Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article aims to analyze the entities in the domain name registration system in Poland in the light of the provisions of the NIS-2 Directive. The European Union NIS-2 Directive replaces the original network and information systems (NIS Directive) from 2016, to account for the changing character of the digital society and the increased need for improved cybersecurity. Quoting the directive: „The NIS Directive is not sufciently clear when it comes to the scope for operators of essential services and its provisions do not provide sufcient clarity regarding national competence over digital service providers”. The legislation also imposes specific obligations on providers of DNS services in the EU, including registries and registrars, to maintain complete and accurate registration data and share this data in a timely manner to „legitimate access seekers”1. The article attempts to determine the entities involved in the domain name registration system and the mutual correlations.
PL
Celem artykułu jest analiza kluczowych podmiotów biorących w systemie rejestracji domen w Polsce w świetle przepisów dyrektywy NIS-2. Dyrektywa Unii Europejskiej NIS-2 zastępuje pierwotne systemy sieciowe i informatyczne (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji) z 2016 roku, żeby uwzględnić zmieniający się charakter społeczeństwa cyfrowego i zwiększoną potrzebę poprawy cyberbezpieczeństwa. Cytując dyrektywę, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji nie jest wystarczająco jasna, jeżeli chodzi o zakres dla operatorów usług kluczowych, a jej przepisy nie zapewniają wystarczającej jasności w odniesieniu do kompetencji krajowych w zakresie dostawców usług cyfrowych. Przepisy dyrektywy NIS-2 nakładają również szczególne obowiązki na dostawców usług DNS w UE, w tym na rejestry i rejestratorów, w celu zachowania kompletnych i dokładnych danych rejestracyjnych oraz udostępniania tych danych w odpowiednim czasie „uprawnionym osobom ubiegającym się o dostęp”. W artykule podjęto próbę określenia podmiotów biorących udział w systemie rejestracji nazwy domeny oraz występujących wzajemnych korelacji.
PL
Celem artykułu była analiza oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci (SR). Przedstawiono isniejący stan wiedzy, wyniki badań czynników klimatycznych (temperatury, wiatru itp.), analizę dyrektyw i raportów Komisji Europejskiej (w tym domen i usług). Mając to na uwadze oraz obecne zainteresowanie urządzeniami typu smart home, stwierdzono, że ich rozwój stanowi podstawę bieżących potrzeb oraz podstawę budownictwa przyszłości.
EN
The aim of the article was to analyze the building smart readiness (SR). The article presents the current state of knowledge in this field, the results of research on climatic factors (temperature, wind, etc.), the analysis of directives and reports of the European Commission (including domains and services). With this in mind and the current interest in smart home devices, it was found that the development in this area is the basis for the current needs and the basis for the future construction.
3
Content available remote Dziedzina funkcji jednej zmiennej
PL
W artykule przedstawione zostały podstawowe metody wyznaczania dziedziny funkcji jednej zmiennej. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i licealistów, przy czym uczniowie szkół średnich mogą pominąć przykłady, w których występują funkcje cyklometryczne. Nauczyciele znajdą tu przykładowy konspekt ćwiczeń. Uzupełnienie artykułu stanowi wybór przykładów do samodzielnego rozwiązania, które mogą być wykorzystane jako zadania domowe.
PL
W artykule autor przedstawia możliwość zdefiniowania na podstawie wskazanych, prowadzonych aktualnie badań profilu oceny ryzyka nawigatora morskiego. Daje on możliwość przypisania do konkretnego poziomu bezpieczeństwa i dalszej kwalifikacji zawodowej. Profil oceny dobierany byłby głównie na podstawie wielkości deklarowanych oraz utrzymywanych przez nawigatorów stref bezpieczeństwa statku. W badaniach uwzględniany jest wpływ szerokiej gamy czynników wpływających na ich kształt i wielkość. Przedstawiono zakres prowadzonych badań i częściowe wyniki aktualnych prac nad strefami bezpieczeństwa statku. Wskazano specyficzne umiejętności i zdolności wymagane i potrzebne w transporcie morskim i zwiększające bezpieczeństwo żeglugi. Przedstawiono wstępne założenia do zdefiniowania sylwetki lub profilu bezpieczeństwa nawigatora morskiego. Zaproponowano przedziały bezpieczeństwa. Przedstawiono wnioski.
