Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 315

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenośnik taśmowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
40 years of mining it is for LW „Bogdanka" S.A. a time of intensive development of the most interesting of the underground transport systems, which is transport using belt conveyors. The article presents the elements of the transport system, the implementation of which had an impact on its functionality and efficiency, so that it is now possible to use underground devices that ensure transport capacity of up to 4300 t/h of excavated material in main haulage lines and the ability to separate gangue from excavated material in the transport process carried out under up to 3000 tonnes per day. Exploitation of more and more distant resources is an impulse to expand and improve the system. The prospects for the future include the expansion of the belt conveyor system enabling the transport of the crew to work places and the development of the transport management system by an operator located on the ground.
PL
W artykule przedstawiono elementy układu transportu podziemnego z wykorzystaniem przenośników taśmowych, których wdrożenie w LW „Bogdanka" S.A. miało wpływ na rozwój jego funkcjonalności i efektywności. Dzięki temu możliwe było użytkowanie pod ziemią urządzeń zapewniających wydajności transportowe wynoszące do 4300 t/h urobku w ciągach odstawy głównej oraz zdolności separacji skały płonnej od urobku w procesie transportu, realizowanego pod ziemią wynoszące do 3000 t/d. Perspektywy na przyszłość to rozbudowa systemu przenośników umożliwiających transport załogi do miejsc pracy oraz rozwój systemu zarządzania transportem przez operatora znajdującego się na powierzchni.
EN
The paper shows the results of researching the rollers used in belt conveyors working in a hard coal mine. Rollers should be characterized by low rotation resistance, which results in low power consumption of the propulsion unit. The tests conducted aimed to assess the technical condition of the new C-type rollers after several years of operation in a hard coal mine. The research was carried out from the new approach to the standard issues of roll testing and verification in a hard coal mine. Laboratory tests were combined with testing the entire belt conveyor in terms of power demand. The research was carried out for 3 years and it was monitored how the dynamic resistance of the working rollers changed and how this translates into the power demand consumed by the belt conveyor in a hard coal mine. The aim of the research was a new approach to the research of rollers used in conveyors operating in a mine.
PL
W artykule przedstawiono zasady racjonalnego wykorzystania posiadanych w podziemnych zakładach górnictwa węglowego podzespołów przenośników w celu zestawienia kompletnych urządzeń właściwych dla konkretnych lokalizacji i wymaganych parametrów pracy. Ponieważ często są to zespoły od różnych producentów, to użytkownik będzie zobowiązany do przygotowania zbiorczej instrukcji obsługi oraz wystawienia deklaracji zgodności.
EN
The article presents the principles of the rational use of conveyor subassemblies owned in underground coal mining plants for the purpose of listing complete devices appropriate for specific locations and required operating parameters. Since these are often units from different manufacturers, the user will be required to prepare a collective User Manual and issue a Declaration of Conformity.
EN
The article presents the principles of the rational use of conveyor subassemblies owned in underground coal mining plants for the purpose of listing complete devices appropriate for specific locations and required operating parameters. Since these are often units from different manufacturers, the user will be required to prepare a collective User Manual and issue a Declaration of Conformity.
PL
W artykule przedstawiono zasady racjonalnego wykorzystania posiadanych w podziemnych zakładach górnictwa węglowego podzespołów przenośników w celu zestawienia kompletnych urządzeń właściwych dla konkretnych lokalizacji i wymaganych parametrów pracy. Ponieważ często są to zespoły od różnych producentów, to użytkownik będzie zobowiązany do przygotowania zbiorczej instrukcji obsługi oraz wystawienia deklaracji zgodności.
EN
The dynamic processes of the system of stabilization of the speed of the conveyor belt with a built-in hydraulic drive on the basis of an improved mathematical model, which takes into account the physical phenomena occurring in the hydraulic system during the action of alternating load. The influence of the main parameters of the hydraulic system and the magnitude of the load on the course of dynamic processes is analyzed and recommendations for their selection are formulated. The proposed scheme of the built-in hydraulic drive of a conveyor belt with system of stabilization of speed of movement automatically provides its uninterrupted work. The use of an additional hydraulic pump allowed to stabilize the speed of the conveyor belt to 7.8%, provided that the load on the working link is 2.3 times.
