Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości fizykomechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto systematyczne badania naukowe wpływu różnego typu domieszek na zmianę właściwości reologicznych asfaltu. Spośród wielu opracowanych wtedy metod modyfikacji asfaltu do dzisiaj zachowała się pamięć o dwóch: modyfikacja przy użyciu mączek mineralnych lub siarki. Modyfikacja asfaltu poprzez zmieszanie go z mączką mineralną skutkuje wyraźnym wzrostem jego lepkości i niewielkim trwałości zależnym od ilości użytej mączki oraz od jej składu mineralogicznego i granulometrycznego. Wprowadzenie dodatku siarki daje natomiast możliwość korzystnej modyfikacji takich własności reologicznych asfaltu jak podatność na zmiany temperatury oraz lepkości. Zdaniem autora artykułu warto się przyjrzeć, jak długą i krętą drogę przeszły sposoby modyfikacji asfaltu, zanim osiągnęły dzisiejszy poziom.
EN
At the end of the 1960s, scientists initiated a systematic research on the influence of various types of admixtures on rheological properties of asphalt. Among the many asphalt modification methods developed at that time, two of them are still remembered today: modification with the use of mineral meal or of sulphur. Modification of asphalt by mixing it with mineral meal results in a significant increase in its viscosity and slight increase in durability, depending on the amount of meal used as well as its mineralogical and granulometric composition. On the other hand, the addition of sulphur enables beneficial modification of asphalt rheological properties such as susceptibility to changes in temperature and viscosity. According to the author of the article, it is worth examining how long and winding was the road for asphalt modification methods before they reached the present level.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat procesów korozji budowli oraz wykorzystania systemów polimocznikowych jako funkcjonalnej metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. Opisano podstawowe zalety i wady tego rodzaju izolacji, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antykorozyjnych oraz zaprezentowano jej pozytywny wpływ na charakterystyki wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych.
EN
The article presents basic information on building corrosion processes and the use of polyurea systems as a functional method of protecting structures against corrosion. The basic advantages and disadvantages of this type of insulation are described, with particular use as an anti-corrosion coating and a positive effect on the strength parameters of structural elements.
PL
W artykule poruszono problem zagospodarowania zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie kruszywa odpadowego do wytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań wybranych właściwości kompozytów drobnokruszywowych o różnej zawartości włókien stalowych. Przeprowadzone badania pozwoliły dobrać taką ilość włókien, przy której fibrokompozyt wykazuje najlepsze właściwości i spełnia wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym. Stwarza to możliwość wykorzystania zalegających hałd piasku odpadowego, rozwiązując tym samym częściowo problem kosztownej rekultywacji terenów wyrobisk kopalnianych.
EN
In the paper a problem of waste sand deposits located in Polish Pomerania region was raised. These deposits an excavation by-product were obtained during the process called aggregate hydroclassification. One of the examples how to resolve this problem is application of waste sand for the production of steel fibre reinforced composites. The authors introduced their tests results based on selected properties of fine aggregate composites containing different fibre volume fractions. The research tests conducted on these type of composites have allowed to choose such a fibre volume fraction, at which fibre composite exhibits the best properties and meets the requirements of construction materials. The results of the research tests could create a good opportunity for the use of the waste sand and could partially solve the problem of expensive reclamation of former mine areas.
EN
In rice husk removal processes, the rubber rollers are used to produce white rice kernels. Paddies are fed between two rubber rollers and the removal of husk takes place due to high friction generated between the paddy layer and outer surface of rubber rollers. Husk removal application involves rubber compounds with promising physico-mechanical properties. Small scale rice mills in Tamil Nadu, India face problems in periodic replacement of rubber rollers due to poor service life. Based on thesurvey, it was found that the rubber compounds with high hardness lead to efficient husk removal and at the same time cause break age of rice. Employing soft rubber eliminates the breakage of rice, but on the other hand the sharp corners of paddy damage the rubber. This research work focuses on the development of rubber compounds for effective rice husk removal application. Carbon black filled, pure and blends of natural rubber (NR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), and epoxidized natural rubber (ENR) are developed. Mechanical properties and lab scale rice husk separation studies are conducted for the developed rubber compounds. The ENR-NBR blends prove to be suitable materials for husk removal application.