EN
In this paper the Author presents the possibility to define the navigator’s safety profile on the basis of presented, currently conducted research works. It provides the ability to assign a specific level of safety for further crew qualification assessment and manning decisions. Such safety profile should be based primarily on the declared and maintained by sea navigators safety zones of their ships. The research works evaluate the influence of wide range of factors influencing the shape and size of ship safety zones. The scope of the research and the partial results of the current research works on the ship safety zones are presented. The specific skills and abilities required and needed in the maritime transport to improve safety of navigation are identified. Preliminary assumptions to define the safety profile of the marine navigator are formulated. Limits of safety levels are proposed, conclusions are drawn.
PL
Zróżnicowanie pod względem i ilości i asortymentu potrzeb logistycznych zgłaszanych przez jednostki i instytucje wojskowe wymusza poszukiwanie wielu podmiotów będących w stanie te potrzeby zaspokoić. Konsekwencją takiej sytuacji jest konfigurowanie rozległej sieci logistycznej składającej się z podmiotów wojskowych i cywilnych. Fizyczna postać sieci logistycznej nie jest przesłanką wystarczającą dla jej sprawnego funkcjonowania. Zachodzi zatem potrzeba uwzględnienia w pierwszej kolejności domeny informacyjnej stanowiącej podstawę określenia potrzeb i wskazania odpowiedzialnych za ich zaspokojenie. Bezwzględną koniecznością jest również dostrzeganie znaczenia domeny kierowniczej, która niejako zwieńcza wszystkie działania i jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której generowane potrzeby logistyczne w zasadniczym wymiarze zostają zaspokojone,a tym samym zostaje, przynajmniej w podstawowym wymiarze bezpieczeństwo logistyczne jednostek i instytucji wojskowych.
EN
In terms of diversity and quantity and range of logistics needs reported by individuals and institutions, military forces search for multiple entities that are able to meet these needs. The consequence of this situation is setting up an extensive network of logistics, consisting of military and civilian operators. The physical form of the logistic network is not a sufficient precondition for its proper functioning. Therefore there is a need to take into account the information domain in the first place, giving rise to determine needs and indicate the responsi-ble for their meeting. An absolute necessity is also noticing the importance of management domain, which fea-tures almost all activities and is able to lead to a situation in which the need generated for essential logistic terms are met, and the same shall be, at least in the primary dimension of logistic security units and military institutions.
6
Content available remote Domains as Models for Semantic Information
EN
We propose a framework in terms of domain theory for semantic informationmodels. We show how an artificial agent (the computer) can operate within such a model in a multiple attitude environment (fuzziness) where information is conveyed. We illustrate our approach by two examples — taking as the set of the degrees of reliability Kleene’s 3-valued strong logic and Belnap-Dunn’s 4-valued logic.
7
Content available remote Model laboratoryjny do badań federacyjnych systemów cyberbezpieczeństwa
PL
W opracowaniu naszkicowano możliwości budowy najprostszego systemu obrony federacyjnej przed atakami DDoS. Przedstawiono również wybrane rozwiązania techniczne dla takiego systemu i zaprezentowano tani model laboratoryjny do badań jego właściwości oraz zachowania się. Adekwatność modelu osiągana jest dzięki wykorzystywaniu w badaniach, jako tła, ruchu sieciowego zarejestrowanego w reprezentatywnych lub docelowych sieciach. Wskazano możliwości badań z wykorzystaniem tego modelu i uzyskania odpowiedzi na pytania potencjalnych uczestników federacji.
EN
The paper outlines the possibility of building the simplest federal defense system against DDoS attacks. It also presents some technical solutions of such a system and presents a not expensive laboratory model for testing its properties and behavior. The adequacy of the model is achieved by using in research a network traffic which has been registered in representative (or target) networks. Some possibilities of tests and to get answers to questions of potential federation participants were indicated.