PL
Rozważono procesy dynamiczne układu stabilizacji prędkości taśmy przenośnika z wbudowanym napędem hydraulicznym w oparciu o udoskonalony model matematyczny uwzględniający zjawiska fizyczne zachodzące w układzie hydraulicznym podczas działania obciążenia zmiennego. Przeanalizowano wpływ głównych parametrów układu hydraulicznego i wielkości obciążenia na przebieg procesów dynamicznych oraz sformułowano zalecenia dotyczące ich doboru. Zaproponowany schemat wbudowanego napędu hydraulicznego przenośnika taśmowego z systemem stabilizacji prędkości ruchu automatycznie zapewnia jego nieprzerwaną pracę. Zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej pozwoliło ustabilizować prędkość taśmy przenośnika na poziomie 7,8% przy założeniu, że obciążenie ogniwa roboczego jest 2,3 razy większe.
PL
W artykule przedstawiono badania nad określeniem stanu cieplnego jednostek napędowych przenośnika taśmowego odstawy głównej. W realizowanych badaniach wykorzystano termowizję, którą charakteryzuje bezdotykowy pomiar. W oparciu o uzyskane wyniki wyciągnięto wnioski o stanie technicznym jednostek napędowych.
EN
Underground mining involves natural processes associated with high temperatures generated by rocks as well as the machinery and equipment used in the production. A belt conveyor transporting excavated material from the longwall is one of such elements. The performance of power unit of belt conveyors located in workings where the air temperature i.s high, impacts the efficiency of the overall mining process. A thermal imaging study was performed to determine the thermal condition of such a power unit. Al! the measurements were taken using a thermal imaging camera. The main research task was to detect changes associated with an increase in temperature of an operating conveyor drive unit. A series of measurements have been taken and the results of them have shown the correct thermal condition of the conveyor analysed.
EN
The paper presents the description and results of experimental research whose purpose was to analyze the vibration influence the miner's body during riding on a belt conveyor for transporting coal. The transport of people on mining belt conveyors is a commonly used method to increase mining efficiency and improve a mine's profitability. The paper presents an assessment of safety and comfort parameters used in transporting people, the effect of strong vibrations on the human body and its internal organs, the measuring system used to record the accelerations during the experiment and the measurement results. The recorded data enabled a dynamic analysis of the movement and an assessment of safety and comfort of transported miners on the basis of defined indicators. The data included the accelerations from the moment of getting on the conveyor belt to the moment of going down onto the platform. The tests were carried out for two different belt conveyor speeds, which allowed to assess how conveyor speed affects safety and comfort of people transported on the mining belt conveyor.
PL
Zgodnie z wymaganiami polityki ekologicznej, działania kopalń odkrywkowych w zakresie ochrony środowiska powinny mieć charakter kompleksowy i uwzględniać muszą zasadę zrównoważonego rozwoju. Jedno z podstawowych zadań w tym obszarze dotyczy redukcji uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. W przypadkach eksploatowanych ciągów transportowych skuteczna walka z ponadnormatywnym hałasem jest możliwa dopiero po szczegółowym rozpoznaniu głównych źródeł jego powstawania. W oparciu o studia literaturowe opisano możliwe źródła hałasu towarzyszące pracy przenośnika taśmowego. W dalszej części artykułu przedstawiono badania rozpoznawcze źródeł hałasu. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem kamery akustycznej, jako narzędzia pozwalającego na identyfikację w przestrzeni i klasyfikację poszczególnych źródeł hałasu. Zidentyfikowano wybrane zjawiska towarzyszące pracy głównych podzespołów przenośnika i przypisano im charakterystyczne zakresy częstotliwości.
EN
In accordance with the requirements of the ecological policy, the operation of opencast mines in the field of environmental protection should be comprehensive and must take into account the principle of sustainable development. One of the basic tasks in this area concerns the reduction of nuisance noise emitted to the environment. In the case of exploited transport lines, an effective fight against excessive noise is possible only after a detailed identification of the main sources of its generation. Possible sources of noise accompanying the operation of the belt conveyor have been described based on literature studies. The further part of the work presents identification tests of noise sources. The research was carried out in laboratory conditions with the use of an acoustic camera as a tool allowing for the spatial identification and classification of individual noise sources. Selected phenomena accompanying the operation of the main components of the conveyor have been identified and their characteristic frequency ranges assigned to them.
