Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quorum sensing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main goal of the present study was to examine the operating characteristics and mechanisms of membrane fouling in integrated membrane bioreactors (IMBRs) at different temperatures. Two IMBRs, each with identical dimensions and configurations, were used in the study using synthetic domestic sewage at a low temperature (10°C) and high temperature (25°C). The results indicated that the removal efficiency of chemical oxygen demand reached 93–96%, but the membrane contribution rate of IMBR2 (10°C) was higher than that of IMBR1 (25°C). The separation burden of the membrane on organic compounds increased at low temperature, which may have sped up the rate of membrane biofouling. The absolute rate of trans-membrane pressure build-up was faster at low temperature, leading to shorter IMBR operating times. Soluble microbial products (SMPs) and extracellular polymeric substances (EPSs) in the IMBRs significantly increased at low temperature. These substances intensified deflocculation, with an accompanying reduction of floc size and the release of EPSs at low temperature, which facilitated the formation of cake foulants on the surface, covering the entire membrane area. The protein and polysaccharide concentrations of SMPs and EPSs in the IMBRs were correlated with the concentration of C8-HSL. It was demonstrated that temperature affected the concentration of C8-HSL, which controlled the excretion of EPSs and SMPs and thus the membrane biofouling process.
2
Content available Wybrane aspekty zwalczania bakterii lekoopornych
PL
W pracy przedstawiono problem związany z obecnością bakterii lekoopornych oraz zestawienie danych literaturowych na temat sposobów ich zwalczania. Oporność na antybiotyki wynika z wykształcenia mechanizmów obronnych przez mikroorganizmy. Rozwiązań lekooporności poszukuje się zarówno w tradycyjnych sposobach, jak i innowacyjnych metodach, wynikających z rozwoju współczesnej nauki. Związki antybakteryjne pochodzenia naturalnego to między innymi powszechnie występujące bakteriofagi, peptydy przeciwdrobnoustrojowe, hydrolazy ściany komórkowej bakterii, inhibitory systemu Quorum sensing, inhibitory lipopolisacharydów czy fitoncydy. Do metod innych niż te zaczerpnięte z natury zaliczamy przede wszystkim terapię fotodynamiczną. Dogłębna analiza wszystkich dostępnych alternatyw dla obecnych antybiotyków z pewnością przyczyni się do rozwoju współczesnej medycyny i pozwoli ograniczyć zjawisko szerzącej się oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe.
EN
This work presents the problem of drug-resistant bacteria and a review of the literature on how to fight them. Antibiotic immunity is related to various mechanisms of resistance developed by these dangerous pathogenic microorganisms. Solutions are being sought in the traditional methods and recent innovative methods resulting from the development of modern science. Antimicrobial compounds from natural product are inter alia antimicrobial peptides, bacterial cell wall hydrolases, Quorum sensing inhibitors, LPS inhibitors and phytoncides. Other methods than those taken from nature are mainly photodynamic therapy. Analysis of all alternatives to existing antibiotics will help to contemporary medicine to restrain spreading tolerance against antimicrobial drugs.
PL
Quorum sensing to System porozumiewania się drobnoustrojów między sobą za pomocą związków chemicznych, ściśle kontrolowany przez określone geny, w odpowiedzi na liczebność populacji. Odgrywa on istotną rolę w procesie formowania i funkcjonowania biofilmu, stanowiącego poważne zagrożenie m.in. w przemyśle spożywczym. W artykule opisano systemy komunikacji u bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich i w populacjach mieszanych. Omówiono rolę mechanizmów quorum sensing w tworzeniu biofilmów na powierzchniach abiotycznych.
EN
Quorum sensing is a system of communication between microorganisms with participation of some chemical compounds, closely controlled by specific genes in response to high density of population. It plays an important role in the biofilm formation and functioning, which is a serious threat, inter alia, in the food industry. In the article, the communication systems in Gram-negative, Gram-positive bacteria and mixed populations were described. The role of quorum sensing mechanisms in the biofilm formation on abiotic surfaces was also discussed.
EN
Signal molecules for quorum sensing are employed for ligands to palladium. The complex can be used as a catalyst. Migita-Kosugi-Stille coupling reactions are driven by using a series of N-(3- oxo-acyl)-L-homoserine lactones as ligands coordinating with Pd. Catalysis of [Pd-(signal molecules for quorum sensing), or Pd/QS] allows production of conjugated polymers with light-emitting functions.
