Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowy aparat latający
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Punkt komutacji poszczególnych tranzystorów w układzie zasilającym silnika BLDC uzależniony jest od momentu przecięcia się przebiegów napięć indukowanych przewodowych. Pomiędzy punktami komutacji napięcie indukowane powinno mieć wartość stałą. Przy takim punkcie komutacji tętnienia wytwarzanego momentu elektromagnetycznego powinny być najmniejsze. W praktyce określona wartość napięcia zasilającego, moment obciążenia oraz praca z dużą prędkością obrotową mają wpływ na czas narastania i zanik prądu w uzwojeniach silnika, powodując jego wydłużanie. W konsekwencji prowadzi to do ograniczania wartości wytwarzanego momentu elektromagnetycznego. Dodatkowo w niektórych aplikacjach, z uwagi na zmieniające się warunki pracy (np. zmniejszające napięcie zasilające baterii akumulatorów), tak określony kąt załączenia może uniemożliwić utrzymanie zadanej mocy na wale silnika. W pracy dokonano analizy wpływu zmiany wartości kąta załączenia na właściwości silnika. Na bazie modelu symulacyjnego pokazano wpływ zmiany wartości kąta załączenia na wytwarzaną wartość średnią momentu elektromagnetycznego. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji praktycznej. Zamieszczono wnioski.
EN
Switching point of particular transistors in BLDC power converter depends on the intersection moment of induced line voltages. When taking dependence of trapezoidal induced voltage on commutation point, then this voltage should be constant. At this commutation point, ripple of generated electromagnetic torque should be the smallest. In practice, specified supply voltage, load torque and high-speed operation affect rise time and decay of current in motor windings causing extension of rise time. In consequence, it leads to decrease of generated electromagnetic torque. In some applications, defined in such way turn-on angle cannot be able to keep set motor power due to change of working conditions (e.g. decrease of battery voltage). In the paper the analysis of influence of turn-on angle on motor properties was conducted. The influence of turn-on angle on average electromagnetic torque was shown based on the simulation model. A practical verification was made in the laboratory conditions. Conclusions were placed.
PL
Transport is one of the most important sectors of the national economy and its efficiency has a decisive influence on its development, exchange of goods and services, tourism and social mobility. Ships carrying more than 90% of goods around the world. The value of the maritime transport market is 375 billion dollars annually. It is hard to imagine a ship without a crew, but maybe this will change soon. The design offices Rolls-Royce in Norway are working on creating a ship to which service would not be necessary crew. The ship would be sent from the mainland remotely. Office Blue Ocean, which have so far dealt with the design of passenger ships and ferries, prepared a computer visualization and simulation, as such a ship could function. In ten years, these facilities could begin to swim for example on Baltic Sea. The paper attempts to systematize the terminology and make a generalization of the vehicles classification.
3
Content available remote Wspomagane sterowanie obserwacją z wykorzystaniem aparatu bezzałogowego
PL
W artykule przedstawione zostało zagadnienie wspomagania pracy człowieka podczas realizacji zadań obserwacyjnych za pomocą bezzałogowego aparatu latającego. Z analizy czynności realizowanych podczas obserwacji wynikają możliwości wprowadzenia zarówno układów automatyki, jak i innych elementów ułatwiających realizację obserwacji. Wykonane badanie wybranego rozwiązania pokazuje, że uwzględnienie właściwości człowieka w projekcie systemu obserwacyjnego umożliwia równocześnie poprawę jakości sterowania i obniżenie poziomu obciążenia realizowanym zadaniem.
EN
In the paper the problem of supporting man-performed tasks while implementing the surveillance tasks with the use of an unmanned aerial vehicles has been presented. The analysis of actions performed during surveillance leads to the conclusion that there exist possibilities of introducing both the automatic systems as well as other components which are meant to facilitate its implementation. Analysis of the solution selected shows that inclusion of human characteristics in the design of the surveillance system would allow to achieve two goals like the improvement of the quality of control along with the reduction of the level of load with the task implemented.