PL
Usunięcie łusek z ziaren ryżu metodą walcowania pomiędzy rolkami wykonanymi z kauczuku napełnionego sadzą następuje w wyniku tarcia wytwarzanego między warstwą nasion ryżu a powierzchnią rolek. Do tego typu zastosowań potrzebne są mieszanki kauczukowe o specjalnych właściwościach fizyko-mechanicznych. Ze względu na niewielką trwałość dotychczas stosowanych materiałów gumowych, małe młyny ryżu w Tamil Nadu w Indiach borykają się z koniecznością okresowej ich wymiany. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rolki wykonane z mieszanek kauczukowych o dużej twardości skutecznie usuwają łuski, ale niestety powodują jednocześnie pękanie ziaren ryżu. Z kolei zastosowanie mieszanek kauczukowych o mniejszej twardości ogranicza zjawisko pękania, ale ostre łuski uszkadzają rolki. Zbadano właściwości mechaniczne i efektywność w procesie separacji łuski ryżowej napełnionych sadzą wulkanizatów kauczuku naturalnego (NR), butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), epoksydowanego kauczuku naturalnego (ENR) lub ich mieszanin. Wulkanizaty mieszaniny ENR-NBR okazały się najbardziej odpowiednimi materiałami na rolki do zastosowań w procesie usuwania łuski ryżowej.
EN
This paper studied the relationship between the textile structure of warp knitted hernia repair meshes and their physico-mechanical properties to solve the problem of hernia patch application evaluation and clear the mechanism of hernia patch structure-performance for clinical application. Six different prototypes of large pore meshes were fabricated, including four kinds of meshes with different pore shapes: H (hexagonal), D (diamond), R (round) and P (pentagonal); and two kinds of meshes with inlays: HL (hexagonal with inlays) and DL (diamond with inlays), using the same medical grade polypropylene monofilament. All meshes were designed with the same walewise density and coursewise density. Then the influence of other structural parameters on the physico-mechanical properties of the meshes was analysed. The physico-mechanical properties of these meshes tested meet the requirements of hernia repair, except mesh DL, whose tear resistance strength (12.93±2.44 N in the transverse direction) was not enough. Mesh R and P demonstrated less anisotropy, and they exhibited similar physico-mechanical properties. These four kinds of meshes without inlays demonstrated similar ball burst strength properties, but mesh HL and DL exhibited better ball burst strength than the others. All in all, uniform structures are expected to result in less anisotropy, and meshes with inlays, to some extent, possess higher mechanical properties. And the ratio of open loop number to closed loop number in a repetition of weave of fabric has marked effect on the physico-mechanical properties. Thus we can meet the demands of specific patients and particular repair sites by designing various meshes with appropriate textile structures.
PL
W pracy przeanalizowano zależność między strukturą chirurgicznych siatek przepuklinowych a ich właściwościami fizyczno-mechanicznymi. Opracowano sześć różnych prototypów siatek o dużych porach, w tym cztery rodzaje oczek o różnych kształtach porów: H (sześciokąt), D (romb), R (okrąg) i P (pięciokąt); oraz dwa rodzaje oczek z inkrustacją: HL (sześciokątne z inkrustacją) i DL (romb z inkrustacją), z wykorzystaniem tego samego monofilamentu z polipropylenu klasy medycznej. Wszystkie oczka zostały zaprojektowane z taką samą gęstością. Następnie analizowano wpływ pozostałych parametrów strukturalnych na właściwości fizyczno-mechaniczne oczek. Właściwości fizyczno-mechaniczne badanych siatek spełniają wymagania, z wyjątkiem siatki DL, której wytrzymałość na rozdarcie (12,93 ± 2,44 N w kierunku poprzecznym) nie była wystarczająca. Siatki R i P wykazywały mniejszą anizotropię i podobne właściwości fizyko-mechaniczne. Powyższe cztery rodzaje siatek bez inkrustacji wykazywały podobne właściwości wytrzymałości na pękanie, a siatki HL i DL wykazywały lepszą wytrzymałość na rozerwanie niż pozostałe. Stwierdzono, że jednolite struktury charakteryzują się mniejszą anizotropią, a siatki z inkrustacją, do pewnego stopnia, mają lepsze właściwości mechaniczne.
7
Content available remote Wpływ włókien z polietylenu o dużej gęstości na właściwości powłok
PL
Opracowano receptury i wykonano próbki farb rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych na żywicach akrylowych, zawierających włókna z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) i, w celach porównawczych, bez włókien. W badaniach zastosowano włókna o różnej długości i średnicy, w ilości 1% mas. i 3% mas. w przeliczeniu na farbę. Przebadano właściwości farb w stanie ciekłym, właściwości fizyko-mechaniczne (giętkość, twardość, tłoczność, odporność na uderzenie, wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność do podłoża) oraz ochronne (odporność na wodę, mgłę solną i alkalia). Wykonano również badania struktury powłok metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Na podstawie wyników badań stwierdzono, że dodatek włókien nie wpływa w istotny sposób na właściwości fizyko-mechaniczne powłok, pomimo poprawy struktury powłok dzięki gęstemu upakowaniu płatkowego talku, włókien i cząstek pigmentu. Najlepszą odporność na mgłę solną wykazała powłoka farby rozpuszczalnikowej z dodatkiem 1% najmniejszego włókna o długości ok. 0,1 mm i średnicy 5 μm (ESS5F), a zwiększenie do 3% dodatku włókien małych i średnich (ESS5F i E380F) poprawiło odporność powłok zarówno na mgłę solną, jak i na alkalia.
