Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpływ mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Load flow analysis in local microgrid with storage
EN
This paper deals with load flow analysis of local microgrid containing a stochastic renewable energy source and storage. The study is carried out using the Matpower toolbox with all relevant constraints considered regarding storage, power lines and other components. Certain operational scenarios of the microgrid are also discussed.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy analizy rozpływu mocy w lokalnej mikrosieci zawierającej stochastyczne odnawialne źródło energii i magazynowan energii. Analizę przeprowadzono przy użyciu zestawu narzędzi Matpower ze wszystkimi istotnymi ograniczeniami w odniesieniu do magazynu energii, linii energetycznych i innych komponentów. Omówiono również niektóre scenariusze operacyjne mikrosieci.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sieci neuronowej do optymalizacji rozpływów mocy w sieciach dystrybucyjnych. Przedstawiono strukturę i parametry zastosowanej sieci neuronowej oraz proces uczenia i testowania sieci neuronowej. Rezultaty uzyskiwane przez sieć neuronową oceniono porównując jej do rezultatów osiąganych przy użyciu metody „Primal dual interior point method” wykorzystywanej przez funkcje optymalizacyjne pakietu „Matpower”. Obliczenia zrealizowano w środowisku obliczeniowym programu Matlab. Analizy obliczeniowe pokazały, iż zaprojektowana sieć neuronowa uzyskuje zbliżone wyniki jak klasyczne algorytmy optymalizacji.
EN
The article presents the use of a neural network to optimize power flows in distribution networks. The structure and parameters of the used neural network as well as the process of learning and testing the neural network are presented. The results of the neural network were compared to the results of the „Primal dual interior point method” method used by the optimization functions of the „Matpower” package. The calculations were made in the Matlab program. Computational analyzes have shown that the designed neural network obtained similar results as classical optimization algorithms.
PL
Transformatory z regulacją wzdłużno-poprzeczną pozwalają na kształtowanie zarówno poziomu, jak i kąta napięcia. Daje to możliwość regulacji parametrów stanu układu przesyłowego, a w efekcie wpływa na zmianę rozpływu mocy (w tym mocy czynnej) w sieciach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono ideę regulacji wzdłużno-porzecznej oraz model zespołu transformatorowego. Wykorzystując model sieciowy zespołu transformatorowego przeprowadzono analizy sieciowe skupione na ocenie możliwości sterowania rozpływem mocy. Dla wybranego zespołu transformatorowego przedstawiono wyniki wykonanych obliczeń.
EN
The functioning of the power transmission system is the result of using, among others, devices for the transmission and transformation electricity. Proper operation and control of these devices allows to maintain the correct parameters and continuity of electricity supply to final customers. In the group of devices of electricity transformation it can be distinguished from control transformers that have the ability to shape both the magnitude and the angle of voltage. In this way, it can be adjusted state parameters of power system allow the selection of the size of active and reactive power transmission. This property lets they provide a potential opportunity to influence the power load flow (including active power) in electric power networks. The paper is presented a problem of phase-angle voltage control in power system and model of such a transformer unit. The presented transformer unit model are used for power network calculation, especially to power flows control. It was prepare some power flows cases in high voltage networks. There is presented results of power flow system study with using the voltage angle control of such transformer units.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływu lokalizacji węzła bilansującego na wyniki analizy pracy systemu elektroenergetycznego. Zaburzenie bilansu mocy wywołuje dodatkowe przepływy mocy w liniach elektroenergetycznych, a pokrycie tego deficytu następuje przez węzeł bilansujący. W węźle bilansującym (modelującym najczęściej dużą elektrownię) zadaje się moduł i fazę napięcia (U, δ), a poszukiwane są: moc czynna i bierna (P,Q). Wszystkie te zmienne są ze sobą powiązane i wpływają wzajemnie na siebie. Celem programów rozpływowych jest wyznaczenie dla każdego węzła wartości wszystkich zmiennych stanu (U, δ, P, Q) oraz obliczenie mocy i prądów gałęziowych, a także strat mocy czynnej i biernej we wszystkich elementach sieci. W artykule analizowano różne przypadki pokrycia deficytu mocy czynnej w systemie. Obliczenia wykonywano w programie Power Factory.
