Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewaga konkurencyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Dynamic innovation capabilities of enterprises
EN
Purpose: The aim of the article is to characterise and identify the role of dynamic innovative capabilities in enterprise development. Design/methodology/approach: The research was conducted using a standardised structured interview questionnaire with managers of aviation companies in Poland. Findings: The results of the study indicate the importance of dynamic innovation capabilities in improving competitiveness as well as coping with a dynamic environment. Research limitations/implications: A limitation of the research conducted is the size of the research sample. This may provide an indication of the direction of future research concentrating on cross-sectional studies in companies from other sectors. This would provide a basis for formulating conclusions with a higher degree of generalisability. Practical implications: The theoretical considerations presented and the conclusions drawn from the research can provide enterprise managers with valuable information on the use of dynamic capabilities to integrate, reconfigure and renew their resources for innovation. Social implications: Enterprise managers should be aware of the importance and relevance of dynamic innovation capabilities in the context of contemporary challenges and enhancing innovation and competitiveness. Originality/value: Due to its cognitive value and high practical relevance for business managers, the paper contributes on the role of dynamic innovative capacity by providing a voice in the ongoing discussion.
2
Content available remote Umowa o pracę a innowacyjność pracownicza
EN
This article describes in detail the elements of value creation through the transformations and flexibility, which is carried out in the implementation of sustainable manufacturing. The purpose of this study is to generate the criteria or elements that build the sustainable value creation process through a literature review analysis. The overall classification of sustainable manufacturing implementation discussed shows several essential factors that support this. The process of review studies on selected papers strengthens the classification carried out to obtain the necessary elements of sustainable value creation. The value created can later be a hallmark of the company's superiority to survive the market competition. Besides, the role of partnerships, such as collaboration indicates a positive influence in generating value creation to increasing the company's competitive rate. In addition, the importance of partnership processes such as collaboration and cooperation between stakeholders, is needed to generate value cr-ation to increase the company's competitive level. The partnership process is one of the critical factors in creating sustainable value in achieving sustainable manufacturing in the future.
EN
The purpose of this qualitative research was to investigate the role of planned behavior in predicting customer orientation in the Iranian gas industry. The participants were 17 experts from the National Iranian Gas Company who were selected using purposive sampling and based on theoretical saturation. Data were collected using in-depth semi-structured interviews and were analyzed using thematic analysis and MAXQDA software. The results showed that attitude toward behavior (favorable behavior, pleasant behavior, behavior appraisal), subjective norms (peer pressure, family pressure, social pressure), perceived behavioral control (past experience, anticipation of future events, environmental norms), knowledge (up-to-date knowledge, behavior-related knowledge, education), ethical norms (responsibility, ethical principles, resilience), and discipline (organization, order, streamlining) are important components in predicting customer orientation in the gas industry. The results can help managers in the energy sector to improve their customer orientation and performance through planned behavior.
PL
Artykuł stanowi drugą część opracowania, którego celem jest prezentacja zmian w zarządzaniu łańcuchami dostaw przed pandemią COVID-19 i w pierwszych miesiącach pandemii oraz ocena wpływu tych zmian na budowanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Podjęto w nim próbę pogłębionej analizy najważniejszych, w przekonaniu autorki, aspektów zmian w zarządzaniu łańcuchami dostaw wybranych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych w latach 2018–2020 oraz oceny wpływu tych zmian na proces budowania przewagi konkurencyjnej badanych firm.
EN
The article constitutes the second part of the study which aim is to present changes in supply chain management before the COVID-19 pandemic and in the first months of this pandemic as well as to assess the influence of these changes on building a competitive advantage on the example of the selected Polish production, trade and service enterprises. It attempts to carry out an in-depth analysis of the most important, in the opinion of the author, aspects of changes in supply chain management of the selected Polish production, trade and service enterprises in 2018–2020 and to assess the influence of these changes on the process of building a competitive advantage of the surveyed companies.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część opracowania, którego celem jest prezentacja zmian w zarządzaniu łańcuchami dostaw przed pandemią COVID-19 i w pierwszych miesiącach pandemii oraz ocena wpływu tych zmian na budowanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Przedstawiono w nim istotę i kierunki zarządzania współczesnymi łańcuchami dostaw. Opisano metodykę badań i dokonano skrótowej charakterystyki badanej populacji. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące wybranych uwarunkowań zarządzania procesami logistycznymi w badanych przedsiębiorstwach w latach 2018–2020.
