Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Automatic search of rational self-equivalences
EN
Two Witt rings that are not strongly isomorphic (i.e., two Witt rings over two fields that are not Witt equivalent) have different groups of strong automorphisms. Therefore, the description of a group of strong automorphisms is different for almost every Witt ring, which requires the use various tools in proofs. It is natural idea to use computers to generate strong automorphisms of the Witt rings, which is especially effective in the case of the finitely generated Witt rings, where a complete list of strong automorphisms can be created. In this paper we present the algorithm that was used to generate strong automorphisms from the infinite group of strong automorphisms of the Witt ring of rational numbers W(Q).
EN
Gasification technology is often seen as a synonym for the clean and efficient processing of solid fuels into combustible gas containing mainly carbon monoxide and hydrogen, the two basic components of synthesis gas. First and foremost, the facts that gas may be cleaned and that a mixture with any composition may be prepared in a relatively easy and inexpensive manner influence the possibility of using gas produced in the energy and chemical industries. In the energy industry, gas may be used directly to generate heat and electricity in the systems of a steam power plant or in combined cycle systems. It is also possible to effectively separate CO2 from the system. However, in chemistry, synthesis gas may be used to produce hydrogen, methanol, synthetic gasolines, and other chemical products. The raw material for gasification is full-quality pulverized coal, but a possibility of processing low-quality sludges, combustible fractions separated from municipal waste as well as industrial waste also exists. Despite such a wide application of technology and undoubted advantages thereof, making investment decisions is still subject to high uncertainty. The paper presents the main technological applications of gasification and analyzes the economic effectiveness thereof. In this context, significant challanges for the industrial implementation of this technology are discussed.
PL
Technologia zgazowania postrzegana jest często jako synonim czystego i efektywnego przetwórstwa paliw stałych do gazu palnego zawierającego głównie tlenek węgla i wodór – dwa podstawowe składniki gazu syntezowego. Możliwość stosunkowo łatwego i taniego oczyszczania gazu oraz komponowania jego składu pozwala na szerokie zastosowanie technologii w energetyce i przemyśle chemicznym. W energetyce gaz może być bezpośrednio użytkowany do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach siłowni parowej, względnie w układach gazowo-parowych. Dodatkową zaletą jest możliwość skutecznego i relatywnie taniego usuwania CO2 z układu. W chemii gaz syntezowy może służyć do wytwarzania wodoru, metanolu, benzyn syntetycznych i innych produktów chemicznych. Surowcem dla zgazowania może być zarówno miał węglowy, jak również paliwa niskojakościowe, w tym muły węglowe, palne frakcje wydzielane z odpadów komunalnych i odpadów przemysłowych. Mimo tak szerokich możliwości zastosowania technologii zgazowania oraz jej niewątpliwych zalet, podejmowanie decyzji inwestycyjnych obarczone jest ciągle dużą niepewnością. W artykule przedstawiono główne kierunki zastosowania technologii zgazowania i przeanalizowano ich efektywność ekonomiczną. W tym kontekście omówiono istotne uwarunkowania przemysłowego wdrożenia tej technologii.
EN
In this paper we present the mathematical background of the four most used numerical methods of solving equations and few examples of Python applications that find the approximations of the roots of the given equations. We also compare the exact and approximate solutions of polynomial equations of third degree. Exact solutions are obtained with usage of Cardano formulae by the help of Mathematica environment, the approximate ones – based on the selected numerical methods by the help of applications written in Python language.
EN
The purpose of previous study centered around introducing minerals into bee colonies was to observe the Varrosa destructor mites-repelling effect of minerals (“Pszczelarstwo” 6/2016). The results of research published so far confirmed the purpose of using minerals in the fight against Varroa infestation. This publication presents partial results of the next stage of research.
