Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Smart City
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The main purpose of the work is to present the impact of standardisation methods on the ranking results. The second purpose of the article was to present Warsaw’s position in comparison with the capitals of countries from the Eurozone. Design/methodology/approach: Major European cities were assessed using Eurostat data. The proprietary Smart City Index (SCI) indicator is proposed for the study, referring to six areas of Smart City assessment. Two measures are indicated in each of them. The first is an objective measure, while the second is a subjective measure, based on the opinion of the city’s residents about the situation in the city, or their own situation. Building rankings of the cities, following normalisation methods were used and compared: unitisation, unitisation with zero minimum, normalisation in range [-1, 1], classical standardisation, Weber standardisation and two quotient methods. Findings: The best results were obtained for the classical standardisation. For this method we obtained the smallest number of consistent positions in rankings and the minimal maximum of distance between the positions in rankings. The position of Warsaw as a city in 16th position (20 of all) was confirmed regardless of the standardization method used. Originality/value: There is proposed an original method to assess cities based on Eurostat data. This method allows construction of Smart City ranking. The main value of the work is that the classical standardisation is recommended to transform the original values of individual indicators.
EN
The article addresses issues related to the development of Smart Cities and Smart Sustainable Cities. The authors draw attention to the important role of social capital, emphasising the participation of citizens in the holistic management of modern Smart City. This approach allows one to show the development of cities in a wide context of sustainable development. The authors refer, inter alia, to Agenda 21, The Future We Want, and international programmes, such as the Sustainable Cities Programme of Habitat (UNEP) or Healthy Cities Programme of the WHO. The authors indicate that social capital is an element integrating particular parts of the urban system. They also indicate that the development of modern technologies will lead to the formation of a new type of society 4.0., advancing along with the development of industry 4.0 and artificial intelligence. In order to properly use the opportunities related to the development of modern technologies, society should be properly prepared for using their functionalities.
3
Content available remote Intelligent urban space as a factor in the development of smart cities
EN
A smart city is a city which, with the use of modern technologies, manages all areas of its functioning in order to optimise results of its development, create new values based on the cultural heritage and natural resources. However, it should be remembered that people create a city; therefore, the technology accompanying the idea of a smart city is only a tool that will be used by society in the process of the development. This paper aims to present the implementation of the objectives of intelligent urban space in the context of the concept of smart growth and the smart city. The author focuses on the analysis of selected approaches to shaping the intelligent city space related to activities within smart environment (blue and green infrastructure) and smart people and lifestyle (activity nodes and local centres). A smart’ city creates intelligent space.
PL
Smart City to miasto, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zarządza wszystkimi dziedzinami funkcjonowania w celu optymalizacji działań, tworzenia nowych wartości oraz pomnażania dóbr i zasobów. Jednak trzeba cały czas mieć na uwadze, że miasto tworzą ludzie, dlatego technologia towarzysząca idei miasta inteligentnego stanowi jedynie „narzędzie”, które będzie wykorzystywane przez społeczeństwo. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie realizacji założeń inteligentnej przestrzeni miejskiej w kontekście idei inteligentnego rozwoju (smart growth) i inteligentnego miasta (smart city). Autorka koncentruje się na analizie wybranych kierunków kształtowania przestrzeni miasta związanych z działaniami w zakresie inteligentnego środowiska (błękitno-zielona infrastruktura) oraz inteligentnego społeczeństwa i stylu życia (węzły aktywności i centra lokalne). Inteligentne miasto tworzy inteligentną przestrzeń.
PL
Artykuł przedstawia analizę rozkładu przestrzennego prawdopodobieństwa kolizji pakietów w sieciach bezprzewodowych standardu LoRa, z wykorzystaniem protokołu LoRaWAN. LoRa jest protokołem komunikacyjnym umożliwiającym transmisje danych w paśmie 868 MHz wykorzystującym metodę dostępu do łącza ALOHA. Duży zasięg komunikacji w sieci LoRa oraz wykorzystywanie wielu współczynników rozproszenia (ang. spreading factor) powoduje, że prawdopodobieństwo kolizji pakietów silnie zależy od rozmieszczenia węzłów w przestrzeni. W pracy przedstawiamy analizę liczby węzłów współzawodniczących o dostęp do kanału transmisyjnego w zastosowaniach SmartCity dla przykładowych topologii, zakładając równomierny rozkład węzłów oraz w oparciu o rzeczywiste dane na temat rozmieszczenia węzłów pomiarowych w 2 przykładowych miastach.
