Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza wypadków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the work is to review the basic methods of accident analysis in terms of the possibility of using them to improve occupational safety management. Analyzing accident events is a very good way to obtain information on the practical functioning of OSH management. Although the analysis of accidents and near misses is included in the reactive activities, the changes that will be introduced as a result of this analysis are the most proactive. These irregularities can be related to all elements and aspects of the functioning of the organization from the technical, organizational, human, environmental and management side, and the accident analysis helps to identify them. The paper reviews and characterizes the basic methods of accident analysis, with particular emphasis on accidents at work. Moreover, the basic classification criteria and the main guidelines for the selection of these methods are presented in such a way that they can be effectively used to improve the OSH management system.
EN
To improve safety the application of effective risk management has become a requirement in the mining industry. The effectiveness of mining risk management essentially depends on the risk assessment process, as the output of the risk assessment process helps the mine management to decide upon the control measures to be employed to mitigate the risks identified in the mine. The application of risk assessment in mines has become important not only for ensuring a safe working environment but, also, it is now a legal requirement. The capability of a risk assessment process depends on the hazard identification phase, as unidentified hazards may lead to unknown and unmanageable risks. Therefore, it is essential to identify all the potential hazards to manage the risks in mines. The object of this study is to identify the safety hazards present in Indian underground coal mines and to build a preliminary database of the identified hazards. Accident data collected from the Directorate General of Mines Safety in India and a public sector coal mining company was studied to identify safety hazards that may probably lead to accidents. The database could help the mine management to improve decision making after analysing and evaluating the safety risks of identified hazards.
PL
W artykule omówiony został wypadek drogowy z udziałem pieszego. Analizując wypadki drogowe należy ze szczególną starannością zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia. Przeprowadzić dokładne oględziny, które są dowodem w sprawie i odpowiednio zinterpretowane stanowią podstawę rekonstrukcji wypadku drogowego. Ślady na pojeździe i ślady związane z pieszym pozwalają na określenie przypadku uderzenia. Obrażenia pieszego mogą pomóc w ustaleniu jego pozycji w momencie potrącenia. Fazy wypadku potrącenia pieszego to: kontakt, lot i sunięcie. Ubiór pieszego oraz stan nawierzchni jezdni mają wpływ na wartość współczynnika μ tarcia pieszego o jezdnię. Badania doświadczalne z manekinami pozwalają ustalić tylko niektóre parametry wypadku pojazd - pieszy. Analiza rzeczywistych wypadków z udziałem pieszych określiła zależność zachodzącą między odległością odrzutu pieszego, a prędkością uderzenia. Dokonano własnej analizy zderzenia pojazd - nieletni pieszy z wykorzystaniem programu PC-Crash.
EN
Particular care should be taken when securing traces at the scene of the accident during road accidents analysis. Carrying out a thorough and properly interpreted inspection that is evidence in the case underpin the reconstruction of a road accident. Traces on the vehicle and traces related to pedestrian allow specifying the impact event. Injuries relating to the pedestrian can help to determine its position during car hit. The phases connected with blindside are as follows: contact, flight and offset. Pedestrian clothing and road surface conditions affect the coefficient of friction μ pedestrian on the roadway. Experimental studies with mannequins help to establish some parameters related to the accident vehicle - pedestrian. This article draws analysis of car hit was conducted involving vehicle and minor thanks to the use of the PC- Crash.
PL
W niniejszym artykule opisano cztery wypadki zaistniałe przy pozyskiwaniu drewna, zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
PL
Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu, który porusza kwestię pracy na wysokości. Dzięki niniejszemu materiałowi dowiedzą się Państwo, dlaczego oględziny miejsca wypadku są tak istotne, jaki wpływ mają zasady biomechaniki na analizę wypadku, a także czym różni się wypadnięcie od zsunięcia
6
Content available remote Analiza wypadków z powodu niezdatności układów hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono istotę działania układu hamulcowego oraz omówiono diagnostykę układów hamulcowych stosowanych w pojazdach szynowych i pojazdach samochodowych. Przeprowadzono analizę wypadków kolejowych i drogowych oraz zaprezentowano strukturę przyczyn ich powstawania z ukierunkowaniem na układ hamulcowy. Zaprezentowano i omówiono skutki wypadków w transporcie kolejowym i transporcie drogowym z uwzględnieniem kosztów finansowych i społecznych oraz ich wpływ na środowisko i zewnętrzne koszty transportu. W pracy przedstawiono także przykłady jednych z najważniejszych wypadków kolejowych i drogowych ostatnich lat.
EN
The article presents the principle of operation of a braking system and discusses the diagnosis of brake systems used in rail and motor vehicles. An analysis of rail and road accidents was performed, and the structure of their causes was presented with a focus on the braking system. The consequences of accidents in rail and road transport, taking into account the financial and social costs and their impact on the environment as well as the external costs of transport were presented and discussed. The study also shows examples of some of the most important road and rail accidents that occurred in recent years.
EN
Underground mining is considered to be one of the most dangerous industries and mining remains the most hazardous occupation. Categorical analysis of accident records may present valuable information for preventing accidents. In this study, hierarchical loglinear analysis was applied to occupational injuries that occurred in an underground coal mine. The main factors affecting the accidents were defined as occupation, area, reason, accident time and part of body affected. By considering subfactors of the main factors, multiway contingency tables were prepared and, thus, the probabilities that might affect nonfatal injuries were investigated. At the end of the study, important accident risk factors and job groups with a high probability of being exposed to those risk factors were determined. This article presents important information on decreasing the number accidents in underground coal mines.