PL
Wykonano eksperymentalne badania wykorzystania wybranych minerałów do walki z choroba pszczół – varrozą. Minerały mieszano z woskiem pszczelim formując woskowe węzy, które umieszczano w ramkach w ulach.. Stwierdzono, że węzy mineralne sprzyjają wyprowadzaniu varrozy z uli. Zaobserwowano także, że w węzach mineralnych prawidłowo rozwijają si® młode pszczoły oraz, że do uli z tymi węzami pszczoły znoszą do 30 % więcej miodu.
EN
In this paper, we draw attention to the existing interesting connection between the concepts of injective or monotonic function and the process of solving equations and inequalities. In our opinion students of the fourth educational level in Poland or higher education often make mistakes because they do not understand the concepts of monotonic or injective functions or simply do not use the above concepts in the correct way in solving mathematical tasks. These mistakes appear especially in the process of solving simple power equations and inequalities. We present some examples of applications of these concepts in typical and more complicated tasks for students.
PL
W prezentowanym artykule zwracamy uwagę na istniejący związek pomiędzy pojęciami funkcji różnowartościowej oraz monotonicznej a procesem rozwiązywania prostych równań i nierówności. Uczniowie czwartego etapu edukacyjnego w Polsce oraz studenci popełniają błędy w procesie rozwiązywania równań i nierówności, co jest niewątpliwie związane z nieznajomością lub niezrozumieniem tych pojęć. Typowe błędy pojawiają się w szczególności w prostych równaniach i nierównościach potęgowych. Przedstawiamy szereg przykładów wykorzystania tych pojęć przy rozwiązywaniu prostych oraz bardziej skomplikowanych zadań dla uczniów i studentów oraz proponujemy alternatywną, być może trudniejszą, metodę rozwiązywania, która jednak pokazuje związek tych pojęć z procesem rozwiązywania równań i nierówności.
6
EN
In papers [3], [4], [5] Authors presented a new method of solving some kinds of computational tasks in the area of linear algebra by applying SAT-solver as the highly optimized algorithms for solving the problem of propositional satisfiability. On input SAT-solver (cf. [1], [2]) takes a propositional formula in the clause form. In this paper we show in detail how any arithmetical expression can be translated into propositional formula in the CNF form skipping out its traditional form. For this, we define the notion of consistency of arithmetic and boolean valuations.
7
Content available Time calculations in school
EN
In this article we want to present some simple method of doing time calculations which is not often used by teachers and show that the discussed way does not have to be difficult for students and is based on strict mathematical rules.
EN
A modified approach to equilibrium modelling of coal gasification is presented, based on global thermodynamic analysis of both homogeneous and heterogeneous reactions occurring during a gasification process conducted in a circulating fluid bed reactor. The model is based on large-scale experiments (ca. 200 kg/h) with air used as a gasification agent and introduces empirical modifications governing the quasi-equilibrium state of two reactions: water-gas shift and Boudouard reaction. The model predicts the formation of the eight key gaseous species: CO, CO2, H2O, H2, H2S, N2, COS and CH4, volatile hydrocarbons represented by propane and benzene, tar represented by naphthalene, and char containing the five elements C, H, O, N, S and inorganic matter.
9
Content available On teaching of geometric transformations in school
EN
The current core curriculum in mathematics for lower secondary school (3-rd educational level in Poland) omits formal definitions of concepts related to geometric transformations in the plane and is based on their intuitive sense. Practice shows that the current approach makes teaching very difficult and the students solve the typical tasks, not understanding the meaning of geometrical concepts. The article contains basic concepts connected with geometric transformations and examples of geometric tasks that are solved in the third and also in the fourth educational level in an intuitive way, sometimes deviating or even incompatible with the mathematical definition. We show how they could be solved in easier way with introducing definitions of geometric transformations in a simple and understandable for students way sometimes using vector calculus. We take into account isometries: reflection and point symmetry, rotation and translation and similarities with particular consideration on homothetic transformation.