EN
The article presents the results of research of the Gwarek 1200 belt conveyor. The work aimed to determine the possible benefits of changing the type of rollers used. It was expected that the change of the rollers from N-type to C-type will reduce the costs of energy consumed by the conveyor drive system. This part of the research was carried out in a hard coalmine at the level of 665 m. The test was given the entire power unit in terms of the starting power demand and rated power in real time. Measurement works were carried out before and after the modernization of the conveyor for 5 years. Moreover, it was decided to extend the research to include vibroacoustic tests, aimed at determining the technical condition by measuring vibrations. It is expected that based on the analysis of vibration signals in the long term will allow to develop a method for diagnosing belt conveyor rollers and to quickly detect their malfunction under normal operating conditions.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane techniki monitorowania stanu przenośników taśmowych. Dobór technik monitorowania odbywał się ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych technik komputerowych, takich jak sztuczna inteligencja czy wizja komputerowa. Pod uwagę zostały w pierwszej kolejności wzięte zagadnienia, które w obecnej sytuacji nie są w wystarczający sposób opracowane. Wewnątrz artykułu znajdują się opisy detektora drgań w oparciu o kable światłowodowe, monitoring za pomocą badania natężenia dźwięku oraz detekcje wizualne problemów występujących podczas pracy przenośników taśmowych.
EN
The article presents selected techniques for monitoring the status of belt conveyors. The selection of techniques was carried out with particular emphasis on the possibility of using modern computer techniques such as artificial intelligence or computer vision. Issues that were currently not sufficiently addressed in the current situation were taken into account. Inside the article are descriptions of the vibration detector based on fiber optic cables, monitoring by means of sound intensity testing and visual detection of problems occurring during the operation of belt conveyors.
EN
The publication presents the assumptions of the unification process of machines and equipment produced by Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o. o. and operating at the coal mines of the JSW Capital Group. It outlines a solution adopted by JZR Sp. z o. o. addressing this issue. The authors identify the potential benefits of the process to the entire Jastrzębska Spółka Węglowa Capital Group, but they also mention the risks that may arise during its implementation. The publication also presents the first results of the unification, observed on the basis of the unified equipment and machinery of the coal clearance system for transporting people, coal and materials, which has already been put into operation in underground mining excavations. It also includes a chapter devoted to the influence of the unification on the development of “technical thought,” i.e. on the innovativeness of the equipment for transporting people, coal and materials newly produced by Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o. o. which are to be implemented in the near future. New, innovative solutions are presented, which were introduced both in the unified transport devices such as chain and belt conveyors and in devices cooperating with them, i.e. lump breakers, pushing devices and other accessory equipment for the conveyors.
EN
The publication presents the construction of the station for testing the friction coefficient under high pressure and low slip velocity values. These conditions of cooperation of friction pairs occur in the drives of transport machines such as belt conveyors and suspended monorails. The value of the friction coefficient, depending on the operating conditions such as moisture and rock or coal dust pollution, has a significant impact on the correct and efficient operation of such drives. The features of the station allow mapping the operating conditions on a laboratory scale. As part of the research, appropriate friction samples made of rubber or polyurethane were prepared. Referring to the conditions of conveyor operation and conditions of contact of the conveyor belt with the drive drum, the values of unit pressures and values of slip speed occurring in the drum drive of the belt conveyor were determined. A series of laboratory tests were carried out for the friction pair rubber drum lining – conveyor belt cover. The tests were carried out for four different states of friction vapor surfaces, namely for dry and wet samples, as well as for samples in clean or contaminated with stone dust. As a result of the tests, the values of friction coefficients for various surface states were determined, which will be valuable information for designers of friction drive systems of transport devices.
EN
The publication presents the evaluation of the effectiveness of belt tensioning systems based on the results of model laboratory tests. The types of tensioning devices most commonly used in industry were selected for testing: winch, gravity, pneumatic and follower. The evaluation of the efficiency of belt tensioning devices is complex, as the tensioning system is not autonomous and is only part of the belt conveyor equipment. Therefore, the publication presents the impact of belt tension force on the durability of basic conveyor components such as the belt and its joints, and drums. The characteristics of the tested belt tensioning devices are presented and the construction and research capabilities of the laboratory model of the belt conveyor are described. Measuring systems mounted on the conveyor are described in detail, enabling recording of variable conveyor operating conditions, measuring belt speed, driving force and belt stress. The results of the research are the experimental static characteristics of the most commonly used tensioning devices, which show the relationship between the drive moment and the belt tensioning force. Obtained characteristics will allow the development of guidelines for the design and selection of the most effective belt tensioning devices.
EN
As we are increasingly focusing on the economy of mining, researchers are constantly trying to find new technologies to improve existing machines to be more efficient and less perishable. Such actions allow mining companies to save money in all of the mining processes. The authors focused on the transport of materials and how to improve it. The most frequent problems in this matter are caused by the destruction of conveyor belts. The cost of repairs is estimated at about half a billion crowns in the Czech Republic. That is why engineers are working on reduction of the rock impact force on the conveyor belt. The paper deals with the issue of reducing the passage of conveyor belts by proposing a new solution to the impact stand, which will considerably reduce the number of conveyor belt breaks.