EN
Acryl solvent- and water-borne paints containing high density polyethylene (HDPE) fibers and, for comparison, without fibers were formulated. Fibers of various diameter and length were used in the amount of 1% wt. and 3% wt. in terms of paint. The properties of paints in liquid state, physico-mechanical properties (flexibility, drawability, hardness, impact resistance, tensile strength, adhesion) and protective properties (water, salt spray and alkali resistance) of coatings were determined. The coating structure was also examined by scanning electron microscopy (SEM). Based on test results it was found that the addition of fibers does not significantly affect physico-mechanical properties of the coatings, despite the improvement of the coating structure due to the dense packing of flaky talc, fibers and pigment particles. The best resistance to salt spray was demonstrated by the solvent-borne coating with the addition of 1% wt. the smallest fibers with the length of approx. 0.1 mm and the diameter of 5 μm (ESS5F), and increasing the addition of small and medium fibers (ESS5F and E380F) to 3% wt. improved both salt spray and alkali resistance.
EN
Composites based on natural fibres as organic filler are studied for several years because traditional building materials such as concrete are increasingly being replaced by advanced composite materials (fibre reinforced cement). The current trend in the construction industry is the effort to achieve sustainable development using rapidly renewable material resources instead of limited raw materials as well as using alternative materials. The need for development of promising and environmentally friendly materials is related to the industrial interest in the use of natural plant fibres as reinforcement into lightweight composites. The attention is given to hemp fibres as a substitute for synthetic fibers in lightweight composites due to their unique mechanical, thermal insulation, acoustic and antiseptic properties. Optimizing the adhesion of hemp plant fibre to the inorganic matrix in the composite is related to the modification of hemp fibers and/or the appropriate option and treatment of binder. In this paper, the attention is given to the study properties of composite based on hemp hurds as filler and alternative binder (MgO-cement). The hemp as a building composite component is rapidly renewable, carbon-negative, non-toxic, mildew-resistant and pest-free. Cement based on MgO seems to be a suitable binding agent for composites based on hemp hurds. Experimental work is focused on the study of impact of alternative binder on the selected properties of prepared lightweight composites and variation of mixtures based on hemp hurds and alternative binder focused on the MgO and SiO2 component (silica sand and silica fume in variation). The evaluation of the physical and mechanical properties of hemp hurds composites with alternative binder is given. The results have shown that by incorporating hemp hurds into a magnesium oxide cement matrix it is possible to prepare materials with suitable thermal insulating properties usable in non-load-bearing structures.
PL
Od kilku lat badane są kompozyty na bazie włókien naturalnych jako wypełniacze organiczne, ponieważ tradycyjne materiały budowlane, takie jak beton, są coraz częściej zastępowane zaawansowanymi materiałami kompozytowymi (cement wzmacniany włóknami). Obecną tendencją w branży budowlanej jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu szybko odnawialnych surowców, a nieograniczonych surowców, a także przy użyciu alternatywnych materiałów. Potrzeba opracowania ekologicznych dla środowiska materiałów jest związana z przemysłowym wykorzystaniem naturalnych włókien roślinnych jako zbrojenia do lekkich materiałów kompozytowych oraz włókien konopnych jako substytut włókien syntetycznych w lekkich kompozytach ze względu na ich unikalne własności mechaniczne, termoizolacyjne, akustyczne i antyseptyczne. Optymalizacja przyczepności włókna roślinnego konopi do matrycy nieorganicznej w kompozycie jest związana z modyfikacją włókna konopnego i/lub odpowiednią opcją i obróbką spoiwa. W niniejszym dokumencie zwrócono uwagę na właściwości badawcze kompozytu bazującego na opasach konopnych (w odcieniach drewna konopi) jako wypełniacza i alternatywnego środka wiążącego (MgO-cement). Konopie jako komponent złożony z budynków są szybko odnawialne, są odporne na węgiel, nietoksyczne, odporne na pleśń i wolne od szkodników. Wydaje się, że cement na bazie MgO jest odpowiednim środkiem wiążącym dla kompozytów na bazie konopi. Eksperymentalne prace koncentrują się na badaniu termicznego przetwarzania naturalnego surowego materiału magnezytowego do jego późniejszego wykorzystania jako alternatywnego składnika wiążącego do lekkich materiałów kompozytowych oraz zróżnicowania mieszanek kompozytowych opartych na opaskach konopnych i alternatywnym środku wiążącym skupionym na składniku MgO i SiO2. Ocenę fizycznych i mechanicznych właściwości konopnych prasuje kompozyty z alternatywnym spoiwem. Wyniki wykazały, że poprzez włączenie konopnych włókien do matrycy cementowej tlenku magnezu można przygotować materiały o odpowiednich właściwościach termoizolacyjnych użytych w konstrukcjach nie obciążających.