8
Content available remote A Domain View of Timed Behaviors
EN
The intention of this paper is to introduce a timed extension of transition systems with independence, and to study its categorical interrelations with other time-sensitive models. In particular, we show the existence of a chain of coreflections leading from a category of the model of timed transition systems with independence to a category of a specially defined model of marked Scott domains. As an intermediate semantics we use a timed extension of occurrence transition systems with independence, able to properly capture causality and independence relations which arise in the presence of time delays.
9
Content available remote Podstawy poznawcze obrony powietrznej
PL
W artykule zawarto opis podstaw aksjologicznych, ontologicznych i epistemologicznych zjawiska obrony powietrznej (OP). Scharakteryzowano system wartości OP, wyjaśniono, jak OP istnieje w sferze realnej i konceptualnej rzeczywistości. Zdefiniowano OP w szerokim rozumieniu, jako część bezpieczeństwa powietrznego państwa, i wąskim – jako część walki zbrojnej. Określono sposób rozumienia całości, kompleksu i systemu OP, a także misji, domeny i celu OP. Wyjaśniono istotę OP ze względu na jej podmiot, przedmiot, rodzaj działań i charakter środków napadu powietrznego.
EN
The article includes a description of the axiological, ontological and epistemological basis of the phenomena of air defence (AD). It characterises the value system of AD, and explains how AD exists in the physical and conceptual reality. AD is defined in a broad sense as part of the air security of the state and in a narrow sense as part of the armed struggle. It specifies the mode of understanding of the whole complex system of AD, as well as the mission, domain and goal of AD. The essence of AD is explained with regard to its subject, object, the type of actions and the nature of an air attack.
10
Content available Data types in the EXPRESS language
EN
Defined data types are provided as part of the language. Every attribute, local variable or formal parameter has an associated data type. The core information modelling language consists of data types that determine its modelling capabilities. Based on the data types of traditional programming languages, language EXPRESS absorbing mechanisms used in object-oriented technologies, such as inheritance mechanism which is used to describe the production data, using a wide range of data types. This article dealt with the data types of EXPRESS language, and describe their basic options.
PL
Zdefiniowane typy danych są dostarczane jako część języka programowania. Każdy atrybut, zmienna lokalna lub parametr formalny ma skojarzony typ danych. Kod źródłowy języka programowania zawiera typy danych, które określają jego możliwości programowania. W oparciu o typy danych z tradycyjnych języków programowania, język EXPRESS wykorzystuje mechanizmy stosowane w technologiach programowania obiektowego, takie jak mechanizm dziedziczenia, który jest używany do opisu procesu produkcyjnego, przy użyciu szerokiego zakresu typów danych.
PL
W artykule przedstawiono autorską koncepcję modelowania wielkiego makrosystemu transportowego, badanego według kryteriów logistycznych. Zgodnie z zasadami analizy systemowej proces modelowania makrosystemu został zdekomponowany na dwa etapy dotyczące kolejno modelowania identyfikacyjnego (jakościowego) i optymalizacyjnego (ilościowego). Efektem analizy identyfikacyjnej powinno być wypracowanie sformalizowanego modelu opisującego makrosystem transportowy w konwencji przydatnej do badań ilościowych, na etapie optymalizacji jego działania. W tym celu w makrosystemie transportowym zostały wyodrębnione takie elementy, jak cel, dziedzina, przeciwdziedzina, zasady i reguły oraz podstawowe problemy decyzyjne, które w drugim etapie badań będą poddane próbie optymalizacji w sensie ustalonych kryteriów logistycznych. Opis makrosystemu transportowego został przeprowadzony pod kątem kryteriów współczesnej logistyki rynkowej, której naczelnym zadaniem jest minimalizacja kosztów przy maksymalnym spełnieniu standardów rynkowej obsługi klienta.
