Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 623

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
1
Content available remote Elementy niezawodności konstrukcji szklanych w dokumentach CEN
PL
Badania prowadzone w krajach Unii Europejskiej doprowadziły do sformułowania nowych zasad obliczeń konstrukcji szklanych zredagowanych w dokumentach roboczych CEN. Procedury obliczeniowe CEN wymagają weryfikacji krajowej. Artykuł ograniczono do analizy elementów niezawodności konstrukcji szklanych. Przeprowadzona weryfikacja wskazuje, że oceniane procedury w zakresie wymagań niezawodności są kompletne i w pełni zharmonizowane z Eurokodami.
EN
The research conducted in the European Union countries led to the formulation of a new form of calculations for glass structures, formulated in CEN working documents. The CEN calculation procedures require national verification and this is the nature of the article, the scope of which is limited to the analysis of the reliability elements of glass structures. The performed verification shows that the assessed procedures in the scope of reliability requirements are complete and fully harmonized with the Eurocodes.
2
EN
At present, practically all areas of design activities are supported by computer technology, which can be effectively used in the design of gears, belts and chain transmissions, especially in the field of calculations, as well as graphics solutions. However, their use requires mastering the basic principles of computational procedures contained in the programs in question and, on that basis, critically evaluating computer-generated solutions. The presented paper deals with the design proposal and application of program for calculation and check of chain gears. Although there are currently various programs on the market that can design chain transmissions and perform strength analysis, there is still space for improvement and the creation of these programs. The computing program has been created as a spreadsheet in the working environment of the Microsoft Office program by the Excel application through defined sequences of the individual commands. The program serves for design proposal of a chain drive by means of inserted databases, graphs and tables. In the process of designing and checking the input values are entered such as performance, rotations, and number of wheels. Through calculation the software generates speed of a chain, circumferential speed, tensile force, number of chain links, axial distance, etc. At the same time the paper compares generated parameters with manual calculation of the chain gear.
PL
Regardless of the operating conditions, a load acts on the parts of a machine in different directions. These loads in particular determine the required strength and resistance of parts and determine the study and selection of appropriate strength, resistance parameters for the parts. This can be determined by their impact on oilfield equipment and machine parts. Testing is done to determine the static flexibility, flow limit, tensile strength relative to flexibility, strength period limit, and plastic deformation coefficient. In some cases, when the limits of wear of machine parts are equal, elements with a larger coefficient of deformation are more convenient. These regularities should be used in those cases when it is possible to apply the methods of fracture mechanics or when there are direct experimental data on the development of fatigue cracks, which make it possible to carry out a probabilistic assessment of the durability of structural elements at the stage of crack growth and to substantiate the corresponding limitations on the service life of products. For the safety margins of machine parts, the starting points are as follows: longitudinal bending stress in the sleeve of a solid machine part made of a plastic material cannot damage the part. The length of the first crack can be taken to be equal to several millimetres, which is determined by the capabilities of the simplest means of observation, and by the fact that in some cases even a crack of such length can be critical from the point of view of a potential brittle fracture. In this regard, the fatigue resistance characteristics used in such a calculation should correspond to the point at which the first macroscopic crack appears.
EN
Niezależnie od warunków pracy na części maszyn działają obciążenia w różnych kierunkach. Obciążenia te w szczególności określają wymaganą wytrzymałość i odporność zmęczeniową części maszyn oraz determinują dobór metod badawczych oraz dobór odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i odpornościowych tych części. Parametry te można określić poprzez ich oddziaływanie na urządzenia i części maszyn na złożach ropy naftowej, które są poddawane wyższym obciążeniom i odznaczają się wyższymi wartościami granicznymi zużycia. Badania wykonuje się w celu określenia elastyczności statycznej, granicy płynięcia, wytrzymałości na rozciąganie w stosunku do elastyczności, granicy okresu wytrzymałości oraz współczynnika odkształcenia plastycznego. W niektórych przypadkach, gdy wartości graniczne zużycia części maszyn są sobie równe, bardziej praktyczne w użytkowaniu są elementy o większym współczynniku odkształcenia. Prawidłowości te powinny być wykorzystywane w tych przypadkach, gdy możliwe jest zastosowanie metod mechaniki powstawania pęknięć lub gdy istnieją bezpośrednie dane doświadczalne dotyczące rozwoju pęknięć zmęczeniowych, które umożliwiają przeprowadzenie probabilistycznej oceny trwałości elementów konstrukcyjnych na etapie wzrostu pęknięć i uzasadnienie odpowiednich ograniczeń trwałości użytkowej wyrobów. W przypadku ustalania marginesów bezpieczeństwa dla części maszyny przyjmuje się następujące założenie wyjściowe: wzdłużne naprężenia zginające w wykonanej z tworzywa sztucznego tulei stałej części maszyny nie mogą spowodować jej uszkodzenia. Długość pierwszej rysy można przyjąć jako równą kilku milimetrom, co jest uzależnione od stosowanych metod obserwacji oraz faktu, że w niektórych przypadkach nawet rysa o takiej długości może być krytyczna z punktu widzenia potencjalnego wystąpienia pęknięcia kruchego. W związku z tym charakterystyka wytrzymałości zmęczeniowej, stosowana w takich obliczeniach, powinna odpowiadać punktowi, w którym pojawia się pierwsze makroskopowe pęknięcie.