EN
Microbial biofilm formation called bio-fouling causes both epidemiological and technological problems by increasing material and energy demand. Due to growing microbial resistance, currently used methods of prevention have become less effective. The use of novel functionalized materials is considered a stable, non-specific, and widely effective approach. Material modification can be achieved by changing its chemical composition and surface properties such as roughness and charge. This paper presents the current state of the art focusing on the potential application in the industry and methodology for testing such novel materials. The antimicrobial activity was examined against representatives of Gram–positive (Bacillus subtilis) and Gram-negative (Escherichia coli) bacteria in static (plate assay) and dynamic conditions (batch culture).
PL
Powstawanie biofilmu mikrobiologicznego na powierzchni materiału, zwane bio-foulingiem, stwarza potencjalne zagrożenie epidemiologiczne i/lub utrudnia przebieg procesów przemysłowych przez zwiększenie ich materiało- i energochłonności. Wobec rosnącej odporności drobnoustrojów na stosowane obecnie metody zapobiegawcze konieczne staje się poszukiwanie materiałów funkcjonalizowanych, zdolnych do stabilnego, niespecyficznego i efektywnego hamowania rozwoju bakterii na ich powierzchni. W niniejszym opracowaniu zaproponowano metodykę oceny właściwości przeciwdrobnoustrojowych prototypowych membran funkcjonalizowanych. Ich skuteczność określano względem reprezentatywnych szczepów Escherichia coli i Bacillus subtilis.
PL
Pseudomonas aeruginosa to powszechnie występujący w środowisku patogen oportunistyczny, który często przyczynia się do poważnych zakażeń u pacjentów z obniżonym poziomem odporności. Liczne przystosowania morfologiczne i fizjologiczne tej bakterii, a w szczególności zdolność do wytwarzania czynników wirulencji, znajdujących się pod kontrolą systemu quorum sensing, umożliwiają skuteczną kolonizację organizmu gospodarza. Dodatkowo naturalna oporność P. aeruginosa na stosowane w terapii antybiotyki utrudnia skuteczne zwalczanie zakażeń wywoływanych przez te bakterie.
EN
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen commonly found in environment. These bacteria are able to cause serious infections in hosts with defective immune systems. Numerous morphological and physiological adaptations of this species, especially ability to produce virulence factors, which are dependent on quorum sensing, allows efficient colonization of host organism by this pathogen. Moreover, P. aeruginosa is naturally resistant to many antibiotics and causes serious problems in therapies.
PL
Pseudomonas aeruginosa to powszechnie występujący w środowisku patogen oportunistyczny, który często przyczynia się do poważnych zakażeń u pacjentów z obniżonym poziomem odporności. Liczne przystosowania morfologiczne i fizjologiczne tej bakterii, a w szczególności zdolność do wytwarzania czynników wirulencji, znajdujących się pod kontrolą systemu quorum sensing, umożliwiają skuteczną kolonizację organizmu gospodarza. Dodatkowo naturalna oporność P. aeruginosa na stosowane w terapii antybiotyki utrudnia skuteczne zwalczanie zakażeń wywoływanych przez te bakterie.
EN
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen commonly found in environment. These bacteria are able to cause serious infections in hosts with defective immune systems. Numerous morphological and physiological adaptations of this species, especially ability to produce virulence factors, which are dependent on quorum sensing, allows efficient colonization of host organism by this pathogen. Moreover, P. aeruginosa is naturally resistant to many antibiotics and causes serious problems in therapies.
PL
Adhezja komórek bakteryjnych do różnego typu powierzchni możliwa jest dzięki wytwarzanym przez mikroorganizmy polimerom zewnątrzkomórkowym oraz takim strukturom, jak fimbrie i rzęski. Dojrzała postać biofilmu składa się z wielu mikrokolonii, a komórki mikroorganizmów połączone są ze sobą zewnątrzkomórkową substancją polimeryczną (EPS). W skład EPS wchodzą polisacharydy, białka, kwasy nukleinowe, surfaktanty, lipidy oraz woda. Komórki wewnątrz biofilmu charakteryzują się specjalizacją do pełnienia różnych funkcji i wykazują cechy odmienne niż komórki żyjące w postaci wolnej. Konstrukcja i organizacja tych skupisk chroni mikroorganizmy przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Prawidłowe funkcjonowanie wytworzonego biofilmu zapewnia sygnalizacja międzykomórkowa (quorum sensing), oparta na cząsteczkach sygnałowych, które swobodnie dyfundują z jednej komórki do drugiej. Biofilm występuje powszechnie i bierze aktywny udział w wielu ważnych procesach mikrobiologicznych zachodzących w przyrodzie. Powoduje też poważne straty w gospodarce oraz ułatwia rozprzestrzenianie się trudnych do leczenia zakażeń medycznych. Zasiedlanie sieci wodociągowej przez biofilm stanowi zagrożenie sanitarne konsumentów wody. Poznanie struktury, mechanizmu powstawania oraz funkcjonowania biofilmu jest niezbędne do poprawy skuteczności prowadzonych przy jego udziale procesów technologicznych, a także do opracowania nowych, skutecznych metod jego zwalczania.