EN
The article constitutes the first part of the study which aim is to present changes in supply chain management before the COVID-19 pandemic and in the first months of this pandemic as well as to assess the influence of these changes on building a competitive advantage on the example of the selected Polish production, trade and service enterprises. It presents the essence and directions of managing contemporary supply chains. The research methodology has been described and a short description of the examined population has been made. The results of the research concerning selected conditions for managing logistics processes in the surveyed enterprises in 2018–2020 have been presented.
EN
The concern of academics and practitioners towards the environment and the inclusion of green practices in the supply chain is important in the literature. However, in the context of the hospitality industry, further investigation is needed. The present study aims to examine the nexus between green supply management practices on the competitive advantage and organizational performance of 5-star hotels in Bali, Indonesia. The quantitative design adopted in this study involved 145 respondents from 5-star hotels in Bali, Indonesia, then analyzed using SmartPLS software. The results revealed that green supply chain management practices positively and significantly affect the performance and competitive advantage of five-star hotels. Also, the results show that competitive advantage functions as a mediator. The theoretical research findings are the relationship between variables, especially competitive advantage as a mediator variable, while from a practical point of view it shows that managers need to build competitive advantage to strengthen hotel business performance. Therefore, green supply chain management practices are recommended to be applied in five-star hotels as an effective competitive advantage strategy.
PL
Troska naukowców i praktyków o środowisko oraz włączenie zielonych praktyk w łańcuch dostaw jest ważnym tematem w literaturze. Jednak w kontekście branży hotelarskiej potrzebne są dalsze badania. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie powiązania między praktykami ekologicznego zarządzania dostawami a przewagą konkurencyjną i wydajnością organizacyjną 5-gwiazdkowych hoteli na Bali w Indonezji. Projekt ilościowy przyjęty w tym badaniu objął 145 respondentów z 5-gwiazdkowych hoteli na Bali w Indonezji, a następnie został przeanalizowany za pomocą oprogramowania SmartPLS. Wyniki wykazały, że praktyki zarządzania zielonym łańcuchem dostaw mają pozytywny i znaczący wpływ na wyniki i przewagę konkurencyjną hoteli pięciogwiazdkowych. Pokazują również tę przewagę konkurencyjną jako mediatorzy. Wyniki badań teoretycznych dotyczą relacji między zmiennymi, zwłaszcza przewagi konkurencyjnej jako zmiennej mediatora, natomiast z praktycznego punktu widzenia pokazuje to, że menedżerowie muszą budować przewagę konkurencyjną, aby wzmocnić wyniki biznesowe hoteli. Dlatego zaleca się stosowanie praktyk zarządzania zielonym łańcuchem dostaw w hotelach pięciogwiazdkowych jako skutecznej strategii przewagi konkurencyjnej.
EN
The competitive advantage of the passenger air transport market is a significant part of airline operations. An important element, a condition that may determine the achievement of competitive advantage, is the issue of safety, which also applies to the operation of aircraft. An example of creating an effective competitive advantage may be the operation of a new aircraft by air carriers. This article presents the process of creating a competitive advantage on the example of the Airbus A350 XWB and the Boeing 787 Dreamliner aircraft considering the safety aspect, which in the case of new means of transport in civil aviation may primarily concern the seeming childhood diseases occurring in the initial use of new aircraft. This article, in the form of comparative analysis, indicates the key features that determine the attractiveness of the new aircraft as a product on the passenger air transport market. Secondary data on the characteristics of the Airbus A350 XWB aircraft were used and compared with the data of the Boeing 787 Dreamliner to illustrate the properties that may indicate the manufacturer's superiority. Furthermore, this article proposes a scheme of creating competitive advantage in passenger air transport, which can be a model for creating a competitive advantage in civil aviation. The close relationship between the economic and technological aspects in creating competitive advantage was buttressed as well. This article also analysed secondary data related to the numer of ordered and used aircraft and aviation events registered on the website: https://aviation-safety.net [8], which could have an impact on the level of safety of flight operations. Brought to the fore were situations in which the seeming childhood diseases in aircraft operated by the American manufacturer, Boeing 787 Dreamliner, such as defects in engines, power elements and risks associated with the use of composite materials, which were first used on such a large scale in the construction of wide-body aircraft.
