Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The paper compares heat pumps driven by electric motors (EHP) with heat pumps driven by gas engines (GEHP). GEHPs are still a novelty on the Polish HVACR market - therefore, the subject of the study is to indicate whether in Polish climatic conditions their use is profitable. A thorough analysis of the energy consumption of selected devices was carried out due to the consumption of utilities needed for their propulsion and the related costs. This has been done by calculating seasonal efficiency coefficients and using an innovative method of comparative modifiers allowing for unification of the performance of EHP and GEHP pumps. The results obtained include average energy efficiency coefficients, operating costs and payback times. Discussion of the calculation results proved that under certain assumptions GEHP pumps may be competitive with EHP heat pumps due to the possibility of managing waste heat at high temperatures.
PL
W artykule dokonano porównania pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym (EHP) z pompą ciepła napędzaną silnikiem gazowym (GEHP). Pompy GEHP są wciąż nowością na polskim rynku HVACR - dlatego przedmiotem badania jest wykazanie, czy w polskich warunkach klimatycznych ich stosowanie jest opłacalne. Wnikliwa analiza zużycia energii przez wybrane urządzenia została przeprowadzona ze względu na zużycie mediów niezbędnych do ich napędu oraz związane z tym koszty. Dokonano tego za pomocą obliczenia współczynników sprawności sezonowej oraz zastosowania innowacyjnej metody porównawczych modyfikatorów pozwalających na ujednolicenie wydajności pomp EHP i GEHP. Uzyskane wyniki to średnie współczynniki sprawności energetycznej, koszty eksploatacji i czasy zwrotu inwestycji. Omówienie wyników obliczeń wykazało, że przy pewnych założeniach pompy GEHP mogą być konkurencyjne w stosunku do pomp ciepła EHP ze względu na możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła i ciepła odpadowego ze źródeł średniotemperaturowych.
EN
In this paper, the authors present a computational model of a fin-based air cooling system for Permanent Magnet Synchronous Machine (PMSM) electric motors. The model can be used as a method for fast and efficient feasibility studies of air cooling for PMSM motors in hybrid-electric or all-electric aviation applications, supplementing further research (thermal resistance networks, and FEA/CFD-CHT models). In the paper, authors provide temperature distributions along the fin height which are calculated and presented for a straight fin, followed by heat transfer rate from fin surface and fin efficiency. A parameter to compare different fin materials for aviation applications is introduced – heat transfer rate from the fin to fin mass ratio. Aluminum and copper fins are compared. Different shapes of straight fin are considered and compared. The above parameters and comparison are then calculated and given for circular fins. Parameters of the whole fin-based air cooling system for specific 140 kW PMSM motor are calculated and presented.
EN
Aformalized method for obtaining theanalytical dependencies for the evaluation of the main dynamic and static metrological characteristics of a torque measuring channel with a capacitance sensor operating under the regulation of a microcontrolleris proposed. Thestatic and dynamic characteristics of such a typical torque measuring channel based on a capacitance force sensor wereevaluated.
PL
Zaproponowano sformalizowaną metodę uzyskiwania zależności analitycznych do oceny głównych dynamicznych i statycznych charakterystyk metrologicznych kanału pomiaru momentu obrotowego z czujnikiem pojemnościowym działającym pod kontrolą mikrokontrolera. Ocenie poddano charakterystykę statyczną i dynamiczną typowego kanału pomiaru momentu obrotowego opartego na czujniku siły pojemnościowej.
PL
Pomiar rezystancji izolacji można porównać do próby ciśnieniowej w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Podwyższone ciśnienie medium w instalacji hydraulicznej powoduje, że miejsca, w których dochodzi do rozszczelnienia instalacji, stają się łatwo widoczne dla osoby przeprowadzającej próbę.
EN
In this paper, the influence of electromechanical interaction in an electric motor on the railway vehicle driving system dynamics was investigated. This is the train driven by DC. In particular, there is considered influence of electromagnetic field between a rotor and stator on excitation of resonant torsional vibrations of the drive system. Conclusions drawn from the computational results can be very useful during the design phase of these devices as well as helpful for their users during regular maintenance.