EN
This paper shows the analysis of spatial distribution of probability of packets collisions in LoRa wireless networks, with usage of LoRaWAN protocol. LoRa it’s a communication protocol allowing data transmission in 868 MHz band with ALOHA channel access method. Long range of communication in LoRa network and using many spreading factors makes probability of packets collisions strongly depended on spatial distribution of nodes. In paper we show the analysis of the impact of a number of nodes which compete to access the transmission channel in SmartCity applications. There are considered three example topologies, one with uniform distribution of nodes and two based on real nodes distribution in two cities.
PL
Ziemia pustoszeje po wielkiej katastrofie ekologicznej. Ludzie gromadzą się w technologicznie zaawansowanych miastach. Życie ocalałych ułatwiają cyborgi, obdarzone sztuczną inteligencją. Jest rok 2019.
PL
Zrównoważony rozwój, a w szczególności zrównoważony rozwój miasta, doczekał się działań normalizacyjnych. W ich wyniku, w 2014 r. powstała norma międzynarodowa ISO 37120:2014 „Sustainable Development of Communities – Indicators for City Services and Quality of Life”. Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził ją w 2015 r. jako PN-ISO 37120:2015-03 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, dzięki czemu mogła się stać podstawą systemu certyfikacji inteligentnego miasta.
PL
Nowe technologie, które tak bardzo wnikają w otaczającą ludzkość rzeczywistość pozwalają na rozwój praktycznie we wszystkich możliwych dziedzinach życia. Świat logistyki szczególnie mocno interesuje się innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi m.in. na rozwój miast i poprawę życia lokalnych społeczności. Koncepcja Smart City bazująca na zdobyczach naukowych logistyki miejskiej korzysta z wielu narzędzi pozwalających na optymalny rozwój. Do takich narzędzi należy Internet rzeczy (IoT), który swój potencjał opiera na szybkości przesyłania danych oraz ich bezpośrednim gromadzeniu za pośrednictwem instalacji elektrycznej KNX. Krótkiego przedstawienia wymagać będzie także sieć 5G pozwalająca na ułatwianie życia mieszkańców dużych aglomeracji. Dobre zrozumienie tematu wymaga pokazania, w jaki sposób działają pionierzy „Smart City” (państwa Dalekiego Wschodu, kraje Skandynawskie). Temat pracy narzuca również ukazanie problemów występujących na lokalnym rynku. Trzeba zaznaczyć również konieczność poniesienia inwestycji, by móc w pełni korzystać z rozwiązań Smart City.
EN
New technologies that are so penetrating into humanity's reality allow for development in practically all possible areas of life. The world of logistics is particularly interested in innovative solutions that influence m.in. Urban development and improving the lives of local communities. The Smart City concept, based on scientific advances in urban logistics, uses many tools to optimise development. Such tools are the Internet of Things (IoT), which is based on the speed of data transmission and their direct accumulation via the KNX electrical system. Short presentations will also require a 5G network to facilitate the lives of inhabitants of large agglomerations. A good understanding of the subject requires the demonstration of how the pioneers of "Smart City" (Far East, Scandinavian countries) operate. The topic of work also imposes a problem on the local market. It is also necessary to mark the need to invest in order to take full advantage of Smart City solutions.
PL
Chęć oraz nacisk ludzkości na ciągły rozwój, jest motorem napędowym dla innowacyjnych pomysłów na świecie. Jednym z efektów tego nacisku jest koncepcja inteligentnego miasta - Smart City. W sprytnych miastach bardzo ważną rolę odgrywa logistyka oraz transport miejski. Wśród pionierskich pomysłów wprowadzonych w życie w dużych metropoliach są pojazdy na minuty, które, dzięki rozwinięciu Internet of Things, w ostatnim czasie bardzo zyskały na popularności. Są to nie tylko klasyczne 5-osobowe samochody, ale także alternatywne środki transportu takie jak: hulajnogi elektryczne, skutery elektryczne, rowery czy samochody dostawcze. Katowice,w ramach wdrażania Smart City, zdecydowały się na pozwolenie przedsiębiorcom transport-sharingowym wprowadzenia swoich usług na teren stolicy województwa śląskiego. W referacie przeanalizowano konkurencyjność usług przedsiębiorstw transport-sharingowych. Podsumowując różnorodność oraz mnogość ofert przedsiębiorstw transport-sharingowych daje klientowi w Katowicach możliwość doboru środka transport w elastyczny, dostosowany do potrzeb sposób.