4
Content available remote Opracowanie i testy naziemnej stacji kontroli lotu BSP klasy mikro i mini
PL
W artykule przedstawiono przenośny system umożliwiający planowanie i monitorowanie misji bezzałogowego aparatu latającego klasy mikro lub mini. System składa się z przenośnego mikrokomputera o wysokiej odporności środowiskowej, manipulatorów, dedykowanego oprogramowania opracowanego przez autorów referatu, pozycjonera anteny kierunkowej (lub rejestratora wideo), układów telemetrii, stacji meteorologicznej oraz układów zasilających. Opis systemu uzupełniono prezentacją procesów projektowania, realizacji oraz testów zintegrowanego układu interfejsów operatora. Testy wykonywano w warunkach laboratoryjnych (symulacje systemu BSP1 w trybie hardware in the loop), jak również w warunkach polowych. Próby terenowe prowadzano również w niekorzystnych warunkach pogodowych, chrakteryzujących się m.in.: temperaturą otoczenia -5°C, porywami wiatru dochodzącymi do ok. 60 km/h oraz słabymi opadami śniegu. Stację kontroli lotu testowano w lotach wykonywanych w trybie manualnym (sterowanie poprzez aparaturę RC2 , jak też manipulator NSKL3 ), w trybie stabilizacji wybranych parametrów lotu, jak też podczas lotów autonomicznych. Prowadzone testy dokumentowano w postaci fotograficznej, filmowej oraz poprzez rejestrację parametrów pracy systemu BSP (rejestrator pokładowy oraz rejestrator NSKL).
EN
The work presents the portable system of both micro and mini class capable of planning and monitoring unmanned aerial vehicle (UAV) mission. The system consists of a portable microcomputer characterized by high environmental resistance, keypads, dedicated software developed by the authors of the paper, a directional antenna positioner (or video recorder), telemetry systems, meteorological stations as well as power systems. The system description was supplemented by the presentation of processes of design, implementation and testing of the integrated system of operator’s interfaces. The tests were carried out in laboratory environment (simulations of the UAV system in the loop hardware mode), as well as in the field conditions. The field tests were carried out in adverse weather, with the ambient temperature of -5˚C, wind gusts of up to approximately 60 km/h and a weak snowfall. The flight control station was tested during flights performed in manual mode (with control via radio and Ground Flight Control Station manipulator), in the mode with selected flights parameters stabilised as well as in autonomous flights. The conducted tests were documented in the form of photographs, film as well as record of parameters of UAV system performance (through flight data recorder and Ground Flight Control Station recorder).
PL
Czas przebywania obiektu latającego w powietrzu zależy zarówno od rodzaju zastosowanego napędu oraz rodzaju źródła zasilania. Klasyczne akumulatory elektrochemiczne pomimo zwiększenia ich energii właściwej w ostatnich latach nie zapewniają podstawowego wymogu jakim jest długi czas przebywania w powietrzu. Alternatywą są ogniwa paliwowe. Omówiono podstawowe właściwości analizowanych źródeł zasilania. Zamieszczono charakterystyki obciążeniowe wybranych klasycznych źródeł zasilania jak również ogniwa paliwowego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne oraz sprawności silnika zasilanego z różnych źródeł. Dokonano analizy wpływu rodzaju źródła zasilającego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi.
EN
The residence time of the flying object in the air depends both on the type of propulsion and the type of the power source. Classical electrochemical batteries, in spite of the increase of specific energy, have not provided in recent years the basic requirement such as a long residence time in the air. The fuel cells are an alternative. In the paper the basic properties of the analyzed sources of power were analyzed. The load characteristics of the selected traditional power sources as well as the fuel cell were featured. In the laboratory conditions the mechanical characteristics were determined as well as the efficiency of the motor supplied from a variety of sources. An analysis of the impact of the type of power source on the characteristics of the brushless permanent magnet DC motor was done.
PL
W pracy zawarto wyniki badań wpływu konfiguracji uzwojeń stojana na parametry silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych.
EN
In paper were presented tests results of influence of windings configuration on properties of BLDC motor designed to parallel hybrid drive of unmanned aerial vehicle. Mechanical and efficiency characteristics of examined motor were determined in laboratory conditions at different values of supply voltage.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. Wyznaczono pomiarowo charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawność przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Wyznaczono również charakterystyki regulacyjne silnika.
EN
The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteristics of motor have been also determined.
PL
Ogniwa paliwowe są nowoczesnym źródłem zasilania. W ostatnim czasie prowadzone są intensywne prace związane z zastosowaniem ogniw paliwowych w różnic aplikacjach. Jedną z tych aplikacji jest napęd małego bezzałogowego aparatu latającego Charakterystyka wyjściowa ogniwa paliwowego charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością napięcia wyjściowego. Wymaga to dopasowania napięcia zasilającego silnik do możliwości ogniwa paliwowego oraz jego wydajności prądowej. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania silników elektrycznych przewidzianych do napędu małego bezzałogowego aparatu latającego. Badania przeprowadzono przy zasilaniu ze źródła stabilizowanego oraz z ogniwa paliwowego dedykowanego do zasilania silnika elektrycznego.
