Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywa mineralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The growth of the global population, urbanization as well as economic and industrial development, affect the continuously increasing demand for mineral aggregates. The current assessed global production of mineral aggregates amounts to 50 billion Mg/year, which statistically approximates 6.5 Mg per an inhabitant of the globe. In terms of consumption volume, water is the only raw material ahead of aggregates. Despite such a great scale, in many countries and regions the extraction and production of aggregates belong to the least regulated sector of human activity. This refers particularly to the countries of Asia, Africa, and North America, where both the resources and the extraction of aggregates, particularly of sand and gravels, are either not monitored and registered. It significantly increases the negative impact on the natural environment, due to the destruction of riverbeds and oxbows, coastal erosion, drying up cultivation areas, etc. In the reports, local terminology of aggregates often functions, which makes it difficult to compare them and prepare appropriate balances. In order to regulate the unfavorable situation, one of the main conclusions of the Report (UNEP 2019) is the need of implementing a common requirement to plan and monitor the process of extraction of natural resources. The paper presents the possibility of forecasting the extraction and producing aggregates based on the consumption of cement, i.e. the basic building material. Although the analyzed coefficient of mineral aggregate production per unit of cement consumption (production) varies, its advantage is the fact that the production of cement is identified and taken into account in balances of industrial production of the majority of countries, whereas such identification for mineral aggregate production are still lacking.
PL
Wzrost ludności świata, urbanizacja oraz rozwój gospodarczy i przemysłowy przyczyniają się do ciągłego wzrostu zapotrzebowania na kruszywa mineralne. Szacuje się, że obecna światowa produkcja kruszyw mineralnych wynosi około 50 mld Mg, co stanowi około 6,5 Mg na statystycznego mieszkańca. Pomimo tak dużej skali, w wielu krajach i regionach świata produkcja kruszyw należy do najmniej uregulowanych sektorów działalności człowieka. Dotyczy to szczególnie krajów Azji, Afryki i Ameryki Północnej, w których zarówno zasoby, jak i wydobycie kruszyw, szczególnie piasków i żwirów, nie są monitorowane i ewidencjonowane. Ma to duży wpływ na niekorzystne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w postaci niszczenia koryt rzek i starorzeczy, erozji wybrzeży morskich, wysychania obszarów uprawnych, itp. Często w sprawozdawczości oraz ewidencji funkcjonują lokalne nomenklatury nazewnictwa kruszyw, co utrudnia porównywanie i opracowywanie odpowiednich bilansów. W celu uregulowania niekorzystnej sytuacji, jeden z głównych wniosków Raportu UNEP 2019 stwierdza konieczność powszechnego wprowadzenia planowania i monitorowania procesu pozyskiwania kruszyw naturalnych. W pracy przedstawiono możliwość prognozowania wydobycia i produkcji kruszyw na podstawie zużycia cementu, podstawowego materiału budowlanego. Pomimo zróżnicowania wartości wskaźnika produkcji kruszyw mineralnych na jednostkę zużycia (produkcji) cementu, zaletą tego wskaźnika jest to, że produkcja cementu jest identyfikowana i uwzględniana w bilansach produkcji przemysłowej większości krajów (ponad 150), w odróżnieniu od braku takiej identyfikacji lub niedokładnej ewidencji dla produkcji kruszyw mineralnych.
EN
This paper examines the partial substitution of concrete components by grinded sea mussel shells collected from the coastal region of eastern Algeria. The study proposes the recycling of this waste to reduce the excessive and increasing accumulation of these shells to relieve the marine environment. The problem lies in establishing a perfect integration of the aggregates obtained from the grinded shells of sea mussels in the formulation of various types of concrete. These substitutions significantly affect the rheology of fresh cementitious materials, which is directly related to the development of strength, modulus of elasticity, and the durability of the hardened material. The objective is to partially replace the mineral sand used in the manufacture of ordinary concrete with shell sand from grinded sea mussels, with different substitution percentages of 20%, 25%, 35%, 40%, and 50% of sand volume. The results obtained indicate a marked improvement in the characteristics of fresh concrete with minimum loss in mechanical performance.
3
Content available Technologie w produkcji kruszyw foremnych
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także przedstawienie nowych metod produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W proponowanych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3% nawet w układzie jedno- lub dwustadialnym rozdrabniania.
PL
Klasyfikacja hydrauliczna jest to proces rozdziału ziarn mineralnych według wielkości ich rozmiaru i gęstości poprzez wykorzystanie różnic w prędkościach opadania tych ziarn w ośrodku płynnym. Jak wygląda klasyfikacja surowców drobno uziarnionych w hydrocyklonie?