RU
При разработке нефтяных и газовых месторождений повсеместно используется метод интенсификации притока в виде кислотной обработки пласта. По мнению широко круга специалистов, подобные технологические мероприятия должны привести к увеличению проницаемости околоскважинной зоны пласта и уменьшить упругие и прочностные свойства данной области, что позволит повысить эффективность производства гидроразрыва пласта. В связи с вышесказанным в рамках данной работы приводится разработанная авторами методика исследования изменения проницаемости, упругих и прочностных свойств терригенных образцов керна под воздействием кислотного состава. Приведены результаты определения данных характеристик на примере некоторых исследований. Выявлены закономерности варьирования проницаемости образцов в процессе фильтрации кислотного состава. Показано изменение физико-механических свойств пород-коллекторов при нагнетании кислоты. Определены корреляционные зависимости между количеством прокачанных поровых объемов кислотного состава, упругими и прочностными свойствами, определенными динамическим и статическим методами до и после обработки реагентом.
EN
: In development of the oil and gas fields commonly is used the method of stimulation in the form of acidizing. According to the wide range of specialists, such technological measures must lead to an increase in the permeability in the bottomhole zone of the wells and reduce the elastic and strength properties of this region, which will increase the production efficiency of hydraulic fracturing. In connection with above, in this work there is introduced the method of studying the changes in permeability, elastic and strength properties of the sandstones core samples under the influence of acidizing, developed by the authors of this paper. The results of determining of these characteristics of the sandstones core samples are presented. The variations of permeability changes of the core samples in the process of filtering the acid composition are shown. The changes of elastic and strength properties of reservoir rock under the acidizing was presented. The correlation relationships between the amount pumped pore volumes of acid composition, elastic and strength properties, determined by the dynamic and static methods before and after the acidizing, were obtained.
EN
The aim of this study was to investigate the changes in properties of yarn made by sizing with synthetic and natural modified corn starch. Different procedures for obtaining modified natural (corn) starch and various combinations of natural and synthetic sizes were used to explore the differences in the properties of sized yarn. The sizing process was carried out under with constant conditions in a newly developed laboratory sizing machine on twisted cotton yarns of 20×2 tex and 30×2 tex. According to the results obtained, yarn sized with synthetic sizes has substantially better properties than those which are naturally sized with modified starch. However, sometimes these differences are not significant or they do not exist at all. Twisted yarn is not always necessary in sizing in order to increased its strength but rather to protect the surface from wear and refine projecting fibers; in this case natural modified starch from corn can meet the requirements. The significance of this research is the application of natural sizes, improvement of the sizing process with natural modified sizes using new achievements in the development of the sizing process, and thus creating a positive environmental and economic impact.
PL
Celem pracy było zbadanie zmian właściwości przędz preparowanych preparacjami syntetycznymi i z naturalnie modyfikowanej skrobi. Proces nanoszenia preparacji przeprowadzono przy zachowaniu stałych warunków nowo zbudowanej laboratoryjnej maszynie. Obrabiano skręcane przędze bawełniane o masie liniowej 20 × 2 tex i 30 × 2 tex. Zgodnie z otrzymanymi wynikami przędze preparowane preparacją syntetyczną miały zdecydowanie lepsze parametry od przędz z preparacją opartą na modyfikowanej skrobi. Jednakże czasami różnice te nie determinują konieczności zastosowania preparacji syntetycznej zwłaszcza w sytuacji kiedy nie jest wymagane uzyskanie maksymalnej wytrzymałości a istotne są elementy ochrony środowiska i koszty produkcji.