10
Content available remote Termodynamiczno-empiryczny model powietrznego zgazowania węgla
PL
Zgazowanie węgla stanowi alternatywę dla konwencjonalnego procesu spalania, umożliwiając osiągnięcie wysokiej sprawności energetycznej oraz łatwiejsze usuwanie ditlenku węgla przed procesem spalania gazu. Przedstawiono termodynamiczno-empiryczny model procesu powietrznego zgazowania węgla. Model ten oparty jest na metodzie minimalizacji całkowitej energii Gibbsa układu, zmodyfikowanej określonymi empirycznie, zastępczymi stałymi równowagi reakcji Boudourda oraz konwersji tlenku węgla(II). W rzeczywistości uwzględniają one warunki kinetyczne procesu prowadzonego w reaktorze ze złożem fluidalnym. Podstawowy model termodynamiczny wykazuje tendencję do zawyżania zawartości metanu oraz zaniżania zawartości tlenku węgla(II), jednak dzięki zastosowanym poprawkom empirycznym błąd obliczeń udziału poszczególnych składników gazu jest akceptowalny i nie przekracza 20% w stosunku do wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych we fluidalnym reaktorze cyrkulacyjnym w skali 150–300 kg węgla/h.
EN
Empirical thermodynamic model of coal gasification was constructed. Model was based on free Gibbs energy minimization and modified with empirical equil. const. for Boudouard and water gas shift reactions. Kinetic effects of fluid bed gasification in a the model were included. The model overestimated the yield of MeH and underestimated yield of CO. The inclusion of empirical modifications resulted in a decrease of the error of the gas components share below 20%. It was acceptable regarding exp. Data collected with circulating fluid bed reactor of 150–300 kg/h coal throughput.
11
Content available remote Reakcja Boudouarda w procesie fluidalnego zgazowania karbonizatu węglowego
PL
Jednym z najważniejszych elementów analizy procesu zgazowania jest modelowe opisanie mechanizmu heterogenicznych reakcji stałego materiału organicznego z aktywnymi składnikami fazy gazowej. Dokonano termodynamicznej analizy mechanizmu reakcji Boudouarda na przykładzie fluidalnego zgazowania karbonizatów węglowych i zaproponowano dwustopniowy mechanizm tej reakcji oparty na teorii adsorpcji ditlenku węgla na powierzchni karbonizatu. Przedstawiono też analizę zastępczej stechiometrii dla tej reakcji, co pozwoliło otrzymać równania pozornych stałych równowagi dla każdego z badanych karbonizatów. Obliczeń dokonano wykorzystując wyniki prowadzonego w skali pilotowej (40-70 kg/h) fluidalnego zgazowania karbonizatów z czterech różnych węgli za pomocą powietrza.
EN
Fundamentals and thermodynamics of gasification of carbonaceous materials were presented. Bituminous coals from 4 Polish coal mines were analyzed for chem. compn., carbonized at 600°C in a pilot plant (40-70 kg/h) and gasified with air at 750-1000°C in fluid bed reactor. The reaction of C02 with C to CO and O (adsorbed on C surface) was analyzed from thermodynamic point of view to det. its toichiometry and equil. consts.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze cechy jakościowe środków bojowych (ŚB) istotne z punktu widzenia użytkowników w procesie eksploatacji, jak też zwrócono uwagę na właściwości eksploatacyjne, które kreuje się podczas projektowania i "zaprogramowuje" w procesie produkcji. Dokonano opisu budowy i konstrukcji zapalników i zapłonników artyleryjskich, zwracając w ten sposób uwagę na elementy, które mają istotne znaczenie dla określenia cech i parametrów badanych po długoletnim przechowywaniu, jak też elementy, na które powinni zwracać uwagę konstruktorzy. Przedstawiono właściwości materiałów wybuchowych takie jak wrażliwość i trwałość mające bardzo istotne znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji ŚB
EN
This paper presents the main characteristics of ammunition which meet exploitation needs of users. It also underlines the characteristics of ammunition created during its designing processes and production. The structure and construction of artillery fuses and detonators has been described, with focus on the elements that are important for determining the characteristics and parameters diagnosed after long storage, as well as the elements which designers should pay attention to. The properties of explosives, such as sensitivity and stability, which are essential for safety and reliability munitions also have been shown.