PL
W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Wykazano zależności pomiędzy udziałem ziaren drobnych w nadawie a skutecznością procesu przesiewania oraz wydajnością i zawartością podziarna.
EN
The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The relationship between the yield of fine particles in the feed and the effectiveness of the screening process as well as productivity and the yield of undersize particles has been demonstrated.
PL
Zgodnie z procedurami opisanymi w normach PN-84/B-06714/22 oraz PN-EN 12697-11:2012, oceny stopnia pokrycia kruszywa lepiszczem asfaltowym dokonuje się wzrokowo przez dwóch niezależnych obserwatorów. Nie jest to jednak metoda, która umożliwiałaby precyzyjną ocenę badanego zjawiska. Zespół badawczy podjął się opracowania metodyki badawczej opartej na metodzie fotogrametrycznej pozwalającej dokonać oceny przyczepności asfaltu do kruszyw mineralnych bez konieczności wykorzystania oceny wizualnej obciążonej subiektywnymi wrażeniami obserwatora. Zakres pracy obejmował budowę stanowiska do wykonywania obrazów fotograficznych próbek kruszywa, przygotowanie próbek kruszywa o znanym stopniu pokrycia asfaltem oraz ocenę stopnia pokrycia asfaltem tych próbek przy pomocy programu GIMP, dzięki czemu możliwa była weryfikacja tej metody. Następnie dokonano oceny przyczepności asfaltu do kruszyw mineralnych metodami opisanymi w normach PN-84/B-06714/22 i PN-EN 12697-11:2012, co było praktycznym zastosowaniem metody opisanej w pracy. Wykazano, że metoda fotogrametryczna pozwala dokładniej ocenić stopień pokrycia asfaltem kruszyw mineralnych niż stosowana dotychczas ocena wizualna.
EN
The assessment of the degree of coverage of aggregates with an asphalt binder is performed visually by two independent observers in accordance with the procedures described in standards PN-84/B-06714/22 and PN-EN 12697-11: 2012. However, this is not a method that would allow for precise evaluation of the studied phenomenon. The research team undertook the development of a research methodology based on a photogrammetric method that allows for determining the adhesion of asphalt to mineral aggregates without the need to use a visual assessment burdened with the subjective impressions of the observer. The scope of the work included the construction of a test stand for making photographic images of samples of aggregate covered with bitumen, preparation of aggregate samples with a known degree of asphalt binder covering and assessment of the asphalt binder covering aggregate grains using the GIMP program, thanks to which it was possible to verify this method. Next, the adhesion of asphalt binder to mineral aggregates was evaluated using the methods described in the standards: Polish PN-84/B-06714/22 (Polish) and PN-EN 12697-11: 2012 (European), which was a practical application of the method described in the paper. It was shown that the photogrammetric method allows to more accurately determining the degree of mineral aggregate coverage with asphalt binder than the visual assessment applied so far.
PL
Przy rosnącym zapotrzebowaniu na wysokiej jakości produkty kruszenia bardzo ważne jest, aby jak najlepiej zrozumieć cały proces i zoptymalizować pracę zakładu wytwarzającego kruszywo, poprzez dobór odpowiednich maszyn i układów technologicznych.
PL
Zanieczyszczenia gliniasto-ilaste , pojawiające się w znacznych ilościach podczas wydobycia żwirów oraz skał zwięzłych, mają niekorzystny wpływ na jakość kruszywa. Niezbędne jest zatem odprowadzenie ich w czasie produkcji. Jakie urządzenia wybrać? Wszystko zależy od ilości i rodzaju zanieczyszczeń oraz od oczekiwanego stopnia czystości produktu końcowego.
PL
W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Zdefiniowano wskaźniki oceny procesu przesiewania, takie jak: skuteczność ilościowa, jakościowa i technologiczna, wydajność i obciążenie przesiewacza, ziarno podziałowe oraz dokładność rozdziału. Omówiono zakresy czynności do wyznaczenia takich wskaźników.
EN
The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The screening process factors, such as quantitative, qualitative and technological effectiveness, performance and load of screen, screening cut point and separation accuracy, have been characterized in the paper. Practical steps for the determination of these indicators have been also discussed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dotąd niestosowanej w przemyśle innowacyjnej metody produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W innowacyjnym układzie technologicznym można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3%, nawet w układzie jedno- lub dwustadialnym rozdrabniania.
EN
The aim of the article is to present an innovative method of aggregate production, which has not been previously used in the industry. Traditional aggregate production circuits require the application of three or four grinding stages (depending on the particle size of the feed), however in fine particle fractions of aggregates irregular grains occur, and their average content is approximately 10%. The innovative technological circuit can produce aggregates with the content of irregular grains below 3%, even in a single- or two-stage crushing circuit.
