Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobile
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In order to meet the application requirements of high-power mobile inductivelycoupled power transfer (ICPT) equipment, the structure of the dual transmitter and pickup can be used to improve the transmission power of the ICPT system. However, this structure cannot easily describe the change of the mutual inductance parameter in the moving state, making the mathematical model difficult to establish. The change of load parameters during the movement will affect the current and voltage at the transmitter and pickup coils. Aiming at these problems, this paper proposes a dual transmitter and pickup ICPT system based on inductor-capacitor-inductor (LCL) compensation network, and analyzes its power transmission efficiency. By setting the shape and size of the coil, the influence of the change of the mutual inductance parameters on the system efficiency during the movement is reduced. The changes of the mutual inductance parameters of the ICPT system under the moving state are simulated by changing the coupling coefficient in the PSpice software. The results show that the structure of the ICPT system used in this paper can improve the output power and reduce the influence of the system when the load changes.
EN
The paper focuses on three significant aspects which can improve safety of data and also increasing privacy of users using tablets and smartphones. The chosen platforms are Android and Windows Phone. The aim of the work is to develop library independent from operating system API that enables encrypting and hiding the data stored in mobile device. Also applications that demonstrate functions of the library was developed. The library will be used in securing data from NFC modules used as RFID readers.
3
Content available Intelligent touch based user authentication
EN
Many researches had shown that touch based authentication is something possible to implement in many devices. This research focuses mainly on making a progress in this field by using more advanced methods such as SVM, kNN, kmeans or neural networks in attempt to build system for both recognizing and learning user’s behavior.
4
Content available Mobilne przyrządy GC-MS
PL
Jednym z kierunków rozwoju analizy chemicznej–szczególnie w przypadku zanieczyszczeń środowiska – jest dążenie do wykonywania analiz w miejscach, w których istnieje potrzeba wykrycia substancji chemicznych, ich identyfikacji i oznaczenia ilościowego. Skutkuje to coraz większym zainteresowaniem przyrządami przenośnymi lub przewoźnymi, w których skład wchodzi chromatograf gazowy. Przyrządy mobilne, przeznaczone do stosowania poza laboratorium, charakteryzują się mniejszymi wymiarami i masami niż chromatografy laboratoryjne. Są to przyrządy przystosowane do przewożenia w samochodach lub takie, które może przenosić jedna osoba. W niniejszym przeglądzie opisujemy mobilne przyrządy stanowiące połączenie chromatografu gazowego ze spektrometrem mas. Aby umożliwić wykonywanie analiz za pomocą przyrządów GC-MS w terenie, konieczne jest przystosowanie kolumny chromatograficznej do małych wymiarów przyrządu i do pracy w reżimie szybkiej chromatografii gazowej, zminiaturyzowanie detektorów mas, a także dopasowanie sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gazy nośne do warunków polowych. W pracy tej podano przy- kłady komercyjnie dostępnych mobilnych przyrządów GC-MS wraz z ich zastosowaniami.
EN
One of the directions of development of chemical analysis is the pursuit of analysis, especially in the case of environmental pollution, where is a need to detect, identify and quantify chemicals. This results in a growing interest in portable or mobile devices, which include a gas chromatographs. Out-of-laboratory mobile instruments are characterized by smaller dimensions and masses than laboratory chromatographs. These are instruments carried in cars or which can be carried by one person. In this review we describe mobile devices that combine gas chromatograph with mass spectrome- ter. The process of transferring GC-MS analytical capabilities into the field consists of adjusting the chromatographic column to small dimensions of the instrument and working as fast chromatography, miniaturization of mass detectors as well as adjusting the way of supplying electricity and carrier gases to field conditions. This work also presents some examples of commercially available GC-MS mobile devices and their applications.
PL
W artykule zaprezentowano analizę rynku usług komunikacji między urządzeniami (M2M), który rozwija się dynamicznie m.in. w ramach rozwiązań internetu rzeczy. Skupiono się na problematyce adresowania urządzeń końcowych związanej z planem numeracji krajowej i jego pojemnością, a także na ewolucji kart SIM.
EN
Paper presents the analysis of M2M market that becomes more and more popular due to applications of Internet of Thing. The main focus is on numbering capacity and evolution of a SIM card.
EN
Most geolocation applications for mobile devices assume a constant connection with the network and high computational power nodes. However, with ever-developing devices it now becomes possible to establish peer-to-peer networks in case when the network can be unreachable due to special circumstances (like conflicts or natural disasters). In this paper, a method for clustering spatial data in mobile environment is discussed. A simple solution based on OPTICS algorithm with lexical distance is proposed for grouping the observations.