EN
The article presents selected questions concerning the slack bus effect on the power system operation. Disturbed power balance involves additional power flows in power lines and the power loss is compensated by a slack bus. In the slack bus (that usually models a large power plant) a module and voltage phase (U, δ) are given, while active and reactive power (P,Q) are the searched quantities. All the variables are interrelated and influence one another. Load-flow software is meant to determine all the variables (U, δ, P, Q) for each node and to perform calculations of the node power and current as well as of the active and reactive power losses in all network system elements. In the article various cases of compensating active and reactive power losses in the system are analyzed using the Power Factory software.
PL
W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące wyznaczania obciążeń oraz rozpływów mocy w sieci terenowej SN. Omówione zostały dwie użyteczne metody określania obciążeń szczytowych stacji SN/nn (deterministyczna, probabilistyczna) oraz dwie metody obliczania rozpływów mocy w sieci średniego napięcia (szacowania obciążeń, współczynnika jednoczesności). Zaprezentowano przykład obliczeniowy dla wybranego fragmentu sieci terenowej.
EN
The article presents selected issues concerning the determination of loads and power flow in the MV rural distribution network. It discusses two useful methods for determining peak loads of MV/LV stations (deterministic, probabilistic) and two methods for power flow calculation in medium voltage grids (load estimation and simultaneity factor). An example of a calculation for the chosen part of the rural network is shown.
EN
Transmission system performance results from, among other factors, the use of devices for electricity transmission and transformation. Proper operation and control of these devices allows maintaining proper electricity parameters and the continuous supply to end consumers. In the group of electricity transforming devices transformers can be distinguished by the ability to control both the magnitude and phase angle of voltage. In this way transmission system state parameters are adjusted, which enable selecting the reactive and active power. On the one hand, these are devices of a complex structure, resulting in difficult operating conditions, while on the other hand they provide a potential opportunity to influence the power flow (including active power) in power grids. This article presents the idea of voltage and phase regulation and a transformer regulating unit model. Using the transformer unit’s grid model power analyses were conducted with a focus on evaluating load flow control capabilities. The results of the calculations for the selected transformer unit are presented.active power) in power grids. This article presents the idea of voltage and phase regulation and a transformer regulating unit model. Using the transformer unit’s grid model power analyses were conducted with a focus on evaluating load flow control capabilities. The results of the calculations for the selected transformer unit are presented.
PL
Funkcjonowanie systemu przesyłowego jest wynikiem wykorzystywania pracy m.in. urządzeń służących do przesyłu, jak i transformacji energii elektrycznej. Prawidłowa eksploatacja i sterowanie tymi urządzeniami pozwala na zachowanie właściwych parametrów energii elektrycznej oraz ciągłości zasilania odbiorców końcowych. W grupie urządzeń pozwalających na transformację energii elektrycznej można wyróżnić transformatory z regulacją, które mają możliwość kształtowania zarówno poziomu, jak i kąta napięcia. W ten sposób regulowane są parametry stanu układów przesyłowych pozwalające na dobór przesyłanych wielkości mocy biernej oraz czynnej. Z jednej strony układy te są urządzeniami o skomplikowanej budowie, co wpływa na utrudnione warunki ich eksploatacji, ale jednocześnie z drugiej strony dają one potencjalnie możliwość wpływu na rozpływy mocy (w tym mocy czynnej) w sieciach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono ideę regulacji wzdłużno-porzecznej oraz model zespołu transformatorowego. Wykorzystując model sieciowy zespołu transformatorowego, przeprowadzono analizy sieciowe skupione na ocenie możliwości sterowania rozpływem mocy. Dla wybranego zespołu transformatorowego przedstawiono wyniki wykonanych obliczeń.
PL
Artykuł przedstawia wybrane algorytmy wyznaczania optymalnego rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym. Dokonano implementacji tych algorytmów i przeprowadzono eksperymenty numeryczne dla wybranych przypadków testowych stanu systemu elektroenergetycznego. Słowa kluczowe: optymalizacja, rozpływ mocy, system elektroenergetyczny
EN
The paper presents several optimal power flow algorithms. The selected algorithms have been implemented and tested, and a number of numerical experiments were performed for given power system states.