PL
Zwracając uwagę na ekonomikę wydobycia, nieustannie trwają badania poszukujące nowych technologii ulepszających istniejące maszyny i urządzenia, by były one bardziej wydajne i mniej wadliwe. Takie działania pozwalają firmom górniczym oszczędzać pieniądze we wszystkich procesach wydobywczych. Autorzy skupili się na transporcie materiałów i tym, jak go poprawić. Najczęstsze problemy w tej kwestii są spowodowane zniszczeniem taśm przenośnikowych. W Czechach koszt napraw szacowany jest na około pół miliarda koron rocznie. Dlatego inżynierowie pracują nad zmniejszeniem siły uderzenia skały w taśmę przenośnika. W artykule poruszono kwestię zmniejszenia awaryjności taśm przenośnikowych w miejscu przesypu, proponując nowe rozwiązanie stołu udarowego pochłaniającego energię uderzenia, który znacznie zmniejszy liczbę zerwań taśmy przenośnikowej. (Nowe rozwiązanie konstrukcyjne zmniejszające wpływ transportowanej skały na przenośniki taśmowe w górnictwie)
PL
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w sektorze wydobywczym zyskują coraz większą popularność. Podążanie za strategią wyznaczoną przez Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [1] i realizowanie zdefiniowanych przez nią 17 celów stwarza nowe możliwości dla rozwoju innowacyjnego i odpowiedzialnego przemysłu górniczego.
EN
The issues of sustainable development in the mining sector are becoming increasingly popular. Following the strategy specified by the 2030 Agenda for Sustainable Development [1] and completing its 17 Sustainable Development Goals creates new possibilities for the development of innovative and responsible mining industry.
EN
This paper explores the possibilities of using an acoustic camera as a tool that allows the verification of the correct construction and operation of individual elements of a belt conveyor. Based on the simultaneously recorded components - a video camera and measuring microphones, the sound pressure level map of the belt conveyor was created. The tests were carried out in laboratory conditions and covered the location and identification of individual noise sources. The verification consists not only of searching for dominant sound sources, but above all, of searching for frequencies in the analysed spectrum that should not occur during their proper operation. The tests allow for the identification of frequencies and the determination of the sound pressure level for three noise sources: the electric motor noise, the idler roll bearing noise as well as the noise on the tail pulley caused by belt misalignment.
PL
Artykuł przedstawia propozycję narzędzi analitycznych, możliwych do opracowania z danych rejestrowanych w ramach funkcjonowania systemów automatyki przemysłowej. Narzędzia te mogą być realnym wsparciem przy próbie optymalizacji efektywności procesowej, szczególnie energetycznej. W uproszczeniu, każde dowolne urządzenie energomechaniczne zasilane jest prądem i sterowane systemem automatyki przemysłowej. Postać sygnału zwykle zależna jest od różnych trybów pracy danego urządzenia, wynikających m.in. z jego obciążenia zewnętrznego. Dostępne metody segmentacji sygnałów i metody statystyczne pozwalają zautomatyzować proces identyfikacji trybów operacyjnych, jak również rozpoznawać inne prawidłowości czy anomalne zachowania, wynikające z nieprawidłowej pracy urządzenia. Dzięki temu z prostego sygnału prądowego możemy liczyć rzeczywisty czas pracy obiektu technicznego, zużycie mediów, identyfikować tryby pracy urządzenia, rozpoznawać straty procesu, określać parametry wydajnościowe KPI oraz rozwijać procedury diagnostyczne. W artykule zaproponowano metody wielowymiarowego przetwarzania danych oraz ich zastosowanie na danych rzeczywistych z odstawy taśmowej. Opisano algorytm identyfikacji reżimów operacyjnych oparty na technikach uczenia maszynowego oraz dalsze kontekstowe analizy, wraz z różnymi wizualizacjami.
EN
This paper outlines the recommendation of analytical tools likely to be derived from the data recorded within the automation system (SCADA). The means might facilitate optimisation of process efficiency, especially in terms of energy efficiency. Basically, each electromechanical device is electrically charged and controlled by the SCADA. A kind of the signal usually depends on various operational modes of the given device which are classified by its external load. Available signal segmentation and statistical methods lead to the automatic identification of these modes and operational patterns or abnormal performances caused by poor technical condition. Therefore, simple electrical signal allows to count the real device performance time and utilities usage, to identify its operational modes, to recognise process losses, to specify KPI factors and to develop diagnostics. This paper describes multidimensional processing of conveyor stream data along with their exemplary use in real-time data. The algorithm of identifying operational regimes is characterised based on machine learning and further in-context analyses paired with visualisations.