EN
Nowadays, the desire and the emphasis, which are put on continuous development, drive the innovative ideas all over the word. As an effect, the concept of Smart City was created. This term refers to the cities where logistics and public means of transport are crucial. One of the pioneering ideas implemented in Smart City is the possibility of renting a vehicle for minutes. This solution is proposed mainly in the big metropolises, and thanks to the development of Internet of Things, it has recently gained huge popularity. Among the offered vehicles, there are not only classic, ordinary passenger cars, but also the alternative means of transport such as: electric scooters, bicycles and delivery vehicles. In the context of the implementation of Smart City, Katowice decided to allow the transport-sharing companies to introduce their services within Silesia Province. The following project studies the competitiveness of transport-sharing enterprises’ services. The final conclusion shows that the variety of different transport-sharing companies’ proposals give customers the opportunity to choose the most appropriate and economical option for them in a particular moment.
PL
W artykule omówiono, jak w koncepcję Smart Systemu będą się wpisywać Stacje Ładowania pojazdów elektrycznych. Wstęp artykułu jest to próba odpowiedzi: czy „Smart” to chwyt marketingowy? Czy wizja i filozofia? Pytanie zadane retoryczne, bo choć słowo Smart jest obecnie nadużywane, ale jest to finalnie jest droga do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów energii, a wdrożone już na świecie aplikacje Smart Grid to potwierdzają. W dalszej części omówiono elementy Smart Grid, ich zadania oraz rolę pojazdów elektrycznych w tym systemie. Wdrożone tryby pracy zasobników w pojazdach V2H oraz V2G będą określały miejsce stacji ładowania w systemie oraz przydzielone im funkcje.
EN
The article discusses how Electric Vehicle Charging Stations will be included in the Smart System concept. The introduction of the article is an attempt to answer: is „Smart” a marketing slogan? or vision and philosophy? A question asked rhetorical because although the word Smart is currently overused but finally it’s the way to more efficient use of energy resources. Smart Grid applications implemented already in the world, confirm that. Next was shown the elements of Smart Grid, their tasks and the role of electric vehicles in such system. The deployment modes V2H and V2G using of the energy storage in the vehicles, will determine the place of the charging stations in the system and the functions that will be allocated to them.
EN
The concentration of population in urban centres and the progressing economic development are the one of the fundamental causes of problems of functioning of contemporary cities. One of these issues is the urban transport causing environmental losses and a lower quality of life. The concept that limits the adverse phenomena may be the smart city, and intelligent solutions in the way of moving the urban community. The purpose of this article is to show how urban transport can influence the shaping of intelligent solutions in cities with the help of various factors and components.
PL
Koncentracja ludności w ośrodkach miejskich oraz postępujący rozwój gospodarczy stanowią jedne z zasadniczych przyczyn problemów funkcjonowania współczesnych miast. Jednym z tych zagadnień jest transport miejski powodujący straty w środowisku naturalnym oraz niższą jakość życia. Koncepcją ograniczającą niekorzystne zjawiska może być smart city, a w tym inteligentne rozwiązania w sposobie przemieszczania się miejskiej społeczności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak transport miejski może wpłynąć na kształtowanie inteligentnych rozwiązań w miastach przy pomocy różnych czynników i komponentów.
EN
The article presents the availability of statistical data in the Eurostat database on Smart City, related to cities from Poland. The assessment of cities in the context of Smart City is possible through the construction of relevant rankings. Their construction is necessary to know the variables describing the aspects of the operation of the city. The number of cities and the number of variables transferred from Poland to the European database has been examined. The question we tried to answer was whether the contents of this database will allow for the construction of a ranking for Polish and European cities.
PL
W artykule przedstawiono dostępność danych statystycznych w bazie Eurostat z zakresu Smart City odnoszących się do miast z Polski. Ocena miast w kontekście Smart City jest możliwa poprzez konstrukcję odpowiednich rankingów. Do ich konstrukcji konieczna jest znajomość zmiennych opisujący aspekty funkcjonowania miasta. Zbadano, jak kształtuje się liczba miast oraz liczba zmiennych przekazywanych z Polski do europejskiej bazy danych. Starano się odpowiedzieć, czy zawartość tej bazy danych pozwoli na budowę rankingu dla miast polskich oraz europejskich.