PL
Rozważono przykładową topologię połączeń sieci elektroenergetycznych i z użyciem algorytmu ewolucyjnego oraz symulacji komputerowych, teoretycznie oszacowano moc strat przesyłowych.
EN
An example topology of electrical power network connections is considered, evolutionary algorithms and computer simulations are used to estimate distribution losses.
PL
W artykule zaproponowano sposób podejścia do wstępnej oceny zdolności przyłączeniowych. Publikacja wyznaczonych zdolności przyłączeniowych może być elementem porządkującym proces występowania o warunki przyłączenia do systemu. Prezentowane treści zilustrowano wynikami przykładowych obliczeń określających zdolności przyłączeniowe w układzie modelowym oraz w krajowym systemie elektroenergetycznym. Przeprowadzono również porównanie z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu optymalizacji rozkładu mocy wytwórczych.
EN
There is a proposition of initial grid access capacity assessment presented in the paper. Publication of the results of computation could be one of elements organizing a process of gaining access to a grid by new users. The examples that assess capacity in the model system and in the national power system illustrates the presented problems. The computation results are compared with others obtained from optimization computation of unit commitment.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na algorytmach ewolucyjnych do optymalizacji rozpływu mocy w liniach wysokich napięć. Celem rozważanej optymalizacji jest wyznaczenie wartości mocy przesyłanej za pomocą poszczególnych linii, tak aby suma mocy strat przesyłowych występujących w rozważanych liniach wysokich napięć była możliwie jak najmniejsza. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów numerycznych wykazano, że algorytm ewolucyjny wykorzystujący kodowanie bezpośrednio oparte na liczbach rzeczywistych jest skutecznym narzędziem optymalizacyjnym, które może znaleźć szerokie zastosowania w obszarze elektroenergetyki.
EN
The paper proposes the use of a computational technique based on evolutionary algorithms to optimize the power flow in high-voltage transmission lines. The purpose of the above mentioned optimization is to minimize the transmission losses in high-voltage lines. Based on the results of the numerical experiments we proved that the evolutionary algorithm with a coding system based directly on real numbers can be an effective optimization tool, which can be broadly implemented in the domain of electro-energetic systems.
11
Content available remote Optymalne planowanie energetyczne w wymiarze lokalnym
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie planowania energetycznego na poziomie lokalnym (gminnym). W zagadnieniu tym zaakcentowano możliwość rozważenia tzw. węzłów energetycznych. Wzajemne powiązania węzłów energetycznych realizowane są za pomocą systemów sieciowych, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i cieplnych. Łączne rozpatrywanie połączonych systemów sieciowych prowadzi do możliwości optymalizacji na szczeblu lokalnym przy uwzględnieniu uwarunkowań miejscowych. Działania te mogą być istotne dla samorządów gminnych.
EN
The issue of the energy planning on the local (communal) level was presented in the paper. The possibility of considering so-called energy hubs was stressed in this paper. The mutual connection of energy hubs are realized using network systems, including power system, gas and thermal grids. The total investigation of connected network systems guides to the possibility of the optimization on the local level considering local conditions. These workings can be essential for communal councils.
PL
W artykule przedstawiono problemy rozpływu mocy w sieciach zasilających odbiory nieliniowe z bateriami kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i rzeczywistych w sieciach zasilających. Przeprowadzono analizę wyników badań.
EN
The problems of power flow in the networks supplying non-linear receivers including batteries of capacitors for reactive power compensation have been presented in the paper. The results of simulative and real tests within supply networks have been shown. The analysis of the results has been made.
PL
W referacie przedstawiono założenia dla wyznaczania rozpływu mocy z uwzględnieniem zmian częstotliwości w systemie elektroenergetycznym (SEE). Dokonano krótkiego przeglądu stosowanych metod obliczeniowych. Pokazano trudności występujące przy uwzględnianiu dużych sieci. Przedstawiono możliwość zastosowania pakietu MATLAB do wyznaczania rozpływu mocy
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.