6
Content available Electric aircraft - present and future
EN
In this paper, an outlook about the present of electrical aviation is given. The relatively small energy density of current battery technologies is adequate to build usable electric car, but not suitable for electric aircraft. Because of the very limited amount of energy available on-board, a couple of percent in efficiency can give significant increase in range and flight time, hence the development of more efficient propulsion system and E-motor is as important as the development of battery technologies. Current research results at the University of Dunaujvaros show, that building E-motors from amorphous materials is possible, and can easily increase the efficiency of high speed E-motors.
7
Content available remote Zabezpieczenie drganiowe łożyskowań silników elektrycznych
PL
Awaria łożyska w silniku elektrycznym może mieć różne skutki. W najlepszym przypadku będzie konieczna wymiana tylko samego łożyska. Jest tu mowa o awarii łożyska, a nie o planowanej wymianie łożyska wskutek wyników prowadzonego monitoringu stanu łożyska. Chociaż często zdarzają się awarie łożysk niewynikające ze złego stanu łożyska, lecz z innych przyczyn, co będzie zobrazowane przykładami awarii w dalszej części artykułu. W najgorszym przypadku awaria łożyska może prowadzić do zniszczenia łożyska, elementów łożyskowania i zatarcia wirnika o stojan.
PL
Silniki elektryczne mają różne parametry elektryczne i mechaniczne. Informacja o nich znajduje się na tabliczce znamionowej. Szczegółowsze dane zwykle są umieszczane w katalogu silnika. Producenci stosują różne oznaczenie silników, jednak pewne standardy normatywne są u każdego z nich takie same
PL
Jednym z podstawowych wyznaczników jakości sieci elektrycznych zasilających i odbiorczych jest stan jej izolacji. To właśnie od tego parametru zależy zarówno pewność zasilania poszczególnych elementów, jak i bezpieczeństwo użytkowania całej sieci. Odpowiednio wczesna informacja o spadku rezystancji izolacji jest niezwykle ważna dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrycznego. Daje ona czas na podjęcie działań eksploatacyjnych bądź ruchowych i nie dopuszcza do kosztownych wyłączeń sieci.
PL
Wykorzystywane w technice napędowej przetwornice częstotliwości ze względu na swój charakter pracy są wyzwaniem z punktu widzenia pomiarów, które wykonuje się w celu dokonania diagnostyki przetwornicy, silnika i urządzeń z nimi skojarzonych. Niejednokrotnie wykorzystanie multimetru nie wystarcza i konieczne staje się sięgnięcie po znacznie bardziej zaawansowane przyrządy pomiarowe, jakim są oscyloskopy i skopometry.
EN
The dynamics analysis of the rear suspension system of the Fiat Panda III with electric motors mounted in wheels is presented in the paper. The simplified model of this system modeled using the multibody system dynamics method and the MSC. Adams package is proposed. In order to validate the proposed numerical model, the road tests were carried out consisting on passing the vehicle without motors in wheels at constant speed through the obstacle. The vertical displacement of the center of the vehicle wheel was measured during the tests. During the validation, parameters of the wheel-to-road contact, stiffness coefficients of springs and shock absorber damping coefficients of the suspension of the simulation model were modified so that the numerical results were consistent with the experiment. Further, such a tuned model was used to simulate the motion of suspension with the motors mounted into the wheels. The obtained results were validated, obtaining the accepted compatibility. In the following, a series of calculations was carried out in order to analyze the influence of stiffness coefficients of springs and shock absorber damping coefficients on the dynamic response of the suspension.
PL
W artykule przedstawiono analizę dynamiki układu tylnego zawieszenia samochodu Fiata Panda III z silnikami elektrycznymi wbudowanymi w koła. Uproszczony model układu uzyskano przez zastosowanie metod dynamiki układów wieloczłonowych i ich implementacji programowej w postaci pakietu MSC.Adams. W celu walidacji zaproponowanego modelu symulacyjnego wykonano testy drogowe polegające na przejeździe pojazdu bez silników wbudowanych w koła przez przeszkodę ze stałą prędkością. Podczas badań mierzono pionowe przemieszczenia środków kół pojazdu. W procesie walidacji modyfikowano parametry kontaktu koła z nawierzchnią, współczynniki sztywności sprężyn zawieszenia oraz współczynniki tłumienia amortyzatorów, tak aby otrzymać akceptowalną zgodność wyników numerycznych z eksperymentem. Dostrojony model symulacyjny został dalej użyty do symulacji ruchu zawieszenia z silnikami wbudowanymi w koła. Otrzymane wyniki dalej porównano z badaniami uzyskując akceptowalną zgodność. W pracy wykonano również szereg symulacji mających na celu zbadanie wpływu współczynników sztywności sprężyn zawieszenia i współczynników tłumienia amortyzatorów na odpowiedź dynamiczną układ tylnego zawieszenia.