PL
W dobie niezwykle szybkiego rozwoju przemysłu IT oraz technologii mobilnych, jak również znacznej urbanizacji miast oraz powiększającej się z roku na rok liczbie samochodów osobowych, a co za tym idzie coraz większej kongestii transportowej, nadzwyczajnego znaczenia nabiera tworzenie oraz wdrażanie aplikacji mobilnych i webowych usprawniających proces przemieszczania się w miastach. Rosnące potrzeby miast oraz zwiększająca się ich powierzchnia oraz brak możliwości wystarczającego rozwoju infrastruktury drogowej poprzez zagospodarowanie przestrzenne miast nie pozwala na uzyskanie odpowiedniej przepustowości oraz idącego za nią komfortu komunikacyjnego. Obszarami sprawnego przepływu na terenach miast zajmuje się logistyka miejska, a w szczególności wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu oraz koncepcji inteligentnych miast – SmartCity. Jednym z najważniejszych celów, jakie powinny przyświecać zarządzającym obszarami miejskimi, jest zmienianie tendencji mieszkańców do wyboru środka transportu – z transportu indywidualnego samochodem osobowym na transport zbiorowy (szczególnie komunikację publiczną), co prowadzi do zmniejszenia natężenia miejskiej kongestii. Aplikacje mobilne mogą mieć istotny wpływ na zmianę trendu podróżowania i rezygnację z samochodu osobowego przez mieszkańców miast. Na rynku istnieje wiele bezpłatnych aplikacji, które w znaczący sposób ułatwiają poruszanie się komunikacją zbiorową. Równie ważne są aplikacje, które pomagają przemieszczać się osobom podróżującym samochodem osobowym, prowadząc najszybszą trasą z uwzględnieniem natężenia ruchu na danych odcinkach oraz zagrożenia i incydentów drogowych. Dzięki korzystaniu z tego typu aplikacji możliwe jest odpowiednie rozładowanie ruchu. Autorzy publikacji przedstawiają w niej dane aplikacje oraz wyniki autorskich badań dotyczących stopnia wykorzystania aplikacji mobilnych do przemieszczania się po mieście.
EN
In the age of rapid development of the IT industries and mobile technology, as well as significant urbanization of cities and a growing number of cars per capita, traffic congestion is rapidly increasing. Nowadays, creating and deploying mobile and web applications that improve the mobility in cities are very important. Areas of efficient urban traffic are dealt with urban logistics, and in the particular implementation of the concept of Sustainable Urban Transport Project and the concept of intelligent cities - SmartCity. One of the most important objectives for urban management is to change behaviors of the population in terms of their transportation choices - from the transport of an individual car to public transport, which reduces the intensity of urban congestion and greatly improve this process. The aim of this article is to review the knowledge of the above mentioned concepts and to review the most popular mobility applications. Authors using the survey questionnaire examined the level of use of particular mobile applications considering their usefulness and frequency of use by respondents.
PL
Autorka przyjmuje tezę, że forma urbanistyczna stanowi kluczowy element w adaptacji istniejących miast w kierunku Smart City, jak i w tworzeniu nowych zespołów urbanistycznych. Artykuł ma na celu zaprezentowanie relacji pomiędzy formą urbanistyczną a ideą Smart City na przykładzie dwóch miast Europejskich z różnych regionów: miasta Europy Północnej – Oslo i Środkowej – Wiednia. Celem pracy jest wykazanie, że idea Smart City powinna być traktowana holistycznie w kontekście urbanistyczno-architektonicznym i wychodzić poza ramy charakterystycznego dla Europy podejścia do miast Smart City, osadzającego się na propagowaniu proekologicznego podejścia do architektury i urbanistyki, głównie dotyczącego zrównoważonego transportu i inwestycji w efektywność energetyczną. Elementem, który powinien być zaakcentowany w transformacji danego miasta w Smart City jest rola urbanistyki, środków planistycznych i planistów. Artykuł stanowi podsumowanie programu badawczego pt. Analiza wraz z oceną relacji pomiędzy ideą Smart City a budową formy urbanistycznej miasta na przykładzie Oslo i Wiednia.
