Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpływy mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Metoda HELM (Holomorphic Embedding Load Fload Method) jest całkowicie nową metodą rozwiązywania równań opisujących stany ustalone systemów elektroenergetycznych. Działanie metody oparte jest o wykorzystanie technik analizy zespolonej. Jednak najważniejszą jej cechą jest to, że jeżeli rozwiązanie istnieje, wówczas odpowiada rzeczywistemu stanowi pracy systemu. Natomiast gdy rozwiązanie nie istnieje, wówczas jednoznacznie sygnalizuje że wystąpi lawina napięcia (blackout). Artykuł jest pierwszą prezentacją metody HELM. Pokazuje jej główne założenia i sposób odwzorowania podstawowych elementów modelu systemu elektroenergetycznego. Dokonuje również porównania obliczeń z wykorzystaniem metody HELM z klasycznymi metodami iteracyjnymi.
EN
HELM (Holomorphic Embedding Load Flow Method) is a novel method for calculation the power flow equations of power systems. It based on the techniques of Complex Analysis. HELM is non-iterative and deterministic method, yielding the correct solution when it exists and, conversely, unequivocally signaling voltage collapse when it does not. The article is the first presentation of the HELM method. It shows its main assumptions and the way of creation the basic elements of the power system model. Author compares the calculations using the HELM method with classic iterative methods.
PL
Do badania rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych od dawna używane są algorytmy numeryczne oparte na technikach iteracyjnych. Jednak metody te nie dają gwarancji, że rozpoczęty proces iteracyjny zawsze się zbiegnie. Jednocześnie równania opisujące rozpływy mocy mają wiele rozwiązań, a tylko jedno z nich odpowiada rzeczywistemu stanowi pracy badanego systemu elektroenergetycznego. Metoda HELM (ang. Holomorphic Embedding Load Fload Method) została opracowana w celu likwidacji powyższych ograniczeń. Metoda ta wykorzystuje techniki analizy zespolonej. Najważniejszą jej cechą jest to, że jeżeli rozwiązanie istnieje, wówczas odpowiada rzeczywistemu stanowi pracy systemu. Natomiast gdy rozwiązanie nie istnieje, wówczas jednoznacznie sygnalizuje, że wystąpi lawina napięcia (blackout). Bardzo ważną cechą metody jest to, że jest ona metodą rekurencyjną, a nie iteracyjną, jak w przypadku algorytmów klasycznych. W nielicznych publikacjach wykazano dotychczas duży potencjał metody i możliwości jej wykorzystania w aplikacjach działających w czasie rzeczywistym do wielu operacji związanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono główne założenia metody HELM i sposób odwzorowania podstawowych elementów modelu systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem techniki analizy zespolonej. Dokonano również porównania obliczeń wykonanych za pomocą metody HELM z obliczeniami przeprowadzonymi klasycznymi metodami iteracyjnymi.
EN
Numerical algorithms based on iterative techniques have been used for a long time to analyse power flows in power systems. However, these methods do not guarantee that the commenced iterative process will always converge. At the same time, power flow equations have many solutions, and only one of them corresponds to the actual state of the concerned power system’s operation. HELM (Holomorphic Embedding Load-Flow Method) was developed to overcome these limitations. It employs complex analysis techniques. Its most important feature is that if a solution exists, it corresponds to the actual state of the system’s operation. However, where no solution exists, it unambiguously warns that there will be a voltage avalanche (blackout). The method’s very important characteristic is that it is recurrent and not iterative like the classical algorithms. Its potential and the options of its use in real-time applications for many operations related to power system performance have been demonstrated so far in a few publications. The paper presents the main assumptions of the HELM method and how basic components of the power system model can be mapped using the complex analysis technique. It also compares HELM calculations with those made with classical iterative methods.
PL
Przesuwniki fazowe stanowią nowy rodzaj obiektu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Ich obecność w strukturze układu sieciowego może prowadzić do znacznych zmian warunków działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W artykule przedstawiono wyniki analizy zmiany wybranych warunków pracy zabezpieczeń odległościowych linii wokół miejsca przyłączenia przesuwników fazowych. Jako studium przypadku przyjęto fragment sieci z przesuwnikami fazowymi w stacji Mikułowa.
EN
Phase shifters transformers (PST) are new kind of object in the Polish Power System. Operating conditions of power system protection can make a significant change after installation PST. In paper presents results of analysis operating conditions of line distance protections in power system with PST. As a case study taken a power system neighboring Mikułowa power station with PST.
PL
Przesył mocy biernej w sieci elektroenergetycznej jest niezbędny do funkcjonowania urządzeń zasilanych napięciem przemiennym jednak wpływa on niekorzystne na parametry jej pracy. Jednym ze sposobów ograniczenia tego wpływu jest instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej. Moc tych urządzeń ustalana jest najczęściej na podstawie obciążenia szczytowego sieci, tak aby spełnione zostały wymagania w zakresie dyrektywnego współczynnika mocy tg. Często moc takich źródeł mocy biernej jest stała, z zatem nie jest dostosowywana do zmian obciążenia sieci. W dolinie obciążenia przy braku tzw. kompensacji nadążnej może wystąpić problem przekompensowania co wpływa na poziomy napięć sieci zasilających. W artykule przedstawia się wybrane problemy kompensacji mocy biernej w sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono przykłady i wyniki analiz ilustrujące wpływ sposobu kompensacji mocy biernej w sieci rozdzielczej na warunki pracy sieci elektroenergetycznej.