EN
The paper presents an original concept of a large transport macro-system modeling, which was investigated with logistic criteria. In accordance with the system analysis the process of modeling was divided in two stages: identification-oriented modeling (qualitative one) as well as optimization-oriented modeling (quantitative one). The result of the identification-oriented analysis should be working out a formalized model describing a transport macro system in the way useful in quantitative research work at the stage of optimization of its operation. To this end, the following elements were distinguished in the transport macro-system: aim, domain, counter domain, principles, rules as well as basic decision-related problems, which will be tested in the second research stage (optimization regarding fixed logistic criteria). The description of the macro transport system was done with regard the contemporary market logistics, whose main mission is to minimize the costs and simultaneously to maximize the fulfilment of customer market service standards.
EN
Common fixed point results for Banach operator pair with generalized nonexpansive mappings in non-starshaped domain of metric space have been obtained in the present work. As application, more general best approximation results in normed space have also been determined. These results extend and generalize various existing known results with the aid of Banach operator pair and without starshaped condition of domain.
13
Content available Domena i krajowe środowisko inżynierii rolniczej
PL
Praca przedstawia koncepcję zmian w klasyfikacji nauk i na przykładzie inżynierii rolniczej uzasadnienie tej propozycji. Druga część prezentuje zakres działalności badawczej inżynierii a trzecia krajowe środowisko inżynierii rolniczej.
EN
The paper shows the concept of changes in science classification and justification of this suggestion on the example of agricultural engineering. Second part of the paper presents the scope of engineering research activity, and the last part presents Polish of agricultural engineering environment.
EN
PMN-xPT is relaxor ferroelectrics with great potential in the application of novel devices. At the morphotropic phase boundary with x ∼28%-36% of PT, PMN-xPT exhibits complex crystal structure and phase transformation, which are not fully understood yet. The ferroelectric domain evolution study may reveal the mechanism of phase transformations induced by temperature or electrical field. In this work, we report the study of domain evolution of pmn-30% PT single crystal by means of temperature-dependent piezoresponse force microscopy (PFM) and electrical measurement. Observation of poled (211)-cut sample under reveal that lamellar domains are developed after poling. During temperature increase, the lamellar domains become smaller, and the phase transformation from rhombohedral-orthorhombic/monoclinic-tetragonal phase is progressing according to polarization rotation. When temperature is higher than Tm, the domain contrast becomes very weak and finally disappears. After heating and cooling cycle, the polar nonosized regions and speckle-shaped microdomains with random arrangement can be observed in the PFM image.
PL
PMN-xPT jest ferroelektrykiem posiadającym duże potencjalne możliwości zastosowań w nowoczesnych urządzeniach. Na morfotropowej granicy fazowej zawierającej z ∼28%-36% PT, MPT-xPT wykazuje złożoną strukturę krystaliczną i przemianę fazowa, która nie była dotychczas wyjaśniona. Badanie zmian zachodzących w domenach ferroelektrycznych może wyjaśnić mechanizm przemian fazowych wywołanych temperaturą lub polem elektrycznym. W pracy przedstawiamy badania zmian domen monokryształu PMN-30% PT przy użyciu mikroskopii sił z czujnikiem piezoelektrycznym przy zmiennej temperaturze (PFM) oraz pomiarów elektrycznych. Obserwacje ukierunkowanej próbki o przekroju (211) wykazały, że płytkowe domeny powstają z niestabilnej struktury pojedynczych domen na skutek biegunowości. PFM w zmiennej temperaturze dla próbki biegunowej ujawnił zmiany domen. Wraz ze wzrostem temperatury płytkowe domeny rosną i następuje przemiana fazowa z fazy romboedrycznej-ortorombowej lub jednoskosnej-tetragonalnej zgodnie z rotacją polaryzacji. Gdy temperatura jest wyższa niż Tm kontrast domenowy staje się bardzo słaby i ostatecznie zanika. Po cyklu wygrzewania i chłodzenia obserwowano na Obrazach PFM PNRs i chaotycznie rozłożone mikrodomeny o kształcie cętek.