EN
Fuel cells are a modern source of supply. An intensive works connected with application fuel cells in various application were recently conducted. One of this application is a drive of a small unmanned aerial vehicle. The output characteristic of fuel cell has relatively large variation of the output voltage. It cause the necessity to fit the supply voltage to possibilities of fuel cell and its current efficiency. Studies of electric motors intended to drive of small unmanned aerial vehicle were performed. Studies were performed by supply from stabilized source and from fuel cell intended to supply the electric motor.
PL
W artykule podjęto tematykę związaną z określeniem warunków implementacji hybrydowego zespołu napędowego w bezzałogowym statku latającym. Stanowi to próbę wypełnienia niszy, jaka widoczna jest w obszarze aplikacji napędów alternatywnych w lotnictwie. W tym celu przeanalizowane zostały zarówno aspekty działania napędów hybrydowych (zwłaszcza w ujęciu gospodarki energią) jak i kryteria doboru zespołu napędowego do obiektów latających. Punktem wyjściowym dla prowadzonych rozważań jest przyjęta misja lotnicza, na którą składa się określony profil ruchu obiektu latającego oraz zadania jakie ma on wykonać (wynikające z założonych warunków taktyczno-technicznych i przeznaczenia statku powietrznego). Przebieg misji lotniczej oraz charakterystyki obiektu latającego pozwalają na określenie zapotrzebowania na energię, niezbędną do wykonania przyjętego zadania, co jest podstawą do wyboru konfiguracji hybrydowego zespołu napędowego i zdefiniowania trybów jego pracy. Przedstawione w pracy rozważania stanowią bazę dla sformułowania wniosków, dotyczących sposobu dopasowania hybrydowego zespołu napędowego do zadania lotniczego realizowanego przez bezzałogowy statek powietrzny.
EN
The paper presents issues concerning an utilisation of a hybrid-electric propulsion system (HEPS) in an unmanned aerial vehicle (UAV). It is an attempt of fulfilling a gap of alternative propulsions within aerial applications. The elaboration contains both analysis of HEPS energetic aspects and aerial propulsion systems selection criterions. Presented considerations base on the assumed mission, which includes motion profile and given tasks (derived from tactical and technical conditions and aircraft purpose). The characteristics of mission and aircraft allow to determine power requirements which enable to select proper configuration of the HEPS and to define its states of work. Presented deliberations may help to formulate conclusions on matching the HEPS to the mission of the UAV.
PL
W pracy zawarto wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Wyznaczono również charakterystyki regulacyjne silnika.
EN
The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteristics of motor have been also determined.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań opracowanego przez autorów szeregowego napędu hybrydowego przeznaczonego do bezzałogowego aparatu latającego. Badania objęły część elektryczną całej struktury napędu. Podczas badań określono sprawność poszczególnych podzespołów napędu oraz poprawność działania systemu zarządzania napędem.
EN
The research results of designed serial hybrid driver used for unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Studies enclosed electric part of the whole structure of drive. Efficiency of particular drive components and operation correctness of management drive system have been determined during the study.
PL
W ostatnich kilku latach nowym, interdyscyplinarnym obszarem nauki i badań jest konstrukcja oraz praktyczne zastosowanie w geomatyce bezzałogowych aparatów latających UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Bezzałogowce umożliwiają wykonanie kampanii fotolotniczych niskiego pułapu dla niewielkich obszarów i szybkie, wieloczasowe pozyskanie wysokorozdzielczych danych obrazowych w różnych zakresach spektralnych oraz potencjalnie danych z UAV-skaningu laserowego (UAV-borne Laser Scanning). Nowa technika akwizycji danych i możliwy szeroki zakres aplikacji aparatów latających UAV w pozyskiwaniu geoinformacji znalazły swoje odzwierciedlenie w problematyce badawczej międzykomisyjnej grupy roboczej ICWG I/V Unmanned Vehicle Systems (UVS) for Mapping and Monitoring Applications Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). W pracy przedstawiono syntetyczne omówienie: budowy aparatów latających UAV na przykładzie typowych konstrukcji, analizę sensorów instalowanych na ich platformach, technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne oraz rodzaje aplikacji w geomatyce, które wykorzystują pozyskane optyczne dane multisensoralne i dane LiDAR, techniczne aspekty zastosowania UAV, aktualne problemy badawcze i tendencje rozwoju systemów bezzałogowych UVS (Unmanned Vehicle Systems).