EN
The article presents results of research on the information flow between the client and the company, inside the company, and the problems encountered by both parties in the data exchange process. Also included are methods of securing information through unauthorized disclosure, disclosing ideas to other clients. The basis of the study was a survey directed to 75 customers ordering in the examined enterprise and a survey among 40 employees of that enterprise. The study was also based on an in-depth conversation with employees of the examined company employed at various levels. The survey shows that the clients and employees of the surveyed company are aware of the high value of information, and its security is considered one of the priorities. The survey clearly shows that customers praise data protection activities, they treat it as an element used to care for the interests of the customer, as a further environment of the product or service they purchase. However, there are often errors due to customer ignorance, communication problems, and lack of knowledge of employees. The study covered the importance of information in an enterprise as part of its competitive advantage, the reasons for investing in information protection, the occurrence of incidents, the degree of information security, and actions taken to protect information in an enterprise.
EN
The aim of the study is to assess the extent to which visual management is significant in the production process on detecting problems in the production hall and in building an internal competitive advantage in the studied two strategic branches in Poland: metal and automotive. The innovative "BOST - Toyota's management principles in questions" survey research was used to assess visual management's importance. 20 companies were surveyed, and responses were obtained from 689 respondents. Analyses showed greater importance of visual management in the metal branch than in the automotive branch, while the greater impact of this system on revealing problems and building a competitive advantage in the automotive branch, which resulted from the specific objectives of this system in the analysed branches. The results emphasize the specific background of the importance of visual management in the analysed branches. The analysis linking the importance of the visual management system with the impact on creating a competitive advantage meets the expectations of managers looking for alternative and low-cost ways to increase the company's competitiveness. Companies need to understand that the sooner a problem is discovered, the better, because sooner can be taken corrective action to prevent it from happening again. Effective detection problems in the production hall supported by the visual management tools and their elimination is a way of reducing costs and building an internal competitive advantage.
PL
Celem pracy jest ocena, na ile zarządzanie wizualne jest istotne w procesie produkcyjnym w wykrywaniu problemów na hali produkcyjnej oraz w budowaniu wewnętrznej przewagi konkurencyjnej w badanych dwóch strategicznych branżach w Polsce: metalowej i motoryzacyjnej. Do oceny znaczenia zarządzania wizualnego wykorzystano innowacyjne badanie ankietowe „BOST - Zasady zarządzania Toyotą w pytaniach”. Przebadano 20 firm, a odpowiedzi uzyskano od 689 respondentów. Analizy wykazały większe znaczenie zarządzania wizualnego w branży metalowej niż motoryzacyjnej, natomiast większy wpływ tego systemu na ujawnianie problemów i budowanie przewagi konkurencyjnej w branży motoryzacyjnej, co wynikało ze specyficznych celów tego systemu w analizowanych branżach. Wyniki uwypuklają specyfikę znaczenia zarządzania wizualnego w analizowanych branżach. Analiza łącząca znaczenie systemu zarządzania wizualnego z wpływem na tworzenie przewagi konkurencyjnej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów poszukujących alternatywnych i niskokosztowych sposobów na zwiększenie konkurencyjności firmy. Firmy muszą zrozumieć, że im szybciej problem zostanie wykryty, tym lepiej, ponieważ szybciej można podjąć działania naprawcze, aby zapobiec jego ponownemu wystąpieniu. Skuteczne wykrywanie problemów na hali produkcyjnej wsparte narzędziami zarządzania wizualnego i ich eliminacja to sposób na redukcję kosztów i budowanie wewnętrznej przewagi konkurencyjnej.