PL
Niniejsza praca bada efekt dotwardzania żywicy epoksydowej Epidian 5 modyfikowanej 1% NanoBentem ZR1 i różnymi ilościami bezizocyjanianowego poliuretanu kondensacyjnego (zsyntetyzowany z Rokopolu G1000, mocznika, formaldehydu i kwasu fenolosulfonowego). Przed przystąpieniem do badań fizykomechanicznych przygotowano trójskładnikowe kompozycje epoksydowe/NanoBent/PUR utwardzane trietylenotetramina (Z1) w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, które kolejno poddano dotwardzaniu w różnym czasie (1÷7 godzin) w temperaturze 60°C. Oznaczone właściwości dotwardzonych kompozytów porównano z właściwościami kompozytów otrzymanych przez dotwardzanie w temperaturze 80°C przez 3 godziny. Uzyskane wyniki wykazały, że wartość udarności kompozytu hybrydowego zawierającego 10% PUR dotwardzanego przez 5 godzin w 60°C wzrosła o 180% w porównaniu do czystej żywicy epoksydowej. Maksymalna poprawa wytrzymałości na zginanie kompozytu hybrydowego osiągnęła 40% w porównaniu do czystej żywicy epoksydowej. Uzyskano wzrost udarności o 160% w przypadku kompozytów epoksydowych z 10% PUR dotwardzanych w czasie 3 godzin w 80°C. Najlepszymi właściwościami charakteryzują się nanokompozyty zawierające 10% modyfikatora poliuretanowego i dosieciowywane w czasie 5 godzin w temperaturze 60°C.
EN
The present work investigates the effect of post-curing on the properties of epoxy resin Epidian 5 modified with 1% NanoBent ZR1 and different amounts of condensation nonisocyanate polyurethanes (NIPUR). This latter was synthesized from Rokopol G1000, urea, formaldehyde and phenol sulfonic acid. Prepared ternary Epoxy/Nanobent/PUR composites cured with triethylenetetramine (Z1) were cured at room temperature for 24 hours and submitted to different post-curing times (1-7 hours) at a temperature of 60°C, prior to mechanical testing. The properties were compared with similar composites post-cured during 3 hours at 80°C. The obtained results showed that impact strength (IS) of hybrid composite based on 10% PUR post-cured during 5 hours at 60°C increased by 180% in comparison with neat epoxy resin. Maximum improvement of hybrid composite flexural strength was 40% in comparison with neat epoxy resin. The IS increase reached 160% in relation with epoxy composite with 10% PUR post-cured during 3 hours at 80°C. Moreover, the optimum amount of polyurethane modifier to be added to epoxy composite cured at 60°C was 10%.
PL
Zbadano wpływ azotanu didecylodimetyloamoniowego na fizykochemiczne i fizykomechaniczne właściwości błon ochronnych otrzymanych z wodnych dyspersji akrylowych. Zbadano właściwości układów dyspersyjnych o różnej zawartości środka powierzchniowo czynnego, cieczy jonowej i zagęszczacza. Stwierdzono, że powłoki otrzymane z dyspersji akrylowych z większą zawartością SPC i cieczy jonowej wykazują lepsze właściwości powierzchniowe oraz odporność na działanie wybranych czynników chemicznych.
EN
Didecyldimethylammonium nitrate was added to aq. dispersions of an acrylic polymer to study the phys.-mech. and phys.-chem. properties of the surfactant and thickener-contg coats. Addn. of the ionic liq. resulted in increasing the chem. resistance of the coatings.
EN
In this paper, the analysis of the foaming process of flexible polyurethane modified with the addition of silica nanoparticles is presented. Flexible polyurethane foams (FPURF) were obtained using petrochemical components and a rapeseed-oil-based polyol (used in an amount of 20 wt %). Nanosilica was added to the polyurethane system in the amount of 0.5, 1.0 and 1.5 php (parts per hundred polyols). The characteristic parameters of the foaming process, such as the growth velocity of foamed materials, the core temperature and dielectric polarization, were measured using a Foamat device. It was observed that polyurethane-forming reactions slowed down as an effect of the increase of nanosilica content in the polyurethane composition. Consequently, the temperature in the core of the reaction mixture containing 1.5 php nanosilica was lower by approx. 35 °C compared to the reference material. Moreover, the influence of the method of homogenization of the nanofiller with polyols on the selected properties of prepared foams was analyzed. The following properties of flexible polyurethane foams were determined: apparent density, resilience, compressive strength, hardness, hysteresis and support factor. The introduction of nanosilica filler to the polyurethane formulation caused an increase in the apparent density from 24.6 kg/m3 for the reference foam to 28.5 kg/m3 for the foam containing 1.5 php of nanosilica. However, this nanofiller did not significantly affect the cell structure of foamed materials. The foams obtained with the nanosilica additive of 1.0 php had the most preferred properties, such as a slightly higher value of resilience, lower hardness and higher support factor than the reference foam without nanosilica.