PL
Na Ukrainie do transportu ropy i gazu wykorzystuje się tysiące kilometrów rurociągów stalowych. Są one stale narażone na działanie środowiska, zewnętrznych krótko- i długoterminowych obciążeń przesyłanych produktów. Wszystko to powoduje uszkodzenia materiału rurociągów, co skutkuje m.in. ubytkiem metalu na powierzchni, pojawieniem się wgnieceń, rys czy zagłębień. Wady te mogą znacznie skrócić żywotność uszkodzonych odcinków, a w niektórych przypadkach prowadzić do wypadków wiążących się z utratą przesyłanego produktu i szkodami w środowisku. Aby temu zapobiec, w praktyce rozpowszechniły się różne metody naprawy rurociągów w miejscach uszkodzeń, w tym stosowanie specjalnych rękawów naprawczych na rurociągach. Te ostatnie są wykonane zarówno ze stali, jak i z materiałów polimerowych, mają różnorodną konstrukcję i złożoność. Naukowcy i inżynierowie koncentrują się na rozwoju złączy rurowych. Jednocześnie, jak wykazał przegląd osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, wymagają one dodatkowej uwagi w zakresie badania stanu naprężenia–odkształcenia uszkodzonych odcinków rurociągów w miejscach montażu rękawów naprawczych. Artykuł poświęcony jest temu problemowi. W szczególności przeprowadzono badania eksperymentalne wytrzymałości rurociągu w dwóch przypadkach: 1) bez istniejących wad; 2) z wadą i rękawem naprawczym. Ponadto, korzystając z podobnych danych początkowych, wykonano obliczenia przy użyciu trójwymiarowego modelowania ciała stałego oraz metody elementów skończonych. W rezultacie ustalono wyraźną korelację między wynikami doświadczeń polowych a modelowaniem matematycznym. Może to wskazywać na możliwość wykorzystania tego ostatniego do celów praktycznych jako prostszej metody realizacji. Ustalono, że montaż rękawa zmniejsza poziom naprężeń normalnych w sąsiedztwie wady o co najmniej 16%, a poziom naprężeń lokalnych przed frontem wady – do 86%. Jednocześnie montaż rękawa naprawczego może zwiększyć naprężenia obok wady nawet o 50%. Należy to uwzględnić podczas wykonywania prac naprawczych.
EN
Thousand kilometers of the steel pipelines are used in the Ukraine for the transportation of oil and gas. The influence of the environment, as well as long-term and short-term loads from piped product, have an effect on the pipelines. All these factors cause the destruction of the pipeline materials. As a result, the pipeline loses steel, becomes dented and scratched, and holes appear. These defects can significantly decrease the time of the exploitation of the damaged sections or can be the reason for emergency situations with the loss of the piped product, causing damage to the environment. There are different methods for the prevention of the above mentioned negative effects, such as using special sleeves for the repairing of the pipelines. These sleeves are made of steel or polymer materials and have different constructions and levels of complexity. The attention of researchers and engineers have been focused on designing the sleeves. But a review of the scientific works in the above mentioned direction shows that the research of the stress-strain state of the damaged sections of the pipelines with sleeves needs to be examined in more detail. This article shows a solution to this problem. Experimental research of the strength of a pipeline was done for two cases: 1) without defects: 2) with a defect and a sleeve. In addition, the calculation using 3D modeling and a finite elements method was done with similar input data. As a result, a clear correlation between the results of an experiment and mathematical modeling is shown. This shows that a method of mathematical modeling can be used for practical needs more simply. The mounting of sleeves decreases the level of the normal stresses around a defect at a 16% minimum; the level of local stresses in front of a defect is decreased by a maximum of 86%. At the same time, the mounting of a sleeve can increase the level of stress near to a 50% minimum. This fact should be considered during the repairing of the pipelines.