PL
Kopalnie są często zlokalizowane w terenie górzystym i urobiony materiał jest transportowany z rejonu wzgórza do doliny - na plac składowy przy drodze publicznej lub bocznicy kolejowej. Stosowany jest wtedy najczęściej transport oponowy, ze względu na swoją niezawodność, ogromną elastyczność oraz dostępność w postaci usługi (outsourcing). Jednak takie rozwiązanie bywa przeszkodą w eksploatacji surowca, z uwagi na uciążliwy hałas i wibracje, kosztowną degradację lokalnych dróg oraz emisję spalin i gazów cieplarnianych, towarzyszące ruchowi ciężkich pojazdów. Złoże surowca położone w górach jest również złożem energii potencjalnej grawitacyjnej, którą można odzyskać w wypadku transportu urobku w dół. Do tego potrzebny jest napęd elektryczny i wyeliminowanie pracy jałowej środka transportu, co jest możliwe przy zastosowaniu energooszczędnego przenośnika taśmowego, pracującego w trybie generatorowym. Zastąpienie odstawy oponowej transportem taśmowym z odzyskiem (rekuperacją) energii umożliwia uzyskanie przez kopalnię statusu prosumenta energii elektrycznej oraz znaczące ograniczenie wpływu na środowisko, w szczególności wykazanie znacznych oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (tzw. białe certyfikaty) oraz spowoduje obniżenie kosztów transportu. Rekuperacyjne przenośniki do transportu kruszyw z wyrobisk na wzgórzach mogą się stać wizytówką zrównoważonego górnictwa.
EN
Mines are often located in hilly terrain, from which the mined material is hauled from the hill to the valley - to the depot near the public road or railway sidetrack. Then, truck haulage is the most often used because of its reliability, great flexibility and availability in the form of outsourced service. However, such a solution can be an obstacle in the exploitation of the raw material due to arduous noise and vibrations, costly degradation of local roads and emissions of greenhouse gases and gases, accompanying the movement of heavy vehicles. The resource deposit located in the mountains is also a potential gravitational energy deposit that can be recuperated in the case of transporting the mined material down. For this you need an electric drive and eliminating the idle mode of transport, which is possible using an energy-saving belt conveyor working in generator mode. Replacement of truck haulage with belt transport with energy recovery (recuperation) enables the mine to obtain the status of electricity prosumer and significantly reduce its environmental impact, in particular demonstrating significant savings in primary energy consumption (so-called white certificates) and will reduce transport costs. Recuperative conveyors for aggregate transport from hill excavations can become a showcase of sustainable mining.
PL
Przesyp jest miejscem przenośnika taśmowego, w którym pojawia się ryzyko wystąpienia awarii, występują straty energii oraz w którym może dochodzić do uszkodzenia taśmy odbierającej urobek. Poza bezawaryjnym funkcjonowaniem, przesyp powinien dla zminimalizowania oporów ruchu taśmy zapewnić także centralne podawanie urobku, zapobiegać rozsypywaniu się transportowanego materiału, nie dopuszczać do powstawania zatorów, ograniczać proces defragmentacji urobku, a także minimalizować emisję hałasu oraz pyłów do otoczenia. Zapewnienie stawianych wymagań wiąże się z koniecznością stosowania m.in, zaawansowanych badań symulacyjnych. W artykule przedstawiono kluczowe czynniki, wpływające na parametry pracy wybranego przesypu wzdłużnego, oraz podjęto się próby identyfikacji zjawisk determinujących zachowanie się cząstek w czasie ich transportu. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych określono wpływ parametrów wybranego przesypu wzdłużnego na zmiany obserwowanych wielkości.
EN
Conveyor transfer is a place where is a higher risk of accident, energy losses occurs and conveyor belt can be damaged. For many years conveyor transfer design was based only on the designer experience, on analytical methods or was totally neglected. Nowadays simulations methods are letting us to design energy-efficient transfers models without expensive experimental researches. The research paper shows the main factors that affect the transfer work and also phenomena binding with ore flow. Those issues are the base for further optimization works.
EN
One of the components that affects the energy consumption of belt conveyors is the rotational resistance of the rollers. In real conditions, the roller is subjected to loads not only radial but also axial, resulting from its cooperation with the belt and the way of installation on the conveyor. Knowledge of these resistances is important not only in the design of conveyors, but also in the improvement and search for new structural solutions of the rollers. The article presents an innovative stand dedicated to the study of rotational resistance of the rollers under operating load, its research capabilities and the results of preliminary tests.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.