EN
Adhesion of bacterial cells to a diversity of surfaces is attributable primarily to the extracellular polymers produced by some microorganisms, and, additionaly, to such structures as fimbria and cilia. A mature biofilm is composed of many different microcolonies, where microbial cells are integrated with each other by an extracellular polymeric substance (EPS). An EPS consists of polysaccharides, proteins, nucleic acids, surfactants, lipids and water. The cells in the biofilm interior are highly specialized forms capable of fulfilling a variety of functions, and their properties differ noticeably from those of the free cells. The structure and organization of these specialized microbial clusters protect them against adverse external influences. Proper functioning of the biofilm is guaranteed by quorum sensing via signaling molecules that freely diffuse from one bacterium to another. Being active participants in various microbiological processes, biofilms have now become commonplace. They are largely to blame for heavy losses in a country's economy, and for the potential to spread infections that are difficult to treat. The colonization of a water-pipe network by a biofilm carries serious risk to public health. In conclusion, good knowledge of the biofilm structure, as well as the proper understanding of the mechanisms underlying the formation and functioning of a biofilm, is a requisite not only for upgrading the efficiency of a technological process conducted in the presence of a biofilm, but also for developing new and effective methods of biofilm degradation.
PL
Na podstawie przeglądu literatury dokonano charakterystyki zjawiska quorum sensing, które w znaczeniu dosłownym oznacza poczucie obecności i odgrywa znaczącą rolę w procesie formowania i funkcjonowania biofilmu. Zjawisko to jest specyficznym systemem komunikacji pomiędzy drobnoustrojami z udziałem związków chemicznych, ściśle kontrolowanym przez określone geny w odpowiedzi na liczebność populacji drobnoustrojów. Biofilm odpowiada często za uszkodzenia urządzeń sanitarnych, gospodarstwa domowego, materiałów budowlanych. Poznanie mechanizmów tworzenia i funkcjonowania biofilmu pozwoli na opracowanie skuteczniejszych technologii walki ze skutkami jego szkodliwego oddziaływania w inżynierii środowiska, budownictwie jak również w codziennym życiu człowieka.
EN
In the paper characteristics of phenomenon of quorum sensing on base of current literature was done. Quorum sensing means sense of presence in literal meaning and it plays significant role in process of formation and functioning of biofilm. Quorum sensing is a special kind of communication system between microorganism with participation of chemicals. It is controlled by definite genes in answer on numerical force of population of microorganisms. Biofilm functioning is strictly connected with damages of sanitary equipment, housekeeping, construction materials. Knowledge of mechanism of biofilm creation will allow for elaboration of forceful technology of battle with its result of harmful interaction in environmental engineering, construction as well as in daily life of person.
10
Content available remote A novel Virbio hraveyi mutant with altered quorum sensing regulation
EN
The expression of genes involved in the luminescence (lux genes) of many light-emitting bacteria, including the marine bacterium Vibrio harveyi, is regulated by a phenomenon called quorum sensing. The expression of the lux genes, and thus the efficiency of light emission, depends on the concentration of cells in the environment. Bacterial luminescence is effective when cells occur at high density, whereas light emission is negligible in diluted cultures. Quorum sensing regulation is a complex process which requires the functioning of many genes. The current paper describes the recently isolated novel V. harveyi mutant, which now appears to be impaired in quorum sensing. The mutant produces autoinducers normally, but it is partially defective in responding to these molecules, thus its quorum sensing reaction is delayed relative to wild-type bacteria.
EN
Bioluminescence, the phenomenon of light production by living organisms, occurs in forms of life as various as bacteria, fungi and animals. Nevertheless, light-emitting bacteria are the most abundant and widespread of luminescent organisms. Interestingly, most species of such bacteria live in marine environments. In this article, the biochemical mechanism of bacterial luminescence and its genetic regulation are summarized. Although the biochemistry and genetics of light emission by cells have been investigated in detail, the biological role of bacterial luminescence has remained obscure. Here, we discuss recent discoveries that shed new light on this problem. Finally, we provide examples of how bacterial luminescence can be employed in marine biotechnology, especially in the detection of toxic and mutagenic pollution in aquatic environments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.