5
Content available remote Wapień w składzie kompozytów cementowych
PL
W artykule przedstawiono wpływ wapienia (LL) na cechy fizyczne i chemiczne stwardniałego zaczynu cementowego. Przeanalizowano właściwości cementu portlandzkiego wapiennego CEM II/A, B-LL oraz cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/A, B-M (S, LL) i CEM II/A, B (V-LL). Podkreślono znaczenie wielkości wskaźnika w/c w przypadku poziomu wytrzymałości i trwałości kompozytów cementowych, w których głównym składnikiem jest wapień (LL). Z tego względu domieszki chemiczne mają istotną rolę w kształtowaniu właściwości betonu wykonanego z cementu zawierającego wapień.
EN
The article presents the influence of limestone (LL) on the physical and chemical properties of hardened cement paste. The properties of the Portland limestone cement CEM II/A, B-LL and the Portland composite cements CEM II/A, B-M (S, LL) and CEM II/A, B (V-LL) were analysed. The importance of the w/c-ratio for the level of strength and durability of cement composites made of cement containing limestone (LL) as the main component was emphasized. For this reason, chemical admixtures play an important role in shaping the properties of concrete with cement containing limestone.
PL
Celem artykułu była analiza porównawcza wytrzymałości betonu z dodatkiem włókien polimerowych uzyskanych w badaniach jednoosiowego rozciągania, trzypunktowego zginania i rozłupywania Montevideo. Wykonano jedną mieszankę bez włókien i pięć mieszanek fibrobetonowych z 2 lub 3 kg/m3 włókien o różnej geometrii i formie. Stwierdzono, że dodanie włókien nie wpłynęło w istotny sposób na maksymalną wytrzymałość betonu na ściskanie, jednoosiowe rozciąganie, zginanie i rozłupywanie. Natomiast poprawie uległy siły i wytrzymałości resztkowe, energia pękania i ciągliwość betonu. Obliczony współczynnik korelacji obciążenia (kTRMV = 1,5) pozwolił na porównanie wyników testu rozłupywania Montevideo z testami trzypunktowego zginania przy szerokości rozwarcia rysy większej niż 1 mm. Test rozłupywania Montevideo może być prostszą i bardziej kompaktową metodą badawczą w porównaniu z testem trzypunktowego zginania.
EN
The aim of the article was a comparative analysis of concrete strenght with the addition of polymer fibers subjected to three test methods: the uniaxial tensile test, the three-point bending test, and the Montevideo splitting tensile test. One mix without fibers and five fiber reinforced concrete mixes were made with 2 or 3 kg/m3 of polymer fibers of different geometry and form. It was found that the addition of fibers did not significantly affect the maximum compressive, uniaxial tensile, flexural, and splitting tensile strength of concrete. On the other hand, residual forces and strengths, fracture energy, and ductility of concrete were significantly improved. The calculated load correlation coefficient (kTRMV = 1.5) allowed the correlation of the results of the Montevideo splitting tensile test with the three-point bending test for a crack mouth opening displacement greater than 1mm. Overall, the Montevideo splitting test may be a simpler and more compact test method compared to the three-point bending test.
EN
To investigate the influence of loading rate and confining pressure on the mechanical behavior and energy evolution characteristics of hard and soft rock, high strength sandstone and low strength granite were subjected to triaxial compression tests with different loading rates. The results show that significant differences exist in the stress-strain curves for sandstone and granite. The confining pressure has a significant effect on the stress-strain curve, while the loading rate has a smaller effect on the stress-strain curve. As the confining pressure increases, the peak axial strain, peak axial stress, total energy, elastic energy and dissipated energy of sandstone and granite increase, the proportion of dissipated energy to total energy of sandstone and the proportion of elastic energy to total energy of granite are reduced. As the loading rate goes up, the peak axial stress, total energy and elastic energy increase in both sandstone and granite. The ultimate failure pattern of sandstone is a typical single inclined plane shear failure, while the ultimate failure pattern of granite consists of a single inclined plane shear failure and a vertical split failure. The loading rate has no significant effect on the macroscopic failure pattern, the elastic and dissipated energies are proportional to the total energy of sandstone and granite.