15
Content available remote Modelowanie środowiska nawigacyjnego w sytuacji unikania kolizji na morzu
PL
Minimalny obszar wokół poruszającego się statku zawarty w pewnych granicach nazywa się domeną. Stanowi on strefę bezpieczeństwa dla poruszającego się statku, w której nie powinien się znaleźć żaden inny obiekt nawigacyjny ze względu na ryzyko kolizji, jakie ze sobą niesie. Obszary przedstawiające złe warunki pogodowe nie są całkowicie zabronione i dlatego też opisywane są rozmytymi funkcjami przynależności. W pracy przedstawiono zależności pozwalające na wyznaczanie granic obiektów spotykanych przez statek własny. Zależności te zostały wykorzystane w systemie sterowania statkiem w sytuacjach niebezpiecznych.
EN
Domain is the minimal area of water region surrounding the ship. This area makes the safety zone for the moving ship, which cannot be entered by any other navigational object, otherwise it would create a collision threat. The paper presents relations that define the shape and dimensions of the domains representing the approaching navigational objects. Areas of bad weather conditions are not forbidden entirely so the fuzzy functions of membership are described. The paper presents relations that define the shape and dimensions of the domains representing the approaching navigational objects. These relations were used in system of ship steering in a collision situation.
16
PL
Na tle wprowadzanych zmian w Ustawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz stopni naukowych zrodziło się szereg wątpliwości w znacznym stopniu utrudniających prawidłowe przeprowadzanie przewodów na stopnie i tytuły naukowe. Sprawę dodatkowo skomplikowały nieprecyzyjnie przygotowane przez Ministerstwa akty wykonawcze do wspomnianych ustaw. Stąd też w pracy przedstawiono interpretację i praktyczne wskaźniki pomocnicze w prawidłowym przeprowadzeniu przewodów. Równocześnie artykuł zawiera nową kwalifikację nauki.
EN
The changes introduced in the higher education and science and scientific degree Acts rose a numerous doubts, hindering to a great extent proper proceedings to qualify for scientific degrees and titles. The problem was complicated even more by the execution acts to the said laws imprecisely drawn up by the Ministries. Hence the paper presents interpretation and practical guidelines to proper conducting of the proceedings. At the same time the article includes a new qualification of the science.
PL
Z wykorzystaniem domeny statku na skrzyżowaniu przedstawiono sposób szacowania prawdopodobieństwa bezkolizyjnego minięcia się statków na skrzyżowaniu wąskich torów wodnych. Wyznaczono optymalną prędkość, przy której jednostka podporządkowana może bezpiecznie przejść skrzyżowanie za jednostką uprzywilejowaną, dokonując jak najmniejszej korekty parametrów ruchu.
EN
This paper presents an idea of probability estimation of navigational safety on the intersection of narrow fairways. It is based on the concepts of the vessel's domain at the intersection. The optimal speed of the subordinate ship, which guarantees safe crossing through the intersection, has been determined.
19
Content available remote Domain Theory as a Tool for Topology - a Case Study
EN
In this paper we adopt a certain view on continuous posets and see them as models of their spaces of maximal elements, which are most often topologies rich in structure. Adopting this perspective seems to be fruitful: we are often able to match structural properties of the modelling poset to properties of the modelled space. It was discovered by Mike Reed and Keye Martin two years ago that existence of a measurement on the model corresponds to existence of a development for the modelled topological space. We present an elementary proof of this fact and show how one can use this result to give a new proof to one of the first metrization theorems in Topology.
PL
Przedstawiono model przeprawy promowej przecinającej tor wodny pod pewnym kątem alfa. W modelu wykorzystano pojęcie domeny eliptycznej. Wyznaczono strefy toru wodnego dla poszczególnych jednostek torowych, które pozwalają operatorowi systemu Vessel Traffic Service - VTS na bezpieczne kierowanie ruchem na przeprawie, gdzie ruch poprzeczny jest podporządkowany ruchowi wzdłużnemu na torze. Określono również zależność między przepustowością przeprawy, a intensywnością ruchu jednostek torowych.
EN
The paper presents a model of ferry crossing. The line of the crossing is not perpendicular to the fairway. In this model an elliptic domain is used. The connection between the next watercrafts on the fairway and possibilities of safe movement is determined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.