EN
The aim associated with this article is to examine the impacts of customer satisfaction and customer value on the competitive advantage strategies such as cost leadership strategy, differentiation strategy, and concentration strategy. This study used the questionnaire method to collect the data while PLS-SEM was used to test the hypotheses. This study found that customer satisfaction and customer value have a significant positive association with competitive advantage strategies such as cost leadership strategy, differentiation strategy, and concentration strategy. These results show that the increased interest in removing Customer Relationships Management (CRM) will increase the competitive advantage in telecommunications companies.
PL
Celem związanym z tym artykułem jest zbadanie wpływu zadowolenia i wartości klienta na strategie przewagi konkurencyjnej, takie jak strategia przywództwa kosztowego, strategia różnicowania i strategia koncentracji. W badaniu wykorzystano metodę kwestionariuszową do zebrania danych, podczas gdy do przetestowania hipotez zastosowano PLS-SEM. Badanie wykazało, że zadowolenie klienta i wartość klienta mają znaczący pozytywny związek ze strategiami przewagi konkurencyjnej, takimi jak strategia przywództwa kosztowego, strategia różnicowania i strategia koncentracji. Wyniki te pokazują, że zwiększone zainteresowanie usunięciem zarządzania relacjami z klientami (CRM) zwiększy przewagę konkurencyjną w firmach telekomunikacyjnych.
EN
Introduction/background: A number of places have some difficulty implementing their brands due to the fact that there is no coherent framework within which they could expect some measurable results or monitor the process, and most importantly, they are totally incapable of controlling the return on investment in branding. Aim of the paper: The article puts forward a model which, irrespective of the size of the place and the extent to which the brand has been developed, introduces order into the process of brand building, indicating the point at which a brand is and optimizing the way for a brand to become an asset and a part of the equity. Materials and methods: The model is based on miscellaneous experiences comprising case studies, observations and results analysis of more than 15 place branding projects that were undertaken in Poland over the last 10 years. The project of building the brand of the city of Lublin has been based on this very model. Results and conclusions: Any local government that has at its disposal limited financial, human or any other resources can successfully use this model owing to its flexibility, clarity and simplicity.
EN
Background: Due to the increasing demand on product quality and operation efficiency, supplier quality management has become increasingly important in supporting organizations to achieve the desired excellence. With the rapid globalization happening in these few decades, the business world is experiencing a higher complexity phase. However, there are only a limited number of studies that has been conducted on supplier quality management (SQM) and organization’s competitive advantage (OCA) in the context of multinational corporations (MNC). The purpose of this study is to identify critical elements in supplier quality management as well as testing the significance of supplier quality management in affecting organization’s competitive advantage. Methods: This study employed self-administered questionnaire that has been distributed to 355 respondents and the data is analyzed using Statistical Program for the Social Science (SPSS) software version 23. The population of study is concentrated on multinational corporations in Malaysia. Results: The results revealed that 5 elements have been identified as critical elements for supplier quality management namely Tracking of Cost of Supplier Quality, Supplier Audit, Supplier Scorecard, Close Loop Corrective Action and Engagement of Suppliers in Quality System. Conclusions: The findings of the study show that supplier quality management is found to be significantly affecting organization’s competitive advantage in positive direction. The managerial implications of this study have been discussed as well.
PL
Wstęp: Ze względu na wzrastające wymagania odnośnie jakości wyrobów oraz efektywności operacji, zarządzanie jakością dostawcy staje się coraz istotniejszym elementem wspomagającym uzyskanie przez organizację pożądanej skuteczności. Wraz z gwałtownym wzrostem globalizacji na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci, wzrasta również stopień kompleksowości operacji biznesowych. Mimo to istnienie niezbyt duża liczba badań poświęconych zarządzaniu jakością dostawcy (SQM) oraz przewagą konkurencyjną organizacji (OCA) w kontekście międzynarodowych korporacji (MNC). Celem tej pracy jest zidentyfikowanie elementów krytycznych w zarządzaniu jakością dostawcy jak również przetestowanie istotności wpływu zarządzania jakością dostawcy na przewagę konkurencyjną organizacji. Metody: W pracy wykorzystano specjalnie do tego celu przygotowaną ankietę, na którą zebrane odpowiedzi od 35 ankietowanych. Uzyskane w ten sposób dane poddano analizie statycznej przy pomocy programu statystycznego Social Science (SPSS) wersja 23. Populacja poddana badaniom była skoncentrowana w międzynarodowych korporacjach w Malezji. Wyniki: Na podstawie uzyskanych danych zidentyfikowano 5 elementów jako elementy krytyczne dla zarządzania jakości dostawcy: śledzenie kosztu jakości ostawcy, audyt dostawcy, ocena dostawcy, działania korygujące oraz zaangażowanie dostawców w system jakości. Wnioski: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że zarządzanie jakości dostawcy istotnie wpływa w sposób pozytywny na uzyskanie przez organizację przewagi konkurencyjnej.