EN
In the paper strong automorphisms of finitely generated Witt rings are considered. Every finitely generated Witt ring can be expressed in terms of Z / 2Z and basic indecomposable Witt rings using the operations of group ring formation and direct product. Groups of strong automorphisms of basic indecomposables and their direct products and the description of all strong automorphisms of any group Witt ring are known. In this paper the strong automorphisms of direct products of group Witt rings are considered. Presented are two wide classes of Witt rings where the group of strong automorphisms is isomorphic to the direct product of groups of strong automorphisms of Witt rings which are factors in the direct product.
EN
The notion of Witt ring is fundamental in bilinear algebra. Automorphisms of Witt rings have been investigated until recent years. In this paper we consider Witt rings which are direct products of finite number of other Witt rings. We shall present a necessary condition in order to group of all strong automorphisms of direct product of Witt rings be a direct product of groups of strong automorphisms of Witt rings which are factors in the direct product. Subsequently, there are considered some examples of Witt rings, where described condition is fulfilled.
PL
Węgiel jest przykładem złożonej substancji chemicznej o niezidentyfikowanym wzorze podstawowej molekuły. Zarówno energetyczne bilansowanie procesów jak i kinetyczne obserwacje przebiegu reakcji wymagają znajomości w pierwszym przypadku entalpii tworzenia, a w drugim odpowiednich parametrów kinetycznych. Istotne jest również, aby korelowały one z właściwościami danego węgla i pozycjonowały go odpowiednio w systemie klasyfikacyjnym. W pracy zaproponowano metodologię określania entalpii tworzenia węgla oraz jego odpowiednich parametrów kinetycznych.
EN
Coal is an example of complex chemical substance of unidentified formula of the basic molecule. Both the energy balancing of processes and kinetic observation of the reaction course require knowledge – of the formation enthalpy in the former case and of appropriate kinetic parameters in the latter case. It is also important that they would correlate with properties of specific coal and would appropriately position it in the classification system. The paper suggests a methodology for determination of coal formation enthalpy and of appropriate kinetic parameters.
16
Content available Automatic search of automorphisms of Witt rings
EN
The investigation of strong automorphisms of Witt rings is a difficult task because of variety of their structures. Cordes Theorem, known in literature as Harrison-Cordes criterion (cf. [1, Proposition 2.2], [3, Harrison's Criterion]), makes the task of describing all the strong automorphisms of a given (abstract) Witt ring W = (G, R) easier. By this theorem, it suffices to find all such automorphisms ơ of the group G that map the distiguished element -1 of the group G into itself (i.e. ơ(-1) = -1) in which the value sets of 1-fold Pfister forms are preserved in the following sense: ơ(D(1, α)) = D(1, ơ(α)) for all α ∈ G. We use the above criterion and the well-known structure of the group G as a vector space over two-element field F2 for searching all automorphisms of this group. Then we check Harrison-Cordes criterion for found automorpisms and obtain all the automorpisms of a Witt ring W. The task is easy for small rings (with small groups G). For searching of all strong automorpisms of bigger Witt rings we use a computer which automatizes the procedure described above. We present the algorithm for finding strong automorphisms of a Witt rings with finite group G and show how this algorithm can be optimized.
PL
Artykuł jest próbą dyskusji nad możliwością podejmowania decyzji o dalszej eksploatacji środków bojowych jedynie na podstawie sygnałów przedstawianych WITU przez użytkowników.
EN
This article constitutes an attempt to discuss the possibility of making a decision concerning further exploitation of ammunition solely on the basis of the signals from ammunition users presented to Military Institute of Armament Technology.
18
Content available Valuation graphs for propositional logic
EN
In this paper we present the proof system, called the valuation graphs system, which is a new version of two proof procedures: Davis-Putnam and Stålmarck. The novelty is that in the rules we note which propositional variable occurring in some propositional formula does not determine the logical value of that formula. Due to Stålmarck, we define a notion of proof width, corresponding to the width of structure of valuation graph which is a number of applications of dilemma rule. The dilemma rule considers two cases, so the time of proof grows up exponentially.