PL
W referacie przedstawiono opis modyfikacji numerycznego modelu człowieka polegającej na umożliwieniu symulowania złamania kości kończyn górnych. Opisano dwie przykładowe rekonstrukcje sprawdzające możliwość symulacji złamania kończyny górnej. Pierwszy wypadek dotyczy upadku człowieka z drabiny, a drugi – złamania przedramienia w wyniku uderzenia klapą kontenera. Na tej podstawie zwrócono uwagę na wady i zalety zmodyfikowanego modelu człowieka.
EN
The paper presents description of modified numerical human model. The modification makes possible to simulate fractures of upper extremities. Two accidents reconstructions are described in the paper. The reconstructions were conducted in order to verify model correctness. Based on results of reconstructions advantages and disadvantages of the model are shown in the paper.
EN
The aim of the work is to highlight road traffic accident patterns in the context of interrelations between road characteristics and a traffic safety threat. The actual data concerning multi-vehicle accidents without pedestrians on non-urban roads in a chosen region of Poland was the subject of the research. The roadway and roadside data at the accident site have been combined with the crash data that define the roadway hazard, i.e. driver's behaviour, type and accident severity. The data were subject to multivariate segmentation by means of such conceptual grouping techniques as the K-means clustering algorithm and competitive artificial neural networks. The Ward's method was used as a supporting tool in establishing the final number of accident profiles. Six distinct accident patterns have been recognised, quantified and labelled, where the first, second and third one are typical of rural areas, the fourth and fifth - of built-up areas, and the last one - of intersections. The analysis indicates that apart from threat factors, the following road related features play an important role in road accident profiling tasks: area type and area development level, roadway surface condition, intersection indicator, shoulder type, and also to some extent: lighting conditions, shoulders' width, and horizontal curve radius.
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie wzorców wypadków drogowych w kontekście wzajemnych relacji między cechami drogi i zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu. Przedmiotem badań są dane rzeczywiste o wypadkach między pojazdami, bez udziału pieszych, na drogach zamiejskich wybranego regionu Polski. Dane o drodze i jej otoczeniu w miejscu zdarzenia są łączone z tymi danymi o wypadku, które opisują zagrożenie, tzn. zachowaniem kierującego sprawcy, rodzajem i statusem (stopniem ciężkości) wypadku. Cały analizowany zbiór obserwacji podlega podziałowi w przestrzeni wielowymiarowej z wykorzystaniem technik grupowania pojęciowego: metody K-średnich oraz konkurencyjnych sztucznych sieci neuronowych. Do określenia ostatecznej liczby wynikowych profili wypadkowych (skupień) wykorzystano metodę Warda. Wyodrębniono, skwantyfikowano i zaetykietowano sześć wzorców: trzy pierwsze są typowe dla obszarów niezabudowanych, dwa następne - dla obszarów zabudowanych, a ostatni jest właściwy dla rejonów skrzyżowań. Analizy wykazują, że obok cech zagrożenia, istotną rolę w definiowaniu profili skupień odgrywają następujące cechy drogi: rodzaj obszaru i intensywność jego zabudowy, stan nawierzchni jezdni, informacja o obecności skrzyżowania, rodzaj poboczy oraz (w mniejszym zakresie) warunki oświetlenia drogi, szerokość poboczy i promień łuku poziomego.
EN
Reaction time is one of the basic parameters that characterize the driver and very important in the analysis of accident situations in road traffic. This paper describes research studies on the reaction time evaluation as conducted in three environments: on a typical device used in the transport psychology labs (the so-called reflexometer), in the driving simulator (autoPW) and on the driving test track (the Kielce Test Track). In all environments, the tests were performed for the same group of drivers. The article presents the characteristics of research in each environment as well as shows and compares exemplary results.
PL
Czas reakcji jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących kierowcę, bardzo istotnym w analizach sytuacji wypadkowych w ruchu drogowym. W pracy opisano badania dotyczące oceny czasu reakcji, przeprowadzone w trzech środowiskach: na typowym urządzeniu stosowanym w pracowniach psychologii transportu (tzw. refleksometrze), w symulatorze jazdy samochodem (autoPW) oraz na torze samochodowym (Tor Kielce). We wszystkich środowiskach testy przeprowadzono dla tej samej grupy kierowców. W artykule przedstawiono charakterystykę badań w każdym środowisku oraz pokazano i porównano przykładowe wyniki.
PL
Przedstawiono stosowane powszechnie modele wypadków. Przeanalizowano wypadki związane z operacjami przeładunkowymi w porcie szczecińskim za okres 1999 - 2000. Dokonano oceny ryzyka zawodowego w sferze przeładunków. Zaproponowano modelową kartę oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach przeładunkowych.
EN
Commonly used models of accidents at work have been presented. A quantitative analysis of accidents at the port of Szczecin (frequency, seriousness, accident rate) has been carried out for the years 1996 - 2000. A detailed quantitative and qualitative analysis has been carried out for accidents during cargo-handling operations. On the basis of the estimated occupational hazard, employees' safety has been assessed. A model card of occupational hazard assessment for cargo-handling places has been suggested.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.