EN
Designing and practical application of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in geomatics is a new interdisciplinary field of science and research, which arose in last years. UAVs enable execution of small areas low altitude photo shoots as well as fast obtaining of multitemporary high resolution image data in various spectral range. Potentially UAV-borne Laser Scanning is also possible. New techniques of data acquisition and wide range of possible applications of UAVs in obtaining geoinformation are the subject of research of ISPRS Intercommission Working Group I/V Unmanned Vehicle Systems (UVS) for Mapping and Monitoring Applications. The paper synthetically reviews recent developments in the field of Unmanned Vehicle Systems and outlines further directions of research. It presents construction of typical UAVs and analysis of sensors installed on their platforms. Moreover it describes photogrammetric and remote sensing technologies and various kinds of applications in geomatics which base on optical multisensoral and LiDAR data and technical aspects of UAVs application.
EN
The paper presents an attempt of building a simple virtual model of a hybrid-electric propulsion system meant for driving an UAV (unmanned aerial vehicle). The model of the propulsion system was built in Matlab-SIMULINK environment. The model presented in this paper is only a preliminary one being a conception for further development. It was based on static mechanical characteristics of both propulsive units - electric motor and piston engine, where the latter one is treated as a main unit, while the former one (electric motor) is a supporting device. The model is meant to enable estimating of energy demands of the propulsion system for a given stationary state of work. The paper contains preliminary results of simulations carried on the elaborated model.
PL
W artykule zaprezentowano próbę zbudowania prostego modelu symulacyjnego hybrydowego zespołu napędowego, przeznaczonego do napędu BAL (bezzałogowego aparatu latającego). Model zespołu napędowego został zbudowany w środowisku Matlab-SIMULINK. W artykule zaprezentowano wstępny model, jako bazę do dalszego rozbudowania. Model oparty został o statyczne charakterystyki mechaniczne obu silników - elektrycznego i tłokowego. Silnik tłokowy z założenia ma spełniać rolę głównej jednostki napędowej, silnik elektryczny jest urządzeniem wspomagającym. Głównym przeznaczeniem modelu jest możliwość określania zapotrzebowania energetycznego całego układu, w przyjętym stacjonarnym stanie pracy. Praca zawiera wstępne wyniki symulacji, prowadzonych przy użyciu opracowanego modelu.
EN
The paper presents the analysis of a possibility of cogging torque reduction for BLDC motor assigned for drive of an unmanned aerial vehicle (UAV). For UAV drive the smallest value of cogging torque and simultaneously the biggest value of electromagnetic torque are required. The influence of different forms of permanent magnets and manners of polarization on received maximum value of cogging torque and on average value of electromagnetic torque has been analyzed. This analysis was based on a FEM simulation model of the projected BLDC motor. On the basis of the calculated results some conclusions concerning the choice of form and magnetize manner of permanent magnets have been included. Taking simulation results into consideration and using CAD program the complete 3D model of the designed BLDC motor has been made.
EN
The research results of BLDC motor used for drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. The geometry of the designed electric motor and influence of form and magnesing manner on permanent magnet versus average torque have been described. Using the simulation model, the designed motor output characteristics were defined. The influence of battery voltage changes on specificity of the motor has also been defined.
EN
The paper presents a comparison of research results of a few BLDC motors used for unmanned aerial vehicles (with engine - electric motor drive). Static characteristics like dependence on electromagnetic torque and cogging torque vs rotor position were determined. Efficiency and winding losses vs rotary speed were defined. Performance parameters of researched motors used in parallel configured aircraft hybrid drive were estimated. Finally some conclusions concerning the research results were enclosed.
17
Content available remote Conception of hybrid-electric propulsion system for unmanned aerial vehicle
EN
The paper contains a characteristic of an UAV-type object, determination of requirements, which have to be met by propulsion systems designed for flying objects, and criterions of the propulsion systems selection process. The idea of aerial hybrid-electric propulsion system is described, with distinguishing main components and presenting advantages and disadvantages of this system. The paper also includes assumptions and conception of simplified analytical model which can be used to calculate values of fundamental magnitudes, characterizing the propulsion system. Moreover, a set of parameters, evaluated from the analytical model, is presented as an example.