EN
Chalcedonite is a natural siliceous sedimentary rock. The only chalcedonite mine located in Poland is in Inowłódz, where an open cast exploitation of “Teofilów” deposits is carried out. Chalcedonite mineral from this deposit is characterized by high changeability in lithology and conciseness. [Tchórzewska D. 1997]. Chalcedonite, as an unique raw material he has been the subject of many studies. Its multiple applications include road and building industry, sanitary engineering (filtration material in wastewater treatment and drinking water purification) and cement industry. This article highlights the particularly significant problems of its processing, connected with separation of various density fraction in a jig and the most important current and new directions for its utilization as a component of concrete mix.
PL
Chalcedonit jest naturalną krzemionkową skałą osadową. Jedyna w Polsce kopalnia chalcedonitu znajduje się w Inowłodzu, gdzie sposobem odkrywkowym prowadzona jest eksploatacja ze złoża „Teofilów”. Chalcedonit z tego złoża charakteryzuje się dużą zmiennością litologiczną i zwięzłością. [Tchórzewska D. 1997]. Chalcedonit jako unikatowy surowiec był przedmiotem wielu badań i wdrożeń. Szeroki wachlarz jego potencjalnych zastosowań obejmuje przemysł budowlany i drogowy, inżynierię sanitarną (materiał filtracyjny w oczyszczaniu ścieków komunalnych i uzdatnianiu wód) oraz przemysł cementowy. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na szczególnie istotne problemy jego przeróbki związane głównie z wydzielaniem w osadzarkach frakcji surowca o różnych gęstość.
PL
W technologicznych układach przeróbki surowców mineralnych, a zwłaszcza kruszyw, rozdrabnianie odgrywa kluczową rolę, zapewniając uzyskanie produktu o odpowiedniej granulacji. Operacje kruszenia są także energochłonne oraz charakteryzują się dużą uciążliwością dla środowiska, chociażby ze względu na znaczną emisję zapylenia oraz generowany hałas. W artykule poruszony został temat dotyczący hałasu powstającego podczas pracy kruszarek. Analizie zostały poddane wybrane typy kruszarek, zmierzono poziom hałasu oraz dokonano powiązania uzyskanych wartości ze skutecznością technologiczną urządzeń, określoną jako uzyskany stopień rozdrobnienia i wydajność. Wyniki badań pokazują, że różne urządzenia rozdrabniające charakteryzują się pod tym względem różną uciążliwością dla środowiska.
EN
In mineral processing technology, and especially in aggregate production circuits, comminution plays a crucial role, enabling us obtaining the products with suitable particle size composition. Crushing operations are also very energy consuming ones and are regarded as environmentally burdensome if only due to the excessive noise and dust emission. The article concerns problems of noise generation during operation of crushing devices. Selected types of crushers were under investigations, their noise levels were recorded along with connecting the obtained results with technological effectiveness defined as the comminution ratio and throughput. Results of investigations show that various crushing devices cause different environmental onerousness.
PL
Celem artykułu jest omówienie korzyści wynikających z zastosowania mobilnych i stacjonarnych instalacji do produkcji kruszyw. Zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania decydujące o wyborze instalacji, do których zalicza się uwarunkowania geologiczne złóż, eksploatacyjne i produkcyjne. Na podstawie przeglądu branży europejskich producentów maszyn przeróbczych w Marktfocus Brecher omówiono kruszarki stosowane najczęściej w zestawach mobilnych i stacjonarnych.
EN
The aim of the article is a discussion on the benefits of the application of mobile and stationary aggregates production installations. Selected criteria of choosing a specific installation, including geological characteristics of deposits, together with exploitation and production conditions, have been highlighted. Based on a review of European industry manufacturers in Marktfocus Brecher, the crushers most commonly used in mobile and stationary installations have been discussed.
PL
W artykule scharakteryzowano kruszarki stosowane w przemyśle kruszyw mineralnych. Przedstawiono podział kruszarek ze względu na budowę, zdolności przerobowe oraz podano przykłady ich zastosowania.
EN
The article characterizes crushers used in the aggregate industry. The classification of crushers by their construction and processing capacity, as well as the examples of their application have been presented.
PL
Na przykładzie złóż kamienia łamanego w powiecie kieleckim ukazano problem konfliktowości złóż perspektywicznych względem pozagórniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego, skutkujący potencjalnym ograniczeniem udokumentowanej bazy zasobowej surowców mineralnych w skali regionalnej nawet o połowę, zwłaszcza w przypadku wzrostu zapotrzebowania. Źródeł problemu upatrywać można w lokalizacji względem prawnych form ochrony przyrody, a przede wszystkim braku dostępności do dróg transportu nie kolidujących z obszarami zamieszkanymi. Szczególną rolę odgrywają przy tym ograniczenia w dostępności do złóż o dużych zasobach. W celu zabezpieczenia przyszłych potrzeb gospodarki niezbędna staje się skuteczna ochrona udokumentowanych zasobów kopalin skalnych, realizowana w ramach planowania przestrzennego na poziomie wojewódzkim, z wykorzystaniem wielokryterialnej analizy porównawczej uwzględniającej także możliwości przewozu surowca.
EN
On the example of crushed stone deposits in the Kielce district, the problem of conflict between prospective deposits and non-mining ways of spatial management was shown, resulting in a potential reduction of proved mineral resources on a regional scale, even by half, especially in the case of an increase in demand. The sources of the problem can be traced in relation to the legal forms of nature protection, and above all, the lack of availability to transport roads not interfering with the inhabited areas. The restrictions of access to deposits with large resources play the key role. In order to secure the future needs of the economy, the effective protection of proved resources of mineral deposits is essential, carried out within the spatial planning at the regional level, using the multi-criteria comparative analysis taking into account possibilities for transport of raw material, too.
PL
Właściwy dobór pomp, jak i odpowiednie zaprojektowanie rurociągów tłocznych ma zasadnicze znaczenie i może się przyczynić do znacznego obniżenia zużycia energii. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na koszty eksploatacyjne oraz awaryjność. Badania pokazują, że w przypadku niektórych pomp wymagane jest bardzo rzadkie serwisowanie, a elementy robocze wykazują niskie zużycie.
PL
Celem artykułu jest opisanie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także przedstawienie dotąd niestosowanej w przemyśle metody produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W innowacyjnym układzie technologicznym można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3%, nawet w jedno- lub dwustadialnym układzie rozdrabniania.
EN
The aim of the article is to discuss possibilities of production of aggregates with increased content of regular particles, on some well-known examples, as well as presentation the method of aggregate production, which was not previously present in the industry. Traditional aggregate production circuits require application of three or four grinding stages (depending on the particle size of the feed), but for fine particle fractions of aggregates irregular grains occur on average approximate content of 10%. The innovative technological circuit can produce the aggregates with the content of irregular grains below 3%, even in a single- or two-stage crushing circuit.
PL
Współczesny przemysł nie może obyć się bez kompleksowej przeróbki surowców mineralnych wspieranej poprzez innowacyjne technologie, dlatego też powstał pomysł projektu, który ma na celu stworzenie nowego młyna elektromagnetycznego. Po przedstawieniu w artykule charakterystyki produktów rozdrabniania uzyskanych w procesie mielenia, przeanalizowano parametry młyna, które mają wpływ na kluczowe parametry materiału – stopień rozdrobnienia i kształt ziarna. Udowodniono, że biorąc pod uwagę poruszane w artykule zagadnienia związane z kosztem transportu surowca przeznaczonego do zmielenia, młyn elektromagnetyczny jest korzystnym rozwiązaniem. Pokazano inne zalety takiej technologii, do których zakwalifikować można niską emisję hałasu w czasie pracy urządzenia, możliwość wpływu poprzez odpowiedni dobór parametrów młyna na kształt ziarna, a także niskie zużycie energii elektrycznej połączone z wysoką efektywnością procesu mielenia. Niezaprzeczalną zaletą jest także specyficzna konstrukcja, która poprzez wyeliminowanie zbytecznych w tym przypadku części ruchomych skutkuje znacznie obniżonym prawdopodobieństwem wystąpienia awarii podczas ciągłej pracy urządzenia. Bez wątpienia, opracowywany nowy projekt młyna elektromagnetycznego niesie za sobą szereg udogodnień i zalet, które mogą być nie do przecenienia dla przyszłości przemysłu powiązanego z przeróbką surowców mineralnych.
PL
Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej (poprzednio z Instytutem Górnictwa) organizują coroczną konferencję naukowo-techniczną z zakresu górnictwa kruszywowego. Od piętnastu lat uczestniczy w niej około 250 przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów badawczych, przemysłu górniczego oraz dostawców maszyn i urządzeń dla tej branży. Tematyka konferencji realizowana jest przy ścisłej współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i Polskim Związkiem Producentów Kruszyw.
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania wiertnicy ROC F6 pracującej w kopalni surowców skalnych. Podano krótką charakterystykę robót wiertniczo-strzałowych realizowanych w kopalni dolomitu Dubie. Sprecyzowano operacje cząstkowe wykonywane przez maszynę podczas wiercenia. Wykonano chronometraże pracy wiertnicy. W oparciu o rezultaty pomiarów określono rzeczywistą wydajność pracy maszyny wiertniczej.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.