PL
Analizowano proces spieniania elastycznych poliuretanów modyfikowanych dodatkiem nanokrzemionki. Elastyczne pianki poliuretanowe (FPURF) otrzymywano z zastosowaniem poliolu pochodzenia petrochemicznego oraz poliolu wytworzonego z udziałem 20 % mas. oleju rzepakowego. Nanokrzemionka była dodawana do kompozycji poliuretanowej w ilości 0,5, 1,0 i 1,5 php [masa napełniacza (g) na 100 g mieszaniny polioli]. Charakterystyczne parametry procesu spieniania, takie jak: szybkość wzrostu pianki, temperatura wrdzeniu mieszaniny reakcyjnej oraz polaryzacja dielektryczna, mierzono za pomocą urządzenia Foamat. Zaobserwowano, że reakcje tworzenia poliuretanu ulegały spowolnieniu wraz ze wzrostem udziału masowego krzemionki w kompozycji poliuretanowej. Konsekwencją tego była niższa o ok. 35 °C temperatura w rdzeniu materiału zawierającego 1,5 php nanokrzemionki, w porównaniu z temperaturą w rdzeniu pianki referencyjnej. Określono też wpływ sposobu homogenizacji nanonapełniacza z poliolem na wybrane właściwości otrzymywanych pianek. Analizowano następujące właściwości fizyko-mechaniczne: gęstość pozorną, odbojność, wytrzymałość na ściskanie, twardość, histerezę i współczynnik komfortu. Dodatek krzemionki do kompozycji poliuretanowej spowodował wzrost gęstości pozornej z 24,6 kg/m3 pianki referencyjnej do 28,5 kg/m3 pianki zawierającej 1,5 php nanokrzemionki. Dodatek nanokrzemionki nie wpłynął w istotnym stopniu na strukturę komórkową pianek, jednak materiały wytworzone z udziałem nanokrzemionki w ilości 1,0 php charakteryzowały się najkorzystniejszymi właściwościami, m.in. nieznacznie większą odbojnością, mniejszą twardością i większym współczynnikiem komfortu niż pianki niezawierające nanokrzemionki.
EN
Two biopolyols have been synthesized from rapeseed oil and applied to obtain rigid and flexible polyurethane foams. Biopolyols were prepared using a two-step method of epoxidation and opening of the oxirane rings. It was found that, regardless of the type of prepared foams, the addition of biopolyols to the polyurethane composition reduces its reactivity, which was confirmed by changes of the dielectric polarization, as well as the reduction of the maximum temperature in the foam core during the foaming process. In the case of the rigid polyurethane polyol, biomodification caused a decrease of the apparent density of the foams, but the foam involving biopolyol had a higher compressive strength. An increase of added ground walnut shells in rigid polyurethane foams also improved their mechanical properties. The introduction of a biopolyol based on rapeseed oil and ultra-fine cellulose to the polyurethane formulation resulted in high resilience flexible foams with improved comfort factor.
PL
Z oleju rzepakowego zsyntetyzowano dwa rodzaje biopolioli, które zastosowano następnie do wytworzenia sztywnych i elastycznych pianek poliuretanowych. Biopoliole otrzymywano dwuetapową metodą epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych. Stwierdzono, że — niezależnie od rodzaju pianek — użyty biopoliol wpływa na zmniejszenie reaktywności systemu poliuretanowego, co potwierdzają zmiany polaryzacji dielektrycznej, a także obniżenie maksymalnej temperatury w rdzeniu pianek w trakcie procesu spieniania. W przypadku sztywnych pianek poliuretanowych modyfikacja biopoliolem spowodowała zmniejszenie gęstości pozornej pianek i poprawę ich wytrzymałości na ściskanie. Wprowadzenie napełniacza w postaci zmielonych skorup orzecha do kompozycji pianek sztywnych również poprawiło ich właściwości mechaniczne. Zastosowanie modyfikacji biopoliolem z oleju rzepakowego oraz dodatkiem ultradrobnych cząstek celulozy umożliwiło wytworzenie pianek elastycznych o zwiększonej wartości współczynnika komfortu z zachowaniem dużej odbojności.
EN
The recent years of intensive development in construction as well as growing demands has resulted in much greater attention paid to concretes for special applications, such as lightweight structural concretes. The advantage of lightweight structural concretes lies in the lower weight of the construction elements (the density of lightweight concretes equals less than 2000 kg/m3) and high strength parameters, which further lead to lower production costs. Moreover, lightweight concretes can be considered so-called ”green products”, as lightweight aggregates received from waste materials, such as fly ashes, are used for their production. Conducted research has shown that aloxite usage has a great influence on the physical and mechanical properties of lightweight structural concretes. The best results were achieved for a concrete mix with an additive of fine-grained aloxite particles. The presence of aloxite fine fractions (F280) in concrete contributed to condensation of the cement paste structure and strengthening the interfacial transition zone between the porous lightweight aggregate and cement paste, improving the physical and mechanical properties of the concrete composite. It was shown that the compressive strength of concrete samples with an aloxite additive increases by about 25÷35% in relation to reference samples. Moreover, the aloxite additive improved the resistance to abrasion by about 30÷40% in comparison to concrete made without additives. In addition, the research proved that aloxite particles show a plasticizing effect and facilitate stirring of the concrete mix, especially in the presence of lightweight aggregate, which leads to a more homogeneous structure of concrete and improvement of concrete tightness by about 35÷50% in relation to the reference concrete.