EN
The author believes that the urban form plays a key role in the adaptation of existing cities towards Smart City, as well as in the creation of new smart urban tissue. The article aims to present the relationship between the urban form and the idea of Smart City on the example of two European cities from different regions: Oslo (Northern Europe) and Vienna (Central Europe). The aim of the paper is to prove that the Smart City concept should be treated holistically in both urban and architectural contexts and go beyond typically European approach towards Smart City which is based on promoting an environment-friendly sollutions for architecture and urban planning (mainly based on sustainable transport and investment in self-sufficiency in energy). The factor that should be emphasized while transforming a city into the Smart City is the crucial role of urban planning, planning methods and master planners.This paper is the final report of the research program ‘The analysis of the relationship between the idea of Smart City and the urban form on the example of Oslo and Vienna’.
14
Content available Smart Transport System, Its Layers and Safety
EN
In this article, we present our view on the Transport System of a city as a system, consisting of four layers: aesthetic, functional, safe and smart. We define the layers and describe their relationships. Getting deeper into the system and features needed in every layer are summarized. In the following part, we will introduce some smart and safe transport solutions, applied in the city of Žilina, solutions from Finnish city of Tampere, that is one of the smartest middle-sized cities in Europe, and also few more examples from around the world. In the last part, we take a look at the futuristic plans for the transport systems, represented by autonomous driving from the safety point of view.
EN
The paper presents the analytical and consultancy system which aims at a complex, comprehensive, multi-criteria energy performance analysis of a given building or a group of buildings and at making a recommendation for an energy source with regard to CO2 emission and investment costs determined on the basis of indicators included in the knowledge databases. The analytical and consultancy system employs advanced energy performance computer simulations of buildings as well as innovative analytical algorithms worked out and contributed by the authors, including those based on the knowledge base developed on the grounds of performance data from selected buildings of various types situated in a dozen or so cities of different population in Poland.
PL
W miejskich systemach energetycznych optymalna konfiguracja przestrzenna, technologia wytwarzania ciepła, moc źródeł ciepła i ich wydajność energetyczna są kluczowymi zagadnieniami z punktu widzenia negatywnego wpływu na środowisko i komfortu życia. Obecnie, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, brakuje zaawansowanych narzędzi analitycznych, a także usług doradczych, które mogłyby być wykorzystywane do kompleksowej analizy takich systemów. Narzędzia tego typu powinny umożliwić opracowanie zaleceń mających na celu przekształcenie istniejących miejskich systemów energetycznych w nowoczesne, wysokowydajne, ekologiczne i inteligentne systemy typowe dla "Smart Energy Cities". W artykule przedstawiono system analityczno-doradczy, którego celem jest kompleksowa, wielokryterialna analiza efektywności energetycznej budynku lub grupy budynków oraz przedstawienie rekomendacji dla źródła energii z uwzględnieniem emisji CO2 i kosztów inwestycji określonych na podstawie. System analityczno-doradczy wykorzystuje zaawansowane komputerowe symulacje energetyczne budynków oraz innowacyjne algorytmy analityczne opracowane przez autorów, w tym oparte na bazach wiedzy zbudowanych z wykorzystaniem danych zebranych w czasie inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w kilkunastu miastach w Polsce. Część prac badawczych przedstawionych w publikacji została przeprowadzona w ramach programu strategicznego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
The article aims to analyse the strategies of the selected progressive smart cities (London-Stockholm-Vienna) based on the methodology described below along with the strategy of the emerging smart city (Kyiv). The idea is to see which components of Smart Sustainable city Framework are covered by the “actual” strategies and how they are presented, which projects are currently underway and prioritised and how the evolvement process goes in different cities. We wanted to find common elements and approaches among the selected cities along with the best practices which can be taken into account by the cities when developing their own Smart City Strategy based on the experience already available.
PL
Warunkiem realizacja idei smart city (inteligentnego/cyfrowego miasta) jest wspieranie innowacyjności, w szczególności w dziedzinie ICT (ang. Information and Communication Technology), czyli elektronicznego gromadzenia, transmisji i przetwarzania danych. Rozwój współpracujących, inteligentnych systemów transportowych – C-ITS (ang. Cooperative Intelligent Transport Systems) jest z kolei konieczny w dążeniu do osiągnięcia eko-mobilności zautomatyzowanej. Cztery czynniki niezbędne dla rozwoju inteligentnego transportu w smart city to: inteligentne społeczeństwo, inteligentna mobilność, inteligentna droga i inteligentny pojazd. Inteligentnej ekomobilności sprzyja realizacja Planów Zrównoważonej Mobilności (SUMP), gospodarka współdzielenia oraz wdrażanie idei Mobilność jako Usługa (MaaS) i aplikacji ułatwiających optymalizację planowania podróży miejskich (SEP). Współpracujące, inteligentne systemy transportowe – C-ITS – są narzędziem koordynacji inteligentnej drogi z inteligentnym pojazdem, stanowiąc platformę kontaktującą różne pojazdy z infrastrukturą drogową i pomiędzy sobą, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i efektywność decyzji podejmowanych w Centrum Zarządzania Ruchem. Zagadnienie inteligentnej drogi w smart city, oprócz C-ITS, obejmuje również aspekty środowiskowe, związane z poszanowaniem energii i redukcją emisji transportowych. Automatyzacja dobrze zabezpieczonych przed cyberatakiem przewozów pasażerskich i towarowych, stwarza szansę na dalsze zwiększanie bezpieczeństwa ruchu i przepustowości ulic oraz na poprawę warunków środowiskowych w miastach.