12
Content available remote Hybrid drive as a future in agricultural technology
EN
The constant increase of the number of vehicles and agricultural machines powered by internal combustion engines leads to an increase in pollution of the natural environment. This leads to deterioration of air cleanliness and elements of heavy metals emitted by tractors and agricultural machines penetrate into agricultural crops. In addition, the natural resources of the most popular energy source, which is crude oil,are also finite or its extraction becomes not profitable. Therefore, more and more traditional manufacturers of agricultural machinery including agricultural tractors, are testing and developing constructions with an alternative or hybrid drive. The article presents the possibilities of using hybrid drives in modern agricultural tractors. In addition, the efficiency of electric and hybrid drives used in chosen vehicles was compared.
PL
Stale zwiększająca się liczba pojazdów i maszyn rolniczych zasilanych silnikami spalinowymi prowadzi do wzrostu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Prowadzi to do pogorszenia stanu czystości powietrza, a pierwiastki metali ciężkich emitowanych przez ciągniki i maszyny rolnicze przenikają do płodów rolnych. Ponadto zasoby naturalne najpopularniejszego źródła energii, jakim jest ropa naftowa są również skończone albo jej wydobycie staje się nieopłacalne. W związku z tym coraz częściej producenci tradycyjnych maszyn rolniczych, w tym ciągników rolniczych, testują i rozwijają konstrukcje o alternatywnym lub hybrydowym napędzie. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania napędów hybrydowych w nowoczesnych ciągnikach rolniczych. Ponadto porównano wydajność napędów elektrycznych i hybrydowych stosowanych w wybranych pojazdach.
13
Content available remote Zastosowanie metody FRA do diagnostyki maszyn wirujących
PL
Metoda FRA (analizy odpowiedzi częstotliwościowej) stosowana jest w diagnostyce stanu mechanicznego uzwojeń transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki badań metodą FRA uzwojeń silników o napięciu znamionowym 6 kV. Ich celem było określenie możliwości wdrożenia tej metody do diagnostyki maszyn wirujących. Dokonano porównania odpowiedzi poszczególnych faz danego silnika, porównano także krzywe zarejestrowane dla kilku jednostek takiego samego typu. Następnie zbadano wpływ położenia wirnika na rejestrowane dane.
EN
FRA method (Frequency Response Analysis) is used for diagnostics of mechanical condition of transformer windings. The paper presents FRA tests of motors’ windings with nominal voltage 6 kV. The aim of the research was determination of FRA method applicability in the diagnostics of rotating machines. A comparison of the response of three phases was performed, as well as comparison of curves recorded for several unit of the same type. In addition the influence of rotor’s position on measured data was tested.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki związanej z wykorzystania pojazdów elektrycznych w zeroemisyjnym transporcie publicznym. Przedstawiono w nim wybrane dokumenty oraz akty prawne dotyczące wprowadzenia autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej. Zaprezentowano korzyści środowiskowe bezpośrednio wynikające z ich eksploatacji oraz problematykę dotyczącą konieczności rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej wymaganej do ładowania akumulatorów pojazdów tego typu. Szczególną uwagę poświęcono analizie poszczególnych układów funkcjonalnych wchodzących w skład bateryjnego autobusu elektrycznego wykorzystywanego w transporcie publicznym. Podsumowanie niniejszego artykułu stanowi analiza wykorzystania zeroemisyjnego transportu publicznego w jednym z polskich miast.
EN
The aim of this article is to present issues related to use electric vehicles in zeroemission public transport. The first section shows documents and legal acts concerning the introduction of alternative drive buses in public transport. The article presents environmental benefits directly resulting from electric bus operation and issues related to the need to develop the power infrastructure required to charge batteries of this type of vehicles. The next section shows analysis of the functional systems in the battery electric buses. The summary of the article presents analysis of use of zeroemission public transport in one of the Polish cities.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby ograniczania prądów rozruchowych w silnikach indukcyjnych klatkowych. Wszystkie sposoby omówione zostały na przykładzie silników produkowanych przez DFME DAMEL SA. Przedstawiono i porównano kilka podstawowych i powszechnie stosowanych sposobów rozruchu silników klatkowych wraz z ich zaletami i wadami, począwszy od najprostszego rozruchu bezpośredniego, a skończywszy na najbardziej zaawansowanym technologicznie − sterowaniu wektorowym z przemiennika częstotliwości.