PL
W artykule scharakteryzowano wymuszenia i ich skutki na przebieg procesów starzenia amunicji i jej elementów występujących w różnych stanach gotowości. W szczególności dokonano analizy wyników badań amunicji artyleryjskiej przechowywanej na środkach transportowych. Zasygnalizowano problemy amunicji eksploatowanej przez PKW w ramach misji sojuszniczych NATO. Wskazano, że największe zagrożenie dla utrzymania wysokiej gotowości i długotrwałego okresu przechowywania stanowi stan gotowości amunicji przechowywanej w wozach bojowych intensywnie eksploatowanych. Analiza wyników badań wskazała, że wskutek wymuszeń eksploatacyjnych (wielokrotne załadunki i wyładunki, czyszczenie, konserwacja) amunicja szybko traci potencjał użytkowy. Występują przypadki zanieczyszczenia ładunków prochowych olejami i innymi płynami, obluzowania pocisków w łuskach, zatarcia znakowania, zbicia kryz i wgniecenia łusek. Wyniki badań balistycznych naboi z zanieczyszczonymi ładunkami miotającymi wskazały spadek parametrów tj. ciśnienia i prędkości początkowej, co w konsekwencji może powodować niedoloty podczas strzelań.
EN
In this paper it was characterized inputs and their effects on the course of ageing processes in ammunition and its components existing in various states of com bat readiness. Particularly, it was conducted test results analysis concerning artillery ammunition stored on transportation means. There were signaled problems of serviced ammunition by Polish Military Contingency (PMC) in the frame : of NATO allied missions. It was indicated that the largest endanger for maintenance of high combat readiness and for long-term storage, it is the readiness of ammunition stored on boards of com bat vehicles intensively used. Analysis of test results shown that because of service inputs (multiple loadings and reloadings, cleaning, maintenance) ammunition rapidly losts its usage potential. There are known cases of contamination of propelling charges by oils and other liquids, loosening of projectiles in the cases, marking seizure, hit rims, and dents of cases. Ballistic test results on rounds with contaminated propelling charges indicated decrease of their parameters i.e. pressure and muzzle velocity which in consequence can cause reduced flight distance of projectiles during firings.
EN
An important indicator of combat readiness of military forces, it is possession of appropriately large stocks of safe and reliably functioning combat means (ammunition, rockets and others). Quality of stored stocks of combat means is becoming worse due to time of their storage. Quality changes occuring in combat means, come out from processes of their natural ageing and impact of usage conditions, as a result of which combat means change their physicochemical, ballistic and mechanical properties. Considerable part of combat means stocks which was not consumed during guarantee time of their technical suitability given by producer, saves longer their combat properties in high degree, so the combat means are still used for needs of military forces. Only need in this matter, it is to detect and eliminate these batches/lots of combat means and their elements which pose a threat for their safe usage. The tasks connected with this problem are realized in the frame of peaceful time system of tests and quality assessment of combat means.
PL
Istotnym wskaźnikiem gotowości bojowej wojsk jest posiadanie odpowiednio dużych zasobów bezpiecznych i niezawodnie działających środków bojowych (amunicji, rakiet i in.). Jakość przechowywanych zasobów środków bojowych ulega pogorszeniu wraz z upływem czasu przechowywania. Występują w nich zmiany jakościowe wynikające z procesów naturalnego starzenia i warunków eksploatacji, w wyniku których środki bojowe zmieniają swoje właściwości fizykochemiczne, balistyczne i mechaniczne. Znaczna część zasobów środków bojowych, które nie zostały zużyte w gwarantowanym okresie przydatności technicznej, nadanym przez producenta, zachowuje w dużej mierze właściwości bojowe i są one nadal wykorzystywane do zabezpieczenia potrzeb wojsk. Należy tylko wykryć i wyeliminować te partie środków bojowych oraz ich elementy, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ich eksploatacji. Zadania z tym związane są realizowane w ramach pokojowego systemu badań i oceny jakości środków bojowych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.