Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie aktualnego stanu wyposażenia i wykorzystania środków transportowych w zależności od kierunku prowadzonej produkcji. Badania wykazały, iż w gospodarstwach wyodrębnionych pod kątem kierunku produkcji wyposażenie w środki transportowe było różne. Najlepiej pod względem ilościowym wyposażone były obiekty dwukierunkowe, natomiast najgorzej gospodarstwa mieszane. Roczne wykorzystanie ciągników mieściło się w granicach od 432 do 993 godzin, samochodów osobowych od 43 do 222 godzin. Samochody dostawcze i ciężarowe posiadały tylko gospodarstwa jedno-kierunkowe - produkcja roślinna. Urządzenia i środki ładunkowe występowały w każdej z badanych grup, natomiast wózki spalinowe jedynie w gospodarstw jednokierunkowych, ukierunkowanych na produkcję roślinną.
EN
The objective of the paper was to determine the present state of equipment and the use of transport means depending on the production trend. The research proved that the transport means equipment was very diverse in relation to the trend. Two-trend objects had the best equipment on account of quantity while mixed farms were the worst. Annual use of farms was within 619.9 to 1252.5 hours, passenger cars from 41.3 to 207.0 hours. Only one-trend animal farms had delivery trucks and trucks. Each investigated group possessed loading devices and means, while engine power fork trucks occurred only in one-trend plant farms. However, their use was very low.
PL
Celem pracy była charakterystyka gospodarki odpadami, a w szczególności przedstawienie podstawowych źródeł pozyskiwania przez producentów rolnych opakowań, sposobów składowania i utylizacji odpadów. Zakresem pracy objętych było 80 gospodarstw rolniczych z rejonu Polski południowej. Analizę przeprowadzono w gospodarstwach podzielonych wg stopnia uproszczenia produkcji - wyodrębniono 5 grup uproszczeń, w zależności od liczby uprawianych grup roślin technologicznie jednorodnych. Stwierdzono, że masa gromadzonych odpadów mieści się w granicach od 0,6 do 1,1t·ha-1 UR, w zależności od stopnia uproszczenia, a poziom segregacji opakowań wyniósł średnio 58,8%. W opinii właścicieli gospodarstw, głównym źródłem powstawania odpadów, w tym odpadów z opakowań, w gospodarstwach jest przede wszystkim działalność bytowa, a następnie działalność usługowa oraz procesy zaopatrzenia.
EN
The objective of the paper was to describe waste management, especially to present the basic sources of obtaining packages by agricultural producers and methods of waste disposal. 80 agricultural farms from the southern Poland were covered by the research. The analysis was carried out in farms divided according to the degree of production simplification - 5 groups of simplification were distinguished depending on the number of groups of cultivated plants which are technologically homogeneous. It was determined that the weight of the stored waste is within 0.6-1.1t·ha-1 AL depending on the degree of simplification and the level of segregation of packagings was at the average 58.8%. In the farm owners’ opinion, the social activity and the service activity as well as the supply processes are the main source of waste including packaging waste.
EN
The paper presents the size and structure of raw materials and commodities flow in agricultural farms from the aspect of production simplification. The assumed aim was carried out based on the research conducted in 80 farms of Southern Poland. Facilities for research were divided according to a simplification degree. The highest I° degree of simplification includes only one group of plants. Subsequent degrees of simplification respond to an increasing number of plants, since the number of cultivated groups of technological plants decides on the simplification degree. As a result of the research which was carried out, the size and structure of raw materials and goods flows was assessed within 3 main areas of logistics - supply, production and distribution. The final effect of the research was development of raw materials and commodities flow in the researched groups of farms.