EN
Article presents various methods of limiting of start-up currents in induction squirrel-cage motors. All methods were discussed on the example of motors produced by DFME DAMEL SA. Several basic and commonly used methods of start-up of squirrel-cage motors along with their advantages and disadvantages were presented and compared, starting from the simplest direct start-up and concluding with the most technologically advanced – vector control from frequency converter.
16
Content available remote Wpływ posadowienia na wielkość drgań silników elektrycznych
PL
Na wielkość drgań silników elektrycznych na stanowiskach pracy mają wpływ: 1. Dokładność wyważenia wirnika silnika i zamontowanego sprzęgła na końcówce napędowej wału silnika. 2. Rodzaj sprzęgła i dokładność sprzęg­nięcia silnika z maszyną napędzaną. 3. Posadowienie silnika.
PL
Powszechnie wiadomo, że na niezawodną pracę i dużą trwałość łożysk tocznych ważny wpływ mają prawidłowy montaż i właściwa obsługa polegająca na dosmarowywaniu odpowiednim gatunkiem smaru pozbawionym zanieczyszczeń, usuwaniem nadmiaru zużytego smaru, okresową wymianą całości smaru z łożysk na nowy.
PL
W artykule przedstawiono rożne sposoby ograniczania prądów rozruchowych w silnikach indukcyjnych klatkowych. Wszystkie sposoby omówione zostały na przykładzie silników produkowanych przez DFME DAMEL S.A. Przedstawiono i porównano kilka podstawowych i powszechnie stosowanych sposobów rozruchu silników klatkowych wraz z ich zaletami i wadami, począwszy od najprostszego rozruchu bezpośredniego, a skończywszy na najbardziej zaawansowanym technologicznie − sterowaniu wektorowym z przemiennika częstotliwości.
EN
Article presents various methods of limiting of start-up currents in induction squirrel-cage motors. All methods were discussed on the example of motors produced by DFME DAMEL S.A. Several basic and commonly used methods of start-up of squirrel-cage motors along with their advantages and disadvantages were presented and compared, starting from the simplest direct start-up and concluding with the most technologically advanced – vector control from frequency converter.
PL
Serwonapędy znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających precyzyjnej regulacji ruchu obrotowego. Taką możliwość zyskuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników elektrycznych w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami sterującymi.
PL
Spągoładowarki są powszechnie stosowanymi maszynami w polskim górnictwie węglowym, do prac związanych z odpowiednim utrzymaniem spągu w wyrobiskach korytarzowych. Są to maszyny samobieżne, na podwoziu gąsiennicowym o napędzie elektrohydraulicznym. Podczas drążenia pompa hydrauliczna napędzana jest silnikiem elektrycznym, zasilanym za pośrednictwem rozwijanego kabla podłączonego do kopalnianej sieci elektroenergetycznej. Wadą takiego rozwiązania jest ograniczona mobilność oraz narażenie rozwijanego kabla na uszkodzenia mechaniczne. W związku z powyższym, podjęto prace nad opracowaniem układu napędowego zasilanego z baterii ogniw. Ww. prace podjęto w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, przy współpracy z producentem maszyn górniczych firmą HYDROTECH S.A.
EN
Roadheading machines are commonly used in Polish coal mining, for works related to proper maintenance of the false floor in the corridor excavations. These are self-running machines on a tracked electro-hydraulic drive chassis. During drilling, a hydraulic pump driven by an electric motor, powered by a drop-down cable connected to the mine power network. The disadvantage of this solution is the limited mobility and exposure of the cable to the mechanical damage. In connection with the above, work was undertaken to develop a drive system powered by battery cells. This work was undertaken at the KOMAG Institute of Mining Technology, in cooperation with the mining machinery manufacturer HYDROTECH S.A. This article presents the state of knowledge in the scope of applied mining supply systems. The results of research on the energy demand of the machine were presented, based on which the technical and technological assumptions of the innovative solution were specified. The course of further work to develop the abovementioned the power supply system and the prospects for the development of mining drives for small mechanization machines in the perspective of the coming years.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.