EN
This paper deals with multicomponent systems subjected to suddenly applied loads. Such multicomponent systems consist of functionally identical elements, but the elements differ in their ability to sustain the applied load. Specifically, arrays of pillars are an example of the multicomponent systems. The capability of the array to sustain the applied load depends not only on the strength of the pillars but also on how the load coming from failed pillars is redistributed to the intact ones. We employ a Fiber Bundle Model with load transfer restricted within a rectangular region generated dynamically after each pillar’s destruction. We investigate strength of the array and its survivability.
EN
The paper presents experimental studies of bending heterogeneous pine beams reinforced with jute fabrics. Pinus Sylvestris L, a Scandinavian wood species, was used in this study, originating from discard, subjected to 5-year atmospheric influences and biological degradation. The use of recoil wood is an excellent choice, forced by the increasing shortage of high-quality assortments and the need for economical management of scarce raw material. The article presents experimental results regarding the effectiveness of pre-stressed jute reinforcements in the tension zone of pine wood. The effects of using jute fabrics in beams were analysed, and the results were compared to beams without reinforcement. Additionally, the aim of the research is to investigate the influence of jute fabrics on the ductility of wooden beams. Research has been conducted on these polymer composites reinforced with natural fibres due to environmental awareness, their many advantages and, above all, the fact that they are sustainable materials. The conducted tests revealed that the jute fibres had a positive impact when applied to wooden beams and the load-bearing capacity increased by 24% and stiffness 24% compared to unreinforced beams. Moreover, the tests confirmed enhanced strength (24%) of reinforced pine beams in relation to the reference beams. In contrast, the ductility increased from 6.6% for reference beams to 75.7% for reinforced pine wood. Reinforcements with jute fibres have considerable ductility, which indicates that jute fibres are an excellent material for reinforcing the structure.
EN
The paper presents a universal principle of design of flexible schemes of specialized technological equipment and a modular principle of design of construction and elements of special technological equipment. The construction elements of equipment, which allow changing the linear dimensions of this equipment in a wide range are designed. The application of designed elements for changing one or several linear dimensions of the equipment is possible in a complex and independently of each other. The possibility of application of proposed design changes of equipment with the preservation of the required strength characteristics is substantiated. Three-dimensional models of construction elements and equipment in general are developed. Researches by changing of reservoir design by using a replaceable construction element are carried out. An analysis of the strength characteristics of integral reservoir and reservoir with a replaceable end wall from various materials is presented.
11
Content available remote Failure model for unidirectional composite element
EN
This paper is devoted to important issues of determining the strength and predicting the failure processes of composites. These issues enable determination of the limits of safe use of a product and the recognition of when limits are reached. It investigates the distribution function of the composite and its components. The developed model that is presented in this paper enables description of not only the predictable strength of unidirectional composites, but also the character of the failure, taking into account the fiber stress and/or ultimate strain distribution.
PL
Artykuł poświęcony jest ważnym zagadnieniom wyznaczania wytrzymałości i przewidywania procesów destrukcyjnych kompozytów. Kwestie te pozwalają na określenie granic bezpiecznego użytkowania produktu i rozpoznania, kiedy limity zostały osiągnięte. Zbadano dystrybuantę kompozytu i jego komponentów. Opracowany model przedstawiony w niniejszej pracy pozwala opisać nie tylko przewidywalną wytrzymałość kompozytów jednokierunkowych, ale także charakter zniszczenia, z uwzględnieniem naprężeń włókien i/lub rozkładu odkształceń końcowych.
EN
The present study aims to find out the optimal use of ceramic powder and ceramic aggregate (both fine and coarse) as a possible substitute for Ordinary Portland Cement (OPC 43 grade) and natural aggregate (fine and coarse), respectively, in concrete, where focused on investigating the mechanical properties of waste ceramic concrete. The performance of this modified concrete was evaluated in terms of Compressive Strength (CS), Tensile Strength (TS), Flexural Strength (FS), and Combined Flexural and Torsional strength (FTS) obtained based on various experimental tests conducted on a total of 192 samples (48 cubes, 48 cylinders, 96 beams). The test results showed that ceramic waste material as a partial replacement for natural aggregate, cement, and fine aggregate provides better performance in terms of CS, TS, and FTS at optimal percentages- 20% ceramic aggregate, 10% ceramic powder, and 10% ceramic fine aggregate (Fineness Modulus 2.2) respectively in M25 grade concrete. Using ceramic waste as a partial replacement to prepare concrete has a lot of benefits from the economic, environmental, and technological point of view. Moreover, it offers a possibility for improving concrete's durability, which is vital.