PL
Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymalizacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfikację procesów w zakresie implementacji i stosowania metody 5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymusza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Takie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazynowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod, które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę konkurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.
EN
The objective of this article is to determine the level of implementation and use of the 5S concept as one of the methods of warehouse management optimization in BMI Icopal production company. The main emphasis was placed on the identification of processes in the implementation and use of the 5S method by the employees of the storage department. This is mainly due to a very dynamic environment and increasing competitiveness, which forces companies to systematically search for optimization at all levels of functioning. Such solutions are particularly desirable in the area of warehousing. Therefore, modern companies more and more often decide to implement modern methods, which not only cause improvements in the functioning of the department, but above all build a competitive advantage on the market through cost efficiency.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu w odniesieniu do prowadzonej polityki, oczekiwań rynku i konsekwencji, jakie niosą one dla biznesu. Wyjaśniono, jak analizowanie śladu węglowego organizacji i produktu w całym łańcuchu wartości pomaga w redefiniowaniu dotychczasowych modeli biznesowych w celu poszukiwania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono praktyki liderów globalnych rynków i nastawienie polskich przedsiębiorstw do zagadnień klimatycznych. Omówiono ponadto wytyczne KE dotyczące raportowania niefinansowego w odniesieniu do klimatu, a także dobrowolne inicjatywy liderów rynku wykraczające daleko poza wymagania prawne.
EN
Setting and communicating ambitious goals – even challenges, reporting effects achieved as well as sharing ideas drive pro-climate activity on a global scale. Sooner or later we will have to join and take action on climate change, too. Without specific actions in business strategies and models, it may be impossible to take advantage of the opportunities that have arisen. The European Commission’s guidelines for reporting on non-financial information in relation to the climate not only encourage, but also help in practical way to prepare for a change in the way of thinking about the business. We should be aware that it is a derivative of actions taken by market leaders who set global trends. On the occasion of transformation, they not only strengthen their positive image, promote corporate social responsibility, but also achieve economic success. The newly defined business models that they are gradually implementing, assume a continuous improvement to reduce greenhouse gas emissions, a significant increase in the use of renewable energy and further improvement of energy efficiency throughout the entire value chain. The savings, which are already valued in billions of euros, should be an inspiration for those who still with uncertainty and lack of conviction approach better understanding of their impact on the climate, not to mention disclosing this information to the market. It is up to the managers to decide whether they want to stand in line with the best or just watch how they strengthen their market position.
EN
The article is devoted to the consideration of the content and essence of competitive advantage as a phenomenon in economics and sources of its formation. Existing approaches to understanding the content of competitive advantage are considered. lt is proposed to consider the following approaches as the main ones: comparative, value approach and factor-based. The generalization of groups of sources of competitive advantages creation have been done that allowed to allocate the following: economic, which combine interna!, external and resources; structural in the form of horizontal and vertical integration; scientific, technical and technological; geographical; illegal; institutional; infrastructural. The competitive advantage should be understood as the result of positioning enterprises of their own products in a particular market, which in terms of characteristics and properties exceeds the analogues of competitors, having a greater commitment of consumers. lt has been proved that competitive advantage reflects the effectively realized competitive potentia I of the enterprise. The generalization of approaches to determining the sources of competitive advantage has been carried out, which allowed us to identify 4 main approaches: resource, market, institutional, approach focused on competitors and to establish the relationship between them by isolation sources and areas of competitive advantage.