PL
Intensywny rozwój budownictwa w ostatnich latach i rosnące wymagania użytkowe sprawiają, że coraz większą uwagę zwraca się na betony o specjalnych zastosowaniach, takie jak np. betony lekkie. Zaletą stosowania betonów lekkich konstrukcyjnych jest obniżenie wagi elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu wymaganych parametrów wytrzymałościowych, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów produkcji. Ponadto betony lekkie można zaliczyć do tzw. „produktów zielonych” z uwagi na zastosowanie do ich wytwarzania lekkich kruszyw otrzymywanych z materiałów odpadowych, np. popiołów lotnych. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych w technologii betonu dodatków pucolanowych, np. popiołów lotnych, w przedstawionych badaniach zastosowano syntetyczny tlenek glinu w dwóch granulacjach. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie elektrokorundu zwykłego ma duży wpływ na właściwości fizykomechaniczne lekkich betonów konstrukcyjnych. Najlepsze wyniki uzyskano dla mieszanek betonowych z dodatkiem drobnoziarnistego elektrokorundu. Obecność drobnych frakcji tlenku glinu (F280) przyczyniła się do zagęszczenia struktury zaczynu cementowego i zwiększenia przyczepności matrycy cementowej do kruszywa lekkiego, co z kolei spowodowało wzrost parametrów fizykomechanicznych kompozytu cementowego. Wykazano, że wytrzymałość na ściskanie próbek betonowych z dodatkiem tlenku glinu zwiększa się, w odniesieniu do próbek kontrolnych, średnio o ok. 25÷35%. Ponadto dodatek tlenku glinu zwiększył odporność betonu na ścieranie o około 30÷40% w porównaniu do betonu wykonanego bez żadnych dodatków. Dodatkowo badania wykazały, że tlenek glinu wykazuje działanie uplastyczniające, ułatwia mieszanie mieszanki betonowej szczególnie w obecności kruszywa lekkiego, co pozwala uzyskać jednorodną strukturę betonu oraz wpływa na poprawę szczelności betonów, podwyższając ją nawet o 35÷50% w stosunku do betonów referencyjnych.
EN
The research proved that polyester fibres, when added to concrete (2% of volume), improved its fracture resistance, however, the effectiveness of the fibres depended greatly on the strength class of the concrete. Much better cooperation of the fibres with the cement matrix was observed in the case of C25/30 class concrete. The application of higher class concretes (C35/45) results in decreased ability of the fibre to transfer loads after the cement matrix cracks. The addition of fibres seems to be positive in terms of the compressive strength. Depending on the concrete formula, for composites with polyester fibres a 6 to 15% increase in compressive strength was observed, as well as a decrease in abrasibility by 20÷50%.
PL
Beton osiąga wysoką wytrzymałość na ściskanie, ale jest materiałem kruchym o niskiej wytrzymałości na rozciąganie. Jednym ze sposobów poprawy wytrzymałości na rozciąganie przy zachowaniu lub poprawie pozostałych właściwości fizykomechanicznych kompozytu cementowego jest zastosowanie równomiernie rozproszonych włókien. Powstały kompozyt cechuje się wyższymi wytrzymałościami na ściskanie i rozciąganie, mniejszym skurczem oraz większą odpornością na rysowanie i pękanie powierzchni poddawanej obciążeniom dynamicznym. Coraz częściej obok włókien stalowych jako wzmocnienie matrycy cementowej stosuje się włókna syntetyczne wytworzone z polimerów. Najpopularniejszymi włóknami syntetycznymi są włókna polipropylenowe. Stosowane są głównie jako włókna przeciwskurczowe, chociaż coraz częściej na rynku pojawiają się również włókna polipropylenowe konstrukcyjne, cięte z folii lub skręcane z pojedynczych fibryl. Intensywny rozwój produkcji i przetwórstwa polimerów w ostatnich latach sprawia, że na rynku światowym pojawia się coraz więcej włókien z innych materiałów polimerowych, np. polietylenu, polichlorku winylu czy poliestru. Materiały te wykazują znacznie lepsze parametry fizykomechaniczne niż polipropylen, a ich efektywność w poprawie odporności na pękanie kompozytów cementowych jest znacznie wyższa. W niniejszym artykule jako zbrojenie matrycy cementowej zastosowano konstrukcyjne włókna poliestrowe. Przeprowadzone badania wykazały, że włókna poliestrowe dodane do betonu w ilości 2% obj. poprawiają odporność kompozytu cementowego na pękanie, przy czym efektywność włókien w znacznej mierze zależy od klasy wytrzymałości zastosowanego betonu. Znacznie lepszą współpracę włókna z kompozytem cementowym zaobserwowano w przypadku klasy wytrzymałości C25/30. Zastosowanie betonów o wyższych klasach wytrzymałości (C 35/45) sprawia, że spada zdolność włókien do przenoszenia obciążeń po zarysowaniu matrycy cementowej. Pozytywny efekt dodatku włókien odnotowano w przypadku wytrzymałości na ściskanie. W zależności od zastosowanej receptury betonu dla kompozytów z włóknem poliestrowym obserwowano 6÷15% wzrost wytrzymałości na ściskanie oraz o około 20÷50% mniejszą ścieralność.