EN
In the paper, the selected problems of reactive power compensation in a distribution network are presented. Reactive power is indispensable for a proper functioning of alternating current devices. The negative influence of the transfer of reactive power on the working of an electric power system makes the electric power operators to reduce its consumption by determining the required value of the directive power factor in the consumer’s network. In order to meet the value of the directive factor, the consumers compensate the reactive power. If they decide to use the reactive power compensator for peak loads, it is likely that overcompensation will take place at low loads. In such cases, the load becomes a receiver of the reactive power. Such a load results in the increased voltage at the connection point even above the admissible levels. In the paper, the influence of the direction of change in the reactive power flow on the levels of voltage in an electric power system is analyzed.
PL
W niniejszym referacie omówiono zagadnienie wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych SN i nn w warunkach dużej niepewności danych. Sytuacja taka ma miejsce podczas planowania rozwoju tych sieci. Zaprezentowano trzy różne metody wyznaczania rozpływów mocy: metodę współczynnika jednoczesności, metodę probabilistyczną oraz metodę opartą na teorii zbiorów (liczb) rozmytych. Przeprowadzono obliczenia rozpływowe dla testowej sieci rozdzielczej SN za pomocą wszystkich wymienionych metod. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości stosowania prezentowanych metod, jak i kierunków dalszych badań.
EN
Power flow calculation methods in MV and LV electric distribution networks in big data uncertainty conditions have been spoken in the paper. Such situation has place in a development planning stage of that networks. Three different power flows methods have been presented: coincidence factor method, probabilistic method and method based on fuzzy sets (numbers). Power flows calculations, with the use of all mentioned methods, for test MV distribution network have been carried out. Comparison of results obtained have been done. Conclusions concerning possibility of presented methods application and directions of further investigations have been formulated.
PL
W artykule przedstawia się zastosowanie dedykowanych programów komputerowych do obliczeń rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych. Ze względu na rozmiar zadania oraz nieliniowość równań opisujących zależności na moce węzłowe, do rozwiązania rozpływów mocy wykorzystuje się iteracyjne metody rozwiązywania układów równań nieliniowych. Wynikiem analizy jest wektor napięć węzłowych umożliwiający obliczenie parametrów analizowanej sieci. Lokalizowanie w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej rozproszonych źródeł mocy powoduje konieczność obliczeń rozpływów mocy również w tej sieci. W pracy przedstawia się wyniki obliczeń rozpływów mocy fragmentu systemu elektroenergetycznego oraz sieci rozdzielczej, w której zainstalowano rozproszone źródło mocy. Przeprowadzone badania wykazały przydatność dedykowanych programów komputerowych do analizy rozpływów mocy.
EN
In the paper the application of dedicated computer programs for the calculation of the load flow in electric power systems is presented. Due to the size of the task as well as non-linearity of the equations describing the dependences of the nod-powers, the load flows are calculated with the use of an iteration-method of solving non-linear equations. The result o the calculations is a vector of no-loads enabling the computation of the parameters of the analyzed system. The installation of dispersed power sources in electric power distribution networks causes the necessity of calculating load flows also in i networks. The paper contains some results of computations of the load flows for a fragment of a power electric system and a distribution network in which there is installed a dispersed power source. The analyses show the usefulness of the dedicated computer programs for analyzing the load flow.
8
Content available remote Steady states analysis of micro-grids operation
EN
Short characteristics of micro-grid and results of computer simulations of exemplary micro-grid operation in steady states have been presented in the paper. Micro-grid operation, for different variants of micro-sources and battery energy storage operation, has been shown. In order to carry out computer simulation of micro-grid operation specialized software has been used. Influence of micro-sources kinds and their locations and battery energy storage operation way on node voltage levels, branch power flows and power losses in micro-grid have been analyzed.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę mikrosieci oraz rezultaty obliczeń symulacyjnych prezentujących działanie przykładowej mikrosieci w stanach ustalonych. Pokazano działanie mikrosieci w różnych wariantach pracy mikroźródeł oraz bateryjnego zasobnika energii. W celu przeprowadzenia obliczeń symulujących działanie mikrosieci zastosowano specjalistyczne oprogramowanie narzędziowe. Przeanalizowano wpływ rodzaju mikroźródeł i ich lokalizacji, a także sposobu działania bateryjnego zasobnika energii na poziomy napięć węzłowych, przepływy w gałęziach i straty mocy w mikrosieci.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje metodyczne budowy taryf przesyłowych, przedstawiając czynniki determinujące rodzaj taryfy przesyłowej, zakres wykonywanych analiz dla celów projektowania taryf oraz rodzaje i zasady kalkulacji taryf. Ponadto artykuł prezentuje również praktyczne aspekty zastosowania metod rozpływów przyrostowych i śledzenia rozpływów w kalkulacji stawek opłat taryf przesyłowych. Przedstawiony sposób analizy, w którym wykorzystuje się metody określające stopień wykorzystania sieci na podstawie rozpływów mocy, stanowi propozycję podejścia w ustalaniu zasad kształtowania taryf przesyłowych, pozwalających właściwie realizować przypisaną im funkcję stymulowania takich zachowań odbiorców energii elektrycznej, które przyczyniają się do bezpiecznej i efektywnej pracy systemu elektroenergetycznego.
EN
The article presents methodological concepts for creation of transmission tariffs, specifying factors which determine the type of a transmission tariff, the scope of analyses carried out for tariff designing purposes and tariff types and calculation rules. Furthermore, the article presents the practical aspects of using incremental and tracing flow methods in calculation of transmission tariff rates of charges. The presented manner of analysis applying methods which determine the network usage on the basis of power flows is a proposed approach to development of rules for setting transmission tariffs. This rules allow to properly perform the task of stimulating such electricity consumer behaviour that contributes to secure and efficient operation of the power system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.