EN
This article shows the development of a mechatronic system, which was designed to provide land transport of containers a security structure through a technological, able to control access to the goods transported lock, which in turn owns tracking a module containing the position information of the merchandise, all information collected will be transmitted via a GSM module to the end user (central security office). This seeks to provide a technological solution to social problems in Colombia of carjacking.
PL
Artykuł dotyczy znaczenia oraz obecności technologii informacyjnych w życiu osób po 60 roku życia. Ujęto w nim badania z zakresu dostępności dla seniorów sieci komórkowej, komputera, Internetu oraz elektronicznych środków płatności. Podkreślono znaczenie wymienionych technologii w funkcjonowaniu osób starszych.
EN
The article concerns the issue of the meaning of technology in the life of people over 60 years of age. That includes the influence of mobile phones, the Internet or electronic payment services. The attention would be focused on studies concerning the access to the technology in the life of senior citizens.
EN
The purpose of this work was to analyze built-in security and privacy protection methods in mobile devices such as smartphones and tablets with Windows and Android operating systems. It was performed only with default settings and without any external software such as antiviruses.
PL
Obszary niedostępne dla sygnału GPS oraz nie posiadające numerycznych modeli terenu, są również niedostępne dla autonomicznych bezzałogowych obiektów. Głównym zadaniem systemu nawigacyjnego wykorzystującego metody fotogrametryczne jest udostępnienie przestrzeni ograniczonych, czyli takich w których na skutek zmian wywołanych czynnikami zewnętrznymi poprawne i bezpieczne poruszanie się autonomicznych pojazdów było niemożliwe. Proponowany, w niniejszym artykule system nawigacyjny, bazujący na metodach fotogrametrycznych zainspirowany jest działaniem ludzkiego wzroku, oraz szerokim spektrum możliwości jaki daje ten zmysł.
EN
An areas unavailable for GPS signal, without digital terrain model, are unavailable for autonomous unmanned vehicles too. The main aim for navigation system making use of photogrammetric methods is to make accessible limited areas, where safe and accurate autonomous unmanned vehicles moving is impossible, due to the external changes within particular area. Proposed navigation system, based on photogrammetric methods is inspired by human vision, and its wide scope.
EN
Mobile Mapping Systems (MMS) can be defined as moving platforms which integrates a set of imaging sensors and a position and orientation system (POS) for the collection of geo spatial information. In order to fully explore the potential accuracy of such systems and guarantee accurate multi-sensor integration, a careful system calibration must be carried out. System calibration involves individual sensor calibration as well as the estimation of the inter-sensor geometric relationship. This paper tackles a specific component of the system calibration process of a multi-camera MMS – the estimation of the relative orientation parameters among the cameras, i.e., the inter-camera geometric relationship (lever-arm offsets and boresight angles among the cameras). For that purpose, a novel single step procedure, which is easy to implement and not computationally intensive, will be introduced. The proposed method is implemented in such a way that it can also be used for the estimation of the mounting parameters among the cameras and the IMU body frame, in case of directly georeferenced systems. The performance of the proposed method is evaluated through experimental results using simulated data. A comparative analysis between the proposed single-step and the two-step, which makes use of the traditional bundle adjustment procedure, is demonstrated.
EN
This paper reviews parametric audio coders and discusses novel technologies introduced in a low-complexity, low-power consumption audio decoder and music synthesizer platform developed by the authors. The decoder uses parametric coding scheme based on the MPEG-4 Parametric Audio standard. In order to keep the complexity low, most of the processing is performed in the parametric domain. This parametric processing includes pitch and tempo shifting, volume adjustment, selection of psychoacoustically relevant components for synthesis and stereo image creation. The decoder allows for good quality 44.1 kHz stereo audio streaming at 24 kbps. The synthesizer matches the audio quality of industry-standard samplebased synthesizers while using a twenty times smaller memory footprint soundbank. The presented decoder/synthesizer is designed for low-power mobile platforms and supports music streaming, ringtone synthesis, gaming and remixing applications.
PL
W celu stabilizacji wykorzystano specjalny układ pomocniczy oraz napęd bębna wciągarki. Funkcje napędowe określono analitycznie oraz za pomocą optymalizacji. Przedstawiono stosowany model żurawia oraz przykładowe wyniki symulacji numerycznych.
EN
The problem of stabilisation of the location of crane load founded on mobile base was considered. In order to stabilise there were used special auxiliary system and drive of hoisting winch drum. The drive functions were determined by analytical and optimisation methods, Applied model of crane and some examples of numerical simulation were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.