EN
Indispensable for the Smart City idea deployment is to support innovations in the field of ICT – Information and Communication Technology. On the other hand, C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) development is the most important for making autonomous eco-mobility true. Four crucial factors of transport system arrangement in a Smart City are: intelligent society, intelligent mobility, intelligent road and intelligent vehicle. Intelligent eco-mobility means: SUMPs, sharing economy, MaaS and Smart Eco-travel Planners. C-ITS coordinates intelligent road with intelligent vehicle, connects all vehicles and vehicles with TMC – increasing road safety and traffic management efficiency. An intelligent road besides connectivity covers also energy and environmental issues. Well protected of cyberattacks road traffic automation makes possible further increase of a road safety and streets capacity, improving city environment as well.
18
Content available remote Struktura urbanistyczna Smart City
PL
Prezentacja wyników badań dotyczących możliwości rozpoznania struktury Smart City poprzez wskaźniki urbanistyczne i analizę wizualną. Analiza miasta Songdo w Korei Południowej i porównanie go z innymi strukturami nierealizowanymi jako Smart City. Przedstawienie stworzonego algorytmu wykorzystującego dostępne publicznie dane, generującego trójwymiarowe modele miast i ich podział funkcjonalny. Próba odpowiedzi na pytanie, czy Smart City jest nowym, unikalnym trendem w urbanistyce.
EN
Research presentation of the Smart City structure recognition possibility by urban indicators and visible factors – built environment. Examination of Songdo Smart City in South Korea, and comparison with other cities that weren`t designed as Smart City. Presentation of parametric algorithm which is using open source data, written to get the results of examination. Trial to answer is the Smart City new, unique trend in creation of urban environment, or only way of city administration.
PL
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymaga od współczesnych miast podnoszenia ich funkcjonalności. Miasta, aby przetrwać w kryzysowym i zmiennym otoczeniu podejmują wyzwania technologiczne z zakresu IS/IT w celu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury miejskiej, a także podniesienia świadomości i partycypacji mieszkańców. Projekt Lubelska Wyżyna IT realizowany przez Urząd Miasta Lublin jest inicjatywą, mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie. Branża ta jest obecnie najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki lokalnej. Koncepcja projektu oparta jest na zasadzie potrójnej helisy, jako narzędzia kreowania konkurencyjności miasta przez aktywną współpracę przedsiębiorstw, sfery nauki oraz administracji.
EN
The development of information and communication technologies (IS / IT) requires contemporary cities to improve their functionality. In order to survive in the crisis and the ever-changing environment, cities take up technological challenges in the field of IS / IT to increase the efficiency of urban infrastructure, as well as to raise awareness and participation of citizens in the whole venue. The Lublin IT Upland project, implemented by the Lublin City Hall, is an initiative intent on emphasising the potential, and create a favourable environment for the development of the IT industry in Lublin. The industry is now the most dynamically developing sector of the local economy. The concept of the design is based on the principle of the triple helix as a tool for the increase of the city's competitiveness through active cooperation between businesses, science and administration.
PL
W celu zapewnienia zrównoważonej mobilności i rozwoju w miastach oraz zwiększenia ich atrakcyjności konieczne jest wprowadzenie w nich inteligentnych systemów parkowania. Aby zapewnić zrównoważony rozwój, miasta powinny określić się na nowo, stawiając swoich mieszkańców w centrum ekosystemu Smart City. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie tendencji i postępu technologicznego w zakresie zarządzania parkingami w oparciu o międzynarodowe doświadczenie firmy Parkeon.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.