PL
W pracy przedstawiono wielkość i strukturę przepływów surowcowo-towarowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie uproszczenia produkcji. Założony cel został zrealizowany na podstawie badań przeprowadzonych w 80 gospodarstwach Polski Południowej. Obiekty do badań zostały podzielone według stopnia uproszczenia. Najwyższy I° stopień uproszczenia obejmuje tylko jedną grupę roślin. Kolejne stopnie uproszczenia odpowiadają zwiększającej się liczbie roślin, bowiem to liczba uprawianych grup roślin technologicznych decyduje o stopniu uproszczenia. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny wielkości i struktury przepływów surowcowo-towarowych w 3 głównych obszarach logistyki - zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Końcowym efektem przeprowadzonych badań było stworzenie modeli przepływów surowcowo-towarowych w badanych grupach gospodarstwach.
PL
W pracy scharakteryzowano infrastrukturę magazynową, jej wykorzystanie oraz aktualną wartość odtworzeniową w aspekcie stopnia uproszczenia i kierunku produkcji. Największy potencjał magazynowy odnotowano w gospodarstwach o III stopniu uproszczenia (35,9 m2*ha-1) i w gospodarstwach dwukierunkowych (36,8 m2źha-1), natomiast najmniejszy w obiektach o V° stopniu uproszczenia (24,7 m2*ha-1) i o produkcji mieszanej (26,4 m2*ha-1). Stopień wykorzystania powierzchni magazynowej kształtował się na poziomie 54,3-70,2%, w zależności od stopnia uproszczenia produkcji, oraz 55,5-68,4%, w zależności od kierunku produkcji. Największą wartość odtworzeniową budynków i budowli magazynowych odnotowano w gospodarstwach o V° stopniu uproszczenia (18,18 tys. zł*ha-1 UR) oraz w gospodarstwach dwukierunkowych (19,9 tys.zł*ha-1 UR). Bazując na doświadczeniach w zarządzaniu infrastrukturą magazynową przedsiębiorstw spoza branży rolniczej, w których zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania przyniosło wymierne korzyści ekonomiczne, należałoby wykorzystać sprawdzone wzorce i zastosować je w gospodarstwach rolniczych.
EN
The paper describes a storing infrastructure, its use and the present replacement value with regard to the simplification degree and the production orientation. The highest storing potential was noted in farms of III° simplification degree (35.9 m2*ha-1) and in two-orientation farms (36.8 m2*ha-1), while the lowest in objects of V° simplification degree (24.7 m2*ha-1) and of the mixed production (26.4 m2*ha-1). The degree of using the storing area was on the level of 54.3-70.2% depending on the simplification degree of production and 55.5-68.4% depending on the production orientation. The highest replacement value of storing buildings and facilities was reported in farms of V°simplification degree (18.18 thousand. PLN*ha-1 AL) and in two-orientation farms (19.9 thousand.PLN*ha-1 AL). Basing on experiences in managing storing infrastructure of companies from outside the agriculturalbranch, where the use of modern methods of managing brought notable economical effects, varied patterns should be used and applied in farms.
PL
W pracy przedstawiono wielkość i strukturę przepływów surowcowotowarowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie kierunku produkcji. Założony cel został zrealizowany na podstawie badań przeprowadzonych w 80 gospodarstwach Polski Południowej. Obiekty do badań zostały podzielone na 4 grupy: gospodarstwa jednokierunkowe - ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą, gospodarstwa dwukierunkowe i mieszane. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny wielkości i struktury przepływów surowcowo-towarowych w głównych obszarach logistyki: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Końcowym efektem przeprowadzonych badań było stworzenie modeli przepływów surowcowo-towarowych w badanych gospodarstwach obrazujących wielkość i strukturę przepływającej masy towarów.
EN
The work study presents the size and the structure of raw-materials and goods flow in agricultural farms with regard to the production trend. The assumed aim was carried out based on research conducted in 80 farms of Southern Poland. The facilities covered by the research were divided into four groups: one-trend farms - plant and animal production oriented, two-trend farms and mixed - trend farms. As a result of the research which was carried out, the size and the structure of raw materials and goods flows was assessed within main areas of logistics: supply and distribution. Forming models of raw materials and goods flow in the researched farms, which illustrate the size and the structure of goods mass flow, was the final effect of the research.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.