PL
Artykuł jest poświęcony rozważeniu treści i istoty przewagi konkurencyjnej jako zjawiska w gospodarce i źródeł jej powstawania. Rozważono istniejące podejścia do zrozumienia charakteru przewagi konkurencyjnej. Udowodniono, że należy rozważyć takie podejście do jego definicji jako głównych: porównawcze, podejście wartościowe i czynnikowe. Dokonuje się uogólnienia grup źródeł tworzenia przewag konkurencyjnych, które pozwoliły alokować takie: ekonomiczne, łączące wewnętrzne, zewnętrzne przewagi i zasoby; strukturalne w postaci integracji poziomej i pionowej; naukowe, techniczne i technologiczne; geograficzny; nielegalny; instytucjonalny; infrastrukturalny. Przewagę konkurencyjną należy rozumieć jako wynik pozycjonowania przez przedsiębiorstwa własnych produktów na określonym rynku, który pod względem cech i właściwości przewyższa analogie konkurentów, mając większe zaangażowanie konsumentów. Udowodniono, że przewaga konkurencyjna odzwierciedla skutecznie zrealizowany potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa. Dokonano uogólnienia podejść do definicji źródeł przewagi konkurencyjnej, co pozwoliło wyróżnić 4 główne podejścia: zasobowe, rynkowe, instytucjonalne i zorientowane na konkurenta, a także ustalić związek między ni mi poprzez identyfikację źródeł i obszarów przewagi konkurencyjnej.
EN
Diversity Management (DM) is said to be the new source of competitive advantage rniong enterprises conducting their activities in a contemporary, turbulent environment, rhis article aims at identifying the characteristics of these Polish companies that declared the implementation of DM. The paper begins with the theoretical introduction presenting the categories of diversity, its main sources and DM practices in contemporary enterprises. One of the practices is the Diversity Charter (DC). DC is a part of the European Union Commission’s initiative called “Building the European Area of Justice” and it was implemented in 17 European Union countries. Institutions joining this program sign a voluntary declaration of including DM in their organizational strategy and practices. The empirical analysis is based on a review of information about the 196 Polish companies that joined the DC. The studies performed by the author of this article led to the identification of the basic features characterizing Polish signatories, including their size, legal form, geographic location and Multi-National Corporation affiliation. The conclusion of this paper contains the author’s evaluation of DM’s popularity among the specified companies.
PL
Zarządzanie różnorodnością (ZR) jest postrzegane jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących we współczesnym turbulentnym otoczeniu. Celem artykułu jest wskazanie cech charakteryzujących polskie firmy deklarujące wdrożenie zasad zarządzania różnorodnością. Opracowanie rozpoczyna się od teoretycznego wprowadzenia zawierającego opis głównych kategorii różnorodności, źródeł tego zjawiska oraz praktyk stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Jedną z nich jest „Karta Różnorodności”, która powstała jako inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu budowanie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości i została wdrożona w 17 krajach Unii Europejskiej. Instytucje włączające się w ten program podpisują dobrowolne zobowiązanie do uwzględnienia zarządzania różnorodnością w stosowanych strategiach i praktykach. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych oparte na przeglądzie i analizie informacji dotyczących 196 polskich sygnatariuszy tej Karty ze szczególnym uwzględnieniem grupy przedsiębiorstw. Analiza uzyskanych wyników prowadzi do określenia najważniejszych cech charakteryzujących polskich sygnatariuszy, w tym wielkości firm, ich form prawnych, geograficznej lokalizacji działalności oraz przynależności do korporacji międzynarodowych. W podsumowaniu zawarto wnioski wynikające z popularności idei zarządzania różnorodnością w badanych przedsiębiorstwach.
EN
Currently, the conditions enterprises are operating in are marked by considerable instability. Thus the changes they may undergo are difficult to predict. Practitioners and theoreticians of management science point to various approaches to building competitive advantage. In the past few years, the focus has been put mainly on information and knowledge. According to advocates of the knowledge management concept, knowledge is of key importance to building competitive advantage and succeeding on the market. The issues of knowledge and how it is gathered, updated and applied are not new. The challenge for contemporary entrepreneurs is, however, how to manage knowledge in global enterprises. The aim of this study is to analyse the issue of knowledge management in a company which based its development on expansion into foreign markets. The research method applied is illustrative case study, the aim of which is to show how important knowledge management is for improving the efficiency of an internationalized enterprise.
EN
This study aim is to demonstrating the compatibility between lean accounting and cleaner production technology, as well as demonstrating their role in increasing productivity. The rationalization of cost and time, improving quality, promoting sustainability, creativity and energy conservation, providing a safe and clean environment for workers and minimizing waste in production process by identifying and analyzing activities and mapping the value stream for the current situation, to achieve the competitive advantage are also included in the aim of the study. For this purpose, data were collected from 500 manufacturing companies in Thailand. The managers of the accounts and production department are the respondent of the study. The result indicated that lean accounting increases the clean production within the organization and this clean production increase the competitive advantage of the organization. Thus, the adoption of various technological technologies by international industrial companies has played an essential role in creating a set of key features that enable them to achieve a competitive advantage, such as lean accounting and cleaner production technology.
PL
Celem tego badania jest wykazanie zgodności między oszczędną księgowością a czystszą technologią produkcji, a także wykazanie ich roli w zwiększaniu wydajności. Racjonalizacja kosztów i czasu, poprawa jakości, promowanie zrównoważonego rozwoju, kreatywność i oszczędność energii, zapewnienie pracownikom bezpiecznego i czystego środowiska oraz minimalizacja odpadów w procesie produkcyjnym poprzez identyfikację i analizę działań oraz mapowanie strumienia wartości dla obecnej sytuacji, aby osiągnąć Przewaga konkurencyjna jest również uwzględniona w celu badania. W tym celu zebrano dane od 500 firm produkcyjnych w Tajlandii. Kierownikami działu księgowości i produkcji są respondenci badania. Wynik wskazał, że Lean Accounting zwiększa czystą produkcję w organizacji, a ta czysta produkcja zwiększa przewagę konkurencyjną organizacji. W związku z tym przyjęcie różnych technologii technologicznych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa przemysłowe odegrało istotną rolę w stworzeniu zestawu kluczowych funkcji, które umożliwiają im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, takich jak oszczędna księgowość i czystsza technologia produkcji.
20
Content available Logistics customer service in the packaging industry
EN
The packaging market is an example of an industrial market with a very high level of competition. Recently there has been a struggle for a competitive advantage based on quality, price and technological innovation. Faced with this situation, some companies in the industry are adopting a customer service logistics strategy as a competitive strategy, described in the literature on the subject and known from business practice. In this paper an attempt was made to examine the effectiveness of this method of achieving competitive advantage in the packaging industry. For this purpose, data obtained from 8 packaging companies applying the strategy known as the strategy of the most important element of customer service were examined. The research was based on interviews with managers of these companies and portfolio analysis. The research confirmed the hypothesis that the most important service element strategy involves the risk of high service costs or low costs with low profits at the same time. As a result, recommendations and conclusions have been formulated for the management of such entities.
PL
Rynek opakowań jest przykładem rynku przemysłowego o bardzo wysokim poziomie konkurencji. Toczy się tu walka o przewagę konkurencyjną oparta na jakości, cenie i innowacyjności technologicznej. W obliczu tej sytuacji, niektóre firmy z branży przyjmują strategię logistycznej obsługi klienta jako strategię konkurencyjną, opisaną w literaturze przedmiotu i znaną z praktyki biznesowej. W artykule podjęto próbę zbadania skuteczności tej metody w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej. W tym celu zbadano dane uzyskane od 8 firm opakowaniowych stosujących strategię zwaną strategią najważniejszego elementu obsługi klienta. Badanie opierało się na wywiadach z menedżerami tych firm oraz analizie portfelowej. Potwierdziło ono hipotezę, zgodnie z którą w przypadku strategii najważniejszego elementu obsługi klienta istnieje ryzyko wysokich kosztów obsługi lub niskich kosztów przy jednoczesnym niskim poziomie zysków. Sformułowano też zalecenia i wnioski dotyczące zarządzania takimi podmiotami.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.