EN
Physico-mechanical and structural properties of electrocontact sintered copper matrix- carbon nanoparticles composite powder materials are presented. Scanning electron microscopy revealed the influence of preliminary mechanical activation of the powder system on distribution of carbon nanoparticles in the metal matrix. Mechanical activation ensures mechanical bonding of nanoparticles to the surface of metal particles, thus giving a possibility for manufacture of a composite with high physico-mechanical properties.
PL
Materiały kompozytowe o osnowie miedzi zawierające nanocząstki węgla wytwarzano metodą spiekania elektrostyko-wego. Spieki poddano badaniom właściwości fizyko-mechanicznych oraz badaniom strukturalnym. Obserwacje przełomów za pomocą mikroskopu skaningowego wykazały korzystny wpływ mechanicznej aktywacji mieszanki proszków na rozmieszczenie nanocząstek węgla w osnowie metalowej. Aktywacja prowadzona w wysokoenergetycznym młynie wibracyjnym doprowadza do mechanicznego połączenia nanocząstek węgla z powierzchnią cząstek miedzi, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie spiekanego kompozytu o wysokich właściwościach fizyko-mechanicznych.
18
Content available remote Influence of corn starch on properties of rubber compounds
EN
At the present time rubber industry and markets of polymer they are obliged be searching of the new renewable resources for their products. Hence, research is focused on application and function of renewable natural sources, for example lignin, starch, cellulose in the last years. The present work was focused on the study of the influence of corn starch as a filler on properties of rubber blends based on NBR. The main goal was to find suitable amount of used corn starch in combinations with other additives of rubber compounds in order to support biodegradability and to reduce the cost of final products. The study is dedicated to the evaluation of starch content on curing characteristics and physical-mechanical properties and the observation of fillers dispersion in the rubber matrix. The corn starch was applied in natural form, and also after subsequent drying. The achieved results point out the possibilities of preparation of rubber compounds with applied corn starch in various concentration.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe rodzaje blach z powłokami metalicznymi, stosowanych w budownictwie. Zinterpretowano wyniki testów porównawczych przyspieszonej korozji blach stalowych z powłoką cynkowo-magnezową ZMg oraz innymi powłokami metalicznych, które spełniają wymagania PN-EN 10346:2011. Opisano korzystne aspekty zastosowania powłok cynkowo-magnezowych ZMg na pokrycia dachowe i okładziny elewacyjne.
EN
This article describes the basic types of sheet steel with metallic coatings as used in the construction industry. An interpretation is made of the results of comparative tests of accelerated corrosion of sheet steel with the zinc-magnesium coating ZMg and other metallic coatings complying with the requirements of the PN-EN 10346:2011 standard. The favourable aspects of the use of ZMg coatings on roof coverings and elevation facing are presented.
EN
Several basic properties of fabrics for camouflage clothing and protection for military purposes are described. The physical and mechanical properties of the yarns and fabrics and their physiological properties with different structural parameters of fabrics were tested. The structural fabric parameters and after-treatment conditions affect the physical-mechanical and physiological properties of the fabrics. The correlation values of individual parameters are relatively high. The influence of abrasion on colour shades applied to camouflage fabrics is different, indicating a different resistance to the colour fastness of the fabrics.
PL
Opisano szereg właściwości istotnych dla tkanin maskujących. Sprawdzono właściwości mechaniczne, fizyczne i fizjologiczne wybranych tkanin. Analizowano również wpływ użytkowania na badane parametry. Wartości korelacji poszczególnych parametrów są stosunkowo bardzo wysokie. Testy ścieralności wykazały wyraźny wpływ na kolor i trwałość zabarwienia.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.