PL
W pracy zawarto charakterystykę obiektów typu bezzałogowy aparat latający (BAL), określono wymagania stawiane zespołom napędowym przeznaczonym do obiektów latających oraz kryteria ich doboru. Opisana została idea pracy lotniczego hybrydowego zespołu napędowego, wraz z wyszczególnieniem głównych komponentów tego typu napędu oraz jego zalet i wad. Przedstawiono także założenia oraz koncepcję uproszczonego modelu analitycznego, służącego do wyznaczania wartości podstawowych wielkości charakteryzujących zespół napędowy. Ponadto podano przykładowy zestaw parametrów, uzyskanych ze wspomnianego modelu.
18
Content available remote Autonomiczna stabilizacja śmigłowca małych rozmiarów w zawisie
PL
Bezzałogowe obiekty latające stanowią obecnie jeden z najbardziej wyrafinowanych i zaawansowanych technicznie środków walki każdej nowoczesnej armii. Z łatwością operują nawet nad odległymi rejonami terytorium przeciwnika. Bezzałogowe obiekty latające znajdują również zastosowania cywilne, między innymi z powodzeniem mogą być wykorzystywane podczas poszukiwań osób zaginionych w wypadkach, oszczędzając w ten sposób czas załogom ratowniczym. Opracowano i zaimplemetowano algorytm sterowania odporny na ograniczone zakłócenia losowe (np. niewielkie podmuchy wiatru). W tym celu zbudowano sterownik doświadczalny, który został zainstalowany na zmodyfikowanym konstrukcyjnie modelu śmigłowca (bazującym na modelu firmy Hirobo SST Eagle2 GS Long) i posłużył do weryfikacji doświadczalnej zaproponowanego w pracy algorytmu sterowania śmigłowca w zawisie.
EN
The unmanned flying vehicles are one of the most subtle and advanced technological quipment of modern army. On the basis of the sufficient elasticity of their construction can operate over distant regions of the enemy's territory as well perform civil operations. For example, they can be effectively used during searches of lost persons, saving time of the rescue crews. An algorithm of automatic control of hover, robust on limited random disturbances (small wind gusts) has been designed and implemented for small size helicopter. To achieve this goal an experimental driver has been designed and built-up on helicopter model of modified construction (based on Hirobo SST Eagle2 GS Long). This construction with built-up electronics (sensors and controller) was used to experimental verification of proposed control algorithm for hover operation of helicopter.
19
Content available Pokładowy system rejestracji PSR-04E
PL
W pracy przedstawiono koncepcję oraz praktyczną realizację pokładowego system rejestracji PSR-04E. System składa się z miniaturowego układu akwizycji danych i sieci modułów pomiarowych. Opracowany prototyp pozwala na konfigurację rejestratora do współpracy również z typowymi urządzeniami stosowanymi w awionice. Rejestrator posiada otwartą architekturę i umożliwia przyłączanie nowych urządzeń bez zmian w strukturze systemu rejestracji. Małe wymiary, wydajność, szybkość oraz możliwość rozproszonej zabudowy predysponują system zarówno do badań bezzałogowych aparatów latających jak również lekkich samolotów ogólnego przeznaczenia.
EN
This paper presents conception and practical realization of on-board data recording system PSR-04E. The system consists of miniaturized data acquisition unit and network of measurement units. Developed prototype enables configuration of recorder for operation with standard avionics devices. The architecture of recorder is open and enables connection of new devices without any changes in global structure of system. Small dimensions, high performance and possibility of scattered installation of particular modules make application of PSR-04E on board of unmanned air vehicles as well as general aviation aircraft possible.
PL
Artykuł przedstawia zaprojektowany i wykonany system akwizycji danych PSR 04E do badań bezzałogowych aparatów latających. Możliwość zabudowy jako układ rozproszony predysponują system zarówno do badań prototypów bezzałogowych aparatów latających, jak też do dokumentacji ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych. System rejestracji przygotowany jest do rejestracji danych z urządzeń pokładowych samolotu bezzałogowego, wyposażonych w interfejs magistrali CANaerospace.
EN
This paper presents conception and practical realization of data acquisition system PSR 04 E for UAV with CAN-aerospace bus. Small dimension and low weight of this system, based on special microcomputers makes a good performance for research of performances and technical parameters of unmanned air vehicle. In the paper solution some parameters of the logging system are presented. System operate with sensors and sources signal from CAN-aerospace bus.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.