PL
Technika iniekcji strumieniowej jet grouting jest powszechnie stosowaną metodą wzmacniania słabego podłoża gruntowego. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych na jednoosiowe ściskanie tworzywa gruntowo-cementowego pobranego z próbnych kolumn iniekcyjnych wykonanych w systemie pojedynczym i podwójnym jet grouting. Nie analizowano natomiast właściwości geometrycznych badanych kolumn. Wskazano i omówiono czynniki mające wpływ na otrzymane wartości wytrzymałości. Prezentowane wyniki uzyskano w trakcie badań wykonanych w ramach pracy doktorskiej Autorki [13].
EN
Jet grouting technology is a commonly used technique for subsoil improvement. The paper presents the results of unconfined compressive strength of jet grouted material. The material was taken from jet grouting trial columns using single and double fluid jet grouting system on the trial field. However, geometrical properties of tested columns were not analysed. Factors influencing the obtained strength values were indicated and discussed. The presented results were obtained as a part of the Author’s doctoral dissertation [13].
EN
The weld lines that occur in injection mouldings are critical areas on which depends on the strength of the mouldings. The flow of the material in the injection mould takes place through the gate and then gradually in the mould cavity. Depending on the shape of the formed object, the weld line may or may not occur. In the case of spreading of plastic streams or bypassing obstacles in the form of cores in the mould, the joining lines run down. Most often, the strength of the moulded part is the lowest in these areas and the resulting lines can cause cracking. The aim of the research presented in the publication was to evaluate the properties of particular parts of mouldings obtained from an experimental injection mould equipped with 4 weld line areas. The tests were performed using the method of thermal analysis by Dynamic Mechanical Analysis DMA. Tensile tests were performed on the parts with weld areas and the maximum crack force was determined. The morphology of the obtained fractures was observed using an optical microscope.
EN
In recent years, the application of pervious concrete (PC) in urban areas has expanded mainly due to its high potential for controlling and guiding surface waters and floods. However, its poor mechanical properties compared to conventional concrete hinder its widespread application and limit it to parking lots, sidewalks, and local streets. Therefore, identifying the parameters effective on PC’s physical and mechanical properties and durability could help resolve its weaknesses and enhance its performance. This review article investigated and discussed the PC’s performance properties and weaknesses and explore the solutions available for improving these properties. Based on a review of the literature, the solutions included the PC’s mix design basic property variations and the incorporation of various additives. The common mixture utilized in most studies contained a water-to-cement ratio of 0.25:0.35, resulting in compressive strength of 7-27 MPa, porosity of 15-35%, and permeability of 0.2-1.22 mm/s.
16
EN
A novel dieless clinching process free of blank holder was proposed in this study. This novel clinching process applied to joining Al5052 sheets under the forming forces from 24 to 54 kN was investigated experimentally. The joint geometrical characteristics, static mechanical strength, energy absorption and failure modes were revealed. From the results, the sound joints can be produced under various forming forces from 24 to 54 kN. With the forming force increasing, the neck thickness was increased continually while the interlock value remained almost constant. On the other hand, the protrusion height of clinched joint was reduced continually with the forming force increasing. Both the tensile strength and shear strength were enhanced with the forming force increasing. Under the forming force of 54 kN, the tensile strength and the shear strength were 1249 and 1107 kN, respectively. In general, a larger joining force leads to a better clinched joint with lower protrusion height and higher mechanical strength.
EN
Strength properties of furniture corner joints constructed with different wooden connectors and wood-based materials. The aims of this study were to determine the influence of the type of invisible wooden connectors on the strength in glued corner joints for chipboard and MDF, the most popular boards in box furniture. Three variants of connectors arrangement were considered: variant I - with the use of 4 wood grooven beech dowels, Variant II - with the use 2 beech Domino pins, Variant III - connectors mixed arrangement. Experiment results indicated that samples prepared using joining with dowels provided the highest strength values of all variants (F=1169 N for MDF panel, F= 617 for chipboard panel). Moreover, it has been observed that the corner connection with Domino pins is the type of connection with the lowest strength. It is worth noting that the above tendency was observed in both types of wood-based panels. The influence of the material also turned out to be a statistically significant factor in the analysis of joint strength. The use of MDF panel increased the strength values ,by 47% of the dowel joint, by 36% of the Domino pins and 34% of the connectors mixed arrangement, compared to their use in chipboard.
PL
Właściwości wytrzymałościowe narożników meblowych z zastosowaniem różnych łączników drewnianych i materiałów drewnopochodnych. Celem pracy było określenie wpływu rodzaju niewidocznych łączników drewnianych na wytrzymałość połączeń klejonych narożników konstrukcji mebli skrzyniowych dla płyty wiórowej i MDF, materiałów najczęściej stosowanych przy tego typu meblach. Rozważono trzy warianty rozmieszczenia łączników: wariant I - z wykorzystaniem 4 kołków bukowych ryflowanych, wariant II - z wykorzystaniem 2 kołków bukowych Domino, wariant III - układ mieszany łączników. Wyniki eksperymentu wykazały, że próbki połączone na kołki wykazały najwyższe wartości wytrzymałości ze wszystkich wariantów (F=1169 N dla płyty MDF, F= 617 dla płyty wiórowej). Ponadto zaobserwowano, że połączenia narożne z kołkami Domino wykazywały najniższą wytrzymałość. Warto zauważyć, że powyższą tendencję zaobserwowano dla obu płyt drewnopochodnych. Wpływ materiału okazał się czynnikiem istotnym statystycznie. Zastosowanie płyty MDF zwiększyło wartości wytrzymałościowe (o 47% w przypadku połączenia kołkowego, o 36% przy łącznikach Domino i o 34% przy układzie mieszanym) w porównaniu z ich zastosowaniem w płycie wiórowej.
EN
Round valley aggregate RVA is a natural source of aggregate that is found in Tafila in Jordan. For current research, RVA from Al-Hasa valley was considered for testing with crushed limestone aggregate (CLA) from Karak and Tafila sources. 39 samples were collected through the valley at the joint with the lake of Al-Tanour Dam in Tafila. Samples of RVA and CLA were tested and concrete mix at 15, 20, and 25 MPa. ANOVA analysis was conducted to test means’ differences in aggregate and concrete properties. Results showed that RVVA has no significant difference in means’ properties. While RVA has significant differences when with CLA from Karak and Tafila. Results of ANOVA showed that there is a significant difference in the properties of fresh and hardened concrete for 15 and 25 MPa concrete grades. While significant difference is neglected for 20 MPa concrete grade. Consequently, RVA can be used for concrete mix as CLA.
EN
The aim of this study was to determine the effect of abrasive treatment as a method of surface preparation on the strength of adhesive joints made of galvanised steel sheet. The subject of experimental investigations were adhesive joints of samples made of galvanised steel sheet DX51, 0.7 mm thick. The surfaces of the samples were abraded with coated abrasive tools of grain sizes P120, P180, P220, P400 and P600, and then degreased with PIKKO extraction solvent. The surface properties in terms of roughness and 3D surface topography were examined using a Hommel-Etamic T8000 RC120-400. The adhesive joints were made using Epidian 53 epoxy resin adhesive composition and IDA curing agent in a 100:40 weight ratio. Samples of single-lap adhesive joints were tested for strength on a Zwick/Roell Z150 testing machine, in accordance with the PN - EN 1465:2009 standard. The tests showed that the samples mechanically processed with an abrasive tool of P220 gradation show the best strength properties. Adhesive joints, in which the surface of the joined elements was mechanically processed with an abrasive tool of P120 gradation, obtained negative results. The obtained test results were subjected to further statistical analysis. The Shapiro-Wilk test was used to assess the normality of the distribution. Then, the non-parametric Kruskal-Wallis test and the median test were applied, which showed that there were no significant differences in the results obtained between the adhesive joints whose surfaces were prepared with P220 and P400 abrasive paper, i.e. both methods of surface preparation can be considered as the most favourable among those analysed during the adhesive bonding of DX51 galvanised sheets.
20
Content available remote Smarowanie MQL w obróbce skrawaniem aluminiowych materiałów kompozytowych
PL
Materiały stosowane w budowie środków transportu, a szczególnie w lotnictwie, muszą wykazywać się zwiększonymi właściwościami, głównie wytrzymałościowymi, w stosunku do materiałów stosowanych w produkcji innych części maszyn. Współczynniki bezpieczeństwa w przypadku takich urządzeń są bardzo wyśrubowane.
EN
Materials used in the construction of means of transport, and especially in aviation, must offer increased properties, mainly strength, in relation to materials used in the manufacture of other parts of machinery. The safety factors for such devices are very high.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.