (CNT), przy użyciu stężonego kwasu azotowego(V) oraz mieszaniny stężonych kwasów azotowego(V) i siarkowego(VI). Dodatkowo zbadano wpływ działania ultradźwięków na ilość utworzonych grup funkcyjnych. Do oceny modyfikacji powierzchni CNT zastosowano metodę termograwimetryczną, spektroskopię Ramana, metodę Boehma oraz pomiar potencjału zeta i ciepła immersji w wodzie. Duże stężenie tlenowych grup funkcyjnych (2,23 mmol/g) uzyskano, stosując mieszaninę stężonych kwasów i ultradźwięki przez 6 h. Tak długi czas procesu przyczynił się jednak do znacznego zniszczenia struktury węglowej.
EN
The multiwall C nanotubes (CNT) were oxidized with concd. HNO₃ or its mixt. with H₂SO₄ optionally under ultrasonication. Thermogravimetric anal., Raman spectroscopy and Boehm method, as well as detn. of heat of immersion in H₂O and zeta potential were used to characterize the CNT surface modification. The large amt. of acidic functional groups (2.23 mmol/g) was obtained when a mixt. of acids and ultrasonication for 6 h were used. The longtime contributed however to a significant decompn. of the C structure.
EN
Nanocomposite flocculants based on polyacrylamide-grafted starch copolymers with carbon nanotubes (PAM-St-CNT) were prepared using natural polymer – potato starch (St), acrylamide (AM) as monomer and CNTs by in situ polymerization process. The effect of monomer to starch molar ratio, dose of flocculants and content of CNTs in composition on flocculation efficiency were investigated. All materials were characterized by FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy), TGA (thermogravimetric analysis) and DSC (differential scanning calorimetry) methods. An aqueous suspension of kaolin was used for the flocculation studies. The flocculation effectiveness was evaluated on the basis of reduction of suspension absorption and the sludge volume. It was found that synthesized nanocomposites PAM-St-CNT exhibit satisfactory flocculating properties.
PL
Z zastosowaniem naturalnego polimeru – skrobi ziemniaczanej (St) – akryloamidu (AM) jako monomeru i nanorurek węglowych (CNTs) w procesie polimeryzacji in situ wytworzono nanokompozytowe poliakryloamidowe kopolimery szczepione skrobi z nanorurkami węglowymi (PAM-St-CNT) do wykorzystania w charakterze flokulantów. Badano zależność wydajności flokulacji od stosunku molowego monomeru do skrobi oraz dodatku flokulantów i zawartości CNTs w materiale. Otrzymane układy scharakteryzowano metodami spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Do testów flokulacyjnych zastosowano wodną zawiesinę kaolinu. Skuteczność flokulacji oceniono na podstawie zmian absorpcji zawiesiny modelowej i objętości osadu poflokulacyjnego. Stwierdzono, że zsyntetyzowane nanokompozyty PAM-St-CNT wykazują zadowalające